ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 15 МАЙ

БНТ

05:00 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти /п/ 05:25 Още от деня /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 12:35 На­ча­ло­то: Пъ­те­шес­твие­то на чо­ве­чес­тво­то до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:30 Сре­щи на пър­вия ред: Кра­си­мир Узу­нов с пол­ков­ник Бо­рис Дран­гов до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 14:00 Мал­ки ис­то­рии 15:00 Ан­тар­кти­ка до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 15:15 Гим­на­зия “Чер­на дуп­ка” тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 Му­зи­ка, му­зи­ка… му­зи­кал­но-об­ра­зо­ва­тел­но пре­да­ва­не/п/ 17:30 В бли­зък план /п/ 17:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Пи­тай БНТ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев 22:00 Пе­се­нен кон­курс “Ев­ро­ви­зия 2017” /1 част/ 23:00 По све­та и у нас 23:10 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 23:15 Пе­се­нен кон­курс “Ев­ро­ви­зия 2017” /2 част/ 00:50 Под­зе­мен свят иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2003г./, ре­жи­сьор Лен Уай­зман, в ро­ли­те: Кейт Бе­кин­сейл, Скот Спий­дман, Май­къл Шийн, Шейн Бро­ли, Бил Най и др. (14) 02:50 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 04:05 Дой­че Ве­ле: Шифт /п/ 04:20 Още от деня /п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.3 еп.1 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.2 еп.2 14:50 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” – се­риал, с.10 еп.9, 10 16:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.2 еп.1 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, с.2 еп.48 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2 еп.86 21:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, еп.17, 18 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 Пре­мие­ра: “Су­пер еки­паж” – се­риал, еп.7, 8 00:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.9 еп.9 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:40 “Вто­ри шанс” – се­риал, еп.116

bTV Action

05:00 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.3 еп.8 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, еп.23 – 26 08:00 “Кос­ти” – се­риал, с.12 еп.11 09:00 “Сто­те” – се­риал, с.4 еп.5 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4 еп.14 11:00 “Монк” – се­риал, с.7 еп.8 12:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.3 еп.10 13:00 “Тел – кра­де­цът” – кри­ми­на­лен, ек­шън (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Джей Ем Ар Лу­на, в ро­ли­те: Май­ло Вен­ти­миля, Кей­ти Сак­хоф, Джей­сън Лий, Ро­бърт Пат­рик, Алън Ту­дик, Фей­зон Лав и др. 15:00 “Кос­ти” – се­риал, с.12 еп.12 16:00 “Сто­те” – се­риал, с.4 еп.6 17:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.3 еп.11 18:00 “Монк” – се­риал, с.7 еп.9 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, с.4 еп.15 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Су­пер­гърл” – се­риал, с.4 еп.12 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Ек­шън пе­тък: “Нощ в му­зея” – ко­ме­дия, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2006), ре­жи­сьор Шон Ле­ви, в ро­ли­те: Бен Сти­лър, Кар­ла Гу­джи­но, Ри­ки Джър­вейс, Дик Ван Дайк, Ро­бин Уилямс, Ра­ми Ма­лек, Пиер­фран­чес­ко Фа­ви­но, Пол Ръд и др. 00:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.4 еп.12 01:00 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.3 еп.9 02:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4 еп.15 03:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.3 еп.11 04:00 “Сто­те” – се­риал, с.4 еп.6

bTV Comedy

05:00 “Брук­лин 99” /п./ – се­риал 06:00 “Брук­лин 99” – се­риал, с.3 еп.6, 7 07:00 “Тя е ба­ща ти” /п./ – се­риал 08:30 “Хо­тел Ел­еон” /п./ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 10:00 “Ба­ща на че­ти­ри­ма: Зав­ръ­ща­не­то на чи­чо Со­фус” – се­меен, ко­ме­дия (Да­ния, 2010), ре­жи­сьор Джа­ко­мо Кам­пео­то, в ро­ли­те: Йес­пер Ас­холт, Курт Равн, Бо­дил Йор­ген­сен, Си­гурд Фи­лип Дал­гас и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 14:00 “Хо­тел Ел­еон” /п./ – се­риал 15:00 “Ало, ало” /п./ – се­риал 15:30 “Тя е ба­ща ти” /п./ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.4 еп.7, 8 19:00 “Тя е ба­ща ти” – се­риал, еп.5 20:30 “Ало, ало” – се­риал, с.6 еп.6, 7 22:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, еп.3, 4 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.6 еп.10, 11 00:00 “Ба­ща на че­ти­ри­ма: Зав­ръ­ща­не­то на чи­чо Со­фус” /п./ – се­меен, ко­ме­дия (Да­ния, 2010) 02:00 “Брук­лин 99” /п./ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 04:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал

Nova TV

05:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм,се­зон 3 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе”- пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за”(пре­мие­ра)- се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Сис­те­ма­та” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 9 21:00 “Кош­ма­ри в кухн­ята” – риа­ли­ти 22:00 “Съд­би на кръс­то­път”- пре­да­ва­не на NOVA 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Прес­тъп­ни на­ме­ре­ния” – се­риен филм, се­зон 3 00:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм,се­зон 3 01:30 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риен филм,се­зон 11 02:00 “Уил и Грейс” – се­риен филм 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: Ава­нгар­д – Ак Барс, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Фу­лъм – Ас­тън Ви­ла, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Бил­бао, чет­вър­тфи­на­лен мач за Ку­па­та на краля /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Зе­нит – ЦСКА Мос­ква, мач от ВТБ ли­га /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Прес­тън Норт Енд – Но­рич Си­ти, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 20:00 Фут­бол: Ас­тън Ви­ла – Ли­вър­пул, чет­вър­тфи­на­лен мач за Ка­ра­бао къп /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Бас­кет­бол: Те­не­ри­фе – Мо­ра­банк Ан­до­ра, чет­вър­тфи­на­лен мач за Ку­па­та на краля /п/ 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:30 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Денят на жи­во” -/п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Без мон­таж” 10:25 “Ске­ле­тът на де­мок­ра­ция­та” 3 част – док,филм на КА­НАЛ 3 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Дру­го­то ли­це” 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 13:00 НО­ВИ­НИ 13:25 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 15:45 Топ Шоп 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *