HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 14 МАРТ

БНТ

05:05 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:50 Бър­зо, лес­но, вкус­но ре­цеп­та на деня 06:00 Денят за­поч­ва Сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Юлия Нае­ва и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра Кул­ту­рен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва и Ни­ко­лай Ко­лев 11:00 Здра­ве­то от­бли­зо Здрав­но пре­да­ва­не с во­де­ща Ма­рия Ан­до­но­ва 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но ре­цеп­та на деня/п/ 12:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:55 Ре­фе­рен­дум /п/ 13:55 Под иго­то се­риен тв филм /3 част/ 15:05 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:20 Са­гуа – сиам­ска­та кот­ка ани­ма­цио­нен филм 15:35 Се­меен биз­нес тв филм /19 епи­зод/ 16:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:20 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Мал­ки ис­то­рии до­ку­мен­та­лен слот 16:45 Ед­но гол­ямо се­мей­ство 3 тв филм /5 епи­зод/ 17:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но ре­цеп­та на деня/п/ 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:15 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 10 не­ща или по-мал­ко дву­се­риен тв филм /САЩ, 2006г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Брад Сил­бър­линг, в ро­ли­те: Мор­ган Фрий­ман, Паз Ве­га, Джо­на Хил и др. 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Са­тен иг­ра­лен филм /САЩ, 2011г./, ре­жи­сьор Крис Ол­нес, в ро­ли­те: Ха­мил­тън фон Уотс, Ме­ли­са Джоун Харт, Май­къл Къд­лиц и др. 22:30 В ка­дър Един бъл­га­рин в Ам­стер­дам 23:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Ню Йорк тв филм /25, пос­ле­ден епи­зод/(14) 00:20 Бър­зо, лес­но, вкус­но ре­цеп­та на деня 00:30 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 02:10 Ед­но гол­ямо се­мей­ство 3 тв филм /5 епи­зод/п/ 03:15 Се­меен биз­нес тв филм /19 епи­зод/п/ 03:40 Ню Йорк тв филм /25, епи­зод/п/(14) 04:25 Здра­ве­то от­бли­зо /п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./- пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов под наем” – се­риал, с. 1, еп. 81 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.1, еп.34 16:00 Пре­мие­ра: “Кли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с.3, еп. 49 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Скъ­пи нас­лед­ни­ци” – се­риал, с.1, еп. 43 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Се­га и за­ви­на­ги” – се­риал, с. 2, еп. 74 21:00 “Сме­ни же­на­та” – се­мей­но риа­ли­ти 22:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Кос­ти”- се­риал, с.9, еп. 10 01:00 “Шест сес­три” /п./- се­риал 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Стък­лен дом”- се­риал, с.1, еп.19

bTV Comedy

05:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” /п./ – се­риал 06:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.3 07:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 08:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.5 09:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 10:00 “Да пре­жи­вееш Ко­ле­да” – се­меен, ко­ме­дия (САЩ, 2004), ре­жи­сьор – Майк Ми­чъл, ак­тьо­ри – Бен Аф­лек, Джеймс Ган­дол­фи­ни, Крис­ти­на Апъ­лгей­т, Кат­рин О’Ха­ра, Джош Цу­кер­ман, Бил Мей­си, Дже­ни­фър Мо­ри­сън и др. 12:00 “Про­би и греш­ки” – се­риал 12:30 “На по-доб­ро място” – се­риал 13:00 “По сре­да­та” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 16:00 “Прия­те­ли” – се­риал 17:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.9 18:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.7 19:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал, с.2 20:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с.1 21:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.3 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.10 23:00 “Про­би и греш­ки” – се­риал 23:30 “На по-доб­ро място” – се­риал 00:00 “Да пре­жи­вееш Ко­ле­да” – се­меен, ко­ме­дия (САЩ, 2004), ре­жи­сьор – Майк Ми­чъл, ак­тьо­ри – Бен Аф­лек, Джеймс Ган­дол­фи­ни, Крис­ти­на Апъ­лгей­т, Кат­рин О’Ха­ра, Джош Цу­кер­ман, Бил Мей­си, Дже­ни­фър Мо­ри­сън и др. 02:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п./ – се­риал 03:00 “По сре­да­та” /п./- се­риал

bTV Action

05:00 “Пос­ле­до­ва­те­ли­те” – се­риал, с.2, еп.14 06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 08:00 “Кос­ти” – се­риал, с.9, еп.17 09:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.2, еп. 4 10:00 “Кос­ми­чес­кият те­лес­коп Хъ­бъл” – до­ку­мен­та­лен филм (2010, Ка­на­да), ре­жи­сьор – То­ни Ма­йер 11:00 “Из­вън иг­ра­га” – се­риал, с.6, еп.16 12:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4, еп. 9 13:00 “Ка­пи­тан Съб­ле­зъб и сък­ро­ви­ще­то на Ла­ма Ра­ма” – прик­лю­чен­ски, ек­шън, ко­ме­дия (Нор­ве­гия,2012), ре­жи­сьор -Ли­за Ма­ри Гам­лем, Йон Ан­дреас Ан­дер­сен, ак­тьо­ри – Ту­ва Но­во­ти, Ан­дерс Баас­мо Крис­тиан­сен, Од Маг­нус Уиля­мсан, Фрид­тьов Со­хейм, Ка­ре Ха­ген Сид­нес, Ро­бърт Скай­рстад и др. 15:00 “Кос­ти” – се­риал, с.9, еп.18 16:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.2, еп. 5 17:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4, еп. 10 18:00 “Из­вън иг­ра­га” – се­риал, с.6, еп.17 18:45 Сту­дио “Шам­пион­ска ли­га” 19:00 Бе­шик­таш – Ба­йерн Мюн­хен (фут­бол от Шам­пион­ска ли­га) 21:00 Сту­дио “Шам­пион­ска ли­га” 21:45 Бар­се­ло­на – Чел­си (фут­бол от Шам­пион­ска ли­га) 23:45 Сту­дио “Шам­пион­ска ли­га” 00:15 “Сто­ма­на” – ек­шън, фан­тас­ти­ка, кри­ми­на­лен (САЩ, 1997), ре­жи­сьор – Ке­нет Джон­сън, ак­тьо­ри – Ша­кил О’­Нийл, Ри­чард Раунд­три, Ана­бет Гиш, Джъд Нел­сън и др. 02:15 “Кос­ти” – се­риал, с.9, еп.18 03:15 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4, еп.10 04:00 “Из­вън иг­ра­га” – се­риал, с.6, еп.17

Nova TV

05:20 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Вой­на­та на ро­зи­те”- се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми”(пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) -се­риен филм 17:30 “Гос­по­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не/п/ 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Кри­тич­на точ­ка” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 5 се­зон 21:00 “Hell’s Kitchen Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти 22:00 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 01:00 “Чер­ният спи­сък” – се­риен филм, 1 се­зон 02:00 “Неп­рос­ти­мо”- се­риен филм 03:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:00 “Вой­на­та на ро­зи­те”- се­риен филм /п/

Nova Sport

09:00 Билярд: Мас­търс 2018, вто­ри ден, вто­ра се­сия, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ми­луол – Брен­тфорд, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Метц, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Но­тин­гам Фо­рест – Дар­би Каун­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 18:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Ан­же, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 20:00 Фут­бол: Лион – Каен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Ас­тън Ви­ла – Уул­върх­ямптън Уон­дъ­рърс, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 BIT СПОРТ, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 BIT СПОРТ, (п) 07:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 10:30 До­ку­мен­та­лен филм 11:00 “Май­стор­ски клас”, (п) 12:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 16:30 До­ку­мен­та­лен филм 17:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 17:30 “Май­стор­ски клас”, (п) 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 BIT СПОРТ LIVE 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 20:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же, (п) 00:00 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти, (п) 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 02:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п)

Kanal 3

05:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 06:00 “Денят на жи­во”/п/ 07:00 “Всяка сут­рин”- сут­ре­шен блок 09:00 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Те­ле­мар­кет 12:20 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 “Все­ки сле­до­бед” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “Има­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:00 “Па­та­рин­ски Live” 19:30 НО­ВИ­НИ 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:30 “Па­та­рин­ски Live”/п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:30  Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *