ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 17 АПРИЛ

БНТ

05:05 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва Сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра кул­ту­рен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва и Ди­ми­тър Стоя­но­вич 10:30 Здра­ве­то от­бли­зо здрав­но пре­да­ва­не с во­де­ща Ма­рия Ан­до­но­ва 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат тв иг­ра/п/ 13:25 Ев­ро­ви­зия 2018 /кли­по­ве/ 13:30 “Бър­зо, лес­но, вкус­но” пред­ставя: “Вкус­на­та Ев­ро­па” /п/ 14:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:15 Мал­ки ис­то­рии до­ку­мен­та­лен слот 14:30 Са­гуа – сиам­ска­та кот­ка ани­ма­цио­нен филм 14:45 Жи­вот­ни по пи­жа­ми ани­ма­цио­нен филм 15:10 Сид – де­те на нау­ка­та 2 ани­ма­цио­нен филм 15:35 Бак­стър тв филм 16:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Кап­ри тв филм /8 епи­зод/ 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 “Бър­зо, лес­но, вкус­но” пред­ставя: “Вкус­на­та Ев­ро­па” ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­дещ Ути Бъч­ва­ров 18:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат тв иг­ра с во­дещ Ми­хаил Би­ла­лов 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум дис­ку­сион­но пре­да­ва­не во­де­ща Доб­ри­на Чеш­ме­джие­ва 22:00 Нощ­ният уп­ра­ви­тел тв филм /7 епи­зод/(14) 22:55 Ев­ро­ви­зия 2018 /кли­по­ве/ 23:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Раз­го­вор с прия­тел, кой­то ос­та­на в пла­ни­на­та филм за ал­пи­нис­та Люд­мил Ян­ков 00:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 00:25 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 01:40 Нощ­ният уп­ра­ви­тел тв филм /7 епи­зод/п/(14) 02:35 Дой­че Ве­ле: Шифт /п/ 02:50 Ис­то­рия.bg Ате­нта­тът на 20 век/п/ 03:50 Здра­ве­то от­бли­зо /п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./- пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов под наем” – се­риал, с. 1, еп. 103 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.1, еп.56 16:00 Пре­мие­ра: “Ле­кар в пла­ни­на­та” – се­риал, с.10, еп. 16 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Скъ­пи нас­лед­ни­ци” – се­риал, с.1, еп. 67 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ве­ли­ко­леп­ният век: Кьо­сем” – се­риал, с. 2, еп. 1 21:00 MasterChef Бъл­га­рия – ку­ли­нар­но шоу 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли”- се­риал, с.6, еп. 10 01:00 “Шест сес­три” /п./- се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Вре­ме­то ле­ти”- се­риал, с.3, еп.16

bTV Comedy

05:00 “Мое­то се­мей­ство” – се­риал 06:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.5 07:00 “Мое­то се­мей­ство” – се­риал 08:00 “Оне­зи от пар­те­ра” – се­риал, с.1 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли 2018” – ко­ме­дий­но шоу 10:00 “Ар­тър” – ко­ме­дия (САЩ, 2011), рре­жи­сьор – Джей­сън Уи­нър, ак­тьо­ри – Ръ­сел Бранд, Хе­лън Ми­рън, Дже­ни­фър Гар­нър, Луис Гуз­мън, Ник Нол­ти и др. 12:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал 12:30 “Щу­ри­те съ­се­ди” – се­риал 14:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 15:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 16:00 “Прия­те­ли” – се­риал 17:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 18:00 “Щу­ри­те съ­се­ди” – се­риал 19:30 “Мое­то се­мей­ство” – се­риал, с.2 20:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с.3 21:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.5 22:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.5 23:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.5 00:00 “Ар­тър” – ко­ме­дия (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Джей­сън Уи­нър, ак­тьо­ри – Ръ­сел Бранд, Хе­лън Ми­рън, Дже­ни­фър Гар­нър, Луис Гуз­мън, Ник Нол­ти и др. 02:00 “По сре­да­та” – се­риал 03:00 “Оне­зи от пар­те­ра” – се­риал 04:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал

bTV Action

05:00 “На крач­ка от не­бе­то” – се­риал, с.1, еп. 8 06:00 “Ава­тар: Ле­ген­да за Анк ” – ани­ма­ция 08:00 “Кос­ти” – се­риал, с.10, еп.17 09:00 “На крач­ка от не­бе­то” – се­риал, с.1, еп.8 10:00 “Си­но­ве на ана­рхия­та” – се­риал, с.6, еп.9 11:15 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп.9 12:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.5, еп. 10 13:00 “Доб­ра­та дъ­щеря” – три­лър (Ка­на­да, 2016), ре­жи­сьор: Кър­тис Кро­фър­дак­тьо­ри:Фио­на Гу­бел­ман, Ема Хен­чел, Джеймс Га­лан­дърс, Де­бо­ра Гро­вър и др. 15:00 “Кос­ти” – се­риал, с.10, еп.18 16:00 “На крач­ка от не­бе­то” – се­риал, с.1, еп.9 17:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.5, еп. 11 18:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп.10 19:00 “Си­но­ве на ана­рхия­та” – се­риал, с.6, еп.10 20:00 Пре­мие­ра: “Сто­те” – се­риал, с.4, еп.10 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Не уми­рай сам” – дра­ма,ек­шън,три­лър (САЩ, 2004) , ре­жи­сьор – Ър­нест Ди­кър­сън, ак­тьо­ри – Дрю Си­до­ра, DMX, Май­къл Иъ­ли, Дже­ни­фър Скай, Май­къл Ай­ли, Клиф­тън Пауъл, Дей­вид Ар­кет и др. 23:45 “Сто­те” – се­риал, с.4, еп.10 00:45 “Си­но­ве на ана­рхия­та” – се­риал, с.6, еп.10 01:45 “Кос­ти” – се­риал, с.10, еп.18 02:45 “Стре­ла­та”- се­риал, с.5, еп. 11 03:45 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп.10 04:30 “Су­пер ко­ли” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не

Nova TV

05:20 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Вой­на­та на ро­зи­те” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:30 “Гос­по­да­ри на ефи­ра” – за­бав­но пре­да­ва­не /п/ 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Кри­тич­на точ­ка” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 5 се­зон 21:00 “Hell’s Kitchen Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти 22:00 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра” – за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 01:00 “Чер­ният спи­сък” – се­риен филм, 2 се­зон 02:00 “Неп­рос­ти­мо” – се­риен филм 03:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:00 “Вой­на­та на ро­зи­те” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ан­же – Ни­ца, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Фу­лъм – Брен­тфорд, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Бас­ко­ния – Те­не­ри­фе, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Нант – Ди­жон, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Лион – Ам­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Уул­върх­ямптън Уон­дъ­рърс – Бир­мин­гам Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 BIT СПОРТ, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 BIT СПОРТ, (п) 07:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 11:00 “Епи­зод”, (п) 12:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 16:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 17:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 17:30 “Епи­зод”, (п) 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 BIT СПОРТ LIVE 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 20:30 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 BIT СПОРТ, (п) 22:30 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на, (п) 23:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 00:00 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти, (п) 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 02:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п)

Kanal 3

05:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 06:00 “Денят на жи­во”/п/ 07:00 “Всяка сут­рин”- сут­ре­шен блок 09:00 “Бе­нов­ска пи­та”/п/ 11:00 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 11:15 Топ Шоп 11:30 “Пулс”/п/ 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Те­ле­мар­кет 12:20 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 12:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live”/п/ 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 “Все­ки сле­до­бед” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “Има­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:00 “Па­та­рин­ски Live” 19:30 НО­ВИ­НИ 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:30 “Па­та­рин­ски Live”/п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:30 07:00 – Пов­то­ре­ния

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *