ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 17 ЯНУАРИ

БНТ

05:25 Още от деня /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Тай­ни­те на вой­на­та – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /10 епи­зод/ 13:25 Га­ньо Бал­кан­ски се за­вър­на от Ев­ро­па – 4-се­риен тв филм /Бъл­га­рия, 2004 г./, 1 част, ре­жи­сьор Иван Ни­чев, в ро­ли­те Ни­ко­лай Уру­мов, Геор­ги Ка­лоя­нчев, Иван Гри­го­ров, Ка­лин Ар­сов и др. 14:00 Мал­ки ис­то­рии 15:00 Спе­циа­ли­зи­ра­но пре­да­ва­не за хо­ра с ув­ре­ден слух 15:15 Раз­след­ва­не­то на Мун – тв филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 БНТ на 60 /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Зав­ръ­ща­не в Брай­дсхед – тв филм /2 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев 22:00 БНТ на 60 23:00 По све­та и у нас 23:25 Спор­тни но­ви­ни 23:30 Ми­ньо­на – иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 1998 г./, ре­жи­сьор Жан Марк Пи­ше, в ро­ли­те Долф Лунд­грен, Фран­соа Ро­бър­тсън, Рок Ла­фор­чън и др. (12) 01:05 Кул­ту­ра.БГ /п/ 02:05 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл /п/ 03:05 Зав­ръ­ща­не в Брай­дсхед тв филм /2 епи­зод /п/ 04:05 Дой­че ве­ле: Шифт 04:20 Още от деня /п/ 

bTV

05:40 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с. 3, еп. 5 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Яго­до­ва лю­бов” – се­риал, еп. 29 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 7, еп. 452 16:00 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” – се­риал, с. 4, еп. 2 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:20 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, еп. 50 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с. 2, еп. 7 21:30 Пре­мие­ра: “Вът­ре­шен чо­век” – се­риал, еп. 68 22:30 “Ме­ди­чи­те” – се­риал, с. 3, еп. 3 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 4, еп. 8 01:00 “Сме­ли­те” – се­риал, еп. 2 01:50 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:20 “Пре­ди обед” /п/ 04:10 “Бри­га­да Нов дом” /п/ – со­циа­лен проект 04:50 “Вто­ри шанс” – се­риал, еп. 31

bTV Comedy

05:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 06:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с. 9, еп. 11, 12 07:00 “Су­пер­мар­кет” /п/ – се­риал 08:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 09:00 “Прес­пав” /п/ – се­риал 10:00 “Близ­на­ци” – ко­ме­дия (САЩ, 1988), ре­жи­сьор Ай­вън Рай­тман, в ро­ли­те Да­ни Де­Ви­то, Ар­нолд Швар­це­не­гер, Ке­ли Прес­тън, Клоуи Уеб, Бо­ни Бар­тлет, Трей Уил­сън, Мар­шал Бел, Дей­вид Ка­ру­со, Хю О`Бра­йън и др. 12:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 13:00 “Из­гу­бен­яци” /п/ – се­риал 14:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 17:00 Пре­мие­ра: “Прес­пав” – се­риал, еп. 25 18:00 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” – се­риал, еп. 1 19:00 “Су­пер­мар­кет” – се­риал, с. 2, еп. 6, 7 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с. 8, еп. 3 22:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 10, еп. 15, 16 23:00 “Из­гу­бен­яци” – се­риал, еп. 9, 10 00:00 “Близ­на­ци” /п/ – ко­ме­дия (САЩ, 1988) 02:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 03:00 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” /п/ – се­риал 04:00 “Су­пер­мар­кет” /п/ – се­риал

 bTV Action

05:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп. 10 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, с. 4, еп. 6 – 9 08:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 4, еп. 18 09:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп. 10 10:00 “Го­тъм” – се­риал, с. 4, еп. 20 11:00 “Монк” – се­риал, с. 2, еп. 3 12:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с. 2, еп. 2 13:00 “Иг­ра­та на Ен­дър” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Ге­вин Худ, в ро­ли­те Ха­ри­сън Форд, Ей­са Бъ­тър­филд, Хей­ли Стай­нфелд, Аби­гей­л Брес­лин, Бен Кинг­сли, Ва­йо­ла Дей­вис, Ге­вин Худ и др. 15:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 4, еп. 19 16:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп. 11 17:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с. 2, еп. 3 18:00 “Монк” – се­риал, с. 2, еп. 4 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Го­тъм” – се­риал, с. 4, еп. 21 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Нар­кос: Мек­си­ко” – се­риал, еп. 2 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Ек­шън пе­тък: “Кралят на скор­пио­ни­те 2: Въз­хо­дът на вои­на” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, ЮАР, Гер­ма­ния, 2008), ре­жи­сьор Ръ­сел Мъл­ка­хи, в ро­ли­те Май­къл Ко­пон, Ка­рън Дей­вид, Сай­мън Куор­тър­ман, Том Ву, Ан­дреас Вис­ньев­ски и др. 00:15 “Нар­кос: Мек­си­ко” – се­риал, еп. 2 01:15 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с. 2, еп. 11 02:15 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 4, еп. 19 03:15 “Су­пер­гърл” – се­риал, с. 2, еп. 3 04:15 “Монк” – се­риал, с. 2, еп. 4

 Nova TV

05:20 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 6 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 4 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Гос­по­дар­ка на зло­то” – с уч. на Ан­дже­ли­на Джо­ли, Ел Фа­нинг, Шар­лто Коп­ли, Име­лда Стаун­тън, Лес­ли Ман­вил и др. 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 6 00:30 “Нощ­на смяна” – се­риен филм, се­зон 3 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм  

Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: Кун­лун – Ак Барс, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Преиг­ра­ва­не от тре­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 14:00 Хо­кей на лед: СКА – Йо­ке­рит, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 16:00 Бас­кет­бол: Ва­лен­сия – Хо­вен­тут, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Преиг­ра­ва­не от тре­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 20:00 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 17-и епи­зод /п/ 20:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 22-ри епи­зод /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 21:45 Фут­бол: Фу­лъм – Ми­дълз­бро, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 23:40 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та 

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00- 07:00 Пов­то­ре­ния     

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *