ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 16 СЕПТЕМВРИ

 БНТ

05:10 Още от деня, ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва, сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:10 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли, за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу /п/ 14:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3, тв филм /7 епи­зод/ 14:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:00 Очи в очи с жи­вот­ни­те, Лясто­ви­ци­те 15:15 Вла­кът на ди­но­зав­ри­те ани­ма­цио­нен филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Мал­ки ис­то­рии 16:40 Све­тът и ние 17:00 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня, ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли, за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Биз­нес.БГ 21:30 В ка­дър 22:00 Ми­лиар­ди 3, тв филм /12, пос­ле­ден епи­зод/ (16) 23:00 По све­та и у нас 23:30 Съ­бо­та ве­чер с Мит­ко Пав­лов /п/ 00:30 Све­тът и ние /п/ 00:50 100% буд­ни /п/ 02:40 Кул­ту­ра.БГ /п/ 03:55 Веч­на­та му­зи­ка /п/ 04:25 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3, тв филм/7 епи­зод/п/

 bTV

05:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с. 2, еп. 5 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с. 2, еп. 9 06:30 “Ли­це в ли­це”
/п/ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с. 2, еп. 88 15:30 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с. 15, еп. 25 – 27 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с. 14, еп. 49 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с. 3, еп. 62 21:00 “Фер­ма­та: Пътят на ед­на меч­та” – риа­ли­ти, с. 6 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния” – се­риал, с. 19, еп. 5 01:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, еп. 21 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:30 “За­ви­на­ги” – се­риал, с. 2, еп. 30  

bTV Action

05:15 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 3, еп. 14 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с. 4, еп. 5 – 8 08:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 3, еп. 14 09:00 “Го­тъм” – се­риал, с. 4, еп. 19 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 3, еп. 16 11:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 4, еп. 6 12:00 “Сто­те” – се­риал, с. 4, еп. 1 13:00 “Агент Х” – се­риал, еп. 5, 6 15:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 3, еп.15 16:00 “Го­тъм” – се­риал, с. 4, еп. 20 17:00 “Сто­те” – се­риал, с. 4, еп. 2 18:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 4, еп. 7 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 3, еп. 17 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 5, еп. 2 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Све­ще­ният ка­мък” – фан­тас­ти­ка, ек­шън (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Крис­чън Сес­ма, в ро­ли­те Ко­рин Не­мек, Майк Ха­тън, Ръ­борт Ка­ра­дийн, Ме­ри Крис­ти­на Браун и др. 23:45 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 5, еп. 2 00:45 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 4, еп. 7 01:45 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 3, еп. 17 02:45 “Сто­те” – се­риал, с. 4, еп. 2 03:45 “Го­тъм” – се­риал, с. 4, еп. 20 04:45 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, еп. 11 

bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 7, еп. 3, 4 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 08:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п/ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 10:00 “Поч­ти Ко­ле­да” – ко­ме­дия, дра­ма (САЩ, Ки­тай, 2016), ре­жи­сьор Дей­вид Тал­бърт, в ро­ли­те Ким­бър­ли Елийс, Омар Епс, Да­ни Гла­вър, Мо`Ник, Ро­ма­ни Мал­ко и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Су­пер еки­паж” /п/ – се­риал 15:00 “Прес­пав” /п/ – се­риал 16:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, еп. 19, 20 19:00 Пре­мие­ра: “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп. 80 20:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп. 33 20:30 “Прес­пав” – се­риал, еп. 45, 46 22:00 “Су­пер еки­паж” – се­риал, еп. 15, 16 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 2, еп. 17, 18 00:00 “Поч­ти Ко­ле­да” /п/ – ко­ме­дия, дра­ма (САЩ, Ки­тай, 2016) 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 04:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал  

  Nova TV

05:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 6 /п/ 06:30 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Ан­ти­те­ла” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 10 21:00 “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти, се­зон 2 22:30 “Братя” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 20 00:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 6 01:30 “Же­не­ни с де­ца” – се­риен филм, се­зон 6 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 03:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/ 04:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм /п/

 Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: Ава­нгар­д – СКА, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 12:00 Фут­бол: Карл Цайс Йе­на – Вер­дер Бре­мен, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 14:00 Фут­бол: Уот­форд – Ми­дълз­бро, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Нюр­нберг – РБ Лай­пциг, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния
/п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Мач от вто­ри кръг за Ка­ра­бао къп /п/ 20:00 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Гер­ма­ния (2020-21), 1-ви кръг /п/ 20:30 “Пе­та чет­върт”, об­зор­но пре­да­ва­не за ис­пан­ски бас­кет­бол (2020-21) 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2020-21), 1-ви кръг /п/ 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 38-и епи­зод 23:00 Фут­бол: Мач от вто­ри кръг за Ка­ра­бао къп /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та 

Kanal 3

06:30 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00-07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *