ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 18 МАЙ

БНТ

05:30 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Бор­яна Чер­га­но­ва, Илия Ил­иев и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен блок с во­де­щи Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва и Ми­хаил Заи­мов 10:30 Зе­ле­на­та ли­ней­ка здрав­но риа­ли­ти с во­де­ща Ива Ди­мит­ро­ва 11:30 Ре­цеп­та за здра­ве 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат тв иг­ра с во­дещ Ми­хаил Би­ла­лов/п/ 13:30 “Бър­зо, лес­но, вкус­но” пред­ставя: “Вкус­на­та Ев­ро­па” ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­дещ Ути Бъч­ва­ров/п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии до­ку­мен­та­лен слот 15:00 Спе­циа­ли­зи­ра­но пре­да­ва­не за хо­ра с ув­ре­ден слух 15:15 Са­фа­ри­то на Скаут тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Кап­ри тв филм /29 епи­зод/ 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 “Бър­зо, лес­но, вкус­но” пред­ставя: “Вкус­на­та Ев­ро­па” ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­дещ Ути Бъч­ва­ров 18:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат тв иг­ра с во­дещ Ми­хаил Би­ла­лов 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев об­зор­но по­ли­ти­чес­ко пре­да­ва­не 22:00 Нощ­ни пти­ци ве­чер­но ток­шоу с во­де­ща Ис­кра Ан­ге­ло­ва 23:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Кон­церт на “Бе­не­дикт Хоф­сет квар­тет” /Нор­ве­гия/ Джаз фес­ти­вал “Жъл­ти­те па­ве­та” 2017 00:30 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 00:45 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен блок с во­де­щи Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва и Ми­хаил Заи­мов/п/ 02:00 Кап­ри тв филм /29 епи­зод/п/ 02:55 Ис­то­рия.bg 1155г. от Ве­ли­ко­мо­рав­ска­та ми­сия на Све­ти­те братя Ки­рил и Ме­то­дий/п/ 04:00 Зе­ле­на­та ли­ней­ка здрав­но риа­ли­ти с во­де­ща Ива Ди­мит­ро­ва/п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./- пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п./ – ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов под наем” – се­риал, с. 1, еп. 124 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.3, еп. 6 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с.1, еп. 5 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Скъ­пи нас­лед­ни­ци” – се­риал, с.1, еп. 90 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ве­ли­ко­леп­ният век: Кьо­сем” – се­риал, с. 2, еп. 24 21:00 Пре­мие­ра: “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.12, еп.12 22:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Под наб­лю­де­ние”- се­риал, с.3, еп. 11 01:00 “Шест сес­три” /п./- се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Вре­ме­то ле­ти”- се­риал, с.3, еп. 47

bTV Action

05:15 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.4, еп.5 06:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 08:00 “Кос­ти” – се­риал, с.11, еп. 18 09:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.4, еп.5 10:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.3, еп.6 11:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5, еп.5 12:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал , с.1, еп. 8 13:00 “Сек­ре­тен от­ряд” – ек­шън,три­лър,фан­тас­ти­ка (САЩ, 2009), ре­жи­сьор – Пол Мак­Гуи­гън, ак­тьо­ри – Да­ко­та Фа­нинг, Скот Май­къл Кем­бъл, Крис Евънс, Ка­ми­ла Бел, Джи­мон Хон­су, Клиф Кър­тис и др. 15:00 “Кос­ти” – се­риал, с.11, еп. 19 16:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.4, еп.6 17:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал , с.1, еп. 9 18:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5, еп.6 19:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.3, еп.7 20:00 Пре­мие­ра: “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.2, еп.10 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Ска­тав­ки” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен , (САЩ, 2010), ре­жи­сьор – Ке­вин Смитч ак­тьо­ри – Фред Ар­ми­сен, Трей­си Мор­ган, Джим Нор­тън, Брус Уи­лис, Джей­сън Лий, Шон Уилям Скот, Ра­ши­да Джоунс, Адам Броу­ди, Ги­лер­мо Диаз, Ке­вин По­лак, Ми­шел Трах­тен­бърг и др. 00:00 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.2, еп.10 01:00 “Пос­ле­до­ва­те­ли­те” – се­риал, с.2, еп. 7 02:00 “Кос­ти” – се­риал, с.11, еп.19 03:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал , с.1, еп. 9 04:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5, еп. 6

bTV Comedy

05:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 06:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал, с.1 07:00 “Мое­то се­мей­ство” – се­риал 08:00 “Ше­га­джии” – се­риал, с.2 09:00 “Шоу­то на Сла­ви” -ве­чер­но ток шоу 10:00 “Не­ка сме чен­ге­та” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Люк Грий­нфилд, ак­тьо­ри – Джейк Джон­сън, Дей­мън Уе­йънс, Роб Ри­гъл, Джеймс Д’Ар­си, Ан­ди Гар­сия и др. 12:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал 12:30 “Щу­ри­те съ­се­ди” – се­риал 14:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 15:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 16:00 “Прия­те­ли” – се­риал 17:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­дий­но шоу 18:00 “Щу­ри­те съ­се­ди” – се­риал 19:30 “Мое­то се­мей­ство” – се­риал, с.4 20:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с.5 21:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.7 22:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.7 23:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.7 00:00 “Не­ка сме чен­ге­та” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Люк Грий­нфилд, ак­тьо­ри – Джейк Джон­сън, Дей­мън Уе­йънс, Роб Ри­гъл, Джеймс Д’Ар­си, Ан­ди Гар­сия и др. 02:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал, с.3 03:00 “Ше­га­джии” – се­риал 04:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал

Nova TV

05:20 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Вой­на­та на ро­зи­те” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:30 “Гос­по­да­ри на ефи­ра” – за­бав­но пре­да­ва­не /п/ 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Кри­тич­на точ­ка” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 5 се­зон 21:00 “По­ли­цаи­те от края на гра­да” (пре­мие­ра) – ко­ме­диен се­риал 22:00 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра” – за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 01:00 “Чер­ният спи­сък” – се­риен филм, 3 се­зон 02:00 “Неп­рос­ти­мо” – се­риен филм 04:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport 08:30 Билярд: Све­тов­на ку­па 2018, чет­вър­ти ден, пър­ва се­сия, ди­рек­тно 12:30 Не­де­лен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1(2017-18), 34-и епи­зод, пов­то­ре­ние 13:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ас­тън Ви­ла – Ар­се­нал (2010-11), пов­то­ре­ние 14:00 Билярд: Све­тов­на ку­па 2018, чет­вър­ти ден, вто­ра се­сия, ди­рек­тно 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Бас­кет­бол: Те­не­ри­фе – Бар­се­ло­на, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 BIT СПОРТ, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 BIT СПОРТ, (п) 07:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 11:00 “Епи­зод”, (п) 12:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров, (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 16:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 17:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 17:30 “Епи­зод”, (п) 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 BIT СПОРТ LIVE 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 20:30 “Епи­зод”, (п) 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 BIT СПОРТ 22:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 23:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 00:00 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти, (п) 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 02:00 “Епи­зод”, (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п)

Kanal 3

05:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 06:00 “Денят на жи­во”/п/ 07:00 “Всяка сут­рин”- сут­ре­шен блок 09:00 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Те­ле­мар­кет 12:20 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 “Все­ки сле­до­бед” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:10 Те­ле­мар­кет 17:15 “Има­те ду­ма­та 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:00 “Па­та­рин­ски Live” 19:30 НО­ВИ­НИ 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:30 “Па­та­рин­ски Live”/п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:30 09:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *