ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 18 АВГУСТ

БНТ

06.00 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06.25 Ди­ноотряд “Кунг-фу” – ани­ма­цио­нен филм/п/ 07.15 Ма­гьос­ни­ци – тв филм, /2 еп./ 07.45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08.00 Пъ­те­ки /п/ 08.30 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 09.00 “Дъ­щер­ята на жри­ца­та” – иг­ра­лен филм /Да­ния, 2001 г./, реж. Ке­нет Крайнц, в ро­ли­те Ре­бе­ка Еми­ли Са­турп, Якoб Оф­теб­ро, Ма­рия Бо­не­ви, Сьорн Ма­линг и др. 10.35 Kул­тур­но­то нас­ледс­тво на Бъл­га­рия 2 до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 11.05 От­бли­зо с Ми­ра /п/ 12.00 По све­та и у нас 12.30 # Ев­ро­па 13.00 “Гор­яни” – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2011 г./, 1 част, реж. Ата­нас Кир­яков 14.00 Биб­лио­те­ка­та /п/ 15.00 “Ме­ра спо­ред ме­ра” – иг­ра­лен филм /3 част/ 16.45Ка­ди­фе 4 тв филм /8 еп./ 18.00Джаз фес­ти­вал в Монт­рьо “Мик­стейп” 18.30Спорт ТО­ТО 19.00“Вой­ни­те на Hапо­леон: Вой­на­та на шес­та­та коа­ли­ция (“1812-1815. Заг­ра­ничный по­ход”) – до­ку­мен­та­лен ми­ни­се­риал /Ру­сия, 2014 г./, 3 еп., реж. Па­вел Ту­пик и Ан­дрей Ве­реш­ча­гин 19.55 Ле­ка нощ, де­ца! 20.00 По све­та и у нас 20.30 Спор­тни но­ви­ни 20.40 “Фал­ши­ва сво­бо­да” – дра­ма /Гер­ма­ния, 2014 г./, реж.: Бернд Фи­ше­рауер, в ро­ли­те Кен Ду­кен, Джу­ли Ен­гел­брехт, Гуен­до­лин Гьо­бел и др. 22.15 По све­та и у нас 22.30 “Неж­на ко­жа” – ро­ман­ти­чен, дра­ма /Фран­ция, 1964 г., реж. Фран­соа Трю­фо, в ро­ли­те Са­бин Оде­пен, Да­ниел Се­кал­ди, Ло­ранс Ба­ди, Не­ли Бе­не­де­ти, Жан Ла­ние, Жан Де­зеи, Фран­соаз Дор­леак и др. (16) 00.25 Вой­ни­те на Hапо­леон – до­ку­мен­та­лен филм /3 еп./п/ 01.15 Бе­ка­син! – иг­ра­лен филм /п/ 03.00 Сту­дио “Х”: Кръ­гът Блеч­ли тв филм, 1 еп./п/ 03.45 Ка­ди­фе 4 – тв филм /8 еп./п/ 04.55 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /най-доб­ро­то/ /п/

bTV

06.00„Мал­ко­то По­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия” – се­риал, ани­ма­ция, с.2, еп.3, 4 07.00„Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.2 еп.9, 10 08.00„Та­зи съ­бо­та и не­деля” /най-доб­ро­то/ 11.00„Тър­си се“ – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12.00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12.30„Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с.3 еп.3 13.00„Ко­ра­бът на меч­ти­те: Тан­за­ни­я“ – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия, дра­ма (тв филм, Гер­ма­ния, 2017), ре­жи­сьор Ще­фан Бар­тман, в ро­ли­те Хай­де Ке­лер, Са­ша Хен, Ник Вил­дер, Сон­зее Ной, Дит­рих Ма­тауш, Габ­риел Рааб и др. 14.50„А­ла­ми­нут: Доб­ре дош­ли в Бъл­га­ри­я“ – скеч шоу 15.20 “Ле­де­на епо­ха 4: Кон­ти­нен­та­лен дрейф” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2012), ре­жи­сьо­ри Стив Мар­ти­но и Май­къл Тър­ма­йер 17.00„120 ми­ну­ти” /най-доб­ро­то/ 17.50Спорт то­то 18.00„120 ми­ну­ти” /най-доб­ро­то/ 19.00bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19.25 bTV Ре­пор­те­ри­те /п./ 20.00„Ми­сия­та не­въз­мож­на 2“ – три­лър, ек­шън (САЩ, Гер­ма­ния, 2000), ре­жи­сьор Джон Ву, в ро­ли­те: Том Круз, Дуг­рей Скот, Тан­ди Ню­тън, Винг Реймс, Ри­чард Рок­сбърг, Брен­дън Глий­сън, Ра­де Шер­бе­джия, До­ми­ник Пър­сел и др. 22.30„Град на гре­ха: Же­на, за коя­то да уби­ва­ш“ – три­лър, ек­шън (САЩ, 2014), ре­жи­сьо­ри Ро­бърт Род­ри­гес и Франк Ми­лър, в ро­ли­те: Ми­ки Рурк, Джeси­ка Ал­ба, Джош Бро­лин, Джоу­зеф Гор­дън-Ле­вит, Ро­са­рио Доу­сън, Брус Уи­лис, Ева Грийн, Рей Лио­та, Стей­си Кийч, Март 00.30„Пан­до­ру­м“ – фан­тас­ти­ка, хо­рър, пси­хот­ри­лър (Гер­ма­ния, Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2009), ре­жи­сьор Крис­тиан Ал­варт, в ро­ли­те Бен Фос­тър, Де­нис Куейд, Кам Джи­ган­дей, Ан­тье Трауе, Кунг Ле и др. 02.30 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 03.00„Тър­си се“ /п./ 03.40„120 ми­ну­ти” /п./ 05.30„Не­поз­на­ти­ТЕ” /п./

bTV Action

06.00Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, с.4, еп.20 – 23 08.00 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с.2, еп.4 08.30 “Монк” – се­риал, с.2, еп.3 – 5 11.15″Сблъ­сък в Ма­ни­ла” – ек­шън (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Марк Да­кас­кос, в ро­ли­те Але­кзан­дър Нев­ски, Кас­пър Ван Дин, Ка­ри-Хи­рою­ки Taга­ва, Тиа Ка­ре­ре, Марк Да­кас­кос и др. 13.00 “Зав­ръ­ща­не в бъ­де­ще­то” – фан­тас­ти­ка, прик­лю­чен­ски (САЩ, 1985), ре­жи­сьор Ро­бърт Зе­ме­кис, в ро­ли­те Май­къл Джей Фокс, Крис­то­фър Лойд, Лиа Том­псън, Крис­пин Гла­вър, Кей­си Се­маш­ко, Би­ли Зейн и др. 15.15 “Све­ще­ният ка­мък” – фан­тас­ти­ка (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Крис­чън Сес­ма, в ро­ли­те Ко­рин Не­мек, Майк Ха­тън, Ръ­борт Ка­ра­дийн, Ме­ри Крис­ти­на Браун и др. 17.00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп.19 17.30 “Ми­сия Моят Дом” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн – най-доб­ро­то, еп.3 18.00 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с.2, еп.12 18.30 “Джу­ра­сик парк II: Из­гу­бе­ният свят” – прик­лю­чен­ски, фан­тас­ти­ка (САЩ, 1997), ре­жи­сьор Сти­вън Спил­бърг, в ро­ли­те Джеф Голд­блъм, Джу­лиан Мур, Пийт По­съл­туейт, Ар­лис Хауърд, Ри­чард Атъ­нбъ­ро, Винс Вон, Пи­тър Стор­меър и др. 21.00 bTV Но­ви­ни­те 21.45bTV Ре­пор­те­ри­те 22.00 Бан­да­та на Ек­шън: “Зав­ръ­ща­не в бъ­де­ще­то II” – фан­тас­ти­ка, прик­лю­чен­ски (САЩ, 1989), ре­жи­сьор Ро­бърт Зе­ме­кис, в ро­ли­те Май­къл Джей Фокс, Крис­то­фър Лойд, Лиа Том­псън, Кей­си Се­маш­ко, Би­ли Зейн, Ели­за­бет Шу, Илай­джа Ууд и др. 00.15 “Неу­ло­вим” – фен­тъ­зи, ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, Гер­ма­ния, 2008), ре­жи­сьор Ти­мур Бек­мам­бе­тов, в ро­ли­те: Ан­дже­ли­на Джо­ли, Джеймс Ма­ка­вой, Мор­ган Фрий­ман, Те­рънс Стамп, То­мас Креч­ман, Ко­мън, Крис Прат и др. [14+] 02.30 “Све­ще­ният ка­мък” /п./ – фан­тас­ти­ка (САЩ, 2017) 04.15 “Тъм­ни­на­та” – хо­рър, три­лър (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Грег Мак­лийн, в ро­ли­те Ке­вин Бей­кън, Ра­да Ми­чъл, Да­вид Ма­зуз, Лу­си Фрай, Мат Уолш, Дже­ни­фър Мо­ри­сън и др. [14+]

bTV Comedy

06.00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.7 еп.24, с.8, еп.1 07.00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 09.00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.4 еп.7, 8 10.00 “Но­тинг Хил” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 1999), ре­жи­сьор Ро­джър Ми­чъл, в ро­ли­те Хю Грант, Джу­лия Ро­бъртс, Ри­чард Мак­кейб, Рис Ифънс, Хю Бон­вил, Еми­ли Мор­ти­мър, Алек Бол­дуин и др. 12.00 “Фал­старт” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2006), ре­жи­сьор Том Дей, в ро­ли­те Зоуи Де­ша­нел, Ма­тю Мак­ко­нъ­хи, Джъс­тин Бар­та, Са­ра Дже­си­ка Пар­кър и др. 14.00 “Иг­ри­те на звез­ди­те” – гейм шоу с во­дещ Ка­те­ри­на Ев­ро, еп.12 15.00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 17.00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал 19.30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 20.30″K-9: Час­тен де­тек­тив” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 2002), ре­жи­сьор Ри­чард Люис, в ро­ли­те: Джим Бе­лу­ши, Га­ри Ба­са­ра­ба, Ким Хъф­ман, Крис­то­фър Ша­йър и др. 22.30 “Чер­ве­но­то джу­дже” – се­риал, с.10, еп.4, 5 23.30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 01.30 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 02.00 “Прия­те­ли” – се­риал 03.00 “Чер­ве­но­то джу­дже” – се­риал 04.00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 05.00 “Прия­те­ли” – се­риал NOVA 06.30 “Ико­нос­тас” 07.00 “Чер­на Любoв” – се­риен филм 08.00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 10.00 “Ин­га Линд­стрьом: За­що­то всич­ки оби­чат Елин” – с уч. на Фрид­рих фон Тюн, Ана Рот, Ни­ко Рог­нер, Зу­зан Хо­ке и др. 12.00 Но­ви­ни­те на NOVA 12.30 “Фер­ма­та с бо­ро­вин­ки­те” – с уч. на Али­сън Суи­ни, Шър­ли Джoунс, Марк Блу­кас, Ка­ван Смит и др. 14.10 “Ве­ри­ги­те на Любoвта” – с уч. на Ше­нае Гримс, Тай­лър Хайнс, Лок­лин Мън­ро, Еми­ли Те­нънт и др. 16.00 “Ка­то две кап­ки во­да” – за­бав­но пре­да­ва­не, 6 се­зон 19.00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19.20 Те­ма­та на NOVA 20.00 “Ка­пи­тан Aме­ри­ка: Зaвръ­ща­не­то на пър­вия от­мъс­ти­тел” – с уч. на Крис Евънс, Са­мюъл Джак­сън, Скар­лет Йо­хан­сон, Ро­бърт Ред­форд, Ан­тъ­ни Ма­ки и др. 22.50 “Зов за зав­ръ­ща­не” – с уч. на Ко­лин Фа­рел, Кейт Бе­кин­сейл, Джeси­ка Бийл, Бил Най, Бра­йън Кран­стън, Бо­кем Уд­байн и др. 01.20 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01.50 “Ве­ри­ги­те на Любoвта” /п/ 03.20 “Ин­га Линд­стрьом: За­що­то всич­ки оби­чат Елин” /п/ 05.00 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 13 /п/ 06.00 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 14 /п/

Nova Sport

09.00 Фут­бол: Сън­дър­ланд – Порт­смут, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/ 11.00 Те­нис на ма­са: От­кри­то пър­венс­тво на Бъл­га­рия 2019, вто­ри ден, ди­рек­тно 14.30 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 37-и епи­зод /п/ 15.00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 15.05 Фут­бол: Но­тин­гам Фо­рест – Бир­мин­гам Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 17.00 Об­зор на кръ­га на Ка­ра­бао къп (2019-20), 1-ви епи­зод /п/ 17.30 Те­нис на ма­са: От­кри­то пър­венс­тво на Бъл­га­рия 2019, вто­ри ден, ди­рек­тно 19.30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 3-ти епи­зод 20.00 Фут­бол: Ене­рги Кот­бус – Ба­йерн Мюн­хен, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22.15 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 33-ти епи­зод 23.15 Те­нис на ма­са: От­кри­то пър­венс­тво на Бъл­га­рия 2019, вто­ри ден /п/ 01.15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 3-ти епи­зод /п/ 01.45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02.00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04.00 Край на прог­ра­ма­та

Ка­нал3

06.15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 07.00 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” – /п/ 07.15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08.00 “Пулс” – из­бра­но 08.30 “Веч­ни­те пес­ни” 09.00 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” – из­бра­но 09.45 Те­ле­мар­кет 10.00″Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов- /п/ 11.45 “Бук­мей­кър” 12.00 Топ шоп 12.15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” -/п/ 12.30 “Дру­го­то ли­це” 13.00НО­ВИ­НИ 14.00НО­ВИ­НИ 14.15 “Без мон­таж” 14.45 Топ шоп 15.00НО­ВИ­НИ 15.15 “Има­те ду­ма­та” -из­бра­но 16.00 НО­ВИ­НИ 16.15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17.00 “Тур­не­то” – док.филм за тур­не­то на Ру­сен­ския ба­лет в Ита­лия 18.00 “Афе­ра­та КТБ” -док. филм на КА­НАЛ 3 19.00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19.45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20.00 НО­ВИ­НИ 20.15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров – из­бра­но 21.00 НО­ВИ­НИ 21.15 “Спорт в обе­кти­ва” 22.00 НО­ВИ­НИ 22.15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 23.00 НО­ВИ­НИ 23.15 “Афе­ра­та КТБ” – док.филм на КА­НАЛ 3 00.00 НО­ВИ­НИ 00.15 До­ку­мен­та­лен филм на КА­НАЛ 3 01.00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *