ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 16 АВГУСТ

БНТ

05:10 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца тв филм /25 епи­зод/п/ 06:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:25 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца тв филм /26 епи­зод/п/ 07:25 Ди­ноотряд “Кунг Фу” ани­ма­цио­нен филм /5 и 6 епи­зод/ 08:10 Моя­та пър­ва сват­ба дву­се­риен тв филм /2, пос­ле­ден епи­зод/ 09:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Фи­льо и Ма­кен­зен тв филм /6 се­рия/ 10:10 Се­меен биз­нес тв филм /12 епи­зод/ 10:35 Злат­ният век тв филм /9 се­рия/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Спа­си­те­лен от­ряд “Ка­ли­фор­ния” тв филм /7 епи­зод/ 13:15 Мо­мен­ти от Иши­ка­ва 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Хра­на за ду­ша­та” /п/ 14:00 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 14:30 Са­гуа – сиам­ска­та кот­ка ани­ма­цио­нен филм 14:45 Сид – де­те на нау­ка­та ани­ма­цио­нен филм 15:10 Среб­рис­тият жре­бец ани­ма­цио­нен филм 15:35 Ло­ши­те доб­ри прия­те­ли тв филм 16:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Кап­ри тв филм /75 епи­зод/ 17:20 Све­тът на Япо­ния: Мал­ки ком­па­нии със све­тов­но зна­че­ние 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Хра­на за ду­ша­та” 18:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Лам­пе­ду­за на хо­ри­зон­та тв филм /3 епи­зод/ (12) 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! За­ли­вът на сък­ро­ви­ща­та 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца тв филм /27 и 28 епи­зод/ 22:55 По све­та и у нас 23:15 Че­реп и кос­ти тв филм /4 епи­зод/(12) 00:00 Кап­ри тв филм /75 епи­зод/п/ 00:55 Здра­ве­то от­бли­зо /най-доб­ро­то/ 02:05 Се­меен биз­нес тв филм /12 епи­зод/п/ 02:30 Моя­та пър­ва сват­ба дву­се­риен тв филм /2, пос­ле­ден епи­зод/п/ 03:20 Че­реп и кос­ти тв филм /3 епи­зод/п/(12) 04:05 Дой­че ве­ле: Шифт 04:20 Спа­си­те­лен от­ряд “Ка­ли­фор­ния” тв филм /7 епи­зод/п/

bTV

05:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли”/п./ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс ” – ани­ма­ция 06:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.4, еп.14 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – най-доб­ро­то от ток­шоу­то с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вис­ше об­щес­тво” – се­риал, с.1, еп. 39 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.3, еп. 68 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с.1, еп. 67 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли”/п./ – ко­ме­дий­но шоу 17:50 Спорт то­то 18:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.12, еп. 19 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Се­мей­ни тай­ни” – се­риал, с. 1, еп.14 21:30 “Всич­ко мо­же да се слу­чи” – се­риал, с.2, еп.7 22:30 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп.4 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра”- се­риал, с.2, еп.8 01:00 “Дру­гов­ре­мец” – се­риал, с.1, еп.4 02:00 bTV Но­ви­ни­те 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Опа­сни ули­ци”- се­риал, с.11, еп. 34

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп.11 06:00 “Кунг фу пан­да – ле­ген­ди за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 08:00 “Го­тъм” – се­риал, еп. 2 09:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп. 11 10:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.17 11:00 “Монк” – се­риал, с.3, еп. 6 12:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, еп. 3 13:00 “Па­зи си гър­ба” – три­лър (САЩ, 2015), ре­жи­сьор – Джей­сън Фу­ру­ка­ва, ак­тьо­ри – Анн Лин Ма­корд, Марк Га­ни­ме, Дар­ла Тей­лър, Брент Стейт и др. 15:00 “Го­тъм” – се­риал, еп. 3 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп. 12 17:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, еп. 4 18:00 “Монк” – се­риал, с.3, еп.7 19:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп. 18 20:00 “Кос­ти” – се­риал , с.10, еп. 21 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Пог­ре­шен за­вой 6” – ужа­си, САЩ, 2014 г., ре­жи­сьор – Ва­ле­ри Ми­лев, ак­тьо­ри – Ан­тъ­ни Илот, Крис Джар­вис, Аки­ла Зол и др. 23:45 “Кос­ти” – се­риал , с.10, еп. 21 01:45 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.18 02:45 “Пос­ле­до­ва­те­ли­те” – се­риал, с.3, еп.3 03:45 “Твър­де лич­но” – се­риал, еп. 4 04:30 “Монк” – се­риал, с.3, еп.7

bTV Comedy

05:00 “Ше­га­джии” – се­риал 06:00 “Ше­га­джии” – се­риал, с.3 07:00 ” Учи­тел­ка­та по френ­ски” – се­риал 08:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 09:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.1 10:00 “Лъ­жов­на съп­ру­га” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 1992), ре­жи­сьор – Франк Оз, ак­тьо­ри – Стив Мар­тин, Гол­ди Хоун, Да­на Ди­лей­ни, Джу­ли Ха­рис, Пи­тър Мак­Ни­къл и др. 12:00 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 14:00 “Стра­хот­ни но­ви­ни” – се­риал 15:00 “По сре­да­та” – се­риал 15:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 17:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 18:00 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 19:30 ” Учи­тел­ка­та по френ­ски” – се­риал, с.1 20:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.2 22:00 Пре­мие­ра: “Стра­хот­ни но­ви­ни” – се­риал, с.2 23:00 “Два­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” – се­риал, с.3 00:00 “Лъ­жов­на съп­ру­га” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 1992), ре­жи­сьор – Франк Оз, ак­тьо­ри – Стив Мар­тин, Гол­ди Хоун, Да­на Ди­лей­ни, Джу­ли Ха­рис, Пи­тър Мак­Ни­къл и др. 02:00 “Ше­га­джии” – се­риал 03:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 04:00 ” Два­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” – се­риал

Nova TV

05:00 “Спе­циа­лен от­ряд” – се­риен филм /п/ 06:00 “Тай­нстве­ни афе­ри” – се­риен филм, 5 се­зон /п/ 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “Се­зо­ни на лю­бов­та ” – се­риен филм 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Вой­на­та на ро­зи­те” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Скор­пион” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 3 се­зон 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Спе­циа­лен от­ряд” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм 00:30 “Тай­нстве­ни афе­ри” – се­риен филм, 5 се­зон 01:30 “До­кос­на­ти от слън­це­то” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:00 “Вой­на­та на ро­зи­те” – се­риен филм /п/

Nova Sport

09:00 Дартс: Мас­търс 2018, Мел­бърн, тре­ти ден, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Ва­лен­сия – Бас­ко­ния, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Йоу­вил Таун – Ас­тън Ви­ла, мач от пър­ви кръг за Ка­ра­бао къп, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Дар­би Каун­ти – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Блек­бърн Роу­върс – Уест Хям Юнай­тед (2010-11), пов­то­ре­ние 18:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 2-и епи­зод, пов­то­ре­ние 19:00 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Бол­тън Уон­дъ­рърс, мач от пър­ви кръг за Ка­ра­бао къп, пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Сту­дио “Ку­па на Ли­га­та”, ди­рек­тно 21:45 Фут­бол: Сън­дър­ланд – Ше­филд Уен­здей, мач от пър­ви кръг за Ка­ра­бао къп, ди­рек­тно 23:40 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 BIT СПОРТ, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 BIT СПОРТ, (п) 07:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 11:00 “Епи­зод”, (п) 12:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 16:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 17:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 17:30 “Епи­зод”, (п) 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 BIT СПОРТ LIVE 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 20:30 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров, (п) 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 BIT СПОРТ, (п) 22:30 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на, (п) 23:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 00:00 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти, (п) 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 02:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров, (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п)

Kanal 3

05:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 06:00 “Денят на жи­во”/п/ 07:00 “Все­ки сле­до­бед”- из­бра­но 08:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 09:00 “Денят на жи­во”/п/ 10:00 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 11:00 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 “Лято с бъл­гар­ска­та му­зи­ка” 12:45 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 13:15 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 “Все­ки сле­до­бед”-из­бра­но 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:00 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 19:30 НО­ВИ­НИ 20:00 “Денят на жи­во”-из­бра­но 21:00 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:00 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:30 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *