ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 17 АВГУСТ

БНТ

05:00 Днес и ут­ре 05:30 Бъл­га­рия от край до край 7 /п/ 06:00 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:25 Ди­ноотряд “Кунг-фу” – ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:15 Ма­гьос­ни­ци 4-се­риен тв филм /Бъл­га­рия, 1999 г./, 1 се­рия, ре­жи­сьо­ри: Иван Геог­ргиев, Со­тир Ге­лев, в ро­ли­те Наум Шо­пов, Геор­ги Ру­сев, Йоа­на Бу­ков­ска, Иван Лас­кин и др. 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки /п/ 08:30 По све­та и у нас 09:00 Ве­не­цът на Св. Йоан – иг­ра­лен филм /Че­хия, 2015 г./, ре­жи­сьор Ир­жи Страх, в ро­ли­те: Ир­жи Ма­дъл, Ели­шка Ян­со­ва, Бо­лес­лав По­лив­ка, Иван Троян и др. 10:40 Кул­тур­но­то нас­ледс­тво на Бъл­га­рия 2 – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 11:05 Ту­ри­зъм.бг /най-доб­ро­то/ 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди /най-доб­ро­то/ 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /най-доб­ро­то/ 15:00 Гос­по­дин Сел­фридж – тв филм /3 и 4 епи­зод/(12) 16:35 На­цио­нал­ни­те сък­ро­ви­ща на Че­хия: Кар­лщейн 17:00 Сре­щи на пър­вия ред: Тео­до­ра Ди­мо­ва с братя Ми­ла­ди­но­ви до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 17:30 Джинс Ми­лен Вра­бев­ски /п/ 18:00 Из­вън иг­ра­та /п/ 18:45 Вой­ни­те на На­по­леон в Ру­сия – до­ку­мен­та­лен филм /2 епи­зод/ 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:40 Бе­ка­син – иг­ра­лен филм /Фран­ция, 2018 г./, ре­жи­сьор Брю­но По­да­ли­де, в ро­ли­те Еме­лин Баяр, Ка­рин Виар, Де­ни По­да­ли­де, Брю­но По­да­ли­де и др. 22:30 По све­та и у нас 22:45 Сту­дио “Х”: Кръ­гът Блеч­ли – 3-се­риен тв филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2012 г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Ан­ди Де Емъ­ни, в ро­ли­те Ан­на Мак­суел Мар­тин, Со­фи Ран­дъл, Рей­чъл Стър­линг и др. (12) 23:35 Да жи­вееш и да ум­реш – иг­ра­лен филм /САЩ, 2007г./, ре­жи­сьор Джон Кийс, в ро­ли­те Ед­уард Фър­лонг, Бай Лин, Ар­нолд Вос­лоо, Май­къл Мад­сън и др. (16) 01:05 Вой­ни­те на На­по­леон в Ру­сия – до­ку­мен­та­лен филм /2 епи­зод/п/ 02:00 Гос­по­дин Сел­фридж – тв филм /3 и 4 епи­зод/п/(12) 03:45 Из­вън иг­ра­та /п/ 04:30 Браз­ди /най-доб­ро­то/ /п/

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п/ – се­риал 06:00 “Мал­ко­то По­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия” – се­риал, ани­ма­ция, с.2 еп.1, 2 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.2 еп.7, 8 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” /най-доб­ро­то/ 11:00 “Cool…T” /най-доб­ро­то/ 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Ко­ра­бът на меч­ти­те: Ку­ба” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия, дра­ма (тв филм, Гер­ма­ния, 2017), ре­жи­сьор Ще­фан Бар­тман, в ро­ли­те Хай­де Ке­лер, Са­ша Хен, Ник Вил­дер, Ха­ралд Шмид, Грит Бьо­чер и др. 15:00 “Ран­го” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Гор Вър­бин­ски 17:00 “То­зи див, див за­пад” – уес­търн, ек­шън, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, 1999), ре­жи­сьор Ба­ри Со­нен­фелд, в ро­ли­те Уил Смит, Ке­вин Клайн, Ке­нет Бра­на, Сал­ма Ха­йек, М. Емет Уолш, Тед Ли­вайн и др. 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те /п/ 20:00 “Ау­то­бан” – ек­шън, три­лър (Ве­ли­коб­ри­та­ния, Гер­ма­ния, 2016), ре­жи­сьор Еран Крий­ви, в ро­ли­те: Фе­ли­си­ти Джоунс, Ни­къ­лъс Хоулт, Ан­тъ­ни Хоп­кинс, Бен Кинг­сли, Надя Хил­кер, Кле­менс Шик и др. 22:00 “Так­си 3” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (Фран­ция, 2003), ре­жи­сьор Же­рар Крав­чик, в ро­ли­те: Са­ми На­се­ри, Фре­де­рик Ди­фен­тал, Бер­нар Фар­си, Ем­ма Вик­лунд, Ма­рион Ко­тияр и др. 23:50 “Зо­диак” – кри­ми­на­лен, дра­ма (САЩ, 2007), ре­жи­сьор Дей­вид Фин­чър, в ро­ли­те Джейк Джи­лен­хол, Ро­бърт Дау­ни мл., Марк Ръ­фа­ло, Клоуи Се­въ­ни, Бра­йън Кокс, Ила­йъс Ко­теас и др. 02:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 03:20 “То­зи див, див за­пад” /п/ – уес­търн, ек­шън, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, 1999) П

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.3 еп.3 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, с.4, еп.18 – 21 08:00 “Монк” – се­риал, еп.13, с.2, еп.1, 2 10:45 “Споон” – хо­рър, ек­шън (САЩ, 1997), ре­жи­сьор Марк Ди­пе, в ро­ли­те Май­къл Джей Уайт, Джон Ле­гуи­за­мо, Мар­тин Шийн, Те­ри­са Ран­дъл, Тод Мак­фар­лън и др. 12:45 “Джу­ра­сик парк II: Из­гу­бе­ният свят” – прик­лю­чен­ски, фан­тас­ти­ка (САЩ, 1997), ре­жи­сьор Сти­вън Спил­бърг, в ро­ли­те Джеф Голд­блъм, Джу­лиан Мур, Пийт По­съл­туейт, Ар­лис Хауърд, Ри­чард Атъ­нбъ­ро, Винс Вон, Пи­тър Стор­меър и др. 15:15 “Дро­но­ве-убий­ци” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Джек Пе­рес, в ро­ли­те: Ко­рин Не­мек, Уит­ни Мур, Ней­тън Бът­лър, Шон Гъ­нел и др. 17:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп.18 17:30 “Ми­сия Моят Дом” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн – най-доб­ро­то, еп.2 18:00 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с.2 еп.11 18:45 “Зав­ръ­ща­не в бъ­де­ще­то” – фан­тас­ти­ка, прик­лю­чен­ски (САЩ, 1985), ре­жи­сьор Ро­бърт Зе­ме­кис, в ро­ли­те Май­къл Джей Фокс, Крис­то­фър Лойд, Лиа Том­псън, Крис­пин Гла­вър, Кей­си Се­маш­ко, Би­ли Зейн и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Неу­ло­вим” – фен­тъ­зи, ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, Гер­ма­ния, 2008), ре­жи­сьор Ти­мур Бек­мам­бе­тов, в ро­ли­те Ан­дже­ли­на Джо­ли, Джеймс Ма­ка­вой, Мор­ган Фрий­ман, Те­рънс Стамп, То­мас Креч­ман, Ко­мън, Крис Прат и др. [14+] 00:15 “Тъм­ни­на­та” – хо­рър, три­лър (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Грег Мак­лийн, в ро­ли­те Ке­вин Бей­кън, Ра­да Ми­чъл, Да­вид Ма­зуз, Лу­си Фрай, Мат Уолш, Дже­ни­фър Мо­ри­сън и др. [14+]  “Дро­но­ве-убий­ци” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Джек Пе­рес, в ро­ли­те: Ко­рин Не­мек, Уит­ни Мур, Ней­тън Бът­лър, Шон Гъ­нел и др. 04:00 “Неу­ло­вим” /п/ – фен­тъ­зи, ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, Гер­ма­ния, 2008) [14+]

bTV Comedy

05:00 “Прия­те­ли” – се­риал 06:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.7 еп.22, 23 07:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 09:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.4 еп.5, 6 10:00 “K-9: Час­тен де­тек­тив” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 2002), ре­жи­сьор Ри­чард Люис, в ро­ли­те Джим Бе­лу­ши, Га­ри Ба­са­ра­ба, Ким Хъф­ман, Крис­то­фър Ша­йър и др. 12:00 “Та­ми” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Бен Фал­кон, в ро­ли­те Ме­ли­са Мак­кар­ти, Сю­зан Са­ран­дън, Ка­ти Бейтс, Али­сън Джа­ни, Дан Ак­ройд, Марк Дюп­лас и др. 14:00 “Иг­ри­те на звез­ди­те” – гейм шоу с во­дещ Ка­те­ри­на Ев­ро, еп.11 15:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 17:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал 19:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 20:30 “Но­тинг Хил” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 1999), ре­жи­сьор Ро­джър Ми­чъл, в ро­ли­те Хю Грант, Джу­лия Ро­бъртс, Ри­чард Мак­кейб, Рис Ифънс, Хю Бон­вил, Еми­ли Мор­ти­мър, Алек Бол­дуин и др. 22:30 “Чер­ве­но­то джу­дже” – се­риал, с.10, еп.2, 3 23:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 01:30 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 02:00 “Прия­те­ли” – се­риал 03:00 “Чер­ве­но­то джу­дже” – се­риал 04:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал

Nova TV

07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 10:00 “Ин­га Линд­стрьом: Лю­бов­та е жи­ва” – с уч. на Аня Кнауер, Бьорн фон дер Ве­лен, То­мас Кю­гел и др. 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 12:50 “Мъ­пе­ти­те 2” – с уч. на Ри­ки Джър­вейс, Ти­на Фей, То­ни Бе­нет, Тай Бъ­ре­ли др. 15:00 “Сват­бе­ни вой­ни” – с уч. на Ерик Дейн, Бо­ни Съ­мър­вил, Джон Ста­мос, Джеймс Бро­лин и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Про­фе­сия блон­дин­ка” – с уч. на Рийз Уи­дър­спун, Люк Уил­сън, Сел­ма Блеър, Ма­тю Дей­вис, Дже­ни­фър Ку­лидж, Хо­ланд Тей­лър и др. 22:00 “Чер­ве­на зо­ра” – с уч. на Крис Хем­суърт, Джош Пек, Джош Хът­чер­сън, Ей­дриан Па­ли­ки, Иса­бел Лу­кас, Джеф­ри Дийн Мор­ган и др. 00:00 “Ярост” – с уч. на Брад Пит, Шая Ле­бьоф, Ло­ган Лър­ман, Май­къл Пеня, Джон Бер­нтал, Скот Ис­тууд, Бран­ко То­мо­вич и др. 04:30 “Ин­га Линд­стрьом: Лю­бов­та е жи­ва” – с уч. на Аня Кнауер, Бьорн фон дер Ве­лен, То­мас Кю­гел и др. /п/

Nova Sport

10:00 Те­нис на ма­са: От­кри­то пър­венс­тво на Бъл­га­рия 2019, пър­ви ден, ди­рек­тно 14:30 Фут­бол: Сън­дър­ланд – Порт­смут, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 16:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Но­тин­гам Фо­рест – Бир­мин­гам Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 18:55 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 19:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 19:45 Те­нис на ма­са: От­кри­то пър­венс­тво на Бъл­га­рия 2019, пър­ви ден, за­пис 00:45 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 33-ти епи­зод /п/ 01:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:00 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 07:00 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – из­бра­но 08:30 “Дру­го­то ли­це” /п/ 09:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “Всич­ко коз” – из­бра­но 10:45 Топ Шоп 11:00 “Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 11:45 “Бук­мей­кър” 12:00 Те­ле­мар­кет 12:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 12:30 “Хо­ли­вуд”- из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” – из­бра­но 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17:00 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” – из­бра­но 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров-из­бра­но 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *