ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 16 МАЙ

БНТ

05:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:00 Дъ­щер­ята на жри­ца­та дет­ски иг­ра­лен филм /Да­ния, 2001г./, ре­жи­сьор Ке­нет Крайнц, в ро­ли­те: Ре­бе­ка Еми­ли Сат­руп, Якоб Оф­теб­ро, Ма­рия Бо­не­ви, Сьо­рен Ма­линг и др. 07:35 Ре­ка­та ани­ма­цио­нен филм 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 Ту­ри­зъм.бг /п/ 11:30 Как­во ще се слу­чи? до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 11:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди /п/ 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев 15:00 Да те ома­гьо­са лю­та чуш­ка до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2020г./, ре­жи­сьор Ма­рие­та Бо­бе­ва 15:30 Час­тни­те му­зеи в Че­хия: Му­зей на дър­ве­ни­те иг­рач­ки 15:45 Пре­мие­ра БНТ: Злат­на­та ябъл­ка дет­ски ани­ма­цио­нен филм /Бъл­га­рия, 2018г/, ре­жи­сьор Ди­ми­тър Пет­ров 16:10 Рум­ба­та, аз и Ро­нал­до тв филм /п/ 17:00 Веч­на­та му­зи­ка /п/ 17:30 БНТ на 60 /п/ 18:30 Из­вън иг­ра­та 19:00 Ос­тро­вът на си­ни­те пти­ци тв филм 19:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 20:00 По све­та и у нас 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:40 Ка­пи­тан Пет­ко вой­во­да тв филм /7 се­рия/ 21:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 22:00 Ев­ро­ви­зия: Europe Shine A Light пряко пре­да­ва­не от Ро­тер­дам 00:00 Под­зе­мен свят – Ево­лю­ция иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2006г./, ре­жи­сьор Лен Уай­зман, в ро­ли­те: Кейт Бе­кин­сейл, Скот Спий­дман, Шейн Бро­ли, Бил Най и др. (16) 01:45 На­ча­ло­то: Пъ­те­шес­твие­то на чо­ве­чес­тво­то до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 02:30 Под­зе­мен свят иг­ра­лен филм /п/ (14) 04:30 Ту­ри­зъм.бг /п/

 bTV

05:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” /п/ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 06:00 “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – ани­ма­ция, се­риал, еп.14 06:30 “По стъп­ки­те на Чарлз Дар­вин” /част I/ – до­ку­мен­та­лен филм (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2017) 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.2, еп.7 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” /п/ 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Аме­ри­кан­ско мо­ми­че: Лия се при­ти­ча на по­мощ” – се­меен (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Надя Тас, в ро­ли­те: Ма­ги Ели­за­бет Джоунс, Хо­ли Тод, Сторм Рийд и др. 15:00 “Ис­тин­ски ис­то­рии” /п/ – до­ку­мен­тал­но риа­ли­ти 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу с во­де­щи Ра­дост Дра­га­но­ва и Иво Аръ­ков 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Бърз и ярос­тен” – ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, Япо­ния, 2009), ре­жи­сьор Джъс­тин Лин, в ро­ли­те: Вин Ди­зел, Пол Уо­кър, Ми­шел Род­ри­гес, Джор­да­на Брус­тър, Джон Ор­тиз, Лаз Ало­нсо, Гал Га­дот, Шей Уи­гъм, Сун Кан и др. 22:10 “Мая­ми Вайс” – ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, 2006), ре­жи­сьор Май­къл Ман, в ро­ли­те Джей­ми Фокс, Ко­лин Фа­рел, Гонг Ли, Джон Ор­тиз, Джъс­тин Де­роу, Ки­рън Хайндс, Нао­ми Ха­рис и др. 00:50 “Па­ти Кейк” – му­зи­ка­лен, дра­ма (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Дже­ре­ми Джас­пър, в ро­ли­те: Сар Нгау­джа, Да­ниел Мак­до­налд, Бри­джит Евъ­рет, Ма­мъ­ду Ачей, Пат­рик Бра­на, Сид­харт Да­нан­джей и др. 03:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал, с.2, еп.7 03:20 “Мар­ма­лад” /п./

bTV Action

05:00 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.3, еп.9 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, еп.25, 26, с.2, еп.1, 2 08:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4, еп.21, 22 10:00 “Вой­на­та за пла­не­та­та на май­му­ни­те” – фан­тас­ти­ка, ек­шън (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Мат Рийвс, в ро­ли­те: Ан­ди Сър­кис, Уди Ха­рел­сън, Стив Зан, Те­ри Но­та­ри, Тай Ол­сън, То­би Ке­бъл, Амая Ми­лър, Джу­ди Гриър и др. 13:00 “Нощ в му­зея” – ко­ме­дия, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2006), ре­жи­сьор Шон Ле­ви, в ро­ли­те: Бен Сти­лър, Кар­ла Гу­джи­но, Ри­ки Джър­вейс, Дик Ван Дайк, Ро­бин Уилямс, Ра­ми Ма­лек, Пиер­фран­чес­ко Фа­ви­но, Пол Ръд и др. 15:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.4, еп.9, 10 17:00 “Ди­ва­та му­ха” /п/ – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп.19 17:30 “Да Знаеш Как” /п/ – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, с.2, еп.2 18:00 “Гос­по­дар и ко­ман­дир: Да­леч­ният край на све­та” – прик­лю­чен­ски, ек­шън (САЩ, 2003), ре­жи­сьор Пи­тър Уиър, в ро­ли­те Ръ­сел Кроу, Пол Бе­та­ни, Би­ли Бойд, Джеймс Д`Ар­си, Крис Лар­кин, Лий Ин­гъл­би и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Блейд II” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, хо­рър (САЩ, Гер­ма­ния, 2002), ре­жи­сьор Ги­йер­мо дел То­ро, в ро­ли­те: Уес­ли Снайпс, До­ни Йен, Ма­тю Шулц, То­мас Креч­ман, Крис Крис­то­фер­сън, Рон Пър­лман, Нор­ман Рий­дъс и др. [16+] 00:15 “Съу­час­тни­кът” – три­лър, кри­ми­на­лен, дра­ма (САЩ, 2004), ре­жи­сьор Май­къл Ман, в ро­ли­те: Том Круз, Джей­ми Фокс, Джей­да Пин­кет-Смит, Марк Ръ­фа­ло, Пи­тър Бърг, Брус Мак­гил, Де­би Ма­зар, Ха­виер Бар­дем и др. [14+] 02:30 “Па­са­жер 57” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1992), ре­жи­сьор Ке­вин Хукс, в ро­ли­те: Уес­ли Снайпс, Брус Пейн, Том Сай­змор, Ели­за­бет Хър­ли, Брус Грий­нууд и др. 04:00 “Блейд II” /п/ – фан­тас­ти­ка, ек­шън, хо­рър (САЩ, Гер­ма­ния, 2002)

bTV Comedy

05:00 “Брук­лин 99” /п/ – се­риал 06:00 “Брук­лин 99” – се­риал, с.3, еп.8, 9 07:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, 12, еп. с.6, еп.12 – 15 09:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.7, еп.17, 18 10:00 “Срок за влюб­ва­не” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (САЩ, Ав­стра­лия, 2002), ре­жи­сьор Марк Ло­рънс, в ро­ли­те: Сан­дра Бъ­лок, Хю Грант, Али­ша Уит, Дей­на Ай­ви, Ро­бърт Клайн, Хе­дър Бърнс и др. 12:00 “Пре­лъс­ти и от­мъс­ти” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Ита­лия, 2016), ре­жи­сьор Вин­чен­цо Са­ле­ме, в ро­ли­те: До­ме­ни­ко Ар­иа, Се­ре­на Ау­тие­ри, Кар­ло Бу­чи­ро­со, Пао­ло Ка­лаб­ре­зи, Чи­ро Ка­па­но и др. 14:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 15:00 “Без пук­на­та па­ра” /п/ – се­риал 16:00 “Ало, ало” /п/ – се­риал 19:30 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 20:30 “По­ли­цей­ска ака­де­мия 5: Наз­на­че­ние: Мая­ми” – ко­ме­дия (САЩ, 1988), ре­жи­сьор Алън Ма­йер­сън, в ро­ли­те: Бу­ба Смит, Дей­вид Граф, Май­къл Уин­слоу, Лес­ли Ис­тър­брук, Ма­рион Рам­зи, Мат Мак­кой и др. 22:30 “Чер­ве­но­то джу­дже” – се­риал, с.8, еп.3, 4 23:30 “Ало, ало” /п/ – се­риал 00:00 “Без пук­на­та па­ра” /п/ – се­риал 02:00 “Брук­лин 99” /п/ – се­риал 03:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 04:00 “Чер­ве­но­то джу­дже” /п/ – се­риал

Nova TV

07:00 “Доб­ра­та ве­щи­ца” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Ма­да­гас­кар 3” – ани­ма­цио­нен филм 15:00 “Нео­би­чай­ният жи­вот на Ти­мъ­ти Грийн”- с уч. на Дже­ни­фър Гар­нър, Джоел Ед­гър­тън, Си Джей Адамс, М.Емет Уолш, Джеймс Реб­хорн и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път”- пре­да­ва­не на NOVA 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 “Ка­рай нап­ра­во” с Диа­на Най­де­но­ва 20:00 “Пред­ло­же­ние­то” – с уч. на Сан­дра Бъ­лок, Ра­йън Рей­нолдс, Ме­ри Стий­нбър­гън, Крейг Нел­сън, Бе­ти Уайт и др. 22:00 “Бое­цът” – с уч. на Марк Уол­бърг, Крис­чън Бейл, Ей­ми Адамс др. 00:15 “Нео­би­чай­ният жи­вот на Ти­мъ­ти Грийн”- с уч. на Дже­ни­фър Гар­нър, Джоел Ед­гър­тън, Си Джей Адамс, М.Емет Уолш, Джеймс Реб­хорн и др. /п/

Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: Ме­та­лург – Кун­лун, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ман­чес­тър Си­ти – Порт Вейл, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 14:00 Фут­бол: Ман­чес­тър Юнай­тед – Кол­чес­тър Юнай­тед, чет­вър­тфи­на­лен мач за Ка­ра­бао къп /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Ниж­ни Нов­го­род – ЦСКА Мос­ква, мач от ВТБ ли­га /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Уул­върх­ямптън Уон­дъ­рърс – Ман­чес­тър Юнай­тед, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 20:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Еве­ртън – Сън­дър­ланд (2005-06) /п/ 20:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Крис­тъл Па­лас – Блек­бърн Роу­върс (1992-93) /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Гер­ма­ния (2019-20), 4-и епи­зод /п/ 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Раз­би­ва­не”, 20-и епи­зод 23:00 Бас­кет­бол: Зе­нит – ЦСКА Мос­ква, мач от ВТБ ли­га /п/ 00:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:00 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров – /п/ 08:00 КА­НАЛ 3 на жи­во 08:30 “Без мон­таж” 09:05 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 09:15 Топ Шоп 09:30 “Дру­го­то ли­це” 10:00 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” 10:45 Топ Шоп 11:00 “Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 11:30 “Без мон­таж” 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Изу­ство по вре­ме на пан­де­мия” 12:30 “Дру­го­то ли­це” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 13:45 “Пар­чеа­та от реал­нос­тта” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” – ико­но­ми­чес­ко пре­да­ва­не 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:16 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *