ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 17 ОКТОМВРИ

БНТ

05:00 Още от деня 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Биз­нес.БГ /п/ 13:00 В ка­дър Краят на хар­тие­на­та епо­ха /п/ 13:30 Кул­тур­но­то нас­ледс­тво на Бъл­га­рия 2 – до­ку­мен­та­лен филм /3 се­рия/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 14:45 Среб­рис­тият жре­бец – ани­ма­цио­нен филм 15:10 Раз­след­ва­не­то на Мун тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Мес­тни из­бо­ри 2019: Дис­пут – пряко пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас 18:15 Още от деня 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /4 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Как­во пра­вих­ме през ва­кан­ция­та – иг­ра­лен филм     /САЩ, 2014 г./, ре­жи­сьо­ри: Ан­ди Ха­мил­тън и Гай Джен­кин, в ро­ли­те Ро­за­мунд Пайк, Дей­вид Те­нант, Би­ли Ко­нъ­ли, Бен Ми­лър и др. 22:40 На­цио­нал­ни сък­ро­ви­ща на Че­хия: Плеч­ник – до­ку­мен­та­лен филм 23:00 По све­та и у нас 23:30 За­ко­нът на Дойл 4 – тв филм /2 епи­зод/(12) 00:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:15 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /4 епи­зод/п/ 03:25 Дой­че Ве­ле: Шифт 03:40 Веч­на­та му­зи­ка /п/ 04:10 Джинс /п/ 04:40 За­ко­нът на Дойл 4 – тв филм /2 епи­зод/п/(12)

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.3, еп.24 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, с.2, еп.35 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.6 еп.65 16:00 “Ед­но гол­ямо се­мей­ство” – се­риал, с.2, еп.11 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.13, еп.114 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги ” – се­риал, еп.2 21:00 “Фер­ма­та: Нов свят” – риа­ли­ти, с.5 22:30 Пре­мие­ра: “По­мощ 112” – ек­шън-кри­ми­нал­на риа­ли­ти по­ре­ди­ца 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3, еп.14 00:30 “Вто­ри шанс” /п/ – се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал

bTV Action

05:15 “Час пик” – се­риал, еп.4 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, с.2, еп.10 – 13 08:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.9 09:00 “Час пик” – се­риал, еп.4 10:00 “Го­тъм” – се­риал, с.2, еп.2 11:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.18 12:00 “Сто­те” – се­риал, с.5, еп.4 13:00 “Коб­ра” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1986), ре­жи­сьор Джордж Кос­ма­тос, в ро­ли­те Сил­вес­тър Ста­лоун, Бри­ги­те Нил­сен, Ре­ни Сан­то­ни, Ан­рю Ро­бин­сън, Вал Ей­въ­ри и др. 15:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.10 16:00 “Час пик” – се­риал, еп.5 17:00 “Сто­те” – се­риал, с.5, еп.5 18:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.19 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Го­тъм” – се­риал, с.2, еп.3 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.4, еп.11 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Па­са­жер 57” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1992), ре­жи­сьор Ке­вин Хукс, в ро­ли­те: Уес­ли Снайпс, Брус Пейн, Том Сай­змор, Ели­за­бет Хър­ли, Брус Грий­нууд и др. 23:45 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.4 еп.11 00:45 “Го­тъм” – се­риал, с.2, еп.3 01:45 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.10 02:45 “Сто­те” – се­риал, с.5, еп.5 03:45 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.19 04:45 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с.2, еп.8

bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.4, еп.7, 8 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2019 – есен), еп.9, 10 10:00 “Ча­ров­ният принц” – ани­ма­ция, му­зи­ка­лен, ро­ман­ти­чен (Ка­на­да, Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2018), ре­жи­сьор Рос Ве­но­кур 12:00 “По сре­да­та” – се­риал 13:00 “Су­пер еки­паж” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.83 17:00 “Без­дом­но­то шоу на Ба­шар Ра­хал” – ток­шоу (2015), еп.13 18:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.8, еп.13, 14 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.9, еп.8 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, en.34 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.2, еп.22, 23 23:00 Пре­мие­ра: “Су­пер еки­паж” – се­риал, еп.7, 8 00:00 “За да се по­за­бавл­яваш, оба­ди се на…” – ко­ме­дия (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Джей­ми Тра­вис, в ро­ли­те Ари Грей­нор, Ло­рън Роу­гън, Сет Роу­гън, Джъс­тин Лонг, Джеймс Уок, Ми­ми Ро­джърс, Ниа Вар­да­лос и др. 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 03:00 “По сре­да­та” – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал

Nova TV

05:20 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 3 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Кръв­ни връз­ки” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 8 21:00 “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти 22:00 “Пътят на чес­тта” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 3 00:30 “Скор­пион” – се­риен филм, се­зон 2 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Бас­кет­бол: Уни­ка­ха – Хо­вен­тут, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Суин­дън Таун – Блек­пул, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/ 14:00 Фут­бол: Ман­чес­тър Юнай­тед – Роч­дейл, мач от тре­ти кръг за Ка­ра­бао къп /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Ко­вън­три Си­ти – Тран­миър Роу­върс, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Ос­наб­рюк – РБ Лай­пциг, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 20:00 Фут­бол: Чел­си – Грим­зби Таун, мач от тре­ти кръг за Ка­ра­бао къп /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 42-ри епи­зод 23:15 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Ва­лен­сия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Без мон­таж” 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Денят на жи­во” – /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ1 11:15 “Ре­зул­та­тът” /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *