ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 14 ОКТОМВРИ

bTV

05:10 bTV Ре­пор­те­ри­те /п./ 05:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 06:00 “Тран­сфор­мърс прайм” – ани­ма­ция 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.8, еп. 7,8 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се…” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Лов­ци на хра­на” – пре­да­ва­не за ку­ли­на­рен ту­ри­зъм с Chef Ан­дре То­кев 13:00 “Хо­тел за ку­че­та” – ко­ме­дия (САЩ, Гер­ма­ния, 2009), ре­жи­сьор – Тор Фрой­ден­тал, ак­тьо­ри – Ема Ро­бъртс, Джейк Т. Ос­тин, Дон Чий­дъл, Джон Си­мънс, Ли­са Куд­роу, Кай­ла Прат, Ке­вин Ди­лън, Трой Джен­тил, Ро­бин Лий и др. 15:00 “Сват­ба в про­вин­ция­та” – дра­ма, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2015), ре­жи­сьор – Ан Уи­лър, ак­тьо­ри – Дже­си Мет­калф, Отъмн Ре­сър, Лау­ра Ме­нъл, Арън Крей­вън и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Фер­ма­та: Съе­ди­не­ние” – риа­ли­ти, се­зон 5 22:00 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид 23:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – кри­ми­на­лен, дра­ма, три­лър (САЩ, 2001), ре­жи­сьор – Ан­тоан Фу­куа, ак­тьо­ри – Ден­зъл Уо­шин­гтън, Итън Хоук, Снууп Дог, Др. Дре, Мей­си Грей, Том Бе­рин­джър и др. 01:00 “Лю­бов от раз­стоя­ние” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (САЩ, 2010), ре­жи­сьор – На­нет Бър­стийн, ак­тьо­ри – Дрю Ба­ри­мор, Джъс­тин Лонг, Чар­ли Дей, Джей­сън Съ­дей­кис, Крис­ти­на Апъ­лгей­т, Рон Ли­винг­стън, Джун Даян Ра­фаел, Ке­ли Гар­нър и др. 03:10 “Хо­тел за ку­че­та” – ко­ме­дия (САЩ, Гер­ма­ния, 2009), ре­жи­сьор – Тор Фрой­ден­тал, ак­тьо­ри – Ема Ро­бъртс, Джейк Т. Ос­тин, Дон Чий­дъл, Джон Си­мънс, Ли­са Куд­роу, Кай­ла Прат, Ке­вин Ди­лън, Трой Джен­тил, Ро­бин Лий и др. 04:30 bTV Ре­пор­те­ри­те /п./ 04:50 “Тър­си се…” /п./ – ток­шоу

Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 4 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Сър­деч­на по­ща” – с уч. на Ке­ли Мар­тин, Чад Уи­лет, Пат­ри­ша Ай­зък, Рон­да Дент, Брус Бок­слай­тнър и др. 14:10 “Днес ще се омъ­жа” (пре­мие­ра) – с уч. на Джен Ли­ли, Мар­къс Рос­нър, Дже­си­ка Лаундс, Крис­ти Лейнг и др. 16:00 “Аз оби­чам Бъл­га­рия” – за­бав­но пре­да­ва­не, 2 се­зон 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Кош­ма­ри в кухн­ята” – пре­да­ва­не на NOVA 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Шан­хай­ски ри­ца­ри” – с уч. на Дже­ки Чан, Фан Уонг, Оуен Уил­сън и др. 22:20 “Чи­ра­кът на ма­гьос­ни­ка” – с уч. на Ни­къ­лъс Кейдж, Мо­ни­ка Бе­лу­чи, Джей Ба­ру­чел, Ал­фред Мо­ли­на, Джейк Че­ри, То­би Ке­бел, Те­ре­за Пал­мър и др. 00:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:00 “Днес ще се омъ­жа” – с уч. на Джен Ли­ли, Мар­къс Рос­нър, Дже­си­ка Лаундс, Крис­ти Лейнг и др. //п/ 02:50 “Сър­деч­на по­ща” – с уч. на Ке­ли Мар­тин, Чад Уи­лет, Пат­ри­ша Ай­зък, Рон­да Дент, Брус Бок­слай­тнър и др. /п/

bTV Comedy

05:00 “Из­гу­бен­яци” – се­риал 06:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.5 07:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 08:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.6 10:00 “Ис­то­рия­та на един дел­фин 2” – дра­ма, се­меен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Чарлз Мар­тин Смит, ак­тьо­ри – Мор­ган Фрий­ман, Аш­ли Джъд, Джу­лиа­на Хар­ка­ви, Ха­ри Ко­ник Млад­ши, Ней­тън Гем­бъл, Крис Крис­то­фър­сън и др. 12:00 “Аз, прок­лет­ни­кът” – ани­ма­ция (САЩ, 2010), ре­жи­сьо­ри – Пиер Ко­фен, Крис Ре­но, сце­на­рис­ти – Кен До­рио, Чин­ко Пол 14:00 ” Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 16:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 17:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 17:30 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 20:30 “Как да раз­ка­раш га­дже­то за 10 дни” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, Гер­ма­ния, 2003), ре­жи­сьор – До­налд Пет­ри, ак­тьо­ри – Кейт Хъд­сън, Ма­тю Мак­ко­нъ­хи, То­мас Ле­нън, Кат­рин Хан, Адам Гол­дбърг, Май­кал Ми­шел, Ша­лом Хар­лоу и др. 22:30 “Прия­те­ли” – се­риал 00:30 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 01:30 “По сре­да­та” – се­риал 03:30 “Су­пер­мар­кет” – се­риал

bTV Action

06:00 “Ава­тар: Ле­ген­да за Анк” – ани­ма­ция 08:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 08:30 “Го­тъм” – се­риал, еп.18, 19, 20 11:30 “По­ли­цей­ска ака­де­мия 5” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 1988), ре­жи­сьор: Алън Миър­сън, ак­тьо­ри -Джордж Гейнс, Бу­ба Смит, Май­къл Уин­слоу, Дей­вид Граф, Лес­ли Ис­тър­брук, Ма­рион Рам­зи и др. 13:15 “От­мъс­ти­те­ли­те” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 1998), ре­жи­сьор – Дже­ръ­мая С. Че­чик, ак­тьо­ри – Ралф Файнс, Ума Тър­ман, Шон Ко­нъ­ри, Джон Ууд, Еди Изард, Джим Броуд­бент и др. 15:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал ,с.3, еп. 3,4 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:30 “Ог­не­ният пръс­тен” – ек­шън, фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Ги­лер­мо дел То­ро, ак­тьо­ри – Чар­ли Хъ­нам, Дие­го Кла­тен­хоф, Ид­рис Ел­ба, Брад, Ро­бърт Ка­зин­ски, Рин­ко Ки­ку­чи, Рон Пър­лман, Макс Мар­ти­ни, Клиф­тън Ко­линс – мл., Чар­ли Дей и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Приз­ра­чен ез­дач 2: Ду­хът на от­мъ­ще­ние­то” – ек­шън, фен­тъ­зи, три­лър (САЩ, Обе­ди­не­ни ара­бски еми­рства, 2012), ре­жи­сьо­ри – Марк Не­въл­дайн, Бра­йън Тей­лър, ак­тьо­ри – Ни­къ­лъс Кейдж, Вио­лан­те Пла­чи­до, Крис­тоф Лам­бер, Киъ­ран Хайндс, Джо­ни Уи­туорт, Ид­рис Ел­ба и др. 00:00 “Пос­лед­ният учи­тел” – ек­шън, дра­ма (Ки­тай, 2015), ак­тьо­ри – Фан Лиао, Джиа Сонг и др. 02:00 “Го­тъм” – се­риал, с.1, еп.19,20 03:45 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 04:15 “Ма­ма” – ужа­си, три­лър (Ис­па­ния, Ка­на­да, 2013), ре­жи­сьор – Ан­дрес Му­ше­ти, ак­тьо­ри – Дже­си­ка Час­тейн, Ни­ко­лай Кос­тер-Вал­дау, Ме­ган Шар­пан­тие, Иза­бел Не­лис, Дей­ниъл Каш, Ха­виер Бо­те, Джейн Мо­фат, Джу­лия Чан­три и др.

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Мо­на­ко – Рен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Но­рич Си­ти – Ман­чес­тър Юнай­тед (2004-05), пов­то­ре­ние 12:30 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 2-и епи­зод, пов­то­ре­ние 13:00 Сту­дио “Бас­кет­бол”, ди­рек­тно 13:30 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Хо­вен­тут, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно 15:10 Сту­дио “Бас­кет­бол”, ди­рек­тно 15:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 9-и епи­зод, пов­то­ре­ние 16:00 Фут­бол: Мар­си­лия – Каен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Барн­зли – Лу­тън Таун, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Лил – Сент Ет­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 41-и епи­зод 23:15 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Хо­вен­тут, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” – /п/ 07:00 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Хо­ли­вуд” /п/ 08:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Со­циал­на мре­жа”, из­бра­но 10:45 Те­ле­мар­кет 11:00 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” – /п/ 11:45 Топ шоп 12:00 “Денят на жи­во”-из­бра­но 12:45 “Бук­мей­кър – ко­мен­та­ри и ана­ли­зи 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Те­ле­мар­кет 13:30 “Без мон­таж” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” /п/ 14:30 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” – /п/ 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Бе­нов­ска пи­та” /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:10 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:35 Строй­ков­ци­те ани­ма­цио­нен филм 07:00 Бак­стър тв филм/п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки сед­мич­но ток­шоу с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва-Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 От­бли­зо с Ми­ра раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Уло­ви мо­мен­та с Ми­лен Ата­на­сов пре­да­ва­не за ино­ва­ции и но­ви тех­но­ло­гии 13:00 50 го­ди­ни Хор на со­фий­ски­те мом­че­та 14:00 Биб­лио­те­ка­та пре­да­ва­не за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра с во­де­щи Ан­дрей За­ха­риев и Ни­ко­лай Ко­лев 15:00 Дру­гият наш въз­мо­жен жи­вот /70 го­ди­ни от рож­де­ние­то на Рум­яна Пет­ко­ва/ иг­ра­лен филм / Бъл­га­рия, 2004г./, ре­жи­сьор Рум­яна Пет­ко­ва, в ро­ли­те: Ваня Цвет­ко­ва, Иван Ива­нов, Саш­ка Бра­та­но­ва и др. 17:00 Фес­ти­ва­лът в Глас­тън­бъ­ри 18:00 TrendY мла­деж­ко лай­фстайл пре­да­ва­не 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Шоу­то на Греъм Нор­тън с уча­стие­то на Ема Том­псън, Ка­ра Де­ле­вин, Клеър Фой и Адам Сан­длър 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 От­кри­то с Валя Ах­чие­ва пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки раз­след­ва­ния 21:15 Ло­ло иг­ра­лен филм /Фран­ция, 2015г./, ре­жи­сьор Жу­ли Дел­пи, в ро­ли­те: Да­ни Буун, Жу­ли Дел­пи, Вен­сан Ла­кост и др.(12) 22:55 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:10 Скри­ти бе­ле­зи иг­ра­лен филм /САЩ, 2003г./, ре­жи­сьор Ро­бърт Бен­тън, в ро­ли­те: Ан­тъ­ни Хоп­кинс, Ни­кол Кид­ман, Ед Ха­рис и др.(14) 01:00 Ма­ри­на иг­ра­лен филм /п/ 03:10 Ло­ло иг­ра­лен филм/п/ 04:45 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/

BiT

05:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 06:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 08:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 13:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 14:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Епи­зод” (п) 17:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 18:30 “За­вър­на­ли­те се”, руб­ри­ка на BiT с Петя Кер­ти­ко­ва 18:35 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 19:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 20:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 21:00 “Епи­зод” (п) 22:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 23:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 01:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 03:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *