ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 15 ДЕКЕМВРИ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:05 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:25 Сла­ме­но си­ра­че – 5-се­риен иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1999 г./, 1 се­рия, ре­жи­сьор Ста­нис­ла­ва Кал­че­ва, в ро­ли­те Бо­гос­лав Ан­ге­лов, Ма­рия Ка­вар­джи­ко­ва, Ма­рин Янев, Хрис­то Чеш­ме­джиев, Стеф­ка Яно­ро­ва и др. 06:55 Пъ­те­ки 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 От­бли­зо с Ми­ра 12:00 По све­та и у нас 12:30 До­мът на вяра­та 13:00 Биб­лио­те­ка­та 14:00 Учи­теля­т – Мил­чо Ле­виев – до­ку­мен­та­лен филм 15:00 “Ба­ща ми боя­джия­та” /80 го­ди­ни рож­де­ние­то на Хрис­то То­тев/- иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1974 г./, ре­жи­сьор Сте­фан Ди­мит­ров, опе­ра­тор Хрис­то То­тев, в ро­ли­те Кос­та Цо­нев, Не­ве­на Ко­ка­но­ва, Иц­хак Фин­ци, Кли­мент Ден­чев, Не­ве­на Ман­да­джие­ва, Све­тос­лав Пеев и др. 16:35 Как стиг­нах­ме до­тук до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 17:00 От­во­ре­ни до­сие­та 3: Рум­яна Тас­ла­ко­ва. “Вра­жес­ки” еми­гран­т от “вра­жес­ка” ра­диос­тан­ция до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 17:30 Аре­на Спорт 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Ста­ни бо­гат тв иг­ра 20:00 По све­та и у нас 20:20 Спор­тни но­ви­ни 20:30 Бъл­га­рия от край до край 9 21:00 Вил­на зо­на – иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1975 г./, ре­жи­сьор Ед­уард За­ха­риев, в ро­ли­те Катя Пас­ка­ле­ва, Иц­хак Фин­ци, Наум Шо­пов, Стеф­ка Бе­ро­ва и др. 22:20 По све­та и у нас 22:35 Раят е на за­пад – иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2000 г./, ре­жи­сьор Кос­та Гав­рас, в ро­ли­те: Ри­кар­до Ска­ма­чо, Оди­сеас Па­пас­пи­лио­пу­лос, Ерик Ка­ра­ва­ка, Леа Виа­зем­ски и др. 00:25 Как­во ще се слу­чи 2 – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 00:50 Сту­дио “Х”: Чен­ге­та 2 тв филм /3 епи­зод/п/ (14) 01:40 Ток­си­ни – иг­ра­лен филм /п/ (12) 03:15 Беър Грилс – ек­стрем­но оце­лява­не, зас­не­то с ка­ме­ра – до­ку­мен­та­лен филм /п/ 03:40 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /42 епи­зод/п/ 04:40 От­бли­зо с Ми­ра /п/

bTV

05:10 “Cool…T” /п./ 06:00 “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – се­риал, ани­ма­ция, еп.17, 18 07:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.3, еп.23, 24 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Лов­ци на хра­на” – пре­да­ва­не за ку­ли­на­рен ту­ри­зъм с во­де­щи Ан­дре То­кев и Съ­бин Ран­ков, с.4 еп.12 13:00 “Еди Оре­ла” – спор­тен, дра­ма (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, Гер­ма­ния, 2016), ре­жи­сьор Дек­стър Фле­чър, в ро­ли­те Та­рън Ед­жър­тън, Хю Джак­ман, Крис­то­фър Уо­кън, Рю­не Тем­те, Тим Ма­ки­нър­ни и др. 15:10 “Ice Castles” – спор­тен, ро­ман­ти­чен, дра­ма (САЩ, Ка­на­да, 2010), ре­жи­сьор До­налд Рай, в ро­ли­те Тей­лър Фърт, Роб Мейз, Хен­ри Чър­ни, Мор­ган Ке­ли, Тат­яна Джоунс и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те 20:00 “Бъл­га­рия тър­си та­лант” – те­ле­ви­зион­но шоу, с.6 (фи­нал) 22:30 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид с во­дещ Ве­не­та Рай­ко­ва 23:30 “Ха­кер” – ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Май­къл Ман, в ро­ли­те Крис Хем­суърт, Ва­йо­ла Дей­вис, Тан Вей, Уилям Мей­по­тър, Холт Мак­ка­лъ­ни, Джон Ор­тиз и др. 02:00 “Съ­сед­ско­то мом­че” – пси­хот­ри­лър (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Роб Коен, в ро­ли­те Дже­ни­фър Ло­пес, Ра­йън Газ­ман, Крис­тин Че­ноует, Джон Кор­бет, Бей­ли Чейс, Иън Нел­сън и др. [16+] 03:40 “120 ми­ну­ти” /п/

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с.4 еп.11 – 14 08:00 “Монк” – се­риал, с.8, еп.4 – 6 11:00 “Приз­ра­чен ез­дач 2: Ду­хът на от­мъ­ще­ние­то” – фен­тъ­зи, ек­шън, три­лър (САЩ, ОАЕ, 2011), ре­жи­сьо­ри Бра­йън Тей­лър и Марк Не­въл­дайн, в ро­ли­те Ни­къ­лъс Кейдж, Ки­рън Хайндс, Ид­рис Ел­ба, Вио­лан­те Пла­чи­до, Крис­тоф Лам­бер и др. 13:00 “Фан­тас­тич­на­та чет­вор­ка” – ек­шън, фан­тас­ти­ка (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Джош Транк, в ро­ли­те Майлс Те­лър, Кейт Ма­ра, Май­къл Джор­дан, То­би Ке­бъл, Джей­ми Бел, Тим Блейк Нел­сън, Дан Кас­те­ла­не­та и др. 15:00 “Сър­це­то на дра­ко­на: Си­ла­та на огъня” – фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Пат­рик Си­вер­шен, в ро­ли­те Пат­рик Стюарт (глас), Том Рис Ха­рис, Джес­мин-Блис Бел, Там­зин Мър­чант, Ан­дре Ери­ксен и др. 17:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп.38 17:30 “Да Знаеш Как” – пре­да­ва­не за до­маш­ния май­стор, еп.3 18:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.4, еп.14 18:30 “Су­пер ко­ли” – спор­тна ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с.6, еп.1 19:00 “Так­си 5” – ек­шън, ко­ме­дия (Фран­ция, 2018), ре­жи­сьор Франк Гас­там­бид, в ро­ли­те Сал­ва­то­ре Ес­по­зи­то, Франк Гас­там­бид, Саб­ри­на Уа­за­ни, Бер­нар Фар­си, Ма­лик Бан­та­ла, Гре­го­ри Фро­ман­тен и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Мат­ри­ца­та” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (САЩ, Ав­стра­лия, 1999), ре­жи­сьо­ри Ан­ди Уа­чов­ски и Ла­ри Уа­чов­ски, в ро­ли­те Киа­ну Рийвс, Ло­рънс Фиш­бърн, Ке­ри-Ан Мос, Хю­го Уи­винг, Бил Янг, Крис Па­ти­сън, Джо Пан­то­лиа­но и др. 00:30 “Зе­ле­на­та стая” – хо­рър, три­лър, му­зи­ка­лен (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Дже­ре­ми Сол­ниър, в ро­ли­те: Ан­тон Йел­чин, Имъ­джен Путс, Ал­иа Шоу­кат, Ка­лъм Тър­нър, Марк Уе­бър и др. [16+] 02:30 “Монк” – се­риал, с.8 еп.5, 6 04:00 “Чис­тка­та 3” – фен­тъ­зи, хо­рър, пси­хот­ри­лър (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Джеймс Де­Мо­на­ко, в ро­ли­те Франк Гри­ло, Ели­за­бет Ми­чъл, Май­къл­ти Уиля­мсън, Джоу­зеф Джу­лиън Со­риа, Ед­уин Ходж, Итън Фи­липс и др. [16+]

bTV Comedy

05:00 “Два­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” /п/ – се­риал 06:00 “Два­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” – се­риал, с.3, еп.9, 10 07:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с.11, еп.7, 8 08:00 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п./ – се­риал 10:00 “Ела, из­пей!” – ани­ма­ция, му­зи­ка­лен, ко­ме­дия (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Гарт Дже­нингс 12:00 “Ел­хич­ки 5” – ко­ме­дия, се­меен (Ру­сия, 2016), ре­жи­сьо­ри Ти­мур Бек­мам­бе­тов, Ва­дим Пе­рел­ман, Ин­дар Джен­ду­баев и др., в ро­ли­те Кон­стан­тин Ха­бен­ский, Иван Ур­гант, Сер­гей Свет­ла­ков, Го­ша Ку­цен­ко, Ма­рия Шук­ши­на и др. 14:00 “Брук­лин 99” – се­риал, еп.7, 8 15:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 16:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 19:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 20:30 “Шрек 2” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2004), ре­жи­сьо­ри Ке­ли Ас­бъ­ри, Ан­дрю Адъ­мсън и Кон­рад Вър­нън 22:30 “Брук­лин 99” /п/ – се­риал, еп.7, 8 23:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 01:30 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п./ – се­риал 02:30 “Два­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” /п./ – се­риал 03:00 “Брук­лин 99” /п./ – се­риал 04:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал

Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Сне­жен блян” (пре­мие­ра) – с уч. на Дийн Кейн, Крис­ти Суон­сън, Арън Бух­холц, Ли­зи Бойс и др. 14:15 “На­ша­та ко­лед­на пе­сен” (пре­мие­ра) – с уч. на Бе­ка То­бин, Ке­вин Мак­Га­ри, Кен­дра Ти­минс и др. 16:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 16:55 Не­дел­ята на NOVA – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Снеж­ни ку­че­та”- с уч. на Ку­ба Гу­динг мл., Джеймс Ко­бърн, Сис­ко, М. Емет Уолш, Греъм Грийн и др. 22:00 “Же­ле­зо­път­ни тиг­ри” (пре­мие­ра) – с уч. на Дже­ки Чан, Джей­си Чан, Хи­роу­ки Ик­еу­чи и др. 00:40 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:10 “Ко­ва­рен ка­пан: част 2” – с уч. на Пат­рик Уил­сън, Роуз Бърн, Бар­ба­ра Хър­ши, Лин Ша­йе и др.

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Бир­мин­гам Си­ти – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Брис­тъл Си­ти – Блек­бърн Роу­върс, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Хим­ки – Ка­лев, мач от ВТБ ли­га, ди­рек­тно 15:45 Фут­бол: Чар­лтън Ат­ле­тик – Хъл Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 17:40 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 17:45 Бас­кет­бол: Мо­ра­банк Ан­до­ра – Те­не­ри­фе, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 19:30 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Уни­ка­ха, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно 21:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 17-и епи­зод 21:45 Бас­кет­бол: Хим­ки – Ка­лев, мач от ВТБ ли­га /п/ 23:30 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Уни­ка­ха, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 01:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” – /п/ 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров – /п/ 08:00 “Пулс” – здрав­но пре­да­ва­не 08:30 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 09:00 “Хо­ли­вуд” – /п/ 09:30 “Ре­зул­та­тът” 10:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов /п/ 11:45 Те­ле­мар­кет 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Бук­мей­кър” 12:30 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус”  /п/ 13:30 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 13:45 Те­лес­тар 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Хо­ли­вуд” /п/ 14:45 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Денят на жи­во” /п/ 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 22:30 “Дру­го­то ли­це” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Бе­нов­ска пи­та”  /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *