ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 15 МАРТ

БНТ

05:30 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ели Ги­го­ва, Бор­яна Ка­ме­нов, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ – кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не/п/ 11:15 Как стиг­нах­ме дотук – до­ку­мен­та­лен филм /10 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат тв иг­ра/п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии – пре­да­ва­не на со­циал­на те­мат­ка с во­де­ща Ирен Ле­ви 15:00 Пре­да­ва­не за хо­ра с ув­ре­ден слух 15:15 Об­зор “Ли­га Ев­ро­па” 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Как стиг­нах­ме дотук – до­ку­мен­та­лен филм /11 епи­зод/ 17:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­ща Ка­те­ри­на Ев­ро 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра с во­дещ Ми­хаил Би­ла­лов 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев – об­зор­но по­ли­ти­чес­ко пре­да­ва­не 22:00 Нощ­ни пти­ци – ве­чер­но ток­шоу с во­де­ща Ис­кра Ан­ге­ло­ва 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Кон­церт на Пе­тър Сал­чев и ок­тет “Плов­див” Праз­ни­ци на из­кус­тва­та “Апо­ло­ния 2018” 00:30 Се­мей­но­то съ­би­ра­не на Ма­деа – иг­ра­лен филм /САЩ, 2006 г./, ре­жи­сьор Тай­лър Пе­ри, в ро­ли­те: Тай­лър Пе­ри, Лин Уит­фийлд, Бо­рис Ко­джоу и др. 02:20 Кул­ту­ра.БГ /п/ 03:20 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 04:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс Прайм” – ани­ма­ция, се­риал, с.3, еп.13 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов от вто­ри опит” – се­риал, с.2, еп.49 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 4, еп.66 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с. 3, еп.50 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.12, еп.91 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Май­ка” – се­риал, еп.33 21:00 Пре­мие­ра: “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.13 еп.3 22:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу, с.13 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.5, еп.3 01:00 “Веч­но твоя” – се­риал, еп.61, 62 01:50 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:20 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал, с.12 еп.68

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” /п/ – се­риал, с.2 еп.18 06:00 Ани­ма­цио­нен блок Nickelodeon: “Ро­бо и Страш­ко” /п/ – ани­ма­ция, еп.15, 16 07:00 “Ро­бо и Страш­ко” /п/ – ани­ма­ция, еп.17, 18 08:00 “Монк” /п/ – се­риал, с.2 еп.16 09:00 “Мър­тва точ­ка” /п/ – се­риал, с.2 еп.18 10:00 “Су­пер­гърл” /п/ – се­риал, с.2 еп.5 11:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” /п/ – се­риал, с.5 еп.11 12:00 “Кос­ти” /п/ – се­риал, с.11, еп.13 13:00 Жре­бий за 1/4-фи­на­ли­те и 1/2-фи­на­ли­те в УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га – пряко от Нион, Швей­ца­рия 13:30 “Кон­фликт в Мал­ко То­кио” – ек­шън, кри­ми­на­лен, ко­ме­дия (САЩ, 1991), ре­жи­сьор Марк Лес­тър, в ро­ли­те: Долф Лунд­грен, Бран­дън Лий, Тиа Ка­ре­ре, Ка­ри-Хи­рою­ки Та­га­ва и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.3 еп.1 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2 еп.19 17:00 “Кос­ти” – се­риал, с.11, еп.14 18:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5 еп.12 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Су­пер­гърл” – се­риал, с.2 еп.6 20:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.6 еп.13 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 Ек­шън пе­тък: “Чен­ге­то от Бе­вър­ли Хилс 3” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 1994), ре­жи­сьор Джон Лан­дис, в ро­ли­те: Еди Мър­фи, Джъдж Рай­нхолд, Хек­тор Ели­зон­до, Джоуи Тра­вол­та, Джи­ми Ор­те­га, Те­ри­са Ран­дъл и др. 00:15 “Стре­ла­та” /п/ – се­риал, с.6 еп.13 01:15 “Су­пер­гърл” /п/ – се­риал, с.2 еп.6 02:15 “Монк” /п/ – се­риал, с.3 еп.1 03:15 “Кос­ти” /п/ – се­риал, с.11, еп.14 04:15 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” /п/ – се­риал, с.5, еп.12

bTV Comedy

05:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 06:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.6 еп.3, 4 07:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 08:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал, с.6 еп.12 09:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу (2016) 10:00 “Не­ве­роя­тна ва­кан­ция” – ко­ме­дия (САЩ, 1988), ре­жи­сьор Хауърд Дойч, в ро­ли­те: Дан Ак­ройд, Джон Кан­ди, Анет Бе­нинг, Ро­бърт Прос­ки, Сте­фа­ни Фа­ра­си и др. 12:00 ” Су­пер­мар­кет ” – се­риал 13:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 14:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 17:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал, с.13 еп.2 18:00 “Су­пер­мар­кет” – се­риал, с.2 еп.1, 2 19:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.6 еп.19, 20 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.8 еп.9 22:00 “Мо­дер­но се­мей­стно” – се­риал, с.7 еп.5, 6 23:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 4 еп. 21, 22 00:00 “Гол­яма­та ва­кан­ция” – ко­ме­дия (Фран­ция, Ита­лия, 1967), ре­жи­сьор Жан Жи­ро, в ро­ли­те: Луи дьо Фю­нес, Оли­вие дьо Фю­нес, Фер­ди Мейн, Мар­тин Ке­ли, Клод Жан­сак, Фран­соа Лек­сиа и др. 02:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 03:00 “Клуб Ве­се­лие” /п/ – се­риал 04:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал

Nova TV

05:20 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, 18 се­зон /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, 2 се­зон 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Гос­по­дин Х и мо­ре­то” (пре­мие­ра) – се­риен филм 21:00 “Кош­ма­ри в кухн­ята” (нов се­зон) – риа­ли­ти 22:00 “Съд­би на кръс­то­път” (пре­мие­ра) – пре­да­ва­не на NOVA 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, 18 се­зон 00:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, 10 се­зон 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Рен – Каен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Те­не­ри­фе – Гран Ка­на­рия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Страс­бург – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Бир­мин­гам Си­ти – Ас­тън Ви­ла, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Мо­на­ко – Бор­до, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Не­де­лен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 26-и епи­зод, пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 30-и епи­зод, пов­то­ре­ние 21:45 Фут­бол: Дон­кас­тър Роу­върс – Барн­зли, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 23:45 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 22-и епи­зод, пов­то­ре­ние 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Денят на жи­во”/п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *