ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 18 МАЙ

БНТ

05:10 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:05 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу/п/ 14:00 Люд­ми­ла Гур­чен­ко тв филм /7 епи­зод/ 14:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:00 Да­вай, Ас­тро­бой! ани­ма­цио­нен филм 15:30 Кой знае от­го­во­ра дет­ски филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Мал­ки ис­то­рии 16:40 Све­тът и ние 17:00 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум с Доб­ри­на Чеш­ме­джие­ва 22:00 Пе­се­нен кон­курс на Ев­ро­ви­зия 2021 /пър­ви по­лу­фи­нал/ пряко пре­да­ва­не от Ро­тер­дам /Ни­дер­лан­дия/ 00:00 Джинс /п/ 00:30 Све­тът и ние /п/ 00:50 100% буд­ни /п/ 02:45 Кул­ту­ра.БГ /п/ 03:40 По све­та и у нас /п от 20:00 ча­са/ 04:25 Люд­ми­ла Гур­чен­ко тв филм /7 епи­зод/п/

bTV

05:20 “Ли­це в ли­це” /п/ 05:40 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.4, еп.2 06:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Зла­ти­мир Йо­чев и Бил­яна Га­ва­зо­ва 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ – ко­ме­дий­но шоу 13:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 14:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.3, еп.35 16:00 Пре­мие­ра: “Мал­ки убий­ства” – се­риал, еп.84 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.5, еп.14 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Без­ми­лос­тен град” – се­риал, еп.96 21:00 “MasterChef” – ку­ли­нар­но шоу, с.7 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, еп.21, 22 01:00 “Ос­тро­вът на Пиет­ро” – се­риал, с.3, еп.11 02:00 “Пре­ди обед” /п/ – ток­шоу 04:10 “Вто­ри шанс” – се­риал, с.2, еп.37

bTV Action

05:00 “Сто­те” – се­риал, с.5, еп.1 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тур­бо” – се­риал, еп.26 06:30 Ани­ма­цио­нен блок: “Прик­лю­че­ния­та на ко­та­ра­ка в чиз­ми” – се­риал, еп.1 – 3 08:00 “Сто­те” – се­риал, с.5, еп.1 09:00 “Тред­стоун” – се­риал, еп.5 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.5, еп.15 11:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.2, еп.4 12:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.4, еп.8 13:00 “Х-Мен” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2000), ре­жи­сьор Бра­йън Син­гър, в ро­ли­те: Пат­рик Стюарт, Хю Джак­ман, Иън Мак­ке­лън, Фам­ке Ян­сен, Джеймс Мар­сдън, Ха­ли Бе­ри, Ана Па­куин и др. 15:00 “Сто­те” – се­риал, с.5, еп.2 16:00 “Тред­стоун” – се­риал, еп.6 17:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.4, еп.9 18:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.2, еп.5 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3, еп.1 20:00 “За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния” – се­риал, с.19, еп.11 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “Х-Мен: Пър­ва въл­на” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Ма­тю Вон, в ро­ли­те: Джеймс Ма­ка­вой, Май­къл Фас­бен­дър, Дже­ни­фър Ло­рънс, Ке­вин Бей­кън, Роуз Бърн, Зоуи Кра­виц, Алекс Гон­за­лес, Оли­вър Плат, Ни­къ­лъс Хоулт, Джей­сън Фле­минг, Джеймс Ри­мар и др. 00:30 “За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния” – се­риал, с.19, еп.11 01:30 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.2, еп.5 02:30 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3, еп.1 03:30 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.4, еп.9 04:30 “Тред­стоун” – се­риал, еп.6

bTV Comedy

05:00 “Фит­нес” /п/ – се­риал 06:00 “Фит­нес” – се­риал, еп.19, 20 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 08:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 08:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 09:30 “Хо­тел Ел­еон” /п/ – се­риал 10:00 “Меж­ду ша­ма­ри­те” – ко­ме­дия (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Ри­чи Кийн, в ро­ли­те: Айс Кюб, Чар­ли Дей, Крис­ти­на Хен­дрикс, Дийн Но­рис, Джи­лиан Бел, Трей­си Мор­ган, Ку­мейл Нан­джиа­ни и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Хо­тел Ел­еон” /п/ – се­риал 14:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.6, еп.10, 11 19:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.9, еп.11 19:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.9, еп.11 21:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.9, еп.7 22:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с.3, еп.15, 16 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.6, еп.12, 13 00:00 “Меж­ду ша­ма­ри­те” /п/ – ко­ме­дия (САЩ, 2017) 02:00 “Фит­нес” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ – ве­чер­но ток­шоу 04:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал

Nova TV

05:10 “Чер­ният спи­сък” – се­риал, се­зон 1 /п/ 06:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Ме­рием” (пре­мие­ра) – се­риен филм 13:30 “Из­пи­та­ния­та на жи­во­та” (пре­мие­ра) – се­риал 15:00 “Не ме ос­тавяй” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Пре­сеч­на точ­ка” – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Фи­на­лът” (пре­мие­ра) – се­риал, се­зон 11 21:00 “Един за друг” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти, се­зон 2 22:30 “Братя” (пре­мие­ра) – се­риал, се­зон 2 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Чер­ният спи­сък” – се­риал, се­зон 1 00:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риал, се­зон 3 01:30 “Ис­ти­на­та за слу­чая “Ха­ри Куе­бърт” – се­риал 02:30 “Сияй­на лу­на” – се­риал 03:30 “Из­пи­та­ния­та на жи­во­та” – се­риал /п/ 04:30 “Ме­рием” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Бор­не­мут – Брен­тфорд Чем­пиън­шип, пле­йо­фи, пър­ви по­лу­фи­на­лен мач – /п/ 12:00 Бас­кет­бол: Бас­ко­ния – Уни­ка­ха Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га – /п/ 14:00 Фут­бол: Барн­зли – Суон­си Си­ти Чем­пиън­шип, пле­йо­фи, пър­ви по­лу­фи­на­лен мач – /п/ 16:00 Бас­кет­бол: Мур­сия – Мо­ра­банк Ан­до­ра Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га – /п/ 18:00 Фут­бол: Па­на­ти­най­кос – Оли­мпиа­кос Су­пер ли­га на Гър­ция – /п/ 20:00 Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 20:30 Ку­па на Аз­иат­ска­та фут­бол­на кон­фе­де­ра­ция: Об­зор пре­да­ва­не за аз­иат­ски фут­бол (2021) 21:00 Фут­бол: Брай­тън & Хоув Ал­биън – Ман­чес­тър Си­ти Вис­ша ли­га – ди­рек­тно 23:00 Фут­бол: Ок­сфорд Юнай­тед – Блек­пул Ли­га 1, пле­йо­фи, пър­ви по­лу­фи­на­лен мач – за­пис 01:00 Фут­бол: Ма­зия – АТК Мо­хун Ба­ган Ку­па на Аз­иат­ска­та фут­бол­на кон­фе­де­ра­ция (2021) – /п/ 03:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

 NovaNews

05:15 Биз­не­сът /п/ 05:25 Пре­сеч­на точ­ка /п/ 06:00 Здра­вей, Бъл­га­рия 09:30 Со­циал­на мре­жа /п/ 10:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 10:15 Со­циал­на мре­жа /п/ 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:15 Шоу­биз­нес /п/ 11:20 Биз­не­сът 11:30 Дру­го­то ли­це /п/ 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Денят на жи­во /п/ 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Без ре­зер­ва­ция 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 Шоу­биз­нес 15:30 Со­циал­на мре­жа 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 Со­циал­на мре­жа 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:15 Пре­сеч­на точ­ка 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:30 Па­та­рин­ски LIVE 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:30 Денят на жи­во 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:45 Биз­не­сът 21:50 Шоу­биз­нес 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:15 Пре­сеч­на точ­ка 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 Денят на жи­во /п/ 00:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 00:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 01:30 Шоу­биз­нес 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 02:30 Денят на жи­во /п/ 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 03:30 Со­циал­на мре­жа /п/ 04:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 04:25 Со­циал­на мре­жа /п/

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *