HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 17 ФЕВРУАРИ

БНТ

05:20 Зим­ни оли­мпий­ски иг­ри 2018: фи­гур­но пър­зал­яне/вол­на прог­ра­ма, мъ­же/ 07:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:30 Пик­сел Пин­ки ани­ма­цио­нен филм 08:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Плюс то­ва Пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­щи Ми­ле­на Цве­тан­ска и Геор­ги Мил­ков 10:00 Биб­лио­те­ка­та Пре­да­ва­не за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра с во­де­щи Ан­дрей За­ха­риев и Геор­ги Ан­ге­лов 11:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва Раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди Пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Зим­ни оли­мпий­ски иг­ри 2018: биат­лон /12,5 км ма­сов старт, же­ни/, фи­гур­но пър­зал­яне /вол­на прог­ра­ма, мъ­же/, ски-скок от гол­яма шан­ца/мъ­же/, хо­кей на лед: Ру­сия – САЩ, шорт­трек 17:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев Пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 18:00 Жи­во­тът е вку­сен Ку­ли­нар­но риа­ли­ти с во­дещ Ути Бъч­ва­ров 19:00 Оли­мпий­ски вър­хо­ве сту­дий­на прог­ра­ма 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Шоу­то на Ка­на­ла Раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 21:45 Але­ксан­дър иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2004г./, ре­жи­сьор Оли­вър Стоун, в ро­ли­те: Ко­лин Фа­рел, Ан­тъ­ни Хоп­кинс, Ан­дже­ли­на Джо­ли, Вал Кил­мър, Крис­то­фър Плъ­мър и др. (14) 00:40 Ав­ио­ком­па­ния “Бедс­твие” иг­ра­лен филм /п/ (12) 02:05 Вой­на и мир тв филм /6, пос­лед­на се­рия, 1 част/п/ (12) 02:50 Дой­че ве­ле: Шифт 03:10 Зим­ни оли­мпий­ски иг­ри 2018: ски ал­пий­ски дис­цип­ли­ни, ги­гант­ски сла­лом /мъ­же, I манш/, ски-скок от гол­яма шан­ца/мъ­же/

bTV

05:30 “Ава­тар – ле­ген­да­та за Анк” – ани­ма­ция 06:00 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция 07:00 “Тео­рия на глу­пос­тта” – раз­вле­ка­тел­на по­ре­ди­ца, с.1, еп. 7 07:30 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.3, еп.21 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Уда­рен от гръм” – се­меен (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Джон Уай­тсел, ак­тьо­ри – Ке­вин Дю­рант, Тей­лър Грей, Джим Бе­лу­ши, Бран­дън Т. Джак­сън, Уилям Раг­сдейл, Ла­ра­ми Док Шау, Трис­тин Мейс и др. 15:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.3, еп.25, с.4, еп.1 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Дякон Лев­ски” – биог­ра­фи­чен, ек­шън, дра­ма (Бъл­га­рия, 2015), ре­жи­сьор – Мак­сим Ген­чев, ак­тьо­ри – Си­меон Фи­ли­пов, Мак­сим Ген­чев, Ни­ки Со­ти­ров, Ивай­ло Ас­па­ру­хов, Стоян Цвет­ков, Го­ран Гън­чев, Пе­тьо Це­ков, Якуб Ба­хар, Тез­джан Фе­рад, Дел­яна Доб­ре­ва, Мех­мед Билял, Ни­ко­лай Янев, Ни­ко­лай То­до­ров, Цве­то­мир Ан­ге­лов-Цу­ки, Цве­то­мир Не­шев, Фах­ра­дин Фах­ра­ди­нов, Ни­ко­лай То­до­ров и др. 23:00 “Ганг­стер­ски от­дел” – дра­ма, кри­ми­на­лен, ек­шън (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Ру­бен Флей­шър, ак­тьо­ри – Шон Пен, Ра­йън Гос­линг, Ема Стоун, Ник Нол­ти, Джош Бро­лин и др. 00:50 “Днев­ни­ци­те на вам­пи­ра” – се­риал, с.6, еп.3 01:40 “Кос­мос” – науч­но-по­пуля­рна по­ре­ди­ца 02:30 “Уда­рен от гръм” – се­меен (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Джон Уай­тсел, ак­тьо­ри – Ке­вин Дю­рант, Тей­лър Грей, Джим Бе­лу­ши, Бран­дън Т. Джак­сън, Уилям Раг­сдейл, Ла­ра­ми Док Шау, Трис­тин Мейс и др. 04:00 “Cool…T” /п./ – ток­шоу

bTV Comedy

05:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” /п./ – се­риал 06:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.2 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с.2 08:00 “Стар­че­та раз­бой­ни­ци с Бе­ти Уайт” – се­риал, с.2 09:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра”- се­риал, с.2 10:00 “Ел­хич­ки” – ко­ме­дия (Ру­сия, 2010), ре­жи­сьо­ри – Ти­мур Бек­мам­бе­тов, Але­ксан­дър Вой­тин­ски, Ди­мит­ри Ки­се­лев, ак­тьо­ри – Иван Ур­гант, Сер­гей Свет­ла­ков, Ве­ра Бреж­не­ва, Ека­те­ри­на Вил­ко­ва, Ма­рия По­ро­ши­на, Да­то Бах­тад­зе, Сер­гей Гар­маш, Ар­тур Смол­яни­нов и др. 12:00 “Но­ви­те съ­се­ди ” /п./- ко­ме­диен се­риал 15:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал, с. 8 18:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал 19:30 “По сре­да­та” – се­риал 20:30 “Ис­то­рия­та на Пе­пеля­шка: Има­ло ед­на пе­сен” – ко­ме­дия, се­меен, ро­ман­ти­чен, САЩ, 2011 г., ре­жи­сьор: Дей­мън Сан­тос­те­фа­но, в ро­ли­те: Лю­си Хейл, Ми­си Пайл, Ме­ган Парк, Фре­ди Стро­ма, Дже­са­лин Уан­лим, Ти­тус Ма­кин-мл., Еми­ли Пиърс и др. 22:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.2 23:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал 02:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал 03:00 ” Стар­че­та раз­бой­ни­ци с Бе­ти Уайт” /п/- се­риал 04:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал

bTV Action

05:00 “Си­но­ве­те на ана­рхия­та” – се­риал, с.7, еп. 10 06:00 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция 07:30 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5, еп.16,17,18 10:30 “Ко­рум­пи­ран град” – дра­ма,кри­ми­на­лен (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Алън Хюз, ак­тьо­ри – На­та­ли Мар­ти­нез, Марк Уол­бърг, Ръ­сел Кроу, Кат­рин Зи­та-Джоунс, Ба­ри Пе­пър, Ало­на Тал и др. 12:45 “Пла­не­та­та на май­му­ни­те” – ек­шън, фан­тас­ти­ка,прик­лю­чен­ски (САЩ, 2001), ре­жи­сьор – Тим Бър­тън, ак­тьо­ри – Марк Уол­бърг, Тим Рот, Хе­ле­на Бо­нъм Кар­тър, Май­къл Кларк Дън­кън, Пол Джиа­ма­ти, Ес­те­ла Уо­рън, Крис Крис­то­фър­сън и др. 15:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп. 15,16 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:45 “Пре­въз­ходс­тво­то на Борн” – ек­шън, три­лър, кри­ми­на­лен (САЩ, Гер­ма­ния, 2004), ре­жи­сьор – Пол Грий­нграс, ак­тьо­ри – Мат Дей­мън, Фран­ка По­тен­те, Бра­йън Кокс, Джу­лия Стайлс, Карл Ър­бън и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Въз­хо­дът на пла­не­та­та на май­му­ни­те” – ек­шън, фан­тас­ти­ка, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Ру­пърт Уа­йът, ак­тьо­ри – Бра­йън Кокс, Джеймс Фран­ко, Фрей­да Пин­то, Дон Чий­дъл, Джон Лит­гоу и др. 00:00 “Ог­не­но тор­на­до” – ек­шън,прик­лю­чен­ски (САЩ, Ка­на­да, 2015), ре­жи­сьор – Джордж Ер­шбей­мър, ак­тьо­ри – Ра­йън Бар, Леа Бей­тман, Джей­къб Чем­бърс, Ли­за Сиа­ра, Джеф Кларк, Ей­лин Дитц, Ан­на Фрей­зър и др. 01:45 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5, еп. 16,17,18 04:15 “Не и дъ­щеря ми” – кри­ми­на­лен (Ка­на­да, 2014), ре­жи­сьор -Пе­не­лъ­пи Бю­тен­хъс, ак­тьо­ри – Али Ший­ди, Ра­йъс Уорд, Ани Кларк, Ерик Кнуд­сен и др.

Nova TV

06:00 “Вой­на­та на ро­зи­те”- се­риен филм /п/ 07:00 “Не­по­роч­на­та Джейн” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 12:50 “Кън­ки с ос­тър връх: Прес­лед­ва­не на меч­та­та” – с уч. на Крис­ти Кар­лсън Ро­ма­но, Мат Лан­тър, Фран­ча Рай­са и др. 14:45 “Хъ­ни 2” – с уч. на Ло­нет Мак­кий, Ка­те­ри­на Греъм, Ран­ди Уейн, Сей­шел Габ­риел и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “От­стреляй бив­ша­та” – с уч. на Дже­ни­фър Ани­стън, Дже­рард Бът­лър, Крис­тин Ба­ран­ски, Пи­тър Грийн, Джей­сън Съ­дей­кис и др. 22:15 “Ох, на дядо!”- с уч. на Ро­бърт Де Ни­ро, Зак Еф­рон, Джу­лиан Хаф, Об­ри Пла­за, Дър­мът Мъл­роу­ни, Зоуи Дойч, Джей­сън Ман­цу­кас, Адам Па­ли, Мо Ко­линс и др. 00:20 “Хъ­ни 2”- с уч. на Ло­нет Мак­кий, Ка­те­ри­на Греъм, Ран­ди Уейн, Сей­шел Габ­риел и др. /п/ 03:20 “Ох, на дядо!”- с уч. на Ро­бърт Де Ни­ро, Зак Еф­рон, Джу­лиан Хаф, Об­ри Пла­за, Дър­мът Мъл­роу­ни, Зоуи Дойч, Джей­сън Ман­цу­кас, Адам Па­ли, Мо Ко­линс и др. /п/

Nova Sport

09:00 Бас­кет­бол: Гран Ка­на­рия – Фуен­лаб­ра­да, чет­вър­тфи­на­лен мач за Ку­па­та на краля, пов­то­ре­ние 10:45 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Бас­ко­ния, чет­вър­тфи­на­лен мач за Ку­па­та на краля, пов­то­ре­ние 12:25 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:30 Сту­дио “Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га”, ди­рек­тно 13:00 Фут­бол: Етър – Сеп­тем­ври, мач от Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га, ди­рек­тно 15:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 15:05 Фут­бол: Мо­на­ко – Ди­жон, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 17:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Уест Бро­мич Ал­биън – Стоук Си­ти (2010-11), пов­то­ре­ние 17:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ман­чес­тър Юнай­тед – Бол­тън Уон­дъ­рърс (2006-07), пов­то­ре­ние 18:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Страс­бург, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 20:00 Бас­кет­бол: Ва­лен­сия/Те­не­ри­фе – Реал Мад­рид/Уни­ка­ха, по­лу­фи­на­лен мач за Ку­па­та на краля, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:00 Сту­дио “Бас­кет­бол”, ди­рек­тно 22:30 Бас­кет­бол: Гран Ка­на­рия/Фуен­лаб­ра­да – Бар­се­ло­на/Бас­ко­ния, по­лу­фи­на­лен мач за Ку­па­та на краля, ди­рек­тно 00:10 Сту­дио “Бас­кет­бол”, ди­рек­тно 00:30 Фут­бол: Куинс Парк Рей­нджърс – Бол­тън Уон­дъ­рърс, мач от Чем­пиън­шип, за­пис 02:20 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:35 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:35 Край на прог­ра­ма­та

BiT

08:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 15:00 най-доб­ро­то от “Един прек­ра­сен ден” – 1 част 16:00 най-доб­ро­то от “еМи­сия Бъл­га­рия” – 1 част 17:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 18:00 БЛИЦ НО­ВИ­НИ 18:05 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва, (п) 04:00 най-доб­ро­то от “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес 05:00 BIT СПОРТ, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 BIT СПОРТ, (п) 07:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 08:30 До­ку­мен­та­лен филм 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 14:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 15:15 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 16:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 17:30 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 18:30 БЛИЦ НО­ВИ­НИ 18:35 До­ку­мен­та­лен филм 19:00 “Май­стор­ски клас”, (п) 20:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров, (п) 21:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток­шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же 00:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на, (п) 01:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 03:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же, (п)

Kanal 3

06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 08:00 “Денят на жи­во”/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Все­ки сле­до­бед”, из­бра­но 10:30 Те­ле­мар­кет 10:45 “Хо­ли­вуд” с Иве­ли­на Кун­че­ва /п/ 11:15 ТОП ШОП 11:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 12:00 “Веч­ни­те пес­ни”/п/ 13:00 “Уи­кенд с Ро­си” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 Те­ле­мар­кет 14:30 “Без мон­таж”/п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Tоп шоп 15:30 “Па­та­рин­ски Live/п/ 16:00 “Без мон­таж”, из­бра­но 17:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 20:00 “Спорт в обе­кти­ва” 20:30 “Дякон Лев­ски”, филм – част 1 22:15 “Кок­тейл” с Де­си Жабл­яно­ва 22:45 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов/п/ 00:30 06:30 – Пов­то­ре­ния

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *