ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 16 СЕПТЕМВРИ

БНТ

17:15 Из­пи­ти по ни­кое вре­ме иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1974г./, ре­жи­сьор Ива­нка Гръб­че­ва, в ро­ли­те: Ди­ми­тър Га­нев, Ог­нян Желя­зков, Ни­ко­лай Тео­ха­ров, Ми­хаил Ла­за­ров и др. 03:05 Сту­дио Х: Да се пра­виш на ум­рял иг­ра­лен филм/п/(12) 05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:05 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:30 Сий­бърт ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:00 Гла­су­вай­те за Бе­ки тв филм/п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки сед­мич­но ток­шоу с во­де­ща Де­ни­ца Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 От­бли­зо с Ми­ра раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Кон­церт на Ан­дреа Бо­че­ли 14:00 Биб­лио­те­ка­та Пре­да­ва­не за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра 15:00 Све­тов­но пър­венс­тво по ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка Со­фия 2018 /ан­сам­бъл – фи­на­ли на уре­ди/ пряко пре­да­ва­не от за­ла “Аре­на Ар­меец” 17:20 Из­пи­ти по ни­кое вре­ме иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1974г./, ре­жи­сьор Ива­нка Гръб­че­ва, в ро­ли­те: Ди­ми­тър Га­нев, Ог­нян Желя­зков, Ни­ко­лай Тео­ха­ров, Ми­хаил Ла­за­ров и др. 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Шоу­то на Греъм Нор­тън с уча­стие­то на Ха­ри­сън Форд, Ра­йън Гос­линг, Рийз Уи­дър­спун и Мар­го Ро­би 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! За­ли­вът на сък­ро­ви­ща­та 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:20 Све­тов­но пър­венс­тво по во­лей­бол: Ку­ба – Бъл­га­рия пряко пре­да­ва­не от Вар­на 23:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:15 Мис­тър Щайн е он­лайн иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2017г./, ре­жи­сьор Сте­фан Роб­лен, в ро­ли­те: Пиер Ри­шар, Янис Лес­пер, Фа­ни Ва­лет и др. 01:00 Джак и Джил сре­щу све­та иг­ра­лен филм /п/ 02:25 Сту­дио Х: Да се пра­виш на ум­рял иг­ра­лен филм/п/(12) 03:50 Ре­пор­та­жи от място­то на съ­би­тие­то /п/ 04:30 Дой­че ве­ле: Шифт 04:45 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/

bTV

05:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 06:00 “Тран­сфор­мърс прайм” – ани­ма­ция 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.7, еп. 14,15 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се…” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.3, еп.8 13:00 “Ис­то­рия­та на Пе­пеля­шка” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен, (САЩ, Ка­на­да, 2004), ре­жи­сьор – Марк Роз­ман, ак­тьо­ри – Хи­ла­ри Дъф, Дже­ни­фър Куу­лидж, Ре­джи­на Кинг, Дан Бърд и др. 15:00 bTV Ва­кан­ция: “Как да си дре­си­раш дра­кон 2” – ани­ма­ция (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Дийн Деб­лоа, про­ду­цен­ти: Дийн Деб­лоа, Крис­тин Бел­сън, Бо­ни Ар­нолд, Май­къл Ко­нъ­ли 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те /п./ – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Фер­ма­та: Съе­ди­не­ние” – риа­ли­ти, се­зон 5 22:00 “Кон­тра­бан­да” – три­лър, ек­шън, дра­ма, кри­ми­на­лен ( САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, 2012), ре­жи­сьор – Бал­та­зар Кор­ма­кур, ак­тьо­ри – Марк Уол­бърг, Джо­ва­ни Ри­би­зи, Кейт Бе­кин­сейл, Бен Фос­тър, Ро­бърт Уол­бърг, Лу­кас Хаас, Джей­сън Ми­чел, Пол ЛеБ­ланк и др. 00:00 “За­поз­най се с един прия­тел” – ко­ме­дия (Ита­лия, 2010) , ре­жи­сьор – Кар­ло Ван­зи­на, ак­тьо­ри – Раул Бо­ва, Ке­ли Рай­ли, Бра­бо­ра Бо­бу­ло­ва, Мар­ти­на Сте­ла, Але­сан­дро Бо­лид, Пао­ло Ка­лаб­ре­си, Сте­фа­но Дио­ни­си и др. 02:30 “Ис­то­рия­та на Пе­пеля­шка” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен, (САЩ, Ка­на­да, 2004), ре­жи­сьор – Марк Роз­ман, ак­тьо­ри – Хи­ла­ри Дъф, Дже­ни­фър Куу­лидж, Ре­джи­на Кинг, Дан Бърд и др. 03:40 “Как да си дре­си­раш дра­кон 2” – ани­ма­ция (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Дийн Деб­лоа, про­ду­цен­ти: Дийн Деб­лоа, Крис­тин Бел­сън, Бо­ни Ар­нолд, Май­къл Ко­нъ­ли

bTV Action

06:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 06:30 “Ава­тар: Ле­ген­да за Анк” – ани­ма­ция 08:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2, еп.21-23 11:00 “По­ли­цей­ска ака­де­мия” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 1984),ре­жи­сьор – Хю Уил­сън, ак­тьо­ри – Джордж Гейнс, Лес­ли Ис­тър­брук, Ким Кат­рал, Стив Гу­тем­берг, Д. Б. Бай­ли, Бу­ба Смит, Дей­вид Граф, До­но­ван Скот и др. 13:00 “На ръ­ба на ут­реш­ния ден” – ек­шън, фан­тас­ти­ка (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Дъг Лай­мън, ак­тьо­ри – Ла­ра Пъл­вър, Ма­риан Жан-Ба­тист, Дже­ръ­ми Пи­вън, Джо­нас Ар­мстронг, Том Круз, Бил Пак­стън, Еми­ли Блънт, Шар­лот Рай­ли, То­ни Уей и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.1, еп.15,16 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:30 “Мат­ри­ца­та: Пре­за­реж­да­не” – eкшън, фан­тас­ти­ка, три­лър (САЩ, 2003), ре­жи­сьор – Ла­на Уа­шов­ски, Ан­ди Уа­шов­ски, ак­тьо­ри – Лам­бер Уил­сън, Хю­го Уий­винг, Киа­ну Рийвс, Ло­рънс Фиш­бърн, Ка­ри-Ан Мос, Гло­рия Фос­тър, Джей­да Пин­кет Смит и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Об­рат­на тяга” – ек­шън, дра­ма, три­лър (САЩ, 1991), ре­жи­сьор – Рон Хауърд, ак­тьо­ри – Кърт Ръ­сел, Уилям Бол­дуин, Ро­бърт де Ни­ро, Джак Мак­гий, До­налд Съ­дър­ланд, Скот Глен, Дже­ни­фър Джей­сън Лий и др. 00:45 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.1, еп.15,16 02:45 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2, еп.23 03:30 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 04:00 “На ръ­ба на ут­реш­ния ден” – ек­шън, фан­тас­ти­ка (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Дъг Лай­мън, ак­тьо­ри – Ла­ра Пъл­вър, Ма­риан Жан-Ба­тист, Дже­ръ­ми Пи­вън, Джо­нас Ар­мстронг, Том Круз, Бил Пак­стън, Еми­ли Блънт, Шар­лот Рай­ли, То­ни Уей и др.

bTV Comedy

05:00 ” По-доб­ре къс­но от­кол­ко­то ни­ко­га” – се­риал 06:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 08:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.5 10:00 “Бейб” – ко­ме­дия, дра­ма, се­меен (САЩ, Ав­стра­лия, 1995), ре­жи­сьор – Крис Ну­нън, ак­тьо­ри – Маг­да Шу­бан­ски, Джеймс Кро­муел и др. 12:00 “За­кот­ве­ни” – се­риал 14:00 ” Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 16:00 “Кухня” – се­риал 17:30 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 20:30 “Щас­тли­вият Гил­мор” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 1996), ре­жи­сьор – Де­нис Ду­ган, ак­тьо­ри – Адам Сан­длър, Алън Ко­върт, Ке­вин Ний­лън, Бен Сти­лър, Крис­то­фър Мак­До­налд, Джу­ли Боуен, Де­нис Ду­ган и др. 22:30 Пре­мие­ра: “По-доб­ре къс­но от­кол­ко­то ни­ко­га ” – се­риал 23:30 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 01:30 “Прия­те­ли” – се­риал 02:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал 03:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 03:30 “Брук­лин 99” – се­риал

Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 4 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “На сре­ща с лю­бов­та” – с уч. на Ше­нае Гримс, Ан­дрю Уо­кър, Бей­ли Ма­ди­сън и др. 14:15 “Де­тег­ле­дач­ка­та е мъж” – с уч. на Ни­ко­лет Ше­ри­дан, Дан Пейн, Джейн Ис­тууд и др. 16:00 “Аз оби­чам Бъл­га­рия” – за­бав­но пре­да­ва­не, 2 се­зон 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Кош­ма­ри в кухн­ята” – пре­да­ва­не на NOVA 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “По­ли­цаи­те от края на гра­да” (пре­мие­ра) – ко­ме­диен се­риал 22:00 “Ка­зи­но “Роял”” – с уч. на Да­ниел Крейг, Ева Грийн, Джу­ди Денч, Джеф­ри Райт, Мадс Ми­кел­сън, Ка­те­ри­на Му­ри­но, Джан­кар­ло Джа­ни­ни и др. 01:00 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:30 “На сре­ща с лю­бов­та” – с уч. на Ше­нае Гримс, Ан­дрю Уо­кър, Бей­ли Ма­ди­сън и др./п/ 03:40 “Де­тег­ле­дач­ка­та е мъж” – с уч. на Ни­ко­лет Ше­ри­дан, Дан Пейн, Джейн Ис­тууд и др./п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Блек­бърн Роу­върс – Ас­тън Ви­ла, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ту­лу­за – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Тот­нъм Хот­спър – Ли­вър­пул (1993-94), пов­то­ре­ние 14:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Уест Бро­мич Ал­биън – Порт­смут (2004-05), пов­то­ре­ние 15:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 15:05 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ше­филд Юнай­тед – Уи­гън Ат­ле­тик (2006-07), пов­то­ре­ние 15:30 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 5-и епи­зод 16:00 Фут­бол: Нант – Реймс, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 18:00 Фут­бол: Бор­до – Ним, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 20:00 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 5-и епи­зод, пов­то­ре­ние 20:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Еве­ртън – Уест Хям Юнай­тед (2001-02), пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 6-и епи­зод 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 37-и епи­зод 23:00 Фут­бол: Суон­си Си­ти – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 06:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 08:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 13:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 14:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров, (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 16:30 “Епи­зод”, (п) 17:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 18:30 “За­вър­на­ли­те се”, руб­ри­ка на BiT с Петя Кер­ти­ко­ва 18:35 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 19:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 20:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 21:00 “Епи­зод”, (п) 22:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на, (п) 23:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 01:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же, (п) 03:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на, (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п)

Kanal 3

06:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 07:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 08:00 “Хо­ли­вуд” /п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Со­циал­на мре­жа”, из­бра­но 10:45 Те­ле­мар­кет 11:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 11:45 Топ шоп 12:00 “Денят на жи­во”-из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Бук­мей­кър – ко­мен­та­ри и ана­ли­зи” 13:30 Те­ле­мар­кет 13:45 “Без мон­таж” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” /п/ 14:30 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Спорт в обе­кти­ва” – из­вън­ред­но 23:00 НО­ВИ­НИ 23:30 “Бе­нов­ска пи­та” /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *