Топ теми

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 14 СЕПТЕМВРИ

БНТ

05:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:00 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:25 Ди­ноотряд “Кунг-фу” ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:10 Спи­ли­тим и Ра­шо 07:25 Па­ти­лан­ско царс­тво 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 Как­во ще се слу­чи 2 до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 11:30 Ту­ри­зъм.бг 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев 15:00 Ма­ха­рал.Тай­на­та на та­лис­ма­на дет­ски иг­ра­лен филм /Че­хия, 2007./, ре­жи­сьор Па­вел Ян­дроу­рек, в ро­ли­те: Ба­ра Сай­дло­ва, Бор­жи­вой Нав­ра­тил, Ма­рош Кра­мар и др. 16:45 На­цио­нал­ни сък­ро­ви­ща на Че­хия: Те­ре­зин 17:00 Веч­на­та му­зи­ка 17:30 Вой­ни­те на На­по­леон: Вой­на­та на Шес­та­та коа­ли­ция до­ку­мен­та­лен филм /4, пос­ле­ден епи­зод/ 18:30 Из­вън иг­ра­та 19:00 Ста­ни бо­гат тв иг­ра 20:00 По све­та и у нас 20:20 Спор­тни но­ви­ни 20:30 Гос­по­дин Сел­фридж 2 тв филм /1 и 2 епи­зод/ (12) 22:10 По све­та и у нас 22:25 Сту­дио “Х”: Кръ­гът Блеч­ли 2 тв филм /2 епи­зод/(12) 23:15 Ли­ди­це иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2011г./, ре­жи­сьор петр Ни­ко­лаев, в ро­ли­те: Ка­рел Ро­ден, зу­за­на Фиа­ло­ва, Зу­за­на Би­джов­ска и др. (14) 00:55 Вой­ни­те на На­по­леон: Вой­на­та на Шес­та­та коа­ли­ция до­ку­мен­та­лен филм /4, пос­ле­ден епи­зод/п/ 01:50 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3 тв филм /20 епи­зод/п/ 02:40 Бу­ле­вард иг­ра­лен филм /п/ (16) 04:05 Как­во ще се слу­чи 2 до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 04:30 Браз­ди /п/ 

bTV

05:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” /п./ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 06:00 “Мал­ко­то По­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия” – се­риал, ани­ма­ция, с.2 еп.17, 18 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.2 еп.23, 24 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – (нов се­зон) ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – (нов се­зон) лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ По­ли Гер­гу­ше­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 13:00 “Не­поз­на­ти­ТЕ”: Ита­лиан­ско трио “Il Volo” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:30 “Суф­ра­жет­ка” – ис­то­ри­чес­ки, дра­ма, биог­ра­фи­чен (Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, 2015), ре­жи­сьор Са­ра Гав­рон, в ро­ли­те: Ке­ри Мъ­ли­ган, Ан-Ма­ри Дъф, Хе­ле­на Бо­нъм Кар­тър, Бен Уи­шоу, Са­мюъл Уест, Брен­дън Глий­сън, Ме­рил Стрийп и др. 15:30 “Да из­чис­тим Бъл­га­рия” – об­зор 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те /п./ 20:00 “Фер­ма­та: Нов свят” – риа­ли­ти 22:00 “Ле­ген­да­та за Хер­ку­лес” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Ре­ни Хар­лин, в ро­ли­те: Ке­лън Лъц, Геа Вайс, Скот Ад­кинс, Рок­сан Мак­кий, Ра­де Шер­бе­джия, Ни­ко­лай Со­ти­ров, Ди­ми­тър Дой­чи­нов и др. 00:00 “Тру­ден за уби­ва­не” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1990), ре­жи­сьор Брус Мал­мът, в ро­ли­те: Сти­вън Се­гал, Ке­ли ЛеБ­рок, Уилям Сад­лър, Фре­де­рик Ко­фин и др. 01:50 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 02:30 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” /п./ 03:30 “Мар­ма­лад” /п./

bTV Comedy

05:00 “Без пук­на­та па­ра” /п./ – се­риал 06:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с.6 еп.8, 9 07:00 “Стъп­ка по стъп­ка” /п./ – се­риал 09:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, 21 еп. с.4 еп.21, 22 10:00 “Бе­то­вен 3” – ко­ме­дия (САЩ, 2000), ре­жи­сьор Дей­вид Ми­ки Евънс, в ро­ли­те: Джъдж Рай­нхолд, Джу­лия Суий­ни, Джо Пик­лър, Ми­ке­ла Га­ло, Майк Си­ко­ли­ни, Джей­ми Марш и др. 12:00 “Лу­да по Стив” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Фил Трейл, в ро­ли­те Сан­дра Бъ­лок, Брад­ли Ку­пър, То­мас Хей­дън Чърч, Кен Джонг, Кийт Дей­вид, Бет Грант и др. 14:00 Пре­мие­ра: “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” – се­риал, еп.1 15:00 “Хо­тел Ел­еон” /п./ – се­риал 16:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 19:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 20:30 Пре­мие­ра: “Звез­дни прик­лю­че­ния” – фан­тас­ти­ка, ко­ме­дия, се­меен (Шве­ция, 2016), ре­жи­сьор Пе­тер Ленс­транд, в ро­ли­те: Ида Ен­гвол, Ерик Ери­ксон, Ми­ра Фор­сел, Гус­тав Функ и др. 22:30 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п./ – се­риал, еп.1 23:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 01:00 “Хо­тел Ел­еон” /п./ – се­риал 01:30 “Гранд” /п./ – се­риал 02:00 “Без пук­на­та па­ра” /п./ – се­риал 03:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал 04:00 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п./ – се­риал

bTV Action

05:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.5 еп.1 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – се­риал, еп.23 – 25 07:30 “Монк” – се­риал, с.3 еп.8 – 10 10:15 “Съп­ро­ти­ва” – вое­нен, дра­ма, ек­шън, ис­то­ри­чес­ки (САЩ, 2008), ре­жи­сьор Eдуард Зуик, в ро­ли­те Да­ниел Крейг, Лив Шрай­бър, Джей­ми Бел, Але­кса Да­ва­лос, То­мас Ара­на, Миа Ва­ши­ков­ска и др. 12:45 “Из­вън кон­трол” – кри­ми­на­лен, ро­ман­ти­чен, дра­ма (САЩ, 1998), ре­жи­сьор Сти­вън Со­дър­бърг, в ро­ли­те Дже­ни­фър Ло­пес, Джордж Клу­ни, Дон Чий­дъл, Кат­рин Кий­нър, Де­нис Фа­ри­на, Винг Реймс, Ай­зея Уо­шин­гтън, Луи Гуз­ман, Стив Зан и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп.13, 14 17:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп.24 17:30 “Ми­сия Моят Дом” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн /най-доб­ро­то/, еп.18 18:00 “Ро­бин Худ” – прик­лю­чен­ски, ек­шън, дра­ма (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2010), ре­жи­сьор Рид­ли Скот, в ро­ли­те Ръ­сел Кроу, Кейт Блан­шет, Ма­тю Мак­фа­дън, Макс фон Си­дов, Ос­кар Ай­зък, Да­ни Хюс­тън, Ай­лийн Ат­кинс, Марк Стронг, Леа Сей­ду и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “На ръ­ба на ут­реш­ния ден” – фан­тас­ти­ка, ек­шън (САЩ, Ка­на­да, 2014), ре­жи­сьор Дъг Лай­ман, в ро­ли­те: Том Круз, Еми­ли Блънт, Брен­дън Глий­сън, Бил Пак­стън, Ма­са­йо­ши Ха­не­да и др. 00:15 “Смър­то­нос­на над­пре­ва­ра 2” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (ЮАР, Гер­ма­ния, 2010), ре­жи­сьор Рул Рей­не, в ро­ли­те: Да­ни Тре­хо, Шон Бийн, Винг Реймс, Люк Гос, Ло­рън Ко­хан, Ро­бин Шу и др. [14+] 02:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп.13, 14 04:00 “На ръ­ба на ут­реш­ния ден” /п./ – фан­тас­ти­ка, ек­шън (САЩ, Ка­на­да, 2014)

Nova TV

07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” (нов се­зон) – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Мо­би Дик”- с уч. на Уилям Хърт, Итън Хоук, До­налд Съ­дър­ланд, Чар­ли Кокс, Джи­лиан Ан­дер­сън, Еди Мар­сан и др., вто­ра част 15:00 “Пътят на чес­тта” – се­риен филм /п/ 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Мас­ки­ра­ният пе­вец” (пре­мие­ра) – за­бав­но пре­да­ва­не 22:00 “Па­зи­те­ли на Га­лак­ти­ка­та” – с уч. на Крис Прат, Вин Ди­зел, Брад­ли Ку­пър, Зоуи Сал­да­на, Ми­ки Рурк, Дейв Бау­тис­та, Глен Клоуз, Бе­ни­сио Дел То­ро, Джи­мон Хон­су и др. 00:30 “Мо­би Дик”- с уч. на Уилям Хърт, Итън Хоук, До­налд Съ­дър­ланд, Чар­ли Кокс, Джи­лиан Ан­дер­сън, Еди Мар­сан и др., вто­ра част /п/ 04:30 “Пред­ло­же­ние за брак” – с уч. на Кай­ла Юел, Раян Ме­ри­ман, Кат­лийн Куин­лан, Ти­мъ­ти Бо­тъмс и др. /п/

 Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ха­ле­шер – Волф­сбург, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Бар­се­ло­на, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 14:30 Фут­бол: Фу­лъм – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 16:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Хъл Си­ти – Уи­гън Ат­ле­тик, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 18:55 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 19:30 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Гер­ма­ния (2019-20), 1-ви епи­зод /п/ 20:00 Фут­бол: Дар­би Каун­ти – Кар­диф Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 37-и епи­зод /п/ 23:15 Фут­бол: Хъл Си­ти – Уи­гън Ат­ле­тик, мач от Чем­пиън­шип /п/ 01:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:30 Край на прог­ра­ма­та

 Kanal 3

07:00 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – здрав­но пре­да­ва­не 08:30 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 09:30 “Дру­го­то ли­це” /п/ 10:00 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” 10:45 Те­ле­мар­кет 11:00 “Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 11:45 “Без мон­таж” 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Бук­мей­кър” 12:30 “Дру­го­то ли­це” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров – /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Денят с На­де­ли­на Ане­ва” -/п/ 17:00 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 22:30 “Хо­ли­вуд” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *