ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 17 ФЕВРУАРИ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/ 13:30 Славя­нска­та ци­ви­ли­за­ция – до­ку­мен­та­лен филм /10, пос­лед­на се­рия/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Прик­лю­че­ния­та на Ила­йъс – ани­ма­цио­нен филм 14:45 Сид – де­те на нау­ка­та 2 – ани­ма­цио­нен филм 15:10 Маг­на Ау­ра, из­гу­бе­ният град – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 БНТ на 60 /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Епо­пея на заб­ра­ве­ни­те: Ода за Паи­сий Хи­лен­дар­ски 19:10 Люд­ми­ла Гур­чен­ко – тв филм /10 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg 140 го­ди­ни от рож­де­ние­то на Три­фон Ку­нев – бъл­гар­ски по­ли­тик, пи­са­тел и поет 22:00 Те­ле­ви­зио­нен теа­тър: “Чо­ве­кът от Ран­гун” и “И то­ва, ако е мо­рал” тв пос­та­нов­ки с уча­стие­то на: Рач­ко Яба­нджиев, Лю­бо­мир Ки­се­лич­ки, Ан­то­ния Ка­ра­кос­то­ва, Ла­тин­ка Пет­ро­ва, Зор­ка Ди­мит­ро­ва, Зла­ти­на Дон­че­ва и др. 23:00 По све­та и у нас 23:25 Спор­тни но­ви­ни 23:30 Мла­дият Вър­ко­лак 5 – тв филм /2 епи­зод/ (12) 00:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:15 Люд­ми­ла Гур­чен­ко тв филм /10 епи­зод/п/ 03:05 Дой­че Ве­ле: Шифт
/п/ 03:20 Аре­на Спорт /п/ 04:20 Мла­дият Вър­ко­лак 5 – тв филм /2 епи­зод/п/ (12) 

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с. 4, еп. 20 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, еп. 14 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 7, еп. 73 16:00 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” – се­риал, с. 6, еп. 1 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, еп. 71 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с. 2, еп. 28 21:30 Пре­мие­ра: “Име­то на ро­за­та” – се­риал, еп. 5 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, еп. 7 01:00 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” /п/ – се­риал, с. 6, еп. 1 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Вто­ри шанс” – се­риал, еп. 52 

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – се­риал, еп. 16 – 19 08:00 “Пла­ти­на” – се­риал, с. 3, еп. 15 09:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 2, еп. 13 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп. 19 11:00 “Монк” – се­риал, с. 3, еп. 8 12:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с. 3, еп. 1 13:00 “Хер­ку­лес и ама­зон­ки­те” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (тв филм, САЩ, Но­ва Зе­лан­дия, 1994), ре­жи­сьор Бил Нор­тън, в ро­ли­те Ке­вин Сор­бо, Ан­тъ­ни Куин, Ро­ма Дау­ни, Май­къл Хърст и др. 15:00 “Пла­ти­на” – се­риал, с. 3, еп. 16 16:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 2, еп. 14 17:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с. 3, еп. 2 18:00 “Монк” – се­риал, с. 3, еп. 9 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, еп. 20 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Ел Ча­по” – се­риал, с. 2, еп. 1 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “За­ко­ни­те на Брук­лин” – кри­ми­на­лен, дра­ма (САЩ, 2007), ре­жи­сьор Май­къл Ко­рен­ти, в ро­ли­те Алек Бол­дуин, Фре­ди Принц мл., Скот Каан, Дже­ри Фе­ра­ра, Ми­на Су­ва­ри и др. 00:00 “Ел Ча­по” – се­риал, с. 2, еп. 1 01:00 “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп. 6 02:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп. 20 03:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с. 3, еп. 2 04:00 “Монк” – се­риал, с. 3, еп. 9   

 bTV Comedy

05:00 “Кое е то­ва мо­ми­че”
/п/ – се­риал 06:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с. 2, еп. 7, 8 07:00 “На по-доб­ро място” /п/ – се­риал 08:00 “Кухня” /п/ – се­риал 09:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 10:00 “Пи­лот­ска ка­би­на” – ко­ме­дия (Шве­ция, 2012), ре­жи­сьор Мор­тен Клин­гберг, в ро­ли­те Йо­нас Кар­лсон, Ма­ри Ро­бет­шон, Елен Йе­ли­нек, Да­вид Бон­те Ате­рбер­г и др. 12:00 “Прес­пав” /п/ – се­риал 13:00 “Про­би и греш­ки” /п/ – се­риал 14:00 “Кухня” /п/ – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 17:00 Пре­мие­ра: “Прес­пав” – се­риал, еп. 46 18:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ – ве­чер­но ток­шоу 19:00 “На по-доб­ро място” – се­риал, еп. 3, 4 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с. 9, еп. 9 22:00 “Кухня” – се­риал, с. 2, еп. 19, 20 23:00 “Про­би и греш­ки” – се­риал, с. 2, еп. 8, 9 00:00 “Пи­лот­ска ка­би­на” /п/ – ко­ме­дия (Шве­ция, 2012) 02:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ – ве­чер­но ток­шоу 04:00 “На по-доб­ро място” /п/ – се­риал  

 Nova TV

05:20 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 7 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 4 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Кош­ма­ри в кухн­ята” – риа­ли­ти 22:00 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 8 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 7 00:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 10 01:30 “Ко­га­то сър­це­то зо­ве” – се­риен филм 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Хъл Си­ти – Суон­си Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Фи­нал за Ку­па­та на краля /п/ 14:00 Фут­бол: Уест Бро­мич Ал­биън – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Хо­кей на лед: Ме­та­лург – Кун­лун, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га, ди­рек­тно 18:30 Хо­кей на лед: Йо­ке­рит – Ди­на­мо Мос­ква, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га, ди­рек­тно 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Бас­кет­бол: Мач на звез­ди­те от ВТБ ли­га /п/ 23:00 Хо­кей на лед: Ме­та­лург – Кун­лун, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

 Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пулс” /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Хо­ли­вуд” /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Бе­нов­ска пи­та” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во”  /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00- 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *