ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 17 ЮЛИ

БНТ

05:15 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:10 Тър­са­чи на ре­лик­ви – се­риен тв филм /22 епи­зод/ /п/ 07:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва, Ели Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Ис­то­рия.bg – Кой е храб­рият мо­нах? /п/ 09:45 100% буд­ни /най-доб­ро­то/ – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев /п/ 10:45 Кап­ри – тв филм /22 епи­зод/ /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Зав­ръ­ща­не от Рим – тв филм /3 се­рия/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Мъ­же без мус­та­ци – тв филм   /3 се­рия/ 15:25 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Кап­ри – тв филм /23 епи­зод/ 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви 2 – 22-се­риен тв филм /1 епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ан­на Гер­ман – тв филм /9 епи­зод/ 21:55 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар 2 – тв филм /7 епи­зод/ (14) 22:40 Скри­тият език на па­ри­те – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:30 Брат за бра­та 3 – тв филм /21 епи­зод/(16) 00:20 Ис­то­рия.bg – Кой е храб­рият мо­нах? /п/ 01:25 100% буд­ни /най-доб­ро­то/ –  пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев /п/ 02:25 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар 2 – тв филм /7 епи­зод/ /п/ (14) 03:15 Скри­тият език на па­ри­те – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца      /п/ 03:35 Ан­на Гер­ман – тв филм /9 епи­зод/ 04:25 Брат за бра­та 3 – тв филм /21 епи­зод/ /п/ (16)

bTV

05:40 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Т­ран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, еп. 12 06:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30     “П­ре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “В­то­ри шанс” – се­риал, еп. 51 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 6, еп. 1 16:00 Пре­мие­ра: “Се­стра Бе­ти” – се­риал, с. 4, еп. 5 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра:  “О­пас­ни ули­ци” – се­риал, с. 13, еп. 50 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съ­лзи от Рая” – се­риал, еп. 45 21:00 Пре­мие­ра: “Въ­тре­шен чо­век” – се­риал, еп. 27 22:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Ло­нгма­йър­” – се­риал, с. 6, еп. 2 01:10 “Ве­чно твоя” – се­риал, еп. 231, 232 02:10 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:40 “П­ре­ди обед”      /п/ 04:50 “О­пас­ни ули­ци” /п/ – се­риал

bTV Action

05:00 “Мъ­ртва точ­ка” – се­риал, с. 2, еп. 2 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Т­ран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, еп. 1 – 4 08:00 “Монк” – се­риал, с. 8, еп. 8 09:00 “Мъ­ртва точ­ка” – се­риал, с. 2, еп. 2 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 3, еп. 15 11:00      “Б­ягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 2, еп. 11 12:00 “Го­тъм­” – се­риал, с. 3, еп. 14 13:00 “Съ­рце­то на дра­ко­на” – фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (САЩ, 1996), ре­жи­сьор: Роб Коен, в ро­ли­те: Де­нис Куейд, Шон Ко­нъ­ри, Ди­на Ма­йер, Дей­вид Тю­лис, Пит По­съл­туейт, Джей­сън Ай­зъкс и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с. 8, еп. 9 16:00 “Мъ­ртва точ­ка” – се­риал, с. 2, еп. 3 17:00 “Го­тъм­” – се­риал, с. 3, еп. 15 18:00 “Б­ягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 2, еп. 12 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те (пре­мие­ра): “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 3, еп. 16 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “С­то­те” – се­риал, с. 5, еп. 11 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Съ­рце­то на дра­ко­на: Си­ла­та на огъня” – фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2017), ре­жи­сьор: Пат­рик Си­вер­шен, в ро­ли­те: Пат­рик Стюарт (глас), Том Рис Ха­рис, Джес­мин-Блис Бел, Там­зин Мър­чант, Ан­дре Ери­ксен и др. 00:00 “С­то­те” – се­риал, с. 5, еп. 11 01:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 3, еп. 16 02:00 “Монк” – се­риал, с. 8, еп. 9 03:00 “Го­тъм­” – се­риал, с. 3, еп. 15 04:00 “Б­ягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 2, еп. 12

bTV Comedy

05:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 06:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 4, еп. 8, 9 07:00 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 09:00 “Ш­оу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу (2016) 10:00 “Дан в реал­ния жи­вот” – ро­ман­ти­чен, дра­ма (САЩ, 2007), ре­жи­сьор: Пи­тър Хе­джис, в ро­ли­те: Стив Ка­рел, Жю­лиет Би­нош, Дейн Кук, Даян Уийст, Джон Ма­хо­ни, Ей­ми Ра­йън, Дже­си­ка Хект и др. 12:00      “П­рия­те­ли” – се­риал 13:00 “Кухня” – се­риал 14:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:30 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2018) 18:00 “П­рия­те­ли” – се­риал, с. 9, еп. 14, 15 19:00 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 4, еп. 8 20:00 Пре­мие­ра: “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, eп. 6 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп. 7 22:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 7, еп. 21, 22 23:00 “Кухня” – се­риал, с. 6, еп. 1, 2 00:00 “Дан в реал­ния жи­вот” /п/ – ро­ман­ти­чен, дра­ма (САЩ, 2007) 02:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 03:00 “П­рия­те­ли” – се­риал 04:00 “Кухня” – се­риал

Nova TV

05:00 “До­бра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 2 /п/ 06:00 “Ко­бра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 23 /п/ 07:00 “З­дра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “П­рос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10      “П­люс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35” –          “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Ха­вай 5-0” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 9 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “До­бра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 2 23:30 “Ко­бра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 23 00:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 5 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Бол­тън Уон­дъ­рърс, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Нант – Бор­до, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 14:00 Фут­бол: Мо­на­ко – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Уест Бро­мич Ал­биън – Ше­филд Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Бор­до – Мон­пе­лие, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 20:00 Фут­бол: Каен – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Но­тин­гам Фо­рест – Дар­би Каун­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Спорт в обе­кти­ва” – из­вън­ред­но 23:00 НО­ВИ­НИ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *