ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 17 МАЙ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:05 Въл­шеб­ни­те при­каз­ки на щур­че­то: Мом­че и вятър 06:30 Спи­ли­тим и Ра­шо дет­ски тв филм 06:55 Пъ­те­ки 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 От­бли­зо с Ми­ра /п/ 11:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 12:00 По све­та и у нас 12:30 До­мът на вяра­та Храм “Св. Ни­ко­лай” с. Рас­ник 13:00 Биб­лио­те­ка­та /п/ 13:55 В ри­тъ­ма ла­ти­но кон­церт на дует “Ри­тон” 15:30 Джордж и дра­ко­на дет­ски иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2004г./, ре­жи­сьор Том Рийв, в ро­ли­те: Джеймс Пюър­фой, Пат­рик Суей­зи, Пай­пър Пе­ра­бо, Бил Трий­чър и др. 17:00 Джинс /п/ 17:30 Аре­на спорт 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Ли­га Ев­ро­па – кла­си­чес­ки ма­чо­ве до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 19:50 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Пре­мие­ра БНТ: Рум­ба­та, аз и Ро­нал­до тв филм 21:55 Со­фия тв филм (14) 22:50 По све­та и у нас 23:05 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 23:10 От­дел “Фал­ши­ва са­мо­лич­ност” 3 10-се­риен иг­ра­лен филм /Фран­ция, 2017г./, ре­жи­сьор Са­мюел Ко­лар­де, в ро­ли­те: Ма­ти­йо Ка­со­виц, Жан – Пиер Да­ру­сен, Са­ра Жи­ро­до, Зи­неб Три­ки и др. 01:10 Ли­га Ев­ро­па – кла­си­чес­ки ма­чо­ве до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 02:00 Под­зе­мен свят – Ево­лю­ция иг­ра­лен филм /п/ (16) 03:55 Со­фия тв филм /п/ (14) 04:55 Пъ­те­ки /п/

bTV

05:10 “Cool…T” /п/ 06:00 “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – ани­ма­ция, се­риал, еп.15 06:30 “По стъп­ки­те на Чарлз Дар­вин” /част II/ – до­ку­мен­та­лен филм (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2017) 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.2, еп.8 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Лю­бим­ци” – се­риал, еп.14 13:00 “Мом­че­та­та от Джър­си” – му­зи­ка­лен, биог­ра­фи­чен, дра­ма (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Клинт Ис­тууд, в ро­ли­те: Джон Лойд Янг, Крис­то­фър Уо­кън, Але­ксис Краус, Джо­зеф Ру­со, Фран­чес­ка Ис­тууд и др. 15:30 “Ис­тин­ски ис­то­рии” /п/ – до­ку­мен­тал­но риа­ли­ти 16:30 “По­мощ 112” /п/ – риа­ли­ти по­ре­ди­ца 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Гла­сът на Бъл­га­рия – му­зи­кал­но шоу, с.7 21:00 “Ша­фер­ки” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Пол Фийг, в ро­ли­те: Крис­тен Уиг, Мая Ру­долф, Роуз Бърн, Ре­бъл Уил­сън, Ме­ли­са Мак­кар­ти, Бен Фал­кон, Крис О`Дауд и др. 23:20 “От­вли­ча­не” – три­лър (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Луис Прие­то, в ро­ли­те: Ха­ли Бе­ри, Крис­то­фър Бе­ри, Ма­лиа Роуз, Сейдж Къ­риа и др. 01:20 “По стъп­ки­те на Чарлз Дар­вин” /п.// – до­ку­мен­та­лен филм 02:20 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал, с.2, еп.8 02:50 “Тър­си се” /п/ 03:40 “120 ми­ну­ти” /п/

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, с.2, еп.1 – 4 08:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4, еп.23, 24 10:00 “Мар­сиа­не­цът” – фан­тас­ти­ка, прик­лю­чен­ски, ек­шън (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Рид­ли Скот, в ро­ли­те: Мат Дей­мън, Дже­си­ка Час­тейн, Крис­тен Уиг, Джеф Да­ниълс, Май­къл Пеня, Шон Бийн, Кейт Ма­ра, Се­бас­тиан Стан, Чиуе­тел Ед­жио­фор, Бе­не­дикт Уонг, Ма­кен­зи Дей­вис, До­налд Гла­вър и др. 13:00 “Вой­на­та за пла­не­та­та на май­му­ни­те” – фан­тас­ти­ка, ек­шън (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Мат Рийвс, в ро­ли­те: Ан­ди Сър­кис, Уди Ха­рел­сън, Стив Зан, Те­ри Но­та­ри, Тай Ол­сън, То­би Ке­бъл, Амая Ми­лър, Джу­ди Гриър и др. 16:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.4, еп.12 17:00 Пре­мие­ра: “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп.20 (пос­ле­ден) 17:30 Пре­мие­ра: “Да Знаеш Как” – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, с.2, еп.3 18:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.3, еп.8 18:45 “Нощ в му­зея” – ко­ме­дия, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2006), ре­жи­сьор Шон Ле­ви, в ро­ли­те: Бен Сти­лър, Кар­ла Гу­джи­но, Ри­ки Джър­вейс, Дик Ван Дайк, Ро­бин Уилямс, Ра­ми Ма­лек, Пиер­фран­чес­ко Фа­ви­но, Пол Ръд и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Вул­кан” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, дра­ма (САЩ, 1997), ре­жи­сьор Мик Джак­сън, в ро­ли­те: То­ми Лий Джоунс, Ан Хейш, Га­би Хоф­ман, Дон Чий­дъл, Джак­лин Ким, Кийт Дей­вид и др. 00:00 “Блейд II” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, хо­рър (САЩ, Гер­ма­ния, 2002), ре­жи­сьор Ги­йер­мо дел То­ро, в ро­ли­те: Уес­ли Снайпс, До­ни Йен, Ма­тю Шулц, То­мас Креч­ман, Крис Крис­то­фер­сън, Рон Пър­лман, Нор­ман Рий­дъс и др. [16+] 02:15 “Опа­сна връз­ка” – три­лър (САЩ, 2019), ре­жи­сьор Да­ни Бу­дай, в ро­ли­те: Клер Крей­мър, Миа То­па­лиън, Дей­вид Фу­ме­ро, Хе­дър Мак­коум и др. 04:15 “Не се омъ­жвай” – три­лър (САЩ, 2018), ре­жи­сьор Бен Ма­йер­сън, в ро­ли­те: Са­ра Линд, Кри­шел Стаус, Роб Де­рин­джър, Ул­фганг Бо­ди­сън и др.

bTV Comedy

05:00 “Брук­лин 99” /п/ – се­риал 06:00 “Брук­лин 99” – се­риал, с.3, еп.10, 11 07:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, 16, еп. с.6, еп.16 – 19 09:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.7, еп.19, 20 10:00 “По­ли­цей­ска ака­де­мия 5: Наз­на­че­ние: Мая­ми” – ко­ме­дия (САЩ, 1988), ре­жи­сьор Алън Ма­йер­сън, в ро­ли­те: Бу­ба Смит, Дей­вид Граф, Май­къл Уин­слоу, Лес­ли Ис­тър­брук, Ма­рион Рам­зи, Мат Мак­кой и др. 12:00 “Ба­ща на че­ти­ри­ма: Зав­ръ­ща­не­то на чи­чо Со­фус” – се­меен, ко­ме­дия (Да­ния, 2010), ре­жи­сьор Джа­ко­мо Кам­пео­то, в ро­ли­те: Йес­пер Ас­холт, Курт Равн, Бо­дил Йор­ген­сен, Си­гурд Фи­лип Дал­гас и др. 14:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 15:00 “Без пук­на­та па­ра” /п/ – се­риал 16:00 “Ало, ало” /п/ – се­риал 19:30 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 20:30 “Срок за влюб­ва­не” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (САЩ, Ав­стра­лия, 2002), ре­жи­сьор Марк Ло­рънс, в ро­ли­те: Сан­дра Бъ­лок, Хю Грант, Али­ша Уит, Дей­на Ай­ви, Ро­бърт Клайн, Хе­дър Бърнс и др. 22:30 “Чер­ве­но­то джу­дже” – се­риал, 5, еп. с.8, еп.5, 6 23:30 “Ало, ало” /п/ – се­риал 00:00 “Без пук­на­та па­ра” /п/ – се­риал 02:00 “Брук­лин 99” /п/ – се­риал 03:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 04:00 “Чер­ве­но­то джу­дже” /п/ – се­риал

 Nova TV

05:00 “Ма­да­гас­кар 3” – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Доб­ра­та ве­щи­ца” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Лю­бов­ни хро­ни­ки”- с уч. на Ме­рит Па­тер­сън, Джъс­тин Ке­ли, Лей­ни Ма­коу­ли, Джи­на Хол­дън и др. 14:15 “Слън­це, пясък и лю­бов” (пре­мие­ра) – с уч. на Три­ша Хел­фър, Пол Кем­бъл, Скот Ел­род, Тим Ръс и др. 16:00 “Съд­би на кръс­то­път”- пре­да­ва­не на NOVA 16:55 Не­дел­ята на NOVA – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Шпио­нин по не­воля” – с уч. на Дже­ки Чан, Ерик Цанг, Ви­виан Хсю, Мин Кин и др. 21:45 “Же­лез­ният чо­век” – с уч. на Ро­бърт Дау­ни Млад­ши, Гуи­нет Пол­троу, Джеф Бри­джис, Те­рънс Хауърд, Лес­ли Биб, Шон Тоуб и др. 00:00 “Слън­це, пясък и лю­бов” – с уч. на Три­ша Хел­фър, Пол Кем­бъл, Скот Ел­род, Тим Ръс и др. /п/ 04:15 “Лю­бов­ни хро­ни­ки”- с уч. на Ме­рит Па­тер­сън, Джъс­тин Ке­ли, Лей­ни Ма­коу­ли, Джи­на Хол­дън и др. /п/

Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: Йо­ке­рит – Ди­на­мо Мос­ква, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Бор­не­мут – Лу­тън Таун, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 14:00 Фут­бол: Ок­сфорд Юнай­тед – Ман­чес­тър Си­ти, чет­вър­тфи­на­лен мач за Ка­ра­бао къп /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Зе­нит – УНИКС, мач от ВТБ ли­га /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Лес­тър Си­ти – Уи­гън Ат­ле­тик, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 20:00 Фут­бол: Ман­чес­тър Юнай­тед – Кол­чес­тър Юнай­тед, чет­вър­тфи­на­лен мач за Ка­ра­бао къп /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Бас­кет­бол: Уни­ка­ха – Са­ра­го­са, чет­вър­тфи­на­лен мач за Ку­па­та на краля /п/ 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” – /п/ 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров – из­бра­но 08:00 КА­НАЛ 3 на жи­во 09:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов- /п/ 11:45 Те­ле­мар­кет 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Изу­ство по вре­ме на пан­де­мия” 12:30 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” – /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 13:45 “Пар­чеа­та от реал­нос­тта” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:16 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Дру­го­то ли­це” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Бе­нов­ска пи­та” – /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *