ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 14 ОКТОМВРИ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/ 13:30 Кул­тур­но­то нас­ледс­тво на Бъл­га­рия – до­ку­мен­та­лен филм /6, пос­лед­на част/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 14:45 Среб­рис­тият жре­бец – 39-се­риен ани­ма­цио­нен филм / Ав­стра­лия, 1998 г./, 1 епи­зод 15:10 Раз­след­ва­не­то на Мун – 13-се­риен тв филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния,2009 г./, 1 епи­зод 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:05 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра/п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – 54-се­риен тв филм /Юж­на Ко­рея, 2003 г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор И Бьонг-хун, в ро­ли­те И Йонг-е, Чи Джин-и, Хонг Ни-на, Им-хо, Им Хьон-шик, Към Бо-ра, Янг Ми-гьонг и др. 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Сту­дио Фут­бол 21:45 Фут­бол: Бъл­га­рия – Ан­глия, ква­ли­фи­ка­ция за Ев­ро­пей­ско пър­венс­тво 2020 – пряко пре­да­ва­не от Со­фия 00:10 Об­зор Фут­бол 00:40 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:40 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:40 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /1 епи­зод/п/ 03:45 Дой­че Ве­ле: Шифт 04:00 Мал­ки ис­то­рии /п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.3, еп.21 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, с.2, еп.32 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал с.6, еп.62 16:00 “Ед­но гол­ямо се­мей­ство” – се­риал, с.2, еп.8 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.13, еп.111 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съл­зи от Рая” – се­риал, еп.106 21:00 “Фер­ма­та: Нов свят” – риа­ли­ти, с.5 22:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3, еп.11 00:30 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2 еп.21 01:30 “Вът­реш­на си­гур­ност” – се­риал, с.6, еп.11 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, с.2 еп.4 – 7 08:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.6 09:00 “Час пик” – се­риал, еп.1 10:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3, еп.25 11:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.15 12:00 “Сто­те” – се­риал, с.5, еп.1 13:00 “Прин­це­са­та воин” – ек­шън, ис­то­ри­чес­ки, биог­ра­фи­чен (Мон­го­лия, САЩ, 2013), ре­жи­сьор Шу­дер­це­цег Ба­тар­су­рен, в ро­ли­те Сук­ха Арю­нбямба, Цег­мед Аюр­за­на, Бат­менд Бааст, От­гон­жар­гал Да­ва­су­рен и др. 15:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.7 16:00 “Час пик” – се­риал, еп.2 17:00 “Сто­те” – се­риал, с.5, еп.2 18:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.16 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3, еп.26 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.4, еп.8 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Зе­мек­ру­ше­ние” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (тв филм, САЩ, 2016), ре­жи­сьор Ник Ла­йън, в ро­ли­те Ан­дрю Кей­търс, Але­кса Ман­сур, Тоня Кей, Евън Слоун и др. 23:45 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.4 еп.8 00:45 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3, еп.26 01:45 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.7 02:45 “Сто­те” – се­риал, с.5, еп.2 03:45 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.16 04:45 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с.2, еп.5

 bTV Comedy

05:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.4, еп.1, 2 07:00 “То­мас и прия­те­ли” – се­риал, еп.13 – 16 08:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2019 – есен), еп.7, 8 10:00 “Са­мо­лич­ност на ава­нта” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Сет Гор­дън, в ро­ли­те Ме­ли­са Мак­кар­ти, Джей­сън Бей­тман, Джон Чо, Джон Фав­ро, Ама­нда Пийт, Дже­не­сис Род­ри­гес, Мо­рис Чес­тнът и др. 12:00 “По сре­да­та” – се­риал 13:00 “Гранд” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, eп.67 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.80 17:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.2, еп.19, 20 18:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.8 еп.7, 8 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.9, еп.5 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, en.31 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.2, еп.16, 17 23:00 Пре­мие­ра: “Су­пер еки­паж” – се­риал, еп.1, 2 00:00 “Са­мо­лич­ност на ава­нта” /п./ – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 2013) 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 03:00 “По сре­да­та” – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал

Nova TV

05:20 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 3 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти 22:00 “Пътят на чес­тта” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 3 00:30 “Скор­пион” – се­риен филм, се­зон 2 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ко­вън­три Си­ти – Тран­миър Роу­върс, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Ва­лен­сия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Кол­чес­тър Юнай­тед – Тот­нъм Хот­спър, мач от тре­ти кръг за Ка­ра­бао къп /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Уни­ка­ха – Хо­вен­тут, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Юр­дин­ген – Бо­ру­сия Дор­тмунд, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 20:00 Фут­бол: Суин­дън Таун – Блек­пул, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Ха­ле­шер – Волф­сбург, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пулс” – /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Денят на жи­во” /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Хо­ли­вуд”-/п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Бе­нов­ска пи­та” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” – /п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *