Топ теми

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 15 АВГУСТ

БНТ

05:25 Бъл­га­рия от край до край 7 /п/ 05:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:10 Тър­са­чи на ре­лик­ви 2 – тв филм /21 епи­зод/ 07:00 Сут­ре­шен блок 08:30 По све­та и у нас 08:45 Ис­то­рия.bg – Меч­та­тел бе­зу­мен – об­раз не­въз­мо­жен/п/ 09:45 Раят на да­ми­те – тв филм, 15 епи­зод /п/ 10:40 Кап­ри – тв филм /42 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Жре­бият – тв филм /4 се­рия/ 13:25 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 13:55 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:05 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:20 По сле­ди­те на Ка­пи­тан Грант – тв филм /6 се­рия/ 15:25 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Кап­ри – тв филм /43 епи­зод/ 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:15 Ан­тар­кти­ка до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви 2 – тв филм /22, пос­ле­ден епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:40 Раят на да­ми­те – тв филм /16 епи­зод/ 21:40 Нощ­ният уп­ра­ви­тел тв филм /3 епи­зод/(14) 22:30 Да опо­знаем Япо­ния – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 23:00 По све­та и у нас 23:30 За­ко­нът на Дойл – тв филм /8 епи­зод/(12) 00:15 Ис­то­рия.bg – Меч­та­тел бе­зу­мен – об­раз не­въз­мо­жен/п/ 01:15 От­бли­зо с Ми­ра /п/ 02:15 Нощ­ният уп­ра­ви­тел – тв филм, 3 епи­зод /п/ (14) 03:10 Да опо­знаем Япо­ния до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 03:40 Днес и ут­ре 04:10 Из­вън иг­ра­та /п/ 04:55 За­ко­нът на Дойл – тв филм /8 епи­зод/п/ (12)

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п./ – се­риал 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.2, еп.7 06:30 “Лов­ци на хра­на” – пре­да­ва­не за ку­ли­на­рен ту­ри­зъм 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу /най-доб­ро­то/ 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п./ 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, еп.72 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.6 еп.22 16:00 “Страх да оби­чаш” – се­риал, еп.4 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “До­ма­шен арест” – се­риал, еп.11 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.13, еп.71 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съл­зи от Рая” – се­риал, еп.66 21:00 Пре­мие­ра: “Вът­ре­шен чо­век” – се­риал, еп.44 22:30 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп.11 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Час пик” – се­риал, еп.13 (пос­ле­ден) 01:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп.3 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п./ – се­риал

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.3, еп.1 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, с.4, еп.14 – 17 08:00 “Час пик” – се­риал, еп.13 09:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.3, еп.1 10:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.5 11:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.3, еп.10 12:00 “Сме­ли­те” – се­риал, еп.13 13:00 “Ви­нов­на” – дра­ма, пси­хот­ри­лър (тв филм, Ка­на­да, 2014), ре­жи­сьор Ан­тъ­ни Леф­рейн, в ро­ли­те Ерин Сан­дърс, Алекс Пак­стън-Бий­сли, Кат­рин Дент, Май­къл Уудс и др. 15:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.2, еп.1 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.3, еп.2 17:00 “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп.1 18:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.3, еп.11 19:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.6 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.3, еп.7 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Тъм­ни­на­та” – хо­рър, три­лър (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Грег Мак­лийн, в ро­ли­те Ке­вин Бей­кън, Ра­да Ми­чъл, Да­вид Ма­зуз, Лу­си Фрай, Мат Уолш, Дже­ни­фър Мо­ри­сън и др. [14+] 00:00 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.3, еп.7 01:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.6 02:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.2, еп.1 03:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4, еп.14 04:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.3, еп.11

bTV Comedy

05:00 “Прия­те­ли” – се­риал 06:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.7, еп.18, 19 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2018), еп.41, 42 10:00 “Та­ми” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Бен Фал­кон, в ро­ли­те Ме­ли­са Мак­кар­ти, Сю­зан Са­ран­дън, Ка­ти Бейтс, Али­сън Джа­ни, Дан Ак­ройд, Марк Дюп­лас и др. 12:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 13:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:30 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 17:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу (2016) 18:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с.5, еп.14, 15 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.6, еп.3 20:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, eп.25 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.38 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.10 еп.1, 2 23:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с.2, еп.2, 3 00:00 “Та­ми” /п./ – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2014) 02:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 03:00 “Прия­те­ли” – се­риал 04:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 

Nova TV

05:00 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 13 /п/ 06:00 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 14 /п/ 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “Диа­ман­ти и лю­бов” – с уч. на Ми­хаел Фиц, Си­би­ле Ка­но­ни­ка, Ралф Гас­ман, Ге­деон Бур­кхард и др. 11:30 “Ку­ли­нар­но лято с “На ка­фе” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Маг­нум” (пре­мие­ра) – се­риен филм 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 13 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 14 00:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 5 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Але­ма­ния Аа­хен – Ба­йер Ле­вер­ку­зен, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ха­ле­шер – Волф­сбург, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 14:00 Фут­бол: Скън­торп Юнай­тед – Дар­би Каун­ти, мач от пър­ви кръг за Ка­ра­бао къп /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Сал­форд Си­ти – Лийдс Юнай­тед, мач от пър­ви кръг за Ка­ра­бао къп /п/ 20:00 Фут­бол: Ат­лас Дел­мен­хорст – Вер­дер Бре­мен, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Ене­рги Кот­бус – Ба­йерн Мюн­хен, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 08:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 09:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “Всич­ко коз” – из­бра­но 10:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 11:00 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” 11:30 “Дру­го­то ли­це” 12:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 12:45 Топ Шоп 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” – из­бра­но 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” /п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – из­бра­но 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 18:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – из­бра­но 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Всич­ко коз” – из­бра­но 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *