ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 15 СЕПТЕМВРИ

  БНТ

05:10 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва, сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:10 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли, за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу /п/ 14:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3, тв филм /6 епи­зод/ 14:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:00 Очи в очи с жи­вот­ни­те, Оа­зис сред жи­та­та /2 част/ 15:15 Вла­кът на ди­но­зав­ри­те, ани­ма­цио­нен филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Мал­ки ис­то­рии /п/ 16:40 Све­тът и ние 17:00 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня, ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли, за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум с Доб­ри­на Чеш­ме­джие­ва 22:00 Ми­лиар­ди 3, тв филм /11 епи­зод/ (16) 23:00 По све­та и у нас 23:30 Моят плей­лист /п/ 00:30 Све­тът и ние /п/ 00:50 100% буд­ни /п/ 02:40 Кул­ту­ра.БГ /п/ 03:55 До­мът на вяра­та, Ма­нас­тир “Све­та Трои­ца”, Кръс­то­ва го­ра /п/ 04:25 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3, тв филм /6 епи­зод/п/ 

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с. 2, еп.4 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с. 2, еп. 8 06:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с. 2, еп. 87 15:30 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с. 15, еп. 22 – 24 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва, нов се­зон 9 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с. 14, еп. 48 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с. 3, еп. 61 21:00 “Фер­ма­та: Пътят на ед­на меч­та” – риа­ли­ти, с. 6 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния” – се­риал, с. 19, еп. 4 01:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, еп. 20 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:30 “За­ви­на­ги” – се­риал, с. 2, еп. 29 

bTV Action

05:15 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 3, еп. 13 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с. 4, еп. 3 – 6 08:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 3, еп. 13 09:00 “Го­тъм” – се­риал, с. 4, еп. 18 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 3, еп. 15 11:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 4, еп. 5 12:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 4, еп. 24 13:00 “Агент Х” – се­риал, еп. 3, 4 15:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 3, еп. 14 16:00 “Го­тъм” – се­риал, с. 4, еп. 19 17:00 “Сто­те” – се­риал, с. 4, еп. 1 18:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 4, еп. 6 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 3, еп. 16 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 5, еп. 1 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Сблъ­сък в Ма­ни­ла” – ек­шън (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Марк Да­кас­кос, в ро­ли­те Але­кзан­дър Нев­ски, Кас­пър Ван Дин, Ка­ри-Хи­рою­ки Taга­ва, Тиа Ка­ре­ре, Марк Да­кас­кос и др. 23:45 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 5, еп. 3 00:45 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 4, еп. 6 01:45 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 3, еп. 16 02:45 “Сто­те” – се­риал, с. 4, еп. 1 03:45 “Го­тъм” – се­риал, с. 4, еп. 19 04:45 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, еп. 10

 bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 7, еп. 1, 2 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 08:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п/ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 10:00 “11 А” – дра­ма, ко­ме­дия, (Бъл­га­рия, 2015), ре­жи­сьор Ми­хае­ла Ко­ми­то­ва, в ро­ли­те Яна Ма­ри­но­ва, Ра­ли­ца Пас­ка­ле­ва, Ни­ки Со­ти­ров, Ба­шар Ра­хал, Бой­ка Вел­ко­ва и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Су­пер еки­паж” /п/ – се­риал 15:00 “Прес­пав” /п/ – се­риал 16:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, еп. 17, 18 19:00 Пре­мие­ра: “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп. 79 20:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.32 20:30 “Прес­пав” – се­риал, еп. 43, 44 22:00 “Су­пер еки­паж” – се­риал, еп. 13, 14 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 2, еп. 15, 16 00:00 “През цяла­та нощ” – мис­тъ­ри, ко­ме­дия (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Пат­рик Брайс, в ро­ли­те Адам Скот, Тей­лър Ши­линг, Джей­сън Шуор­цман, Ар Джей Хър­мис и др. [16+] 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 04:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал    

Nova TV

05:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 6 /п/ 06:30 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Ан­ти­те­ла” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 10 21:00 “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти, се­зон 2 22:30 “Братя” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 20 00:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 6 01:30 “Же­не­ни с де­ца” – се­риен филм, се­зон 6 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 03:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/ 04:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм /п/ 

Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: Са­ла­ват Юл­аев – Ава­нгар­д, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 12:00 Фут­бол: Рот-Вайс Есен – Ар­ми­ния Би­ле­фелд, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 14:00 Фут­бол: Хъ­дър­сфилд Таун – Но­рич Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Дуис­бург – Бо­ру­сия Дор­тмунд, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция (2019-20), 8-и епи­зод /п/ 19:00 Об­зор на кръ­га на Ка­ра­бао къп (2020-21), 1-ви кръг /п/ 19:30 Хо­кей на лед: Ава­нгар­д – СКА, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га, ди­рек­тно 22:00 Бас­кет­бол: Фи­нал за Су­пер­ку­па­та на Ис­па­ния /п/ 00:00 Фут­бол: Бир­мин­гам Си­ти – Брен­тфорд, мач от Чем­пиън­шип /п/ 02:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:15 Край на прог­ра­ма­та

 Kanal 3

06:30 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пулс” – здрав­но пре­да­ва­не /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Има­те ду­ма­та” /п/ 10:50 “Биз­нес но­ви­ни” 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Дру­го­то ли­це” 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Денят на жи­во”  /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:20 “Па­та­рин­ски Live”  /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 18:00 НО­ВИ­НИ – Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 01:00-07:00 – Пов­то­ре­ния   

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *