ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 16 ЮЛИ

БНТ

05:15 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:10 Тър­са­чи на ре­лик­ви – се­риен тв филм /21 епи­зод/ /п/ 07:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва, Ели Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Ис­то­рия.bg – Пър­ви епи­скоп на бъл­гар­ския език /п/ 09:45 100% буд­ни /най-доб­ро­то/ – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев /п/ 10:45 Кап­ри – тв филм /21 епи­зод/  /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Зав­ръ­ща­не от Рим – тв филм   /2 се­рия/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Мъ­же без мус­та­ци – тв филм /2 се­рия/ 15:25 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Кап­ри – тв филм /22 епи­зод/ 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви – тв филм /22, пос­ле­ден епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ан­на Гер­ман – тв филм /8 епи­зод/ 21:55 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар 2 – тв филм /6 епи­зод/ (14) 22:40 Скри­тият език на па­ри­те – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:30 Брат за бра­та 3 – тв филм /20 епи­зод/ (16) 00:20 Ис­то­рия.bg – Пър­ви епи­скоп на бъл­гар­ския език /п/ 01:25 100% буд­ни /най-доб­ро­то/ – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев /п/ 02:25 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар 2 – тв филм /6 епи­зод/ /п/ (14) 03:20 Скри­тият език на па­ри­те – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца      /п/ 03:40 Ан­на Гер­ман – тв филм /8 епи­зод/ 04:30 Брат за бра­та 3 – тв филм /20 епи­зод/ /п/ (16)

bTV

05:40 „Не­поз­на­ти­ТЕ“ /п/ 06:00 „Т­ран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс“ – ани­ма­ция, се­риал, еп. 11 06:30 „Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 07:00 „Та­зи сут­рин“ – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30     „П­ре­ди обед“ – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 „Ш­оу­то на Сла­ви“ /п/ 13:30 Пре­мие­ра: „В­то­ри шанс“ – се­риал, еп. 50 15:00 Пре­мие­ра: „Шест сес­три“ – се­риал, с. 5, еп. 76 16:00 Пре­мие­ра: „Се­стра Бе­ти“ – се­риал, с. 4, еп. 4 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 „Ли­це в ли­це“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра:  „О­пас­ни ули­ци“ – се­риал, с. 13, еп. 49 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: „Съ­лзи от Рая“ – се­риал, еп. 44 21:00 Пре­мие­ра: „Въ­тре­шен чо­век“ – се­риал, еп. 26 22:30 „Ш­оу­то на Сла­ви“ – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 „Ло­нгма­йър­“ – се­риал, с. 6, еп. 1 01:10 „Ве­чно твоя“ – се­риал, еп. 229, 230 02:10 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:40 „П­ре­ди обед“      /п/ 04:50 „О­пас­ни ули­ци“ /п/ – се­риал

bTV Action

05:00 „Мъ­ртва точ­ка“ – се­риал, с. 2, еп. 1 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: „Т­ран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс“ – се­риал, с. 4, еп. 25, 26 07:00 „Т­ран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие“ – се­риал, еп. 1, 2 08:00 „Монк“ – се­риал, с. 8, еп. 7 09:00 „Мъ­ртва точ­ка“ – се­риал, с. 2, еп. 1 10:00 „Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден“ – се­риал, с. 3 еп. 14 11:00             „Б­ягство от зат­во­ра“ – се­риал, с. 2, еп. 10 12:00 „Го­тъм­“ – се­риал, с. 3, еп. 13 13:00 „Бо­дли­ва тел“ – фан­тас­ти­ка, ек­шън (САЩ, 1993), ре­жи­сьор: Дей­вид Хо­ган, в ро­ли­те: Па­ме­ла Ан­дер­сън, Те­муе­ра Мо­ри­сън, Вик­то­рия Пауър, Зан­дър Бър­кли, Удо Кир и др. 15:00 „Монк“ – се­риал, с. 8, еп. 8 16:00 „Мъ­ртва точ­ка“ – се­риал, с. 2, еп. 2 17:00 „Го­тъм­“ – се­риал, с. 3, еп. 14 18:00           „Б­ягство от зат­во­ра“ – се­риал, с. 2, еп. 11 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те (пре­мие­ра): „Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден“ – се­риал, с. 3, еп. 15 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): „С­то­те“ – се­риал, с. 5, еп. 10 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: „Съ­рце­то на дра­ко­на“ – фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (САЩ, 1996), ре­жи­сьор: Роб Коен, в ро­ли­те: Де­нис Куейд, Шон Ко­нъ­ри, Ди­на Ма­йер, Дей­вид Тю­лис, Пит По­съл­туейт, Джей­сън Ай­зъкс и др. 00:00 „С­то­те“ – се­риал, с. 5, еп. 10 01:00 „Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден“ – се­риал, с. 3, еп. 15 02:00 „Монк“ – се­риал, с. 8, еп. 8 03:00 „Го­тъм­“ – се­риал, с. 3, еп. 14 04:00 „Б­ягство от зат­во­ра“ – се­риал, с. 2, еп. 11

bTV Comedy

05:00 „Т­ео­рия за го­ле­мия взрив“ – се­риал 06:00 „Т­ео­рия за го­ле­мия взрив“ – се­риал, с. 4, еп. 6, 7 07:00 „С­то­ли­ча­ни в по­ве­че“ – се­риал 08:00 „Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал 09:00 „До­ма­шен арест“ – се­риал еп. 17, 18 10:00 „С­ват­бе­ни аге­нти“ – ко­ме­дия (САЩ, 2011), ре­жи­сьор: Май­къл Канг, в ро­ли­те: Хен­ри Дит­ман, Ил­еа­на Дъг­лас, Сунг Канг, Джа­нел Па­риш и др. 12:00   „П­рия­те­ли“ – се­риал 13:00 „Кухня“ – се­риал 14:00 „Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал 15:30 „Ди­ва­та Ни­на“ – се­риал 16:30 „На гос­ти на тре­та­та пла­не­та“ – се­риал 17:00        „Ш­оу­то на Сла­ви“ – ве­чер­но ток­шоу (2016) 18:00 „П­рия­те­ли“ – се­риал, с. 9, еп. 12, 13 19:00 „С­то­ли­ча­ни в по­ве­че“ – се­риал, с. 4, еп. 7 20:00 Пре­мие­ра: „Ди­ва­та Ни­на“ – се­риал, eп. 5 21:30 „На гос­ти на тре­та­та пла­не­та“ – се­риал, еп. 6 22:00 „Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с. 7, еп. 19, 20 23:00 „Кухня“ – се­риал, с. 5, еп. 19, 20 00:00 „С­ват­бе­ни аге­нти“ /п/ – ко­ме­дия (САЩ, 2011) 02:00 „Т­ео­рия за го­ле­мия взрив“ – се­риал 03:00    „П­рия­те­ли“ – се­риал 04:00 „Кухня“ – се­риал

Nova TV

05:00 „До­бра­та съп­ру­га“ – се­риен филм /п/ 06:00 „Ко­бра 11: Оба­ди се!“ – се­риен филм, се­зон 23 /п/ 07:00 „З­дра­вей, Бъл­га­рия“ – сут­ре­шен блок 09:30 „На ка­фе“ – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Моят жи­вот“ – се­риен филм, се­зон 3 13:30 „Ос­та­ни с мен“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 „П­рос­ти ми“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 „П­люс – Ми­нус“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 „На­ме­ри ме“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 „Те­гле­не на Ло­то 5 от 35“ –    „З­лат­на­та топ­ка“ 18:00 „Се­мей­ни вой­ни“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 „Че­реш­ка­та на тор­та­та“ – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 „Ха­вай 5-0“ (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 9 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 „До­бра­та съп­ру­га“ – се­риен филм, се­зон 2 23:30 „Ко­бра 11: Оба­ди се!“ – се­риен филм, се­зон 23 00:30 „Ко­стю­ма­ри“ – се­риен филм, се­зон 7 01:30 „За­ви­на­ги свър­за­ни“ – се­риен филм 02:30 „Ри­тъ­мът на меч­ти­те“ – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Но­рич Си­ти – Ип­суич Таун, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Страс­бург – Лил, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 14:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Ним, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Ас­тън Ви­ла – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип /п/ 18:00 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Ам­иен – Ни­ца, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 20:00 Фут­бол: Рен – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Блек­бърн Роу­върс – Ми­дълз­бро, мач от Чем­пиън­шип /п/ 00:15 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 „Со­циал­на мре­жа“ /п/ 07:00 „В­сяка сут­рин“ – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 „Ве­чни­те пес­ни“ /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 „Ин­тер­вю“с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 „Пулс“ /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20    „О­фан­зи­ва с Лю­бо Ог­нянов “ – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 „Па­та­рин­ски Live“ /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 „Па­рче­та от реал­нос­тта“ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 „Со­циал­на мре­жа“ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 „Со­циал­на мре­жа“ 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 „В­сич­ко коз“ – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 „Па­та­рин­ски Live“ – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 „С­порт в обе­кти­ва“ 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 „В­сич­ко коз“ – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 „С­порт в обе­кти­ва“ – из­вън­ред­но 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 „С­порт в обе­кти­ва“ /п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *