ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 15 СЕПТЕМВРИ

БНТ

05:00 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 06:00 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:05 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:30 Сий­бърт ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:00 Гла­су­вай­те за Бе­ки тв филм/п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки сед­мич­но ток­шоу с во­де­ща Де­ни­ца Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 Кни­жарят до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2016г./, ре­жи­сьо­ри: Асен Вла­ди­ми­ров и Ка­те­рин Бар­нщайн 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка пре­да­ва­не за фол­клор с во­де­щи Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 15:00 Джак и Джил сре­щу све­та иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2008г./, ре­жи­сьор Ва­не­са Па­рис, в ро­ли­те: Фре­ди Принц Джу­ниър, Тай­рин Ма­нинг, Пе­тер Сте­бингс и др. 16:30 Све­тов­но пър­венс­тво по ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка Со­фия 2018 /ан­сам­бъл – мно­го­бой, гру­па А/ пряко пре­да­ва­не от за­ла “Аре­на Ар­меец” 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Как­во ис­кат же­ни­те иг­ра­лен филм /САЩ, 2000г./, ре­жи­сьор Нан­си Ма­йерс, в ро­ли­те: Мел Гиб­сън, Хе­лън Хънт, Бет Мид­лър, Ма­ри­са То­мей и др. 22:50 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:05 Сту­дио Х: Да се пра­виш на ум­рял иг­ра­лен филм /САЩ, 2008г./, ре­жи­сьор Джей­сън Уайлс, в ро­ли­те: Крис Клайн, Фред Дърст, Джейк Бъ­си и др.(12) 00:35 Код “Чер­ве­но” иг­ра­лен филм /САЩ, 2000г./, ре­жи­сьор Дже­ри Джей­къбс, в ро­ли­те: Джеф Спик­ман, Ан­джи Евъ­рхар­т, Стан­ли Ка­мъл и др.(12) 02:10 Как­во ис­кат же­ни­те иг­ра­лен филм/п/ 04:15 Дой­че ве­ле: Шифт 04:30 Браз­ди /п/

bTV

05:30 “Прия­те­ли”/п./ – се­риал 06:00 “Тран­сфор­мърс прайм” – ани­ма­ция 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.7, еп. 12,13 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 13:00 “11 А” – дра­ма, ко­ме­дия (Бъл­га­рия, 2015), ре­жи­сьор – Ми­хае­ла Ко­ми­то­ва, ак­тьо­ри – Яна Ма­ри­но­ва, Ра­ли­ца Пас­ка­ле­ва, Ни­ки Со­ти­ров, Ба­шар Ра­хал, Бой­ка Вел­ко­ва и др. 14:30 Пре­мие­ра: “Слу­чаят Кю­ри” – дет­ски, прик­лю­чен­ски (Бъл­га­рия, 2018), ре­жи­сьор – Ан­дрей Ха­джи­ва­си­лев, ак­тьо­ри – Ни­ко­лай Вър­ба­нов, Ми­ла Бан­че­ва, Мар­тин Пау­нов, Зор­ни­ца Ива­но­ва, Ясен Ка­диев, Ивет Ми­то­ва, Ни­ко­ле­та Ма­не­ва, Или­на Аго­ва, На­деж­да Са­во­ва, Таня Ко­жу­ха­ро­ва, Юлиян Ма­ли­нов, Ло­ра Му­ти­ше­ва и др. 15:30 bTV Но­ви­ни­те: Да из­чис­тим Бъл­га­рия – спе­циал­на еми­сия 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Шоу­то за­поч­ва” – ко­ме­дия, ек­шън (САЩ, 2002), ре­жи­сьор – Том Дей, ак­тьо­ри – Еди Мър­фи, Ро­бърт де Ни­ро, Фран­ки Фей­сън, Ре­не Ру­со, Уилям Шат­нър и др. 22:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие 2” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 1989), ре­жи­сьор – Ри­чард До­нър, ак­тьо­ри – Мел Гиб­сън, Да­ни Глоу­вър, Джо Пе­ши, Джос Ак­ланд, Пат­си Кен­сит, Трей­си Уолф и др. 00:00 “Та­ри­ка­ти­те Блум” – ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски, ро­ман­ти­ка (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Ра­йън Джон­сън, ак­тьо­ри – Ноа Се­ган, Ей­дриън Броу­ди, Марк Ръ­фа­ло, Рей­чъл Уайз, Рин­ко Ки­ку­чи, Ро­би Кол­трейн, Мак­си­ми­лиан Шел и др. 02:00 “Ел Ей зом­би апо­ка­лип­сис ” – ек­шън, хо­рър, сай-фай (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Тър­нър Клей, ак­тьо­ри – Джъс­тин Рей, Дже­ръд Мааър, Сте­фа­ни Ес­тес, Али Уилямс, Май­къл Дж. Си­лаф, Та­ша Дик­сън, Джеф Ло­кър, Тен­си Але­ксан­дър и др. 03:30 “Мар­ма­лад” /п./ – ток­шоу

bTV Action

05:30 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп. 11 06:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 07:00 “Ава­тар: Ле­ген­да за Анк” – ани­ма­ция 07:30 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2, еп.19-21 12:30 “Мат­ри­ца­та: Пре­за­реж­да­не” – eкшън, фан­тас­ти­ка, три­лър (САЩ, 2003), ре­жи­сьор – Ла­на Уа­шов­ски, Ан­ди Уа­шов­ски, ак­тьо­ри – Лам­бер Уил­сън, Хю­го Уий­винг, Киа­ну Рийвс, Ло­рънс Фиш­бърн, Ка­ри-Ан Мос, Гло­рия Фос­тър, Джей­да Пин­кет Смит и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.1, еп.13,14 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 19:00 “По­ли­цей­ска ака­де­мия” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 1984),ре­жи­сьор – Хю Уил­сън, ак­тьо­ри – Джордж Гейнс, Лес­ли Ис­тър­брук, Ким Кат­рал, Стив Гу­тем­берг, Д. Б. Бай­ли, Бу­ба Смит, Дей­вид Граф, До­но­ван Скот и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “На ръ­ба на ут­реш­ния ден” – ек­шън, фан­тас­ти­ка (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Дъг Лай­мън, ак­тьо­ри – Ла­ра Пъл­вър, Ма­риан Жан-Ба­тист, Дже­ръ­ми Пи­вън, Джо­нас Ар­мстронг, Том Круз, Бил Пак­стън, Еми­ли Блънт, Шар­лот Рай­ли, То­ни Уей и др. 00:15 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.1, еп.13,14 02:15 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2, еп.19,20 04:00 “Мо­ре от лю­бов” – ек­шън, три­лър (САЩ, 1989), ре­жи­сьор: Ха­ролд Бе­кер, ак­тьо­ри – Елън Бър­кин, Уилям Хи­ки, Май­къл Ру­кър, Джон Гуд­ман, Ри­чард Джен­кинс, Ал Па­чи­но, Са­мюел Л. Джак­сън и др.

bTV Comedy

05:00 “Ше­га­джии” – се­риал 06:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 08:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.5 10:00 “Щас­тли­вият Гил­мор” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 1996), ре­жи­сьор – Де­нис Ду­ган, ак­тьо­ри – Адам Сан­длър, Алън Ко­върт, Ке­вин Ний­лън, Бен Сти­лър, Крис­то­фър Мак­До­налд, Джу­ли Боуен, Де­нис Ду­ган и др. 12:00 “За­кот­ве­ни” – се­риал 14:00 ” Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 16:00 “Кухня” – се­риал 17:30 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 20:30 “Бейб” – ко­ме­дия, дра­ма, се­меен (САЩ, Ав­стра­лия, 1995), ре­жи­сьор – Крис Ну­нън, ак­тьо­ри – Маг­да Шу­бан­ски, Джеймс Кро­муел и др. 22:30 Пре­мие­ра: “По-доб­ре къс­но от­кол­ко­то ни­ко­га ” – се­риал 23:30 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 02:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал 03:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 03:30 “Брук­лин 99” – се­риал

Nova TV

06:00 “Под­ли ка­ме­риер­ки” – се­риен филм, 4 се­зон /п/ 07:00 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 4 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA, из­бра­но 13:00 “Стюарт Ли­тъл 2” – с уч. на Джи­на Дей­вис, Хю Ло­ри, Джо­на­тан Лип­ни­ки и др. 14:40 “Кралят на скор­пио­ни­те: Из­куп­ле­ние­то” – с уч. на Дейв Бау­тис­та, Бос­тин Крис­то­фър, Джоф­ри Джу­лиа­но, Се­ли­на Ло, Рон Пър­лман и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Джо­ни Ин­глиш се зав­ръ­ща” – с уч. на Роуън Ат­кин­сън, Ро­за­мунд Пайк, До­ми­ник Уест, Джи­лиан Ан­дер­сън и др. 22:00 “Же­лез­ният чо­век 3” – с уч. на Ро­бърт Дау­ни Млад­ши, Гуи­нет Пол­троу, Гай Пиърс, Дон Чий­дъл, Джон Фав­ро, Бен Кинг­сли, Ре­бе­ка Хол и др. 00:40 “Иро­нии на съд­ба­та” – с уч. на Ха­ри­сън Форд, Крис­тин Скот То­мас, Чарлз Дъ­тън, Бо­ни Хънт, Сид­ни По­лак, Ри­чард Джен­кинс и др. 04:20 “Кралят на скор­пио­ни­те: Из­куп­ле­ние­то” – с уч. на Дейв Бау­тис­та, Бос­тин Крис­то­фър, Джоф­ри Джу­лиа­но, Се­ли­на Ло, Рон Пър­лман и др./п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Бир­мин­гам Си­ти – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Сент Ет­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Еве­ртън – Уест Хям Юнай­тед (2001-02), пов­то­ре­ние 14:30 Сту­дио “Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га”, ди­рек­тно 14:45 Фут­бол: Ду­нав – Етър, мач от Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га, ди­рек­тно 16:40 Сту­дио “Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га”, ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Суон­си Си­ти – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 18:55 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 19:30 Фут­бол: Блек­бърн Роу­върс – Ас­тън Ви­ла, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 21:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 21:50 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:05 Фут­бол: Каен – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, за­пис 23:50 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 37-и епи­зод, пов­то­ре­ние 00:50 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:05 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:05 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT, (п) 07:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 08:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 14:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 15:15 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 16:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 17:30 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 18:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 19:00 “Епи­зод”, (п) 20:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров, (п) 21:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток­шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же, (п) 00:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на, (п) 01:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 03:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же, (п)

Kanal 3

06:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 07:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 08:00 “Денят на жи­во”- из­бра­но 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Со­циал­на мре­жа”- из­бра­но 10:45 Те­ле­мар­кет 11:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 11:45 Топ шоп 12:00 “Хо­ли­вуд” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Бук­мей­кър – ко­мен­та­ри и ана­ли­зи” 13:30 Те­ле­мар­кет 13:45 “Без мон­таж” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ 19:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Спорт в обе­кти­ва” – из­вън­ред­но 23:00 НО­ВИ­НИ 23:30 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов/п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *