ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 15 АВГУСТ

БНТ

05:05 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /23 епи­зод/п/ 06:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:25 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /24 епи­зод/п/ 07:25 Ди­ноотряд “Кунг Фу” – ани­ма­цио­нен филм /3 и 4 епи­зод/ 08:10 Моя­та пър­ва сват­ба – дву­се­риен тв филм /коп­ро­дук­ция, 2006 г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Ло­ран Фи­род, в ро­ли­те Рей­чъл Лий Кук, Ке­ни Дау­ти, Пол Хоп­кинс и др. 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Фи­льо и Ма­кен­зен – тв филм /5 се­рия/ 10:10 Се­меен биз­нес – тв филм /11 епи­зод/ 10:35 Злат­ният век – тв филм /8 се­рия/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Спа­си­те­лен от­ряд “Ка­ли­фор­ния” – тв филм /6 епи­зод/ 13:15 Мо­мен­ти от Иши­ка­ва 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Хра­на за ду­ша­та” /п/ 14:00 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 14:30 Са­гуа – сиам­ска­та кот­ка – ани­ма­цио­нен филм 14:45 Сид – де­те на нау­ка­та – ани­ма­цио­нен филм 15:10 Среб­рис­тият жре­бец – ани­ма­цио­нен филм 15:35 Ло­ши­те доб­ри прия­те­ли – ани­ма­цио­нен филм 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Кап­ри – тв филм /74 епи­зод/ 17:20 Све­тът на Япо­ния: Мал­ки ком­па­нии със све­тов­но зна­че­ние 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Хра­на за ду­ша­та” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­щи Еле­на Пет­ре­лий­ска и Ни­ко­лай Пет­ров 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Хо­ли­вуд­ски зна­ме­ни­тос­ти – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:45 Лам­пе­ду­за на хо­ри­зон­та – тв филм /2 епи­зод/ (12) 19:35 Жи­вот­ни по пи­жа­ми – ани­ма­цио­нен филм 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! За­ли­вът на сък­ро­ви­ща­та 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /25 и 26 епи­зод/ 22:50 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:10 Че­реп и кос­ти – тв филм /3 епи­зод/(12) 23:55 Кап­ри – тв филм /74 епи­зод/п/ 00:50 Здра­ве­то от­бли­зо /най-доб­ро­то/ 02:00 Се­меен биз­нес – тв филм /11 епи­зод/п/ 02:25 Хо­ли­вуд­ски зна­ме­ни­тос­ти – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 02:50 Че­реп и кос­ти – тв филм /3 епи­зод/п/(12) 03:30 Моя­та пър­ва сват­ба – тв филм /1 епи­зод/п/ 04:25 Спа­си­те­лен от­ряд “Ка­ли­фор­ния” – тв филм /6 епи­зод/п/

bTV

05:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция 06:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 4, еп. 13 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – най-доб­ро­то от ток­шоу­то с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/ – ве­чер­но токшоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вис­ше об­щес­тво” – се­риал, с. 1, еп. 38 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 3, еп. 67 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с. 1, еп. 66 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ – ко­ме­дий­но шоу 18:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с. 12, еп. 18 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Се­мей­ни тай­ни” – се­риал, с. 1, еп. 13 21:30 “Всич­ко мо­же да се слу­чи” – се­риал, с. 2, еп. 6 22:30 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 4, еп. 3 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра”- се­риал, с. 2, еп. 7 01:00 “Дру­гов­ре­мец” – се­риал, с. 1, еп. 3 02:00 bTV Но­ви­ни­те 02:30 “Пре­ди обед” /п/ – ток­шоу 04:30 “Опа­сни ули­ци”- се­риал, с. 11, еп. 33

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 2, еп. 10 06:00 “Кунг фу пан­да – ле­ген­ди за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 08:00 “Го­тъм” – се­риал, еп. 1 09:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 2, еп. 10 10:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 2, еп. 16 11:00 “Монк” – се­риал, с. 3, еп. 5 12:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, еп. 2 13:00 “За­ли­чи­телят” – ек­шън (САЩ, 1996), ре­жи­сьор – Чарлз Ръ­сел, ак­тьо­ри – Ар­нолд Швар­це­не­гер, Ва­не­са Уилямс, Джеймс Каан, Джеймс Ко­бърн, Ро­бърт Пас­то­ре­ли и др. 15:00 “Го­тъм” – се­риал, еп. 2 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 2, еп. 11 17:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, еп. 3 18:00 “Монк” – се­риал, с. 3, еп. 6 19:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 2, еп. 17 20:00 “Кос­ти” – се­риал , с. 10, еп. 20 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:30 Сту­дио “Су­пер­ку­па на Ев­ро­па” 22:00 Реал Мад­рид – Ат­ле­ти­ко Мад­рид (фут­бол за Су­пер­ку­па­та на Ев­ро­па) 00:15 Сту­дио “Су­пер­ку­па на Ев­ро­па” 00:45 “Кос­ти” – се­риал , с. 10, еп. 20 01:45 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп. 17 02:45 “Пос­ле­до­ва­те­ли­те” – се­риал, с. 3, еп. 2 03:45 “Твър­де лич­но” – се­риал, еп. 3 04:30 “Монк” – се­риал, с. 3, еп. 6

bTV Comedy

05:00 “Ше­га­джии” – се­риал 06:00 “Ше­га­джии” – се­риал, с. 3 07:00 “Учи­тел­ка­та по френ­ски” – се­риал 08:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 09:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 10:00 “Eд” – ко­ме­дия, се­меен, спор­тен (САЩ, 1996), ре­жи­сьор – Бил Ку­ту­рие, ак­тьо­ри – Мат Ле Бланк, Пол Хюит, Джин Рос, Джак Уор­дън, Бил Кобс, Джим Ка­вий­зъл и др. 12:00 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 14:00 “Стра­хот­ни но­ви­ни” – се­риал 15:00 “По сре­да­та” – се­риал 16:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 17:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с. 1 18:00 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 19:30 “Учи­тел­ка­та по френ­ски” – се­риал, с. 1 20:00 “По сре­да­та” – се­риал, с. 8 20:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 2 22:00 Пре­мие­ра: “Стра­хот­ни но­ви­ни” – се­риал, с. 2 23:00 “Два­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” – се­риал, с. 3 00:00 “Eд” – ко­ме­дия, се­меен, спор­тен (САЩ, 1996), ре­жи­сьор – Бил Ку­ту­рие, ак­тьо­ри – Мат Ле Бланк, Пол Хюит, Джин Рос, Джак Уор­дън, Бил Кобс, Джим Ка­вий­зъл и др. 02:00 “Ше­га­джии” – се­риал 03:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 04:00 “Два­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” – се­риал

Nova TV

05:00 “Спе­циа­лен от­ряд” – се­риен филм /п/ 06:00 “Тай­нстве­ни афе­ри” – се­риен филм, 5 се­зон /п/ 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “Се­зо­ни на лю­бов­та ” – се­риен филм 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Вой­на­та на ро­зи­те” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Скор­пион” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 3 се­зон 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Спе­циа­лен от­ряд” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм 00:30 “Тай­нстве­ни афе­ри” – се­риен филм, 5 се­зон 01:30 “До­кос­на­ти от слън­це­то” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:00 “Вой­на­та на ро­зи­те” – се­риен филм /п/

Nova Sport

09:00 Дартс: Мас­търс 2018, Мел­бърн, вто­ри ден, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Гран Ка­на­рия – Бар­се­ло­на, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Бол­тън Уон­дъ­рърс, мач от пър­ви кръг за Ка­ра­бао къп, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Йоу­вил Таун – Ас­тън Ви­ла, мач от пър­ви кръг за Ка­ра­бао къп, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Дартс: Мас­търс 2018, Мел­бърн, тре­ти ден, пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Фут­бол: Куинс Парк Рей­нджърс – Ше­филд Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 23:15 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Блек­бърн Роу­върс – Уест Хям Юнай­тед (2010-11), пов­то­ре­ние 23:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:00 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 BIT СПОРТ (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 Но­ви­ни (п) 06:30 BIT СПОРТ (п) 07:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 11:00 “Епи­зод” (п) 12:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но токшоу с Па­вел и Хрис­то (п) 13:00 “О!здра­вей”, пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 17:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 17:30 “Епи­зод” (п) 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 BIT СПОРТ LIVE 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 20:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти (п) 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Kanal 3

05:30 “Кухн­ята на Звез­дев” /п/ 06:00 “Денят на жи­во” /п/ 07:00 “Все­ки сле­до­бед” – из­бра­но 08:30 “Кухн­ята на Звез­дев” /п/ 09:00 “Денят на жи­во” /п/ 10:00 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 11:00 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 “Лято с бъл­гар­ска­та му­зи­ка” 12:45 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 13:15 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 “Все­ки сле­до­бед” – из­бра­но 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 19:00 “Па­та­рин­ски Live” – из­бра­но 19:30 НО­ВИ­НИ 20:00 “Денят на жи­во” – из­бра­но 21:00 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Денят на жи­во” /п/ 23:00 “Па­та­рин­ски Live” – из­бра­но 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:30 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 01:30-07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *