Топ теми

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 14 МАЙ

БНТ

05:10 Още от деня /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва, сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:05 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 11:55 Ев­ро­ви­зия 2021 – кли­по­ве 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли, за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу/п/ 14:00 Люд­ми­ла Гур­чен­ко, тв филм /5 епи­зод/ 14:45 Мал­ки ис­то­рии 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Све­тът на жес­то­ве­те 16:45 Све­тът и ние 17:00 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня, ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли, за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев 22:00 Кръ­гът Блеч­ли: Сан Фран­цис­ко, тв филм /3 се­зон, 2 епи­зод/ (14) 22:55 Ев­ро­ви­зия 2021 – кли­по­ве 23:00 По све­та и у нас 23:30 БНТ на 60 /п/ 00:30 Све­тът и ние /п/ 00:45 100% буд­ни /п/ 02:40 Кул­ту­ра.БГ /п/ 03:40 По све­та и у нас /п от 20:00 ча­са/ 04:25 Люд­ми­ла Гур­чен­ко, тв филм /5 епи­зод/п/

  bTV

05:20 “Ли­це в ли­це” /п/ 05:40 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с. 3, еп. 4 06:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Зла­ти­мир Йо­чев и Бил­яна Га­ва­зо­ва 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ – ко­ме­дий­но шоу 13:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 14:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с. 3, еп. 33 16:00 Пре­мие­ра: “Мал­ки убий­ства” – се­риал, еп. 82 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 5 еп. 12 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Без­ми­лос­тен град” – се­риал, еп. 94 21:00 Пре­мие­ра: “Съ­ни бийч” – се­риал, еп. 12 (пос­ле­ден) 22:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу, нов се­зон 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, еп. 17, 18 01:00 “Ос­тро­вът на Пиет­ро” – се­риал, с. 3, еп. 9 02:00 “Пре­ди обед” /п/ – ток­шоу 04:10 “Вто­ри шанс” – се­риал, с. 2, еп. 35 

 bTV Action

05:00 “Монк” – се­риал, с. 8, еп. 15 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тур­бо” – се­риал, еп. 18 – 21 08:00 “Монк” – се­риал, с. 8, еп. 15 09:00 “Тред­стоун” – се­риал, еп. 3 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 5, еп. 13 11:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с. 2, еп. 2 12:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 4, еп. 6 13:00 “Рис­ко­ва­на бре­мен­ност” – три­лър (тв филм, Ка­на­да, 2017), ре­жи­сьор Стив Ба­кич, в ро­ли­те Ели­за­бет Ар­ноа, Ана Ван Хуфт, Ра­йън Уилямс, Ни­кол ЛаП­ла­ка и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с. 8, еп. 16 16:00 “Тред­стоун” – се­риал, еп. 4 17:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 4, еп. 7 18:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с. 2, еп. 3 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те (пре­мие­ра): “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 5, еп. 14 20:00 “За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния” – се­риал, с. 19, еп. 9 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Ек­шън пе­тък: “Ле­ген­да­та за Тар­зан” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Дей­вид Йейтс, в ро­ли­те Але­ксан­дер Скар­сгард, Мар­го Ро­би, Крис­тоф Валц, Са­мюъл Джак­сън, Кас­пър Кръмп, Джим Брод­бент, Джай­мън Хаун­су, Бен Чап­лин и др. 00:00 “За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния” – се­риал, с. 19, еп. 9 01:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с. 2, еп. 3 02:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 5, еп.1 4 03:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 4, еп. 7 04:00 “Тред­стоун” – се­риал, еп. 4

bTV Comedy

05:00 “Фит­нес” /п/ – се­риал 06:00 “Фит­нес” – се­риал, еп.1 1, 12 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 08:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 08:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 09:30 “Хо­тел Ел­еон” /п/ – се­риал 10:00 “Сват­ба­та на Уайлд” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Дей­миън Ха­рис, в ро­ли­те Глен Клоус, Джон Мал­ко­вич, Пат­рик Стюарт, Ми­ни Драй­вър, Грейс Ван Па­тен, Джак Да­вън­порт, Ноа Емъ­рик, Пи­тър Фа­чи­не­ли, Ли­ли Ен­глърт и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Хо­тел Ел­еон” /п/ – се­риал 14:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 6, еп. 6, 7 19:00 “По сре­да­та” – се­риал, с. 9, еп. 9 19:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с. 9, еп. 9 21:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 9, еп. 5 22:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с. 3, еп. 11, 12 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 6, еп. 8, 9 00:00 “Сват­ба­та на Уайлд” /п/ – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2017) 02:00 “Фит­нес” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ – ве­чер­но ток­шоу 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 

Nova TV

05:10 “Чер­ният спи­сък” – се­риал, се­зон 1 /п/ 06:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Ме­рием” (пре­мие­ра) – се­риен филм 13:30 “Из­пи­та­ния­та на жи­во­та” (пре­мие­ра) – се­риал 15:00 “Не ме ос­тавяй” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Пре­сеч­на точ­ка” – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Кош­ма­ри в кухн­ята” – риа­ли­ти 21:00 “All Inclusive” (пре­мие­ра) – се­риал, се­зон 3 22:00 “От­дел Из­дир­ва­не” (пре­мие­ра) – се­риал, фи­нал 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Чер­ният спи­сък” – се­риал, се­зон 1 00:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риал, се­зон 3 01:30 “Бе­гъл­ци от бъ­де­ще­то” – се­риал 02:30 “Сияй­на лу­на” – се­риал 04:30 “Из­пи­та­ния­та на жи­во­та” – се­риал /п/ 

Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: ЦСКА Мос­ква – Ава­нгар­д Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га, фи­нал, мач №5 – /п/ 12:00 Бас­кет­бол: Пар­ма – Зе­нит ВТБ ли­га, чет­вър­тфи­на­ли, мач №2 – /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Хим­ки – Ло­ко­мо­тив Ку­бан ВТБ ли­га, чет­вър­тфи­на­ли, мач №2 – /п/ 16:00 Фут­бол Ку­па на Гер­ма­ния, фи­нал – /п/ 18:00 Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 19:00 Бас­кет­бол: Ниж­ни Нов­го­род – ЦСКА Мос­ква ВТБ ли­га, чет­вър­тфи­на­ли, мач №2 – ди­рек­тно 21:00 Ку­па на Гер­ма­ния: Об­зор пре­да­ва­не за гер­ман­ски фут­бол (2020-21) 21:30 “Пе­та чет­върт” об­зор­но пре­да­ва­не за ис­пан­ски бас­кет­бол (2020-21) – /п/ 21:55 Но­ви­ни 22:00 Бас­кет­бол: Же­льо­на гу­ра – УНИКС ВТБ ли­га, чет­вър­тфи­на­ли, мач №2 – ди­рек­тно 23:45 Бас­кет­бол: Ниж­ни Нов­го­род – ЦСКА Мос­ква ВТБ ли­га, чет­вър­тфи­на­ли, мач №2 – /п/ 01:45 Ку­па на Гер­ма­ния: Об­зор пре­да­ва­не за гер­ман­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 02:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

  NovaNews

05:15 Шоу­биз­нес /п/ 05:25 Пре­сеч­на точ­ка /п/ 06:00 Здра­вей, Бъл­га­рия 09:10 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:25 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 В доб­ра фор­ма 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 Шоу­биз­нес 15:30 Со­циал­на мре­жа 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 Со­циал­на мре­жа 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:15 Пре­сеч­на точ­ка /п/ 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:30 Па­та­рин­ски LIVE 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:30 Денят на жи­во 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:50 Биз­не­сът 21:55 Шоу­биз­нес 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:15 Пре­сеч­на точ­ка 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 Денят на жи­во /п/ 00:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 00:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 01:30 Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов – из­бра­но 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 02:30 Денят на жи­во /п/ 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 03:30 Со­циал­на мре­жа /п/ 04:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 04:25 Со­циал­на мре­жа /п/ 

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *