ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 14 ЮЛИ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Ину­яша – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:25 Среб­рис­тият жре­бец – ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:15 Сид – де­те на нау­ка­та 2 – ани­ма­цио­нен филм 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки /п/ 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 От­бли­зо с Ми­ра /п/ 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 # Ев­ро­па ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 13:00 Поля­рни из­сле­до­ва­те­ли – до­ку­мен­та­лен филм на Ма­рия Чер­не­ва /Бъл­га­рия, 2019 г./ 13:45 Най-го­ле­мият му­зей в све­та: Мон Сен Ми­шел – до­ку­мен­та­лен филм 14:10 Биб­лио­те­ка­та /п/ 15:10 Ас­тро­бой – ани­ма­цио­нен филм /САЩ, 2009 г./, ре­жи­сьор Дей­вид Баурс 16:40 Ка­ди­фе 4 тв филм /3 епи­зод/ 18:00 Джаз фес­ти­вал в Монт­рьо „Мик­стейп“ 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Тай­ни­те све­то­ве – до­ку­мен­та­лен филм /3 епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Бъл­га­рия от край до край 8 – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Йор­дан Ди­мит­ров 21:15 Здрач. Но­во­лу­ние – иг­ра­лен филм /САЩ, 2009 г./, ре­жи­сьор Крис Уайц, в ро­ли­те Крис­тен Стюарт, Ро­бърт Па­ти­сън, Тей­лър Лаут­нър, Аш­ли Грийн и др.(12) 23:25 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:40 Ве­ли­кия Бък Хауърд иг­ра­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2008 г./, ре­жи­сьор Шон Мак­гин­ли, в ро­ли­те Джон Мал­ко­вич, Ко­лин Ханкс, Еми­ли Блънт, Том Ханкс и др. 01:10 Тай­ни­те све­то­ве до­ку­мен­та­лен филм /3 епи­зод/п/ 02:00 Да се влю­биш във Вър­монт – иг­ра­лен филм /п/ 03:30 На­цио­нал­ни­те сък­ро­ви­ща на Че­хия: Пра­га – до­ку­мен­та­лен филм /п/ 03:45 Ка­ди­фе 4 – тв филм, 3 епи­зод/п/ 04:55 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /най-доб­ро­то/ /п/

bTV

05:10 „Cool…T“ /п/ 06:00 „Мал­ко­то По­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия“ – се­риал, ани­ма­ция, еп.9, 10 07:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, еп.13, 14 08:00 „Та­зи съ­бо­та и не­деля“ – пре­да­ва­не с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 „Тър­си се“ – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 „Хо­тел Ел­еон“ – се­риал, с.2, еп.19 13:00 „Лято в Бур­ген­ланд“ – ро­ман­ти­чен (тв филм, Ав­стрия, 2015), ре­жи­сьор Ка­ро­ла Ме­дер, в ро­ли­те: Ха­не­ло­ре Ел­снер, Оли­вер Кар­бус, Ху­го Грим, Ан­дреас Кин­дел и др. 14:40 „Ала­ми­нут: Доб­ре дош­ли в Бъл­га­рия“ – скеч шоу 15:00 „Кунг-фу пан­да 2“ – ани­ма­ция, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Дже­ни­фър Ю Нел­сън 17:00 „120 ми­ну­ти“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 „120 ми­ну­ти“ 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 „РПУ Оня свят“ – фан­тас­ти­ка, ко­ме­дия, ек­шън (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Ро­берт Швен­тке, в ро­ли­те Ра­йън Рей­нолдс, Джеф Бри­джис, Ме­ри-Луис Пар­кър, Ке­вин Бей­кън, Сте­фа­ни Шос­так, Джеймс Хонг, Ма­ри­са Ми­лър и др. 22:00 „Све­те­цът“ – ек­шън, прик­лю­чен­ски, ро­ман­ти­чен (САЩ, 1997), ре­жи­сьор Фи­лип Нойс, в ро­ли­те: Вал Кил­мър, Ели­за­бет Шу, Ра­де Шер­бе­джия, Ва­ле­рий Ни­ко­лаев, Еми­ли Мор­ти­мър и др. 00:20 „Кош­мар­на разд­яла“ – три­лър (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Марк Куод, в ро­ли­те Дже­ни­фър До­ро­ги, Се­лес­та ДеАс­тис, Фрий­ман Ла­йън, Марк Грос­ман и др. 02:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ /п/ – се­риал 02:50 „Тър­си се“ /п/ 03:40 „120 ми­ну­ти“ /п/

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: „Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс“ – се­риал, с.4 еп.21 – 24 08:00 „Стре­ла­та“ – се­риал, с.2, еп.11 – 13 11:00 „Снай­пе­рис­ти 3: Об­са­да­та“ – ек­шън, дра­ма, вое­нен (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Уилям Кауф­ман, в ро­ли­те Чар­ли Уе­бър, Скот Ад­кинс, Том Ей­нсли, Ерик Вал­дес, Дан­те Бас­ко и др. 12:45 „След ут­реш­ния ден“ – фан­тас­ти­ка, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2004), ре­жи­сьор Ро­ланд Еме­рих, в ро­ли­те Де­нис Куейд, Джейк Джи­лен­хол, Еми Ро­съм, Си­ла Уорд, Иън Холм, Ке­нет Уелш и др. 15:00 „Сто­те“ – се­риал, с.5, еп.7, 8 17:00 „Ди­ва­та му­ха“ – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп.9 17:30 „Ми­сия Моят Дом“ – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн, еп.15 18:00 „Ко­ли на меч­ти­те“ – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, еп.12 18:30 „Уми­рай труд­но“ – ек­шън, три­лър (САЩ, 1988), ре­жи­сьор Джон Мак­тиър­нън, в ро­ли­те Брус Уи­лис, Бо­ни Бе­де­лия, Ре­джи­налд Вел­Джон­сън, Алън Рик­ман, Але­ксанд­р Го­ду­нов и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: „Ели­ми­на­то­ри“ – ек­шън (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2016), ре­жи­сьор Джеймс Нън, в ро­ли­те Скот Ад­кинс, Стю Бе­нет, Да­ниел Кал­та­джи­ро­не, Джеймс Коз­мо и др. [16+] 00:00 „Дъс­ка­та на дяво­ла: Произ­хо­дът на зло­то“ – хо­рър, мис­тъ­ри (САЩ, Япо­ния, Ки­тай, 2016), ре­жи­сьор Майк Фла­на­ган, в ро­ли­те Ели­за­бет Рий­сър, Лу­лу Уил­сън, Ана­лий­з Ба­со, Хен­ри То­мас, Пар­кър Мак и др. [16+] 02:00 „Стре­ла­та“ – се­риал, с.2 еп.11 – 13 04:15 „Ели­ми­на­то­ри“ /п/ – ек­шън (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2016) [16+]

bTV Comedy

05:00 „Тео­рия за го­ле­мия взрив“ – се­риал 06:00 „Тео­рия за го­ле­мия взрив“ – се­риал, с.4 еп.2, 3 07:00 „Прия­те­ли“ – се­риал 09:00 „Бар­би: Стра­на­та на съ­ни­ща­та“ – се­риал, еп.16 – 18 10:00 „27 сват­би“ – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2008), ре­жи­сьор Ан Фле­чър, в ро­ли­те: Джеймс Мар­сдън, Мей­лин Аке­рман, Ед­уард Бърнс, Кат­рин Хай­гъл и др. 12:00 „Ло­ракс“ – ани­ма­ция, фен­тъ­зи (САЩ, 2012), ре­жи­сьо­ри Крис Ре­но и Кайл Бал­да 14:00 „Иг­ри­те на звез­ди­те“ – гейм шоу с во­дещ Ка­те­ри­на Ев­ро, еп.7 15:00 „Кухня“ – се­риал 17:00 „Ди­ва­та Ни­на“ – се­риал 19:30 „На гос­ти на тре­та­та пла­не­та“ – се­риал 20:30 „Как да бъ­деш ла­ти­но лю­бов­ник“ – ко­ме­дия (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Кен Ма­ри­но, в ро­ли­те Еу­хе­нио Дер­бес, Сал­ма Ха­йек, Роб Лоу, Крис­тен Бел, Ра­кел Уелч, Роб Кор­дри, Май­къл Се­ра и др. 22:30 „Чер­ве­но­то джу­дже“ – се­риал, с.8 еп.3, 4 23:30 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал 01:30 „Кухня“ – се­риал 02:00 „Тео­рия за го­ле­мия взрив“ – се­риал 03:00 „Чер­ве­но­то джу­дже“ – се­риал 04:00 „Бар­би: Стра­на­та на съ­ни­ща­та“ – се­риал

Nova TV

06:30 „Ико­нос­тас“ 07:00 „Чер­на лю­бов“ – се­риен филм 08:00 „Съ­бу­ди се“ – пре­да­ва­не 11:00 „Съ­де­бен спор“ – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Моят Джордж“ – с уч. на Са­ра Лан­кас­тър, Кип Пар­дю, Ви­ви­ка А. Фокс, Бран­дън Куин, Ос­кар Ну­нез и др. 14:10 „Слън­че­ва лю­бов“ – с уч. на Рей­чъл Лей Кук, Лу­кас Бра­йънт, Тра­вис Милн, Ей­дън Кан и др. 16:00 „Ка­то две кап­ки во­да“ – за­бав­но пре­да­ва­не, 6 се­зон 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA, из­бра­но 20:00 „Ка­риб­ски пи­ра­ти: В не­поз­на­ти во­ди“ – с уч. на Джо­ни Деп, Пе­не­ло­пе Круз, Джеф­ри Ръш, Иън Мак­шейн, Дже­ма Уорд и др. 22:45 „Та­лан­тли­вият мис­тър Рип­ли“ – с уч. на Мат Дей­мън, Гуи­нет Пол­троу, Джъд Лоу, Кейт Блан­шет, Фи­лип Сий­мур Хоф­ман, Джак Дей­вън­порт, Джеймс Реб­хорн и др. 01:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 03:20 „Моят Джордж“ – с уч. на Са­ра Лан­кас­тър, Кип Пар­дю, Ви­ви­ка А. Фокс, Бран­дън Куин, Ос­кар Ну­нез и др. /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Прес­тън Норт Енд – Дар­би Каун­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Сент Ет­иен – Страс­бург, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 14:00 Фут­бол: Лион – Гин­гам, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Ше­филд Юнай­тед – Бол­тън Уон­дъ­рърс, мач от Чем­пиън­шип       /п/ 18:00 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Мар­си­лия – Ам­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 20:00 Фут­бол: Мо­на­ко – Нант, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: „Че­лен сблъ­сък“, 28-и епи­зод 23:15 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Но­рич Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 01:15 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 „Ин­тер­вю“ с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 07:00 „Пар­ла­мен­тът на фо­кус“  /п/ 07:15 „Има­те ду­ма­та“ с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 „Пулс“ /п/ 08:30 „Веч­ни­те пес­ни“ 09:00 „Ико­но­ми­ка и биз­нес“ /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 „Офа­нзи­ва“ с Лю­бо Ог­нянов- /п/ 12:00 Топ шоп 12:15 „Пар­ла­мен­тът на фо­кус“ /п/ 12:30 „Дру­го­то ли­це“ 13:00 НО­ВИ­НИ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 „Без мон­таж“ 14:45 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 „Има­те ду­ма­та“ -/п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 „Ин­тер­вю“ с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17:00 „Бе­нов­ска пи­та“ 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 „Пар­че­та от реал­нос­тта“ 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 „Има­те ду­ма­та“ с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 „Спорт в обе­кти­ва“ 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 „Ин­тер­вю“ с На­де­ли­на Ане­ва 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 „Бе­нов­ска пи­та“ /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *