ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 14 СЕПТЕМВРИ

БНТ

05:05 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /3975 епи­зод/п/ 05:30 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва, Ели Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­ве и стил на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А.Ще­рев 09:45 Кул­ту­ра.BG – кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 10:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Хра­на за ду­ша­та” /п/ 11:15 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /3976 епи­зод/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра/п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Но­во­дом­ци” – ку­ли­нар­но риа­ли­ти с во­дещ Ути Бъч­ва­ров 14:00 Мал­ки ис­то­рии – пре­да­ва­не на со­циал­на те­ма­ти­ка с во­де­ща Ирен Ле­ви 15:00 Пре­да­ва­не за хо­ра с ув­ре­ден слух 15:15 Бъл­га­ри­нът, кой­то до­кос­на лу­на­та – до­ку­мен­та­лен филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:05 Но­ви­ни на тур­ски език 16:10 Раят на да­ми­те – тв филм /5 епи­зод/ 17:10 Све­тов­но пър­венс­тво по ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка Со­фия 2018 /ин­ди­ви­дуал­но/ – пряко пре­да­ва­не от за­ла “Аре­на Ар­меец” 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:20 Све­тов­но пър­венс­тво по во­лей­бол: Бъл­га­рия – Пуер­то Ри­ко – пряко пре­да­ва­не от Вар­на 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Точ­ки на пре­си­ча­не – Ка­ме­рен ан­сам­бъл “Со­фий­ски со­лис­ти” Со­фий­ски му­зи­кал­ни сед­ми­ци 00:30 Ко­га за пос­лед­но видя ба­ща си” – иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2007 г./, ре­жи­сьор Ананд Та­кър, в ро­ли­те Джим Броуд­бент, Ко­лин Фърт, Джу­леут Сти­вън­сън и др. 02:00 Кул­ту­ра.BG /п/ 03:00 Раят на да­ми­те – тв филм /5 епи­зод/п/ 04:05 Днес и ут­ре 04:35 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /3976 епи­зод/п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./- пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс ” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – най-доб­ро­то от ток­шоу­то с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но токшоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов на инат” – се­риал, с.1, еп. 13 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.3, еп. 15 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с.2, еп. 7 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.12, еп. 39 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ис­кри­те на от­мъ­ще­ние­то” – се­риал, с. 1, еп.4 21:00 “Фер­ма­та: Съе­ди­не­ние” – риа­ли­ти, се­зон 5 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Прия­те­ли”- се­риал, с.6, еп.1,2 01:00 “Дру­гов­ре­мец” – се­риал, с.2, еп.9 02:00 bTV Но­ви­ни­те 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Опа­сни ули­ци”- се­риал, с.11, еп. 55

bTV Action

05:15 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп. 10 06:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 08:00 “Го­тъм” – се­риал, еп.23 09:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп. 10 10:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.4, еп.19 11:00 “Монк” – се­риал, с.4, еп. 11 12:00 “Сто­те” – се­риал, еп.1 13:00 “Убий­ство по Хе­лоуин” – дра­ма, три­лър (САЩ, 2007), ак­тьо­ри-  Ло­ра Ха­ринг, Лин­дън Аш­би, Кент Трем­блът, Брен­да Кем­бъл и др. 15:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, еп.2 16:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп. 11 17:00 “Сто­те” – се­риал, еп.2 18:00 “Монк” – се­риал, с.4, еп.12 19:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.4, еп.20 20:00 “Кос­ти” – се­риал , с.11, еп. 20 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Мат­ри­ца­та: Пре­за­реж­да­не” – eкшън, фан­тас­ти­ка, три­лър (САЩ, 2003), ре­жи­сьор – Ла­на Уа­шов­ски, Ан­ди Уа­шов­ски, ак­тьо­ри – Лам­бер Уил­сън, Хю­го Уий­винг, Киа­ну Рийвс, Ло­рънс Фиш­бърн, Ка­ри-Ан Мос, Гло­рия Фос­тър, Джей­да Пин­кет Смит и др. 00:30 “Кос­ти” – се­риал , с.11, еп. 20 01:30 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.4, еп.20 02:30 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, еп.2 03:30 “Сто­те” – се­риал, еп.2 04:30 “Монк” – се­риал, с.4, еп.12

bTV Comedy

05:00 “Ше­га­джии” – се­риал 06:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.3 07:00 “Ше­га­джии” – се­риал, с.3 08:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 09:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 10:00 “Ри­тъ­мът на гре­ха” – дра­ма, ро­ман­ти­чен, му­зи­ка­лен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор -Триш Си, ак­тьо­ри – Ра­йън Газ­ман, Бриа­на Еви­ган, Адам Дж. Се­ва­ни, Ми­ша Габ­риел Ха­мил­тан, Сти­вън Бос, Сти­вън Сти­во Джоунс, Дей­вид Шрай­бман, Мар­тин Лом­бард, Ма­ри Ко­да, Фа­кун­до Лом­бард, Луис Ро­са­до и др. 12:00 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 14:00 “Брук­лин 99” – се­риал 15:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 17:00 “Без­дом­но­то шоу на Ба­шар Ра­хал” 18:00 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 20:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.6 22:00 Пре­мие­ра: “Брук­лин 99” – се­риал, с.1 23:00 “Кухня” – се­риал 00:00 “Ри­тъ­мът на гре­ха” – дра­ма, ро­ман­ти­чен, му­зи­ка­лен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор -Триш Си, ак­тьо­ри – Ра­йън Газ­ман, Бриа­на Еви­ган, Адам Дж. Се­ва­ни, Ми­ша Габ­риел Ха­мил­тан, Сти­вън Бос, Сти­вън Сти­во Джоунс, Дей­вид Шрай­бман, Мар­тин Лом­бард, Ма­ри Ко­да, Фа­кун­до Лом­бард, Луис Ро­са­до и др. 02:00 “Прия­те­ли” – се­риал 03:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 04:00 “Кухня” – се­риал

Nova TV

05:20 “Ка­съл” – се­риен филм, 8 се­зон /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Под­ли ка­ме­риер­ки” – се­риен филм, 4 се­зон 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:30 “Гос­по­да­ри на ефи­ра” – за­бав­но пре­да­ва­не /п/ 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Ана­то­мия на гне­ва” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 6 се­зон 21:00 VIP BROTHER 2018 (пре­мие­ра) – риа­ли­ти шоу 22:30 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра” – за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм, се­зон 3 01:00 “Ка­съл” – се­риен филм, 8 се­зон 02:00 “До­кос­на­ти от слън­це­то” – се­риен филм 03:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ним – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Те­не­ри­фе, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Мо­на­ко – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Уест Бро­мич Ал­биън – Стоук Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Страс­бург – Нант, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Не­де­лен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 4-и епи­зод, пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 21:45 Фут­бол: Бир­мин­гам Си­ти – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 23:40 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 07:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес (п) 11:00 “Епи­зод” (п) 12:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 13:00 “О!здра­вей”, пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Май­стор­ски клас” 17:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 18:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 18:30 “Епи­зод” (п) 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 20:30 “Епи­зод” (п) 21:30 “Май­стор­ски клас” 22:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 23:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 00:00 До­ку­мен­та­лен филм 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 “Епи­зод” (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Kanal 3

06:15 “Денят на жи­во”/п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Па­та­рин­ски Live” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Денят на жи­во”/п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *