ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 16 ДЕКЕМВРИ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/ 13:30 За­го­вор­ни­кът-дип­ло­мат – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2006 г./, ре­жи­сьор Иван То­нев 14:00 Мал­ки ис­то­рии 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 То­чи­ца – ани­ма­цио­нен филм 14:50 Среб­рис­тият жре­бец – ани­ма­цио­нен филм 15:15 Гим­на­зия “Чер­на дуп­ка” – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:05 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /43 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg – Кон­стан­тин Тих – узу­рпа­то­рът на бъл­гар­ския прес­тол 22:00 БНТ на 60 23:00 По све­та и у нас 23:30 За­ко­нът на Дойл 5 – тв филм /13 епи­зод/ (12) 00:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл /п/ 02:15 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /43 епи­зод/п/ 03:15 Мал­ки ис­то­рии /п/ 04:15 За­ко­нът на Дойл 5 – тв филм /13 епи­зод/п/ (12)

 bTV

05:30 “Лице в лице” /п/ 06:00 “Трансформърс: Роботи под прикритие” – анимация, сериал, еп. 14 06:30 “Тази сутрин” – информационно предаване с водещ Антон Хекимян 09:30 “Преди обед” – токшоу с водещи Десислава Стоянова и Александър Кадиев 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 “Комиците и приятели” – комедийно шоу 13:30 “Ягодова любов” – сериал, еп. 9 15:00 Премиера: “Шест сестри” – сериал, с. 7, еп. 32 16:00 “Спасители в планината” – сериал, с. 2, еп. 4 17:00 bTV Новините 17:30 “Лице в лице” – публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова 17:50 Спорт тото 18:00 Премиера: “Свободен дух” – сериал, еп. 34 19:00 bTV Новините – централна емисия 20:00 “Джак Ричър” – екшън, криминален, трилър (САЩ, 2012), режисьор Кристофър Маккуори, в ролите Том Круз, Розамунд Пайк, Ричард Дженкинс, Дейвид Ойелоуо, Вернер Херцог, Робърт Дювал, Джай Кортни и др. 22:30 “Медичите” – сериал, еп. 1 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 “Мъртва точка” – сериал, с. 3, еп. 8 01:00 “Стрелата” – сериал, с.6 еп.3 01:50 “Вътрешна сигурност” – сериал, с. 7, еп. 5 03:00 bTV Новините /п/ 03:30 “Преди обед” /п/

bTV Comedy

05:00 “Два­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” /п/ – се­риал 06:00 “Два­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” – се­риал, с. 3, еп. 11, 12 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 08:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ – ко­ме­дий­но шоу (2019 про­лет), еп. 30, 31 10:00 “Еди Оре­ла” – спор­тен, дра­ма (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, Гер­ма­ния, 2016), ре­жи­сьор Дек­стър Фле­чър, в ро­ли­те Та­рън Ед­жър­тън, Хю Джак­ман, Крис­то­фър Уо­кън, Рю­не Тем­те, Тим Ма­ки­нър­ни и др. 12:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 13:00 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п/ – се­риал 14:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп. 123 17:00 Пре­мие­ра: “Прес­пав” – се­риал, еп. 1 18:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с. 5, еп. 6, 7 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 12, еп. 11 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с. 5-7, еп. 18 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 22:00 Пре­мие­ра: “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с. 9, еп. 14, 15 23:00 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п/ – се­риал, еп. 5 00:00 “Аме­ри­кан­ски пай: От­но­во заед­но” – ко­ме­дия (САЩ, 2014), ре­жи­сьо­ри Джон Хъ­руиц и Хей­дън Шлос­бърг, в ро­ли­те Джей­сън Бигс, Али­сън Ха­ни­гън, Шон Уилям Скот, Юд­жийн Ле­ви, Та­ра Рийд, Ме­на Су­ва­ри, Нийл Ха­рис и др. [14+] 02:00 “Два­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” /п/ – се­риал 03:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с. 4, еп. 13 – 16 08:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 3, еп. 7 09:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 6, еп. 12 10:00 “Го­тъм” – се­риал, с. 3, еп. 18 11:00 “Агент Х” – се­риал, еп. 2 12:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 2, еп. 13 13:00 Жре­бий за ос­ми­на­фи­на­ли­те в Шам­пион­ска ли­га 13:30 “Ко­лек­тор” – три­лър, дра­ма (Ру­сия, 2016), ре­жи­сьор Але­ксей Кра­сов­ский, в ро­ли­те Кон­стан­тин Ха­бен­ский, Ев­ге­ний Стич­кин, Ксе­ния Бу­рав­ская, По­ли­на Агу­рее­ва, Ки­рил Плет­ньов, Ва­лен­ти­на Лу­каш­чук, Але­ксанд­р Тю­тин и др. 15:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 3, еп. 8 16:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 6, еп. 13 17:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 2, еп. 14 18:00 “Агент Х” – се­риал, еп. 3 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Го­тъм” – се­риал, с. 3, еп. 19 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Нар­кос” – се­риал, еп. 8 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Зас­тра­хов­ка жи­вот” – кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Пи­тър Би­линг­сли, в ро­ли­те Винс Вон, Хей­ли Стай­нфелд, Бил Пак­стън, Джо­на­тан Банкс, Джор­ди Мойя, Те­рънс Хауърд, Шей Уи­гъм, Джон Фав­ро, Та­ра­джи Хен­сън и др. [14+] 23:45 “Нар­кос” /п/ – се­риал, еп. 8 00:45 “Го­тъм” – се­риал, с. 3, еп. 19 01:45 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 3, еп. 8 02:45 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 2, еп. 14 03:45 “Агент Х” – се­риал, еп. 3 04:45 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с. 4, еп. 14 

Nova TV

05:20 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 5 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 4 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Под прик­ри­тие” – се­риен филм, се­зон 1 22:00 “Пътят на чес­тта” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 5 00:30 “Бе­гъл­ци от бъ­де­ще­то” – се­риен филм 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм 

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Брис­тъл Си­ти – Блек­бърн Роу­върс, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Уни­ка­ха, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Бир­мин­гам Си­ти – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Мо­ра­банк Ан­до­ра – Те­не­ри­фе, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Чар­лтън Ат­ле­тик – Хъл Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 20:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Еве­ртън – Ар­се­нал (2009-10) /п/ 20:30 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция (2019-20), 2-ри епи­зод /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Сту­дио “Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция”, ди­рек­тно 21:30 Фут­бол: Бос­тън Юнай­тед – Роч­дейл, преиг­ра­ва­не от вто­ри кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция, ди­рек­тно 23:25 Сту­дио “Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция”, ди­рек­тно 23:45 Бас­кет­бол: Хим­ки – Ка­лев, мач от ВТБ ли­га /п/ 01:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:45 Край на прог­ра­ма­та 

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пулс”  /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Хо­ли­вуд” /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Бе­нов­ска пи­та” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live”  /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус”  /п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”  /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 01:00- 07:00 – Пов­то­ре­ния     

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *