ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 16 ЮЛИ

БНТ

05:00 Още от деня /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 Лято с БНТ 11:00 10 000 крач­ки 11:10 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Но­ви­ни на тур­ски език 12:40 БНТ на 60, Хрис­то Гър­бов и Иг­ли­ка Три­фо­но­ва /п/ 13:40 Не­бес­но око, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Прик­лю­че­ния­та на Илайс, ани­ма­цио­нен филм 15:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви, тв филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас, ре­гио­нал­ни но­ви­ни 16:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:45 Как да пра­вим изу­ми­тел­ни сним­ки?, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 17:10 Тай­ни­те на вой­на­та, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:00 По све­та и у нас 18:15 Още от деня 18:30 Спорт тото 19:00 Раят на да­ми­те, тв филм /14 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар 3, тв филм /10 и 11 епи­зод/ (12) 22:25 Сла­ва­та на Бъл­га­рия, тв филм /Бъл­га­рия, 2003 г./, ре­жи­сьор Ва­сил Бар­ков, в ро­ли­те Джо­ко Ро­сич, Хрис­то Шо­пов, Стой­чо Маз­га­лов и др. 23:00 По све­та и у нас 23:30 По­том­ци на слън­це­то, тв филм /6 епи­зод/ (12) 00:35 Лято с БНТ /п/ 02:35 Раят на да­ми­те, тв филм /14 епи­зод/п/ 03:40 Тай­ни­те на вой­на­та,  до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 04:30 Из­вън иг­ра­та Бла­го­вест и Све­тос­лав Ар­ги­ро­ви/п/ 

 bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п/ – се­риал 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с. 4, еп. 18 06:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с. 2, еп. 45 15:30 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с. 14, еп. 96 – 98 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с. 14, еп. 8 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с. 3, еп. 20 21:00 Пре­мие­ра: “Иро­ния на съд­ба­та” – се­риал, еп. 14 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 3, еп. 7 01:00 “Гранд” – се­риал, еп. 7 01:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с. 3, еп. 24 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:30 “За­ви­на­ги” – се­риал, еп. 37 

 bTV Action

05:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 3, еп. 3 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, еп. 24 – 26, с. 2, еп. 1 08:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 3, еп. 3 09:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с. 2, еп. 13 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 6 еп. 12 11:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп. 20 12:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 2, еп. 16 13:00 “До­мът на сме­ли­те” – дра­ма, вое­нен, ек­шън (САЩ, Ма­ро­ко, 2006), ре­жи­сьор Ър­уин Уин­клър, в ро­ли­те Са­мюъл Джак­сън, 50 Сент, Дже­си­ка Бийл, Бра­йън Прес­ли, Вик­то­рия Роуъл и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 3, еп. 4 16:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с. 2, еп. 14 17:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 2, еп. 17 18:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп. 21 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, с. 6, еп. 13 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 5, еп. 2 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Не га­се­те свет­ли­на­та” – хо­рър (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Дей­вид Сан­дбърг, в ро­ли­те Те­ри­са Пал­мър, Гей­бриъл Бей­тман, Ма­рия Бе­ло, Би­ли Бърк, Али­ша Ви­ла-Бей­ли, Ма­рия Ръ­сел, Ей­ва Кан­трел и др. [16+] 23:45 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 5, еп. 2 00:45 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп. 21 01:45 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 6, еп. 13 02:45 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 2, еп. 17 03:45 “Твър­де лич­но” – се­риал, с. 2, еп. 14 04:45 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с. 3, еп. 19 

 bTV Comedy

05:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 06:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с. 7, еп. 8 06:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 11 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 08:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 08:30 “Гранд” /п/ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 10:00 “Рок Дог” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, се­меен (Ки­тай, САЩ, 2006), ре­жи­сьор Аш Бра­нън 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Гранд” /п/ – се­риал 15:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 16:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 7, еп. 21, 22 19:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп.36 20:00 “По сре­да­та” – се­риал, с. 9, еп. 12 20:30 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с. 9, еп. 7, 8 21:30 Пре­мие­ра: “Шитс Крийк” – се­риал, с. 2, еп. 2 22:00 “Гранд” – се­риал, с. 2, еп. 8, 9 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 10, еп. 14, 15 00:00 “Рок Дог” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, се­меен (Ки­тай, САЩ, 2006) 02:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 04:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 

Nova TV

05:00 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм /п/ 06:00 “Скор­пион” – се­риен филм, се­зон 3 /п/ 06:55 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Маг­нум” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 2 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Спе­циа­лен от­ряд” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 2 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 17 00:30 “Скор­пион” – се­риен филм, се­зон 4 01:30 “Же­не­ни с де­ца” – се­риен филм, се­зон 3 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 03:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/ 

 Nova Sport

10:00 Фут­бол: Мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 Фут­бол: Ше­филд Юнай­тед – Ар­се­нал, чет­вър­тфи­на­лен мач за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 14:00 Фут­бол: Фи­на­лен пле­йоф на ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Лес­тър Си­ти – Чел­си, чет­вър­тфи­на­лен мач за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га 18:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га 19:00 Фут­бол: Мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Гер­ма­ния (2019-20), 6-и епи­зод /п/ 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 29-и епи­зод 23:00 Фут­бол: Мач от Чем­пиън­шип /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:30 “Па­та­рин­ски Live”  /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00-07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *