ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 14 ЯНУАРИ

БНТ

05:05 Браз­ди /п/ 05:35 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 06:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:00 Не­дел­но ева­нге­лие 07:10 Зе­ле­на­та ли­ней­ка Здрав­но риа­ли­ти с во­дещ Ива Ди­мит­ро­ва 08:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов Пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва Раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:55 Бъл­га­рия от край до край 5 /8, пос­ле­ден филм/ 13:25 Но­во­го­ди­шен кон­церт на Со­фий­ска­та опе­ра и ба­лет /2 част/ Му­зи­кал­на сце­на БНТ1 14:25 Ахи­ле­со­ва­та пе­та до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2010г./, сце­на­рист и ре­жи­сьор Ста­нис­ла­ва Кал­че­ва 15:20 По­ли­цаят в Ню Йорк иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 1965г./, ре­жи­сьор Жан Жи­ро, в ро­ли­те: Луи дьо Фи­нес, Ми­шел Га­лаб­рю, Же­не­виев Гра и др. 17:00 Не­поз­на­та земя 17:30 Спор­тна трес­ка Об­зор­но спор­тно пре­да­ва­не 18:30 Спорт ТО­ТО 19:05 Дей­вид Бе­към: В не­поз­на­то­то до­ку­мен­та­лен филм /2 част/ 19:55 Ле­ка нощ, де­ца! Случ­ки с бър­ко­ли­ни 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Стар Трек иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2009г./, ре­жи­сьор Джей Джей Ей­бръмс, в ро­ли­те: Джон Чо, Бен Крос, Зоуи Сан­да­на и др.(12) 22:55 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:10 Нощ­ни пти­ци Ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Ис­кра Ан­ге­ло­ва 00:10 По­ли­цаят в Ню Йорк иг­ра­лен филм/п/ 01:50 Дей­вид Бе­към: В не­поз­на­то­то до­ку­мен­та­лен филм /2 част/п/ 02:40 Чер­ве­на­та кра­ли­ца тв филм /4 епи­зод/п/ 03:50 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва /п/ 04:50 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/

bTV

05:30 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 06:00 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция 07:00 “Ка­то на ки­но” – пре­да­ва­не за ки­но с во­дещ Ми­хаил Дю­зев 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се…” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 Пре­мие­ра: “Не­поз­на­ти­ТЕ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Ел­хи 1914” – ко­ме­дия (Ру­сия , 2014), ре­жи­сьо­ри – Ти­мур Бек­мам­бе­тов, Юрий Би­ков, ак­тьо­ри – Лео­нид Ар­хан­гел­ский, Да­то Бах­тад­зе, Ан­тон Бог­да­нов Иван Бред, Ан­на Кил­ке­вич и др. 15:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.3, еп.7,8 16:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.12, еп.3,4 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Гне­вът на ти­та­ни­те” – ек­шън, фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Джо­на­тан Лий­бес­ман, ак­тьо­ри – Сам Уор­тин­гтън, Лиъм Ний­сън, Ралф Файнс, Ед­гар Ра­ми­рес, То­би Ке­бел, Да­ни Хюс­тън, Ро­за­мунд Пайк, Бил Най и др. 22:00 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид 23:00 “Ай­рън­клад” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, Гер­ма­ния, 2011), ре­жи­сьор – Джо­на­тан Ин­глиш, ак­тьо­ри – Джеймс Пюър­фой, Бра­йън Кокс, Кейт Ма­ра, Пол Джиа­ма­ти, Джей­сън Фле­минг и др. 01:00 “Днев­ни­ци­те на вам­пи­ра” – се­риал, с.5, еп.16 02:00 “Тър­си се…” /п./ – ток­шоу 03:00 “Ел­хи 1914” – ко­ме­дия (Ру­сия , 2014), ре­жи­сьо­ри – Ти­мур Бек­мам­бе­тов, Юрий Би­ков, ак­тьо­ри – Лео­нид Ар­хан­гел­ский, Да­то Бах­тад­зе, Ан­тон Бог­да­нов Иван Бред, Ан­на Кил­ке­вич и др.

bTV Comedy

05:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./- се­риал 06:00 “Парт­ньо­ри” – се­риал 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с.1 08:00 “Ста­жан­ти” – се­риал, с.2 09:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра”- се­риал, с.2 10:00 “Снеж­на­та кра­ли­ца 2” – ани­ма­ция (Ру­сия, 2014), ре­жи­сьор – Але­ксей Ци­ци­лин 12:00 “Но­ви­те съ­се­ди ” /п./- ко­ме­диен се­риал 15:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал, с. 5 18:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал 19:30 “Кухня” – ко­ме­диен се­риал 20:30 “Шрек Тре­ти” – ко­ме­дия, ани­ма­ция (САЩ ,2007), ре­жи­сьо­ри – Крис Ми­лър, Ра­ман Хаи 22:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.2 23:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал 02:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” /п./ – се­риал 03:00 “Ста­жан­ти” /п/- се­риал 04:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал

bTV Action

06:00 “Пин­гви­ни­те от Ма­да­гас­кар” – ани­ма­ция 08:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп.12,13,14 11:00 “Тру­ден за уби­ва­не” – ек­шън, дра­ма, кри­ми­на­лен ( САЩ,1990), ре­жи­сьор – Брус Мал­мът, ак­тьо­ри – Сти­вън Се­гал, Ке­ли ЛеБ­рок, Фре­де­рик Ко­фин, Ан­дрю Блок, Уилям Сад­лър и др. 13:00 “В ти­ла на вра­га” – ек­шън, дра­ма (САЩ, 2001), ре­жи­сьор – Джон Мур, ак­тьо­ри – Оуен Уил­сън, Джийн Хек­мън, Гей­бриъл Махт, Чарлс Ма­лик Уит­фийлд, Дей­вид Кийт, Олек Кру­па, Жоа­ким де Ал­мей­да, Вла­ди­мир Маш­ков, Мар­ко Иго­нда и др. 15:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп. 6,7 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 19:00 “Бор­ба за спра­вед­ли­вост” – ек­шън, дра­ма, кри­ми­на­лен (САЩ, 1991), ре­жи­сьор – Джон Флин,ак­тьо­ри – Сти­вън Се­гал, Дже­ри Ор­бах, Джон Ле­гуи­за­мо, Джи­на Гер­шон, Джо Чам­па, Уилям Фор­сайт и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Ки­тай­ски зо­диак” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (Chinese Zodiac, Хонг Конг, Ки­тай,2012), ре­жи­сьор – Дже­ки Чан, ак­тьо­ри – Дже­ки Чан, Оли­вър Плат, Сти­вън Чанг, Кат­лин Де­шел и др. 00:15 “От­мъ­ще­ние­то на сес­три­те” – три­лър (Ка­на­да, 2013), ре­жи­сьор – Кър­тис Крау­форд, ак­тьо­ри – Брук Бърнс, Тим Ро­зън, Аш­ли Джоунс, Ре­бе­ка Ам­за­лаг, Пи­тър Дж. Грей и др. 02:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп.13,14 03:45 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 04:15 “Бор­ба за спра­вед­ли­вост” – ек­шън, дра­ма, кри­ми­на­лен (САЩ, 1991), ре­жи­сьор – Джон Флин,ак­тьо­ри – Сти­вън Се­гал, Дже­ри Ор­бах, Джон Ле­гуи­за­мо, Джи­на Гер­шон, Джо Чам­па, Уилям Фор­сайт и др.

Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Не­по­роч­на­та Джейн” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Вой­ни, лю­бов и пи­ца” – с уч. на Ши­ри Апъ­лби, Иъл По­дъл, Дан Хе­дая, Май­къл Ба­да­лу­ко, Джоа­на Кан­тън и др. 14:15 “От­мъ­ще­ние­то на ша­фер­ки­те” – с уч. на Рей­вън-Си­мо­не, Джоа­на Гар­сия, Бет Бро­де­рик, Дей­вид Клей­тън Ро­джърс и др. 16:00 “Аз оби­чам Бъл­га­рия” – за­бав­но пре­да­ва­не на NOVA, 4 се­зон 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Кош­ма­ри в кухн­ята” – пре­да­ва­не на NOVA, 3 се­зон 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Сейф” – с уч. на Джей­сън Стей­тъм, Кей­трин Чан, Ро­бърт Джон Бърк, Джеймс Хонг и др. 22:00 “Ели­зиум” – с уч. на Мат Дей­мън, Джо­ди Фос­тър, Дие­го Лу­на, Хо­се Паб­ло Кан­ти­йо, Уилям Фих­тнър Алис Бра­га, Та­ли­са Со­то, Май­къл Шанкс, Шар­лто Коп­ли и др. 00:15 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 00:45 “От­мъ­ще­ние­то на ша­фер­ки­те” – с уч. на Рей­вън-Си­мо­не, Джоа­на Гар­сия, Бет Бро­де­рик, Дей­вид Клей­тън Ро­джърс и др. /п/ 02:10 “Мок­ри по­ръч­ки” – с уч. на Май­къл Дъг­лас, Ча­нинг Тей­тъм, Ан­то­нио Бан­де­рас, Юън Мак­гре­гър, Джи­на Ка­ра­но, Май­къл Ан­га­ра­но и др. /п/ 04:00 “Вой­ни, лю­бов и пи­ца” – с уч. на Ши­ри Апъ­лби, Иъл По­дъл, Дан Хе­дая, Май­къл Ба­да­лу­ко, Джоа­на Кан­тън и др. /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ми­дълз­бро – Фу­лъм, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Мон­пе­лие – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Тот­нъм Хот­спър – Еве­ртън (2001-02), пов­то­ре­ние 14:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ли­вър­пул – Ман­чес­тър Си­ти (2009-10), пов­то­ре­ние 15:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 15:05 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Еве­ртън – Ас­тън Ви­ла (2008-09), пов­то­ре­ние 15:30 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2017-18), 19-и епи­зод 16:00 Фут­бол: Но­тин­гам Фо­рест – Ас­тън Ви­ла, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 18:00 Фут­бол: Лион – Ан­же, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 20:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2017-18), 22-и епи­зод 20:30 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Уни­ка­ха, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, за­пис – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Бас­кет­бол: Мур­сия – Гран Ка­на­рия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 00:00 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2017-18), 19-и епи­зод, пов­то­ре­ние 00:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2017-18), 22-и епи­зод, пов­то­ре­ние 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та BiT BiT 05:00 най-доб­ро­то от Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, 1 част 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва, (п) 08:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва 09:00 най-доб­ро­то от “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 2 част 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва 13:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 14:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров, (п) 15:00 най-доб­ро­то от “Един прек­ра­сен ден” – 2 част 16:30 най-доб­ро­то от “еМи­сия Бъл­га­рия” – 2 част 17:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 18:30 БЛИЦ НО­ВИ­НИ +++”Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков 22:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на 23:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 01:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же, (п) 03:00 най-доб­ро­то от “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 2 част, (п) 04:00 най-доб­ро­то от “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес

Kanal 3

06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо­мир Ог­нянов/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си”, из­бра­но 10:00 Те­ле­мар­кет 10:15 “Хо­ли­вуд” с Иве­ли­на Кун­че­ва/п/ 10:45 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 11:15 Топ Шоп 11:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 12:00 “Веч­ни­те пес­ни” 13:00 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си”, из­бра­но 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Без мон­таж”/п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Tоп Шоп 15:30 “Па­та­рин­ски Live/п/ 15:45 “Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 15:55 Те­ле­мар­кет 16:00 “Чет­вър­та ин­стан­ция”- ток­шоу 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 20:00 “Спорт в обе­кти­ва” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:30 “Па­та­рин­ски Live /п/ 22:00 Хо­ли­вуд с Иве­ли­на Кун­че­ва 22:30 “Бе­нов­ска пи­та”/п/ 00:30 06:30 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *