HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 18 АВГУСТ

БНТ

05:40 През ко­ри­до­ри­те на вре­ме­то – до­ку­мен­та­лен филм /6 епи­зод/ 06:25 Здра­ве­то от­бли­зо/най-доб­ро­то/ /п/ 06:55 Денят за­поч­ва – ин­фор­ма­цио­нен сут­ре­шен блок с во­дещ Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Кос­ми­чес­ки ко­раб “Дог­стар” – ани­ма­цио­нен филм /19 епи­зод/ 09:40 Са­гуа – сиам­ска­та кот­ка – ани­ма­цио­нен филм /24 епи­зод/ 10:00 Ло­ши­те доб­ри прия­те­ли дет­ски – тв филм /2 епи­зод/ 10:30 Ис­то­рия.bg Убий­ства, за­го­во­ри, ца­ре/п/ 11:30 Въз­ста­нов­ка – до­ку­мен­та­лен филм/Бъл­га­рия, 2001 г./, ре­жи­сьор Асен Вла­ди­ми­ров 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 По­ли­цаят в Ню Йорк – иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 1965 г./, ре­жи­сьор Жан Жи­ро, в ро­ли­те Луи дьо Фю­нес, Ми­шел Га­лаб­рю, Же­не­виев Гра и др. 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Све­тът на Япо­ния: Ре­пор­та­жи от място­то на съ­би­тие­то 15:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /най-доб­ро­то/ /п/ 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Ме­ра спо­ред ме­ра: Про­лет­та на 1903 – тв филм /3 се­рия/ 17:35 Как се пра­ви: Ав­то­мо­бил на меч­ти­те – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:30 През ко­ри­до­ри­те на вре­ме­то – до­ку­мен­та­лен филм /7 епи­зод/ 19:15 Ми­то­ве и ле­ген­ди – до­ку­мен­та­лен филм /12, пос­ле­ден епи­зод/ 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! Са­ра и па­те­то 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Го­ле­мият вла­ков обир: Раз­ка­зът на оби­рджия­та – иг­ра­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2013 г./, ре­жи­сьор Джу­лиан Джа­рълд, в ро­ли­те Люк Евънс, Ро­бърт Гле­нис­тър, Пол Ан­дер­сън и др. 22:35 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 22:50 ГУ­ЧА! Фес­ти­ва­лът на лю­бов­та – иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2006 г./, ре­жи­сьор Ду­шан Ми­лич, в ро­ли­те Але­ксан­дра Ма­на­сие­вич, Мар­ко Мар­ко­вич, Мла­ден Не­ле­вич и др.(12) 00:25 Пос­лед­ният ве­ло­си­пе­дист – иг­ра­лен филм /1 част/п/ 01:50 По­ли­цаят в Ню Йорк – иг­ра­лен филм/п/ 03:40 Зе­ле­на­та ли­ней­ка /п/ 04:30 Ис­то­рия.bg Убий­ства, за­го­во­ри, ца­ре/п/

bTV

05:30 “Ала­ми­нут” /п./ 06:00 “Смър­фо­ве­те” – ани­ма­ция 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – най-доб­ро­то от ток­шоу­то с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Град­ско мо­ми­че” – се­риал, с. 1, еп. 28 15:00 Пре­мие­ра: “Ита­лиан­ска­та бул­ка” – се­риал, с.1, еп.94 16:00 Пре­мие­ра: “Кли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с.2, еп. 8 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп.790 17:55 Спорт то­то 18:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп.790 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ве­ли­ко­леп­ният век: Кьо­сем” – се­риал, с. 1, еп.39 21:30 “Лю­бов и вен­де­та” – се­риал, с.1, еп. 4 22:30 “Кухня” – се­риал, с.6, еп.19,20 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “За­кот­ве­ни”- се­риал, с.1, еп.3 01:30 “Ве­щес­тве­ни до­ка­за­телс­тва: Рим” – се­риал, с.1, еп.55 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп. 671

bTV Action

05:00 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с.6 еп.6 06:00 “Кунг фу пан­да: Ле­ген­ди за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 08:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп. 3 еп. 11 09:00 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с.6 еп.6 10:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.3, еп. 15 11:00 “Го­тъм” – се­риал, с.2, еп. 13 12:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.3, еп. 16 13:00 “Хер­ку­лес и из­гу­бе­но­то царс­тво” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, фан­тас­ти­ка (САЩ, Но­ва Зе­лан­дия, 1994), ре­жи­сьор – Хар­ли Коук­лис, ак­тьо­ри – Ке­вин Сор­бо, Ан­тъ­ни Куин, Ре­не О`Ко­нър, Ро­бърт Тре­бър и др. 15:00 “Кос­ти” – се­риал, с.10, еп.3 16:00 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с.6 еп.7 17:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.3, еп. 17 18:00 “Го­тъм” – се­риал, с.2, еп. 14 19:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, еп. 16 20:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.3, еп. 12 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Са­мо­лич­нос­тта на Борн” – ек­шън, дра­ма, три­лър (САЩ, Гер­ма­ния, Че­хия 2002), ре­жи­сьор – Дъг Лай­мън, ак­тьо­ри – Мат Дей­мън, Фран­ка По­тен­те, Крис Ку­пър, Клайв Оуен, Джу­лия Стайлс и др. 01:15 “Су­пер­гърл” – се­риал, еп. 16 02:15 “Кос­ти” – се­риал, с.10, еп.3 03:15 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.3, еп. 17 04:15 “Го­тъм” – се­риал, с.2, еп. 14

bTV Comedy

05:00 “Учи­тел­ка­та по френ­ски” /п./- се­риал 06:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с.4 07:00 “По сре­да­та” – се­риал 08:00 “Раз­лич­но ед­нак­ви” – се­риал 09:00 “Ко­ми­ци­те” – ко­ме­дий­но шоу 10:00 “Секс, нар­ко­ти­ци и Лас Ве­гас” – ко­ме­дия, му­зи­ка­лен (САЩ, 2010), ре­жи­сьор – Ни­къ­лъс Сто­лър, ак­тьо­ри – Ръ­сел Бранд, Роуз Бърн, Тай­лър Мак­Ки­ни, Пинк, Крис­ти­на Аги­ле­ра и др. 12:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – ко­ме­диен се­риал 13:30 “Клуб “Ве­се­лие” – се­риал 14:30 “Брук­лин 99” – се­риал 15:30 “Щу­ри­те съ­се­ди” /п./- ко­ме­диен се­риал 17:00 “Бъл­га­ри на три мо­ре­та” – еп. 2 18:00 “Клуб “Ве­се­лие” – се­риал, с.5 19:00 Пре­мие­ра: “По сре­да­та” – се­риал, с.7 20:00 “Щу­ри­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал 21:30 Пре­мие­ра: “Брук­лин 99” – ко­ме­диен се­риал, с.1 22:30 “Стъп­ка по стъп­пка” – ко­ме­диен се­риал, с.5 00:00 “Секс, нар­ко­ти­ци и Лас Ве­гас” – ко­ме­дия, му­зи­ка­лен (САЩ, 2010), ре­жи­сьор – Ни­къ­лъс Сто­лър, ак­тьо­ри – Ръ­сел Бранд, Роуз Бърн, Тай­лър Мак­Ки­ни, Пинк, Крис­ти­на Аги­ле­ра и др. 02:00 “Ба­рът” /п./- се­риал 03:00 “Пред­гра­дие” /п./ – се­риал 04:00 “Клуб “Ве­се­лие” /п./ – се­риал

Nova TV

05:00 “Две­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм /п/ 06:00 “Ка­съл” – се­риен филм, се­зон 8 /п/ 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 13 10:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 3 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Две­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм 13:30 “Дъ­щер­ята на Ана­нди” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми”(пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Скор­пион” – се­риен филм, се­зон 1 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Чер­ният спи­сък” – се­риен филм, се­зон 4 00:00 “Ка­съл” – се­риен филм, се­зон 8 01:00 “Прос­вет­ле­ние” – се­риен филм 02:00 “Скор­пион” – се­риен филм, се­зон 1/п/ 03:00 “За­ко­ни­те на съд­ба­та”- се­риен филм 04:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ди­жон – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 Дартс: Мас­търс 2017, Мел­бърн, пър­ви ден, ди­рек­тно 16:00 Не­де­лен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2017-8), 2-и епи­зод, пов­то­ре­ние 17:00 Фут­бол: Каен – Сент Ет­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 19:00 Фут­бол: Гин­гам – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2017-18), 2-и епи­зод, пов­то­ре­ние 21:45 Фут­бол: Бър­тън Ал­биън – Бир­мин­гам Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 23:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:00 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу (п) 08:30 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва 10:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 11:00 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие LIVE 13:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски LIVE 19:30 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич LIVE 20:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес 23:00 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу, (п) 01:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 02:30 “Без Це­ло­фан”, ак­туал­ни по­ли­ти­чес­ки из­явле­ния без цен­зу­ра 03:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 04:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п)

Kanal 3

06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Има­те ду­ма­та”/п/ 07:30 “Па­та­рин­ски Live/п/ 08:00 “Денят на жи­во”/п/ 09:00 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва “/п/ 10:00 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 11:00 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 11:10 Топ шоп 11:25 “Без мон­таж”/п/ 11:55 Те­ле­мар­кет 12:00 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 12:10 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си”/п/ 13:15 “Па­та­рин­ски” Live/п/ 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 Топ шоп 15:45 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 16:00 “Все­ки сле­до­бед” с Кри­си”/п/ 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “Има­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:00 Па­та­рин­ски Live 19:30 “Денят на жи­во”, из­бра­но 20:30 “Спорт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Па­та­рин­ски Live/п/ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 00:30 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *