ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 15 АПРИЛ

БНТ

05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок ин­фор­ма­цион­на прог­ра­ма с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва, Ели Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен слот с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Спор­ти­си­мо спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не/п/ 11:15 Как­во ще се слу­чи 2 до­ку­мен­та­лен филм /9 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат тв иг­ра/п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии до­ку­мен­та­лен слот 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Сид – де­те на нау­ка­та ани­ма­цио­нен филм 15:15 Гим­на­зия “Че­рна дуп­ка” тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Как­во ще се слу­чи 2 до­ку­мен­та­лен филм /10 епи­зод/ 17:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­ща Ка­те­ри­на Ев­ро 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Спор­ти­си­мо спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg Тър­нов­ска­та кон­сти­ту­ция пред съ­да на ис­то­рия­та 22:00 Марс 6-се­риен тв филм /САЩ, 2016г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Еве­рар­до Гут, в ро­ли­те: Джи­хей, Ал­бер­то Аман, Кле­ман­тин Поа­датц, Бен Ко­тън и др. 23:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Брат за бра­та 2 тв филм /20 епи­зод/(16) 00:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:15 100% буд­ни /п/ 02:15 Марс тв филм /1 епи­зод/п/ 03:10 Япо­ния днес /п/ 03:20 Мал­ки ис­то­рии /п/ 04:20 Брат за бра­та 2 тв филм /20 епи­зод/п/(16)

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ 06:00 “Т­ран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, еп.21 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “П­ре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” /п./ 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов от вто­ри опит” – се­риал, с.2, еп.70 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.5, еп.15 16:00 Пре­мие­ра: “А­ли­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с.3, еп.71 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “О­пас­ни ули­ци” – се­риал, с.12, еп.112 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Май­ка” – се­риал, еп.54 21:00 “MasterChef” – ку­ли­нар­но шоу, с.5 22:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Би­блио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.3, еп.1 01:00 “Ве­чно твоя” – се­риал, еп.99, 100 02:10 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:40 “П­ре­ди обед” /п./ 04:40 “О­пас­ни ули­ци” /п./

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “П­рик­лю­че­ния­та на Дже­ки Чан” /п./ – се­риал, с.4, еп.10, 11 07:00 “П­рик­лю­че­ния­та на Дже­ки Чан” – се­риал, с.4, еп.12, 13 08:00 “Монк” /п./ – се­риал, с.4, еп.5 09:00 “Мъ­ртва точ­ка” /п./ – се­риал, с.3, еп.17 10:00 “Су­пер­гърл­” /п./ – се­риал, с.3, еп.4 11:00 “Те­жки прес­тъп­ле­ния” /п./ – се­риал, с.6, еп.11 12:00 “Ко­сти” /п./ – се­риал, с.12, еп.12 13:00 “Не­по­бе­ди­ми­те 3” /п./ – ек­шън, три­лър, прик­лю­чен­ски (САЩ, Фран­ция, 2014), ре­жи­сьор Пат­рик Хюз, в ро­ли­те: Сил­вес­тър Ста­лоун, Джей­сън Стей­тъм, Ха­ри­сън Форд, Ан­то­нио Бан­де­рас, Ар­нолд Швар­це­не­гер, Мел Гиб­сън, Уес­ли Снайпс, Долф Лунд­грен и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.4, еп.6 16:00 “Мъ­ртва точ­ка” – се­риал, с.3, еп.18 17:00 “Лу­ци­фер­” – се­риал, еп.1 18:00 “Те­жки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.6, еп.12 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те (пре­мие­ра): “Су­пер­гърл­” – се­риал, с.3, еп.5 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “С­ме­ли­те” – се­риал, еп.11 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “Д­ра­ку­ла: Не­раз­ка­зан” – фен­тъ­зи, ек­шън, дра­ма (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Га­ри Шор, в ро­ли­те: Люк Евънс, Са­ра Га­дън, До­ми­ник Ку­пър, Чарлз Данс, Са­ман­та Баркс, Чар­ли Кокс и др. 23:45 “С­ме­ли­те” /п./ – се­риал 00:45 “Су­пер­гърл­” /п./ – се­риал 01:45 “Монк” /п./ – се­риал 02:45 “Лу­ци­фер­” /п./ – се­риал 03:45 “Те­жки прес­тъп­ле­ния” /п./ – се­риал 04:45 “Су­пер ко­ли” /п./- спор­тна ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с.6, еп.5

bTV Comedy

06:00 “С­лън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с.10 еп.5,6 07:00 “По сре­да­та” – се­риал 08:00 “К­ое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.4 еп.7, 8 09:00 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.13 еп.6 10:00 “П­ри­каз­ка за ко­лед­на­та звез­да” – фен­тъ­зи, се­меен, прик­лю­чен­ски (Нор­ве­гия, 2012), ре­жи­сьор Нилс Гауп, в ро­ли­те: Ка­ми­ла Крог­свеен, Ан­дерс Крис­тиан­сен, Аг­нес Ки­тел­сен, Вил­де Цай­нер, Ан­дреас Ка­пе­лен, Щиг Мьо, Кнут Вал­ле и др. 12:00 “Б­рук­лин 99” – се­риал 13:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 14:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 17:00 “До­ма­шен арест” – се­риал 18:00 “Б­рук­лин 99” – се­риал, еп.21, 22 19:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.8 еп.13, 14 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, 14 еп. с.9 22:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с.5 еп.3, 4 23:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.6 еп.15, 16 00:00 “П­ри­каз­ка за ко­лед­на­та звез­да” /п./ 02:00 “С­лън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п./ – се­риал 03:00 “К­ое е то­ва мо­ми­че” /п./ – се­риал 04:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал

Nova TV

05:20 “Ко­бра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, 19 се­зон /п/ 06:20 “З­дра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 2 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “П­рос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “П­люс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Ка­то две кап­ки во­да” (нов се­зон) – риа­ли­ти 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Ко­бра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 19 00:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 12 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

05:15 Край на прог­ра­ма­та 07:00 Голф: САЩ Мас­търс, чет­вър­ти кръг, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Уи­гън Ат­ле­тик – Но­рич Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Мар­си­лия – Ним, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Са­ра­го­са – Бар­се­ло­на, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 18:00 Фут­бол: Лил – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция (2018-19), 7-и епи­зод, пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка: Све­тов­на ку­па, Со­фия, пов­то­ре­ние 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” – /п/ 07:00 “В­сяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “И­ко­но­ми­ка и биз­нес” /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Пулс” – /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Бе­нов­ска пи­та” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Па­рла­мен­тът на фо­кус” – /п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “С­вет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “В­сич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “С­порт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “В­сич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “С­порт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *