ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 17 МАРТ

БНТ

05:00 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:45 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:00 Ми­лион и две ус­мив­ки Дет­ско пре­да­ва­не 08:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Плюс то­ва Пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­щи Ми­ле­на Цве­тан­ска и Геор­ги Мил­ков 10:00 Биб­лио­те­ка­та Пре­да­ва­не за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра с во­де­щи Геор­ги Ан­ге­лов и Ан­дрей За­ха­риев 11:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва Раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди Пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка Пре­да­ва­не за фол­клор с во­де­щи Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов 14:00 Мал­ки ис­то­рии Пре­да­ва­не на со­циал­на те­ма­ти­ка с во­де­ща Ирен Ле­ви 15:00 Каб­луи иг­ра­лен филм /САЩ, 2007г./, ре­жи­сьор Скот Прен­дер­гаст, в ро­ли­те: Ли­са Куд­роу, Скот Прен­дер­гаст, Крис­тин Тей­лър, Кон­ча­та Фе­ръл и др. 16:25 Бай Га­ньо на гос­ти /155 го­ди­ни от рож­де­ние­то на Але­ко Кон­стан­ти­нов/ тв филм /Бъл­га­рия, 1991г./, ре­жи­сьор Иван Ни­чев, в ро­ли­те: Геор­ги Ка­лоя­нчев, Пла­мен Си­ра­ков, Ле­да Та­се­ва и др. 17:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев Пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 18:00 Жи­во­тът е вку­сен Ку­ли­нар­но риа­ли­ти с во­дещ Ути Бъч­ва­ров 19:00 Иг­ри за мир, иг­ри за ле­ген­ди до­ку­мен­та­лен филм за Зим­ни­те оли­мпий­ски иг­ри – Пьон­гчанг 2018 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Шоу­то на Ка­на­ла Раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 21:45 Бо­би иг­ра­лен филм /САЩ, 2006г./, ре­жи­сьор Еми­лио Ес­те­вес, в ро­ли­те: Ан­тъ­ни Хоп­кинс, Де­ми Мур, Ша­рън Стоун, Илай­джа Ууд, Лоу­рънс Фиш­бърн, Хе­лън Хънт, Аш­тън Кът­чър и др.(12) 23:40 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:55 Се­мей­ство Пе­ту­ния иг­ра­лен филм /САЩ, 2012г./, ре­жи­сьор Фред Олен Рей, в ро­ли­те: То­ра Бърч, Бри­та­ни Сноу, Май­къл Юри, Дей­вид Раш и др. (12) 01:50 Ко­лек­ция­та тв филм /7 и 8, пос­ле­ден епи­зод/п/(14) 03:50 Каб­луи иг­ра­лен филм/п/

bTV

05:30 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 06:00 “Чу­до­ви­ща сре­щу из­вън­зем­ни” – ани­ма­ция 07:00 “Тео­рия на глу­пос­тта” – раз­вле­ка­тел­на по­ре­ди­ца, с.1, еп. 11 07:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.4, еп.2 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Пъ­те­шес­твие до цен­тъ­ра на Зем­ята” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, се­меен (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Ерик Бре­виг, ак­тьо­ри – Джош Хът­чер­сън, Ани­та Брием, Брен­дън Фрей­зър и др. 15:00 “Ис­тин­ски ис­то­рии” 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Пъ­ту­ва­не до тай­нстве­ния ос­тров” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, фен­тъ­зи, се­меен (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Брад Пей­тън, ак­тьо­ри – Дуейн Джон­сън, Джош Хът­чер­сън, Май­къл Кейн, Ва­не­са Хъ­джинс, Луис Гуз­мън и др. 22:00 “Уми­рай труд­но 2” – ек­шън, кри­ми­на­лен, САЩ, 1990 г. Ре­жи­сьор: Ре­ни Хар­лин; Ак­тьо­ри: Брус Уи­лис, Бо­ни Бе­деля, Уилям Ате­ртон, Ре­джи­налд Вел­джон­сън, Фран­ко Не­ро, Уилям Сад­лър, Джон Амос, Де­нис Франц и др. 00:30 “Днев­ни­ци­те на вам­пи­ра” – се­риал, с.6, еп.11 01:30 “Кос­мос” – науч­но-по­пуля­рна по­ре­ди­ца 02:30 “Пъ­те­шес­твие до цен­тъ­ра на Зем­ята” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, се­меен (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Ерик Бре­виг, ак­тьо­ри – Джош Хът­чер­сън, Ани­та Брием, Брен­дън Фрей­зър и др. 04:00 “Cool…T” /п./ – ток­шоу

bTV Comedy

05:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” /п./ – се­риал 06:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.3 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.2 08:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.5 09:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал, с.5 10:00 “Ку­пих­ме си зоо­парк” – дра­ма, ко­ме­дия (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Ка­ме­рън Кроу, ак­тьо­ри – Мат Дей­мън, Скар­лет Йо­хан­сон, То­мас Хей­дън Чърч, Ко­лин Форд, Ел Фа­нинг, Джон Май­къл Хи­гинс, Кар­ла Га­ло, Пат­рик Фю­джит и др. 12:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал, с.12 13:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 14:00 “Прия­те­ли” – се­риал 15:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.10 16:00 “Прия­те­ли” – се­риал 17:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.9 18:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 19:00 “Щу­ри­те съ­се­ди” – се­риал 20:30 “Сек­сът и гра­дът 2” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2010), ре­жи­сьор – Май­къл Пат­рик Кинг, ак­тьо­ри – Са­ра Дже­си­ка Пар­кър, Ким Кат­рал, Крис­тин Дей­вис, Син­тия Ник­сън, Алис Ийв, Лин Коен, Уи­ли Гар­сон, Ма­рио Кан­то­не, Джей­сън Леуис, Дей­вид Ей­ген­берг, Крис Нот, Пе­не­ло­пе Крус, Евън Хен­длер, Джон Кор­бет, Лай­за Ми­не­ли и др. 22:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.3 23:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 02:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал 03:00 “По сре­да­та”/п./ – се­риал 04:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал

bTV Action

05:00 “Пос­ле­до­ва­те­ли­те” – се­риал, с.3, еп.2 06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 07:30 “Кос­ти” – се­риал, с.9, еп.16,17,18 10:30 “Ка­пи­тан Съб­ле­зъб и сък­ро­ви­ще­то на Ла­ма Ра­ма” – прик­лю­чен­ски, ек­шън, ко­ме­дия (Нор­ве­гия,2012), ре­жи­сьор -Ли­за Ма­ри Гам­лем, Йон Ан­дреас Ан­дер­сен, ак­тьо­ри – Ту­ва Но­во­ти, Ан­дерс Баас­мо Крис­тиан­сен, Од Маг­нус Уиля­мсан, Фрид­тьов Со­хейм, Ка­ре Ха­ген Сид­нес, Ро­бърт Скай­рстад и др. 12:30 “Нас­ледс­тво­то на Борн” – – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър ( САЩ, Япо­ния, 2012), ре­жи­сьор – То­ни Гил­рой, ак­тьо­ри – Дже­ръ­ми Ре­нър, Скот Глен, Ед­уард Нор­тън, До­на Мър­фи, Рей­чъл Уайз и др. 15:00 “Агент Х” – се­риал, с.1 еп.10 16:00 “Пос­лед­ният ко­раб”, се­риал, с.3, еп.1 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:30 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 19:00 “Ла­ра Крофт:Tomb Raider” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Япо­ния, Гер­ма­ния, 2001), ре­жи­сьор – Сай­мън Уест, ак­тьо­ри – Ан­дже­ли­на Джо­ли, Джон Войт, Ноа Тей­лър, Йън Глен, Да­ниел Крейг, Крис Ба­ри и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Ла­ра Крофт Том Рей­дър: Люл­ка­та на жи­во­та” – прик­лю­чен­ски, ек­шън (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Япо­ния, Гер­ма­ния, 2003), ре­жи­сьор – Ян Де Бон, ак­тьо­ри – Ан­дже­ли­на Джо­ли, Дже­рард Бът­лър, Ноа Тей­лър, Крис Ба­ри, Киъ­ран Хайндс, Тил Швай­гер и др. 00:15 “Чо­ве­кът от­вът­ре” – три­лър, дра­ма (САЩ, 2006), ре­жи­сьор – Спайк Лий, ак­тьо­ри – Кри­со­то­фър Плъ­мър, Клайв Оуен, Джо­ди Фос­тър, Уилям Де­фо, Кар­лос Ан­дрес Го­мез, Ден­зъл Уо­шин­гтън и др. 02:30 “Кос­ти” – се­риал, с.9, еп.16,17 04:15 “Сто­ма­на” – ек­шън, фан­тас­ти­ка, кри­ми­на­лен (САЩ, 1997), ре­жи­сьор – Ке­нет Джон­сън, ак­тьо­ри – Ша­кил О’­Нийл, Ри­чард Раунд­три, Ана­бет Гиш, Джъд Нел­сън и др.

Nova TV

06:00 “Вой­на­та на ро­зи­те”- се­риен филм /п/ 07:00 “Не­по­роч­на­та Джейн” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 12:50 “Бул­ка на при­цел” (пре­мие­ра) – с уч. на­Ка­ри­са Лий Стей­пълс, Стийв Ба­рън, Син­ди Бъз­би, Лия Фран­кланд и др. 14:45 “Иг­ри на сър­це­то” – с уч. на Дже­рард Бът­лър, Дже­си­ка Бийл, Кат­рин Зи­та-Джоунс, Ума Тър­ман, Де­нис Куейд и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Бър­зи и ярос­тни 2” – с уч. на­Пол Уо­кър, Кол Хау­зър, Тай­рийз Гиб­сън, Ева Мен­дес и др. 22:10 “Иг­ри­те на гла­да: Сой­ка-прис­ме­хул­ка – Част 1”- с уч. на Дже­ни­фър Ло­рънс, Джош Хът­чер­сън, Лиам Хем­суърт, Джу­лиан Мур, Ели­за­бет Банкс, Уди Ха­рел­сън, Стен­ли Ту­чи, Фи­лип Сий­мур Хоф­ман и др. 00:40 “Иг­ри на сър­це­то” – с уч. на Дже­рард Бът­лър, Дже­си­ка Бийл, Кат­рин Зи­та-Джоунс, Ума Тър­ман, Де­нис Куейд и др.п/ 02:50 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA/п/ 04:40 “Бул­ка на при­цел” – с уч. на Ка­ри­са Лий Стей­пълс, Стийв Ба­рън, Син­ди Бъз­би, Лия Фран­кланд и др./п/

Nova Sport

09:00 Дартс: Вис­ша ли­га 2018, Но­тин­гам, пов­то­ре­ние 12:00 Сту­дио “Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га”, ди­рек­тно 12:30 Фут­бол: Сла­вия – Пи­рин, мач от Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га, ди­рек­тно 14:30 Фут­бол: Фу­лъм – Куинс Парк Рей­нджърс, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 16:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ман­чес­тър Юнай­тед – Ре­динг (2006-07), пов­то­ре­ние 17:00 Фут­бол: Мо­на­ко – Лил, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 19:00 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 22-и епи­зод, пов­то­ре­ние 19:30 Фут­бол: Бол­тън Уон­дъ­рърс – Ас­тън Ви­ла, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Сън­дър­ланд – Ли­вър­пул (2002-03), пов­то­ре­ние 22:00 Фут­бол: Уул­върх­ямптън Уон­дъ­рърс – Бър­тън Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 BIT СПОРТ, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 BIT СПОРТ, (п) 07:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 08:30 До­ку­мен­та­лен филм 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 14:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 15:15 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 16:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 17:30 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 18:30 БЛИЦ НО­ВИ­НИ 18:35 До­ку­мен­та­лен филм 19:00 “Май­стор­ски клас”, (п) 20:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров, (п) 21:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток­шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же 00:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на, (п) 01:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 03:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же, (п)

Kanal 3

06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 08:00 “Денят на жи­во”/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Все­ки сле­до­бед”, из­бра­но 10:30 Те­ле­мар­кет 10:45 “Хо­ли­вуд” с Иве­ли­на Кун­че­ва /п/ 11:15 ТОП ШОП 11:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 12:00 “Веч­ни­те пес­ни”/п/ 13:00 “Уи­кенд с Ро­си” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 Те­ле­мар­кет 14:30 “Без мон­таж”, из­бра­но от сед­ми­ца­та 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Tоп шоп 15:30 “Па­та­рин­ски Live/п/ 16:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 17:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 20:00 “Па­та­рин­ски Live”/п/ 20:30 “Кок­тейл” с Де­си Жабл­яно­ва 21:00 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов/п/ 00:30 НО­ВИ­НИ/п/ 01:00 09:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *