ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 15 АПРИЛ

БНТ

05:10 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:05 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу/п/ 14:00 За­ко­нът на Дойл тв филм /4 се­зон, 10 епи­зод/ (12) 14:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:00 Бла­гу­ни­те дет­ски тв филм /2 се­зон, 8 епи­зод/ 15:25 Да­вай, Ас­тро­бой! ани­ма­цио­нен филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Мал­ки ис­то­рии 16:40 Све­тът и ние 17:00 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 18:45 Спорт ТО­ТО 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Пи­тай БНТ 21:30 Сту­дио “УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па” 22:00 Фут­бол: Сре­ща-ре­ванш от 1/4 -фи­на­ли­те на тур­ни­ра на УЕ­ФА “Ли­га Ев­ро­па” пряко пре­да­ва­не 00:15 Смяна на мес­та­та 01:15 Све­тът и ние /п/ 01:35 100% буд­ни /п/ 03:30 Кул­ту­ра.БГ /п/ 04:30 За­ко­нът на Дойл тв филм /4 се­зон, 10 епи­зод/п/ (12)

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ 05:40 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, еп.17 06:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Зла­ти­мир Йо­чев и Бил­яна Га­ва­зо­ва 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п./ – ко­ме­дий­но шоу 13:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 14:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.3 еп.16 16:00 Пре­мие­ра: “Мал­ки убий­ства” – се­риал, еп.66 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.4 еп.9 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Без­ми­лос­тен град” – се­риал, еп.73 21:00 “Бри­га­да Нов дом” – со­циа­лен проект, с.5 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.7 еп.5, 6 01:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14 еп.115 02:00 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:10 “Вто­ри шанс” – се­риал, с.2 еп.14

bTV Comedy

05:00 “Стра­хот­ни но­ви­ни” /п./ – се­риал 06:00 “Стра­хот­ни но­ви­ни” – се­риал, с.2 еп.13 06:30 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.8 еп.1 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал 08:00 “По сре­да­та” /п./ – се­риал 08:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 09:30 “Хо­тел Ел­еон” /п./ – се­риал 10:00 “Ску­би-Ду: Приз­рач­ният кау­бой” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Мат Пи­търс 12:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 14:00 “Хо­тел Ел­еон” /п./ – се­риал 14:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.4 еп.13, 14 19:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.8 еп.11 19:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.8 еп.4 21:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.7 еп.10 22:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, еп.11, 12 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.4 еп.9, 10 00:00 “Ску­би-Ду: Приз­рач­ният кау­бой” /п./ – ани­ма­ция, ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2017) 02:00 “Стра­хот­ни но­ви­ни” /п./ – се­риал 02:30 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал

bTV Action

05:15 “Монк” – се­риал, с.7 еп.10 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, с.2 еп.5 – 8 08:00 “Монк” – се­риал, с.7 еп.10 09:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с.2 еп.10 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.4 еп.8 11:00 “Сме­ли­те” – се­риал, еп.10 12:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.5 еп.4 13:00 “Опа­сна зо­на” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, три­лър (САЩ, 1994), ре­жи­сьор Сти­вън Се­гал, в ро­ли­те: Сти­вън Се­гал, Май­къл Кейн, Джоан Чен, Джон Мак­гин­ли, Би­ли Боб Тор­нтън, Ри­чард Ха­мил­тън и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.7 еп.11 16:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с.2 еп.11 17:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.5 еп.5 18:00 “Сме­ли­те” – се­риал, еп.11 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.4 еп.9 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Лон­дон­град” – се­риал, еп.26 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 Сту­дио “Ли­га Ев­ро­па” 22:00 Пряко, УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па, 1/4-фи­нал: 00:00 Ли­га Ев­ро­па, об­зор 00:15 “Лон­дон­град” – се­риал, еп.26 01:15 “Сме­ли­те” – се­риал, еп.11 02:15 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.4 еп.9 03:15 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.5 еп.5 04:15 “Твър­де лич­но” – се­риал, с.2 еп.11

Nova TV

05:10 “Спе­циа­лен от­ряд: Лай­пциг” – се­риал /п/ 06:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Ме­рием” (пре­мие­ра) – се­риен филм 13:30 “Из­пи­та­ния­та на жи­во­та” (пре­мие­ра) – се­риал 15:00 “Не ме ос­тавяй” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Пре­сеч­на точ­ка” – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Фи­на­лът” (пре­мие­ра) – се­риал, се­зон 11 21:00 “Един за друг” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти, се­зон 2 22:30 “Братя” (пре­мие­ра) – се­риал, се­зон 2 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Спе­циа­лен от­ряд: Лай­пциг” (пре­мие­ра) – се­риал 00:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риал, се­зон 2 01:30 “Про­по­вед­ни­кът” – се­риал, се­зон 2 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риал 03:30 “Из­пи­та­ния­та на жи­во­та” – се­риал /п/ 04:30 “Ме­рием” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: ЦСКА Мос­ква – СКА Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га, фи­нал на За­пад­на кон­фе­рен­ция, мач №7 – /п/ 12:00 Фут­бол: Гоа – Ал Райян Шам­пион­ска ли­га на Азия (2020-21) – /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Хим­ки – Ниж­ни Нов­го­род ВТБ ли­га – /п/ 16:00 Бас­кет­бол: Гран Ка­на­рия – Бар­се­ло­на Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га – /п/ 18:00 Чем­пиън­шип: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 18:30 Ка­ра­бао къп: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 19:00 Хо­кей на лед: Ак Барс – Ава­нгар­д Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га, фи­нал на Из­точ­на кон­фе­рен­ция, мач №7 – ди­рек­тно 21:30 “Пе­та чет­върт” об­зор­но пре­да­ва­не за ис­пан­ски бас­кет­бол (2020-21) – /п/ 22:00 Но­ви­ни 22:05 Ку­па на Гер­ма­ния: Об­зор пре­да­ва­не за гер­ман­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 22:30 Фут­бол: Ес­тег­лал – Ах Ах­ли Су­ди Шам­пион­ска ли­га на Азия (2020-21) – ди­рек­тно 00:30 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък” пре­да­ва­не на WWE (2021) 01:30 Бас­кет­бол: Ди­на­мо Са­са­ри – Оли­мпия Ми­ла­но Ита­лиан­ска бас­кет­бол­на Се­рия А – /п/ 03:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

 NovaNews

05:15 Биз­не­сът /п/ 05:25 Пре­сеч­на точ­ка /п/ 06:00 Здра­вей, Бъл­га­рия 09:30 Ев­ро­макс /п/ 10:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 10:15 Ни­чия земя /п/ 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:15 Биз­не­сът 11:30 Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­не­нов -из­бра­но 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Денят на жи­во /п/ 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Ис­то­рии от све­та 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 Шоу­биз­нес 15:30 Со­циал­на мре­жа 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 Со­циал­на мре­жа 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:15 Пре­сеч­на точ­ка /п/ 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:30 Па­та­рин­ски LIVE 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:30 Денят на жи­во 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:45 Биз­не­сът 21:50 Шоу­биз­нес 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:15 Пре­сеч­на точ­ка /п/ 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 Денят на жи­во /п/ 00:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 00:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 01:30 Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов – из­бра­но 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 02:30 Денят на жи­во /п/ 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 03:30 Со­циал­на мре­жа /п/ 04:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 04:25 Со­циал­на мре­жа /п/ Про­че­ти още на: https://www.dnes.bg/tv.php?tv=11269&date=2021-04-15

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *