ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 18 АВГУСТ

БНТ

05:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 06:00 Вяра и об­щес­тво /най-доб­ро­то/п/ 07:00 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм 07:25 Сий­бърт ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:50 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:05 Час­тни­те му­зеи в Че­хия: Му­зей на дър­ве­ни­те иг­рач­ки 08:15 Гла­су­вай­те за Бе­ки тв филм/п/ 09:05 Сед­мо­то джу­дже ани­ма­цио­нен филм /Гер­ма­ния, 2014г./ 10:30 Тър­са­чи на сък­ро­ви­ща иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2007г./, ре­жи­сьор Брент Хъф, в ро­ли­те: Але­ксан­дър Нев­ски, Свен Бранд, Дей­вид Ка­ра­дайн и др. 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:25 Браз­ди /най-доб­ро­то/ 12:55 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 13:45 Кръ­го­ве­те на свет­ли­на­та до­ку­мен­та­лен филм 14:15 Ми­ти­ка: Бо­гоу­биец иг­ра­лен филм /САЩ, 2016 г./, ре­жи­сьор Джон Лайд, в ро­ли­те: Ме­ла­ни Стоун, Адам Джон­сън, Джейк Стор­мън и др. 16:10 В неиз­вес­тност тв филм /5 епи­зод/ 17:00 Вяра и об­щес­тво /най-доб­ро­то/ 18:00 Бъл­га­рия от край до край 6 /п/ 18:30 Из­вън иг­ра­та /п/ 19:00 Дая­на: Се­дем дни, кои­то раз­тър­си­ха све­та дву­се­риен до­ку­мен­та­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2017г./, 1 част, ре­жи­сьор Бен Рай­дър 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! За­ли­вът на сък­ро­ви­ща­та 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Пер­фек­тният обир иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2007г./, ре­жи­сьор Май­къл Рад­форд, в ро­ли­те: Де­ми Мур, Май­къл Кейн, Лам­бер Уил­сън и др. 22:35 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 22:50 Сту­дио Х: Доб­ри съ­се­ди иг­ра­лен филм /Ка­на­да, 2010г./, ре­жи­сьор Джей­къб Тър­ни, в ро­ли­те: Джей Ба­ру­шел, Скот Спий­дман, Еми­ли Хам­пшир и др.(12) 00:30 Ми­ти­ка: Бо­гоу­биец иг­ра­лен филм /п/ 02:25 В неиз­вес­тност тв филм /5 епи­зод/п/ 03:15 Дая­на: Се­дем дни, кои­то раз­тър­си­ха све­та до­ку­мен­та­лен филм/1 част/п/ 04:10 Сту­дио Х: Доб­ри съ­се­ди иг­ра­лен филм(12) /п/

bTV

05:30 “Ала­ми­нут”/п./ 06:00 “Мал­ко­то по­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия” – ани­ма­ция 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.6, еп. 19,20 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – най-доб­ро­то от пре­да­ва­не­то с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – най-доб­ро­то от пре­да­ва­не­то с во­дещ Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.3, еп.2 13:00 Пре­мие­ра: “Ко­ра­бът на меч­ти­те: Ма­као” – дра­ма, ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Гер­ма­ния, 2015), ре­жи­сьор – Ханс-Юр­ген Той­гел, ак­тьо­ри – Хай­де Ке­лер, Са­ша Хен, Ник Уай­лдър и др. 15:00 bTV Ва­кан­ция: “Па­ра­Нор­ман” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ужа­си, фен­тъ­зи, ко­ме­дия 17:00 “Биб­лио­те­карят 2: Зав­ръ­ща­не в руд­ни­ци­те на цар Со­ло­мон” – прик­лю­чен­ски, ек­шън, фен­тъ­зи (САЩ, 2006), ре­жи­сьор – Джо­на­тан Фрейкс, ак­тьо­ри – Боб Нюарт, Ноа Уай­ли, Оли­мпия Ду­ка­кис, Гей­бриъл Ан­уор и др. 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те /п./ – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Шер­лок Холмс” – ек­шън, дра­ма, кри­ми­на­лен, три­лър, прик­лю­чен­ски (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2009), ре­жи­сьор – Гай Ри­чи, ак­тьо­ри – Ро­бърт Дау­ни-мл., Джуд Лоу, Рей­чъл Ма­ка­дамс, Марк Стронг, Ке­ли Рай­ли, Еди Мар­сан, Уилям Хюс­тън и др. 22:30 “Спе­циа­лис­тът” – ек­шън, дра­ма, три­лър (САЩ, 1994), ре­жи­сьор – Луис Льо­са, ак­тьо­ри – Сил­вес­тър Ста­лоун, Род Стай­гър, Джеймс Уудс, Ша­рън Стоун, Ерик Ро­бъртс и др. 00:30 “Бор­ба за спра­вед­ли­вост” – ек­шън, дра­ма, кри­ми­на­лен (САЩ, 1991), ре­жи­сьор – Джон Флин,ак­тьо­ри – Сти­вън Се­гал, Дже­ри Ор­бах, Джон Ле­гуи­за­мо, Джи­на Гер­шон, Джо Чам­па, Уилям Фор­сайт и др. 02:00 “Па­ра­Нор­ман” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ужа­си, фен­тъ­зи, ко­ме­дия 03:30 “Cool…T” /п./ 04:20 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп.13 06:00 “Кунг фу пан­да – ле­ген­ди за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 08:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп. 22, 23, с.2, еп.1 10:30 “За­ли­чи­телят”- ек­шън (САЩ, 1996), ре­жи­сьор – Чарлз Ръ­сел, ак­тьо­ри – Ар­нолд Швар­це­не­гер, Ва­не­са Уилямс, Джеймс Каан, Джеймс Ко­бърн, Ро­бърт Пас­то­ре­ли и др. 12:45 “Шут в г*за” – ек­шън, дра­ма, ко­ме­дия (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2010), ре­жи­сьор – Ма­тю Вон, ак­тьо­ри – Арън Тей­лър – Джон­сън, Га­рет М. Браун, Евън Пи­търс, Де­бо­ра Туис, Лин­дзи Фон­се­ка, Со­фи Му, Крис­то­фър Минц-Плас, Марк Стронг, Ни­къ­лъс Кейдж и др. 15:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.16,17 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:30 “Уми­рай труд­но 3” – ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, 1995), ре­жи­сьор – Джон Мак­тиър­нън, а ак­тьо­ри – Брус Уи­лис, Дже­ре­ми Ай­рънс, Са­мюел Л. Джак­сън, Греъм Грийн, Ко­лин Камп и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Ди­вер­ген­ти” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, фен­тъ­зи (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Нийл Бър­гър, ак­тьо­ри – То­ни Гол­дуин, Ма­ги Кю, Аш­ли Джъд, Джей Кор­тни, Тео Джеймс, Рей Сти­вън­сън, Майлс Те­лър, Кейт Уин­слет, Шай­лийн Ууд­ли, Зои Кра­виц и др. 00:45 “Шут в г*за 2” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, Япо­ния, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ка­на­да, 2013), ре­жи­сьор – Джеф Уад­лоу, ак­тьо­ри – Арън Тей­лър-Джон­сън, Клоуи Грейс Мо­рец, Мо­рис Чес­тнът, Клау­дия Лий, Кларк Дюк, Лин­дзи Фон­се­ка, Крис­то­фър Минц-Плас, Джим Ке­ри, Ни­къ­лъс Кейдж и др. 02:45 “Стре­ла­та” – се­риал, с.1 (рет­рос­пек­ция) 03:30 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2, еп.1 04:15 “Пог­ре­шен за­вой 6” – ужа­си, САЩ, 2014 г., ре­жи­сьор – Ва­ле­ри Ми­лев, ак­тьо­ри – Ан­тъ­ни И

bTV Comedy

05:00 “Ше­га­джии” – се­риал 06:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с.5 08:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.4 10:00 Пре­мие­ра: “Су­пер­Боб­ро­ви” – ко­ме­дия (Ру­сия, 2016), ре­жи­сьор – Дмит­рий Дячен­ко, ак­тьо­ри – Па­вел Де­ревя­нко, Ок­са­на Аки­ни­ши­на, Ро­ман Мад­янов, Ири­на Пе­го­ва, Вла­ди­мир То­ло­кон­ни­ков и др. 12:00 “Лъ­жов­на съп­ру­га” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 1992), ре­жи­сьор – Франк Оз, ак­тьо­ри – Стив Мар­тин, Гол­ди Хоун, Да­на Ди­лей­ни, Джу­ли Ха­рис, Пи­тър Мак­Ни­къл и др. 14:00 ” Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 16:00 “Учи­тел­ка­та по френ­ски” – се­риал 17:30 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 20:30 “Май­ка под наем” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Май­къл Мак­къ­лърс, ак­тьо­ри – Де­нис О’Хеър, Ей­ми По­лър, Дакс Ше­пард, Си­гор­ни Уи­вър, Ти­на Фей, Грег Ки­ниър, Стив Мар­тин и др. 22:30 Пре­мие­ра: “По-доб­ре къс­но от­кол­ко­то ни­ко­га ” – се­риал 23:30 “Майк и Мо­ли” – се­риал 01:30 “Прия­те­ли” – се­риал 03:30 “Стра­хот­ни но­ви­ни” – се­риал

Nova TV

00:40 “Ка­ра­те кид” – с уч. на Пат Мо­ри­та, Ели­за­бет Шу, Ралф Ма­чо, Чад Мак­куин, Мар­тин Ков и др. 06:00 “Под­ли ка­ме­риер­ки” – се­риен филм, 3 се­зон /п/ 07:00 “Бре­го­ве­те на Че­са­пийк” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 09:00 “Диа­ман­ти и лю­бов” – с уч. на Ми­хаел Фиц, Си­би­ле Ка­но­ни­ка, Ралф Гас­ман, Ге­деон Бур­кхард и др. 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA, из­бра­но 12:50 “В съ­ни­ща­та ми” – с уч. на Джо­бет Уилямс, Кат­рин Мак­фий, Майк Во­гъл, Ан­то­нио Ку­по и др. 14:50 “Син­ята ла­гу­на” – с уч. на Брук Шийлдс, Крис­то­фър Ат­кинс, Уилям Да­ниелс, Брад­ли Прайс и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Пос­лед­ни­те ри­ца­ри” – с уч. на Клайв Оуен, Мор­ган Фрий­ман, Клиф Кър­тис, Ак­сел Хе­ни, май­къл Лом­бар­ди и др. 22:30 “Ми­сия: Ноем­ври” – с уч. на Пиърс Брос­нан, Ол­га Ку­ри­лен­ко, Люк Брей­си, Уил Па­тън, Бил Смит­ро­вич и др. 00:45 “Двес­та­го­ди­шен чо­век” – с уч. на Ро­бин Уилямс, Сам Нийл, Ем­бет Дей­видс, Оли­вър Плат и др. 04:30 “В съ­ни­ща­та ми” – с уч. на Джо­бет Уилямс, Кат­рин Мак­фий, Майк Во­гъл, Ан­то­нио Ку­по и др. /п/

Nova Sport

18:25 Сту­дио “Ку­па на Гер­ма­ния”, ди­рек­тно 18:40 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:55 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 21:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 00:00 Фут­бол: Пфор­цхайм – Ба­йерн Ле­вер­ку­зен, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния, за­пис 02:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 33-и епи­зод, пов­то­ре­ние 03:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 10:00 Фут­бол: Бир­мин­гам Си­ти – Суон­си Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 12:00 Дартс: Мас­търс 2018, Бриз­бейн, вто­ри ден, ди­рек­тно 16:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Тот­нъм Хот­спър – Фу­лъм (2007-08), пов­то­ре­ние 16:30 Фут­бол: Дрох­тер­сен/Асел – Ба­йерн Мюн­хен, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния, ди­рек­тно 18:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Чел­си – Ар­се­нал (1999-00), пов­то­ре­ние 19:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Стоук Си­ти – Ню­ка­съл Юнай­тед (2010-11), пов­то­ре­ние 19:30 Фут­бол: Eрцге­бир­ге Ауе – Майнц 05, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:45 Фут­бол: Хан­за Ро­щок – Щут­гарт, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния, ди­рек­тно 23:40 Фут­бол: Пфор­цхайм – Ба­йер Ле­вер­ку­зен, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния, за­пис 01:20 Фут­бол: Прес­тън Норт Енд – Стоук Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, за­пис 03:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 33-и епи­зод, пов­то­ре­ние 04:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

BiT

05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:30 BIT СПОРТ, (п) 05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Хед­лайн, (п) 06:15 До­ку­мен­та­лен филм 07:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 08:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 14:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 15:15 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 16:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 17:30 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 18:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 19:00 “Епи­зод”, (п) 20:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров, (п) 21:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток­шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же, (п) 00:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на, (п) 01:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 03:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же, (п)

Kanal 3

07:00 “Хо­ли­вуд” – с Иве­ли­на Кун­че­ва/п/ 07:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 08:00 “Денят на жи­во”/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – из­бра­но 09:30 “Все­ки сле­до­бед”, из­бра­но 10:30 Те­ле­мар­кет 10:45 “Хо­ли­вуд”- пов­то­ре­ние 11:15 ТОП ШОП 11:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 12:00 “Веч­ни­те пес­ни”-/п/ 13:00 “Уи­кенд с Ро­си” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 ТЕ­ЛЕ­МАР­КЕТ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев”-/п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 ТОП ШОП 15:30 “Хо­ли­вуд” с Иве­ли­на Кун­че­ва /п/ 16:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 16:30 “Па­та­рин­ски Live”/п/ 17:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов-из­бра­но 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 20:00 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 20:30 “Кок­тейл” с Де­си Жабл­яно­ва-из­бра­но 21:00 Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов/п/ 00:30 НО­ВИ­НИ/п 01:00 Спорт в обе­кти­ва”- /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *