ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 18 НОЕМВРИ

БНТ

05:35 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:00 Ми­лион и две ус­мив­ки Дет­ско пре­да­ва­не 08:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Плюс то­ва Пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­щи Ми­ле­на Цве­тан­ска и Геор­ги Мил­ков 10:00 Биб­лио­те­ка­та Пре­да­ва­те за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра с во­де­щи Геор­ги Ан­ге­лов и Ан­дрей За­ха­риев 11:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва Раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди Пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:05 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка Пре­да­ва­не за фол­клор с во­де­щи Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов 14:10 Мал­ки ис­то­рии Пре­да­ва­не на со­циал­на те­ма­ти­ка с во­де­ща Ирен Ле­ви 15:10 Па­мет­ни­ка и не­го­вия брат до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2012г./, сце­на­рист и ре­жи­сьор Та­ма­ра Пе­щер­ска 16:35 Се­меен биз­нес тв филм 17:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев Пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 18:00 Жи­во­тът е вку­сен Ку­ли­нар­но риа­ли­ти с во­дещ Ути Бъч­ва­ров 19:00 70 /70 го­ди­ни Бъл­гар­ска граж­дан­ска ав­иа­ция/ до­ку­мен­та­лен филм/Бъл­га­рия, 2017г./, ав­тор Ве­се­ла Сми­лец, ре­жи­сьор Бо­рис­ла­ва Ди­мо­ва 19:55 Ле­ка нощ, де­ца! Случ­ки с бър­ко­ли­ни 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Шоу­то на Ка­на­ла Раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 21:45 Сес­тра Бе­ти иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2000г./, ре­жи­сьор Нийл Ла­Бют, в ро­ли­те: Ре­не Зе­луе­гър, Мор­ган Фрий­ман, Крис Рок, Грег Ки­ниър и др. (12) 23:35 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:50 Пос­лед­ният ве­ло­си­пе­дист дву­се­риен иг­ра­лен филм/1 част/п/ (12) 01:15 Ри­лин­гтън плейс тв филм /1 и 2 епи­зод/п/ (12) 03:05 Как се пра­ви? до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 03:50 Се­меен биз­нес тв филм/п/ 04:10 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва /п/

bTV

05:30 “Ала­ми­нут” /п./ 06:00 “Пин­гви­ни­те от Ма­да­гас­кар” – ани­ма­ция 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.12, еп.3,4 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Раз­пла­та­та” – дра­ма (САЩ, 2015), ре­жи­сьор – Марк Джон, ак­тьо­ри – Ка­ти Лек­лерц, Чад Ко­нъл, Джей­къб Блеър, Крис­то­фър Ро­за­мунд, Ва­ле­ри Планш, Барб Ми­чел и др. 15:00 “Се­дем ча­са раз­ли­ка” – се­риал, с.2, еп.19 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Бой­ни ко­ра­би” – ек­шън, фан­тас­ти­ка (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Пи­тър Бърг, ак­тьо­ри – Тей­лър Кич, Але­ксан­дър Скар­сгард, Брук­лин Де­кър, Риа­на, Та­да­но­бу Аса­но, Лиъм Ний­сън и др. 22:00 “Денят, в кой­то Зем­ята спря” – фан­тас­ти­ка (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Скот Де­рик­сан, ак­тьо­ри – Киа­ну Рийвс, Дже­ни­фър Ко­нъ­ли, Джей­дън Смит, Ке­ти Бейтс и др. 00:00 “Днев­ни­ци­те на вам­пи­ра” – се­риал, с.5, еп.1 01:00 “Стей­си Ду­ли раз­след­ва: Кан­кун” – до­ку­мен­та­лен филм 02:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” /п./ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 03:00 “Cool…T” /п./ – лай­фстайл пре­да­ва­не 04:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу

bTV Action

05:00 “Го­тъм” – се­риал, еп. 6 06:00 “Ава­тар: Ле­ген­да за Анк” – ани­ма­ция 08:00 “Пра­ве­ден” – се­риал, с.6, еп.11,12,13 11:00 “Бягство” – кри­ми­на­лен, ек­шън (САЩ, Бъл­га­рия, 2013), ре­жи­сьор – Кор­тни Со­ло­мон, Йо­рън Ле­ви, ак­тьо­ри – Итън Хоук, Се­ле­на Го­мез, Ка­лоян Во­де­ни­ча­ров, Ве­ли­зар Пеев, Ве­лис­лав Пав­лов, Джон Войт, Се­ле­на Го­мез, Брус Пейн, Ивай­ло Ге­рас­ков, Ди­мо Але­ксиев, Деян Ан­ге­лов и др. 13:00 “Аз съм ле­ген­да” – фен­тъ­зи, дра­ма (САЩ, 2007), ре­жи­сьор – Фран­сис Ло­рънс, а ак­тьо­ри – Уил Смит, Алис Бра­га, Чар­ли Тан, Са­ли Ри­чар­дсън-Уит­филд, Уи­лоу Смит, Даш Ми­хок и др. 15:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.5 еп.22,23 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:45 “Смър­то­нос­но оръ­жие 2” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 1989), ре­жи­сьор – Ри­чард До­нър, ак­тьо­ри – Мел Гиб­сън, Да­ни Глоу­вър, Джо Пе­ши, Джос Ак­ланд, Пат­си Кен­сит, Трей­си Уолф и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Тан­го и Кеш” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 1989), ре­жи­сьор – Ан­дрей Кон­ча­лов­ски, ак­тьо­ри – Сил­вес­тър Ста­лоун, Кърт Ръ­сел, Те­ри Ха­чър, Джак Па­лейнс и др. 00:00 “При­зем­ява­не: Доб­ре дош­ли в Из­точ­на Ев­ро­па” – ек­шън, ко­ме­дия (Лит­ва, Ве­ли­коб­ри­та­ния 2014), ре­жи­сьор – Еми­лис Ве­ли­вис,ак­тьо­ри – Ви­ни Джоунс, Скот Уилямс, Джил Дар­нел, Оли­вър Джак­сън, Ан­тъ­ни Стре­чън, Ан­дрюс Жю­раус­кас, Мо­ни­ка Вай­чу­ли­те и др. 02:00 “Пра­ве­ден” – се­риал, с.6, еп. 12,13 04:00 “Тан­го и Кеш” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 1989), ре­жи­сьор – Ан­дрей Кон­ча­лов­ски, ак­тьо­ри – Сил­вес­тър Ста­лоун, Кърт Ръ­сел, Те­ри Ха­чър, Джак Па­лейнс и др.

bTV Comedy

05:00 “Майк и Мо­ли” /п/- се­риал 06:00 “Парт­ньо­ри” – се­риал, с.2 07:00 “Раз­лич­но ед­нак­ви” – се­риал, с.6 08:00 “Клуб “Ве­се­лие” – се­риал, с.6 09:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра”- се­риал, с.1 10:00 “Мис Таен агент 2: Въо­ръ­же­на и прек­рас­на” – ко­ме­дия,три­лър (САЩ, 2005), ре­жи­сьор – Джон Пас­кин, ак­тьо­ри – Сан­дра Бъ­лок, Дит­рих Ба­дер, Ър­ни Хъд­сън, Ре­джи­на Кинг, Ен­ри­ке Мар­чиа­но, Уилям Шат­нър, Хе­дър Бърнс, Трийт Уилямс и др. 12:00 “Но­ви­те съ­се­ди ” /п./- ко­ме­диен се­риал 15:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал, с. 1-2 18:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал 19:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – ко­ме­диен се­риал 20:30 “Днев­ни­кът на един Дрън­дьо: Род­рик ко­ман­до­ри” – ко­ме­дия (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Дей­вид Бауърс, ак­тьо­ри – Стив Зан, Рей­чъл Ха­рис, За­ка­ри Гор­дън, Пей­тън Лист, Де­вон Бос­тик, Оуен Бес­ти и др. 22:30 “Ше­га­джии”- се­риал 23:30 “Офи­сът” /п./ – се­риал 00:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал 03:30 “Ше­га­джии” /п./- се­риал 04:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал

Nova TV

06:00 “Две­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм /п/ 07:00 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 4 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 12:50 “Бе­то­вен 3”- с уч. на Джъдж Рей­нхолд, Май­къл Чи­ко­ли­ни, Ми­хае­ла Га­ло, Франк Гор­шин, Джей­ми Марш, Джу­лия Суи­ни, Джо Пих­лър и др. 14:50 “Агент Ко­ди Банкс 2: Дес­ти­на­ция Лон­дон” – с уч. на Фран­ки Мю­ниц, Ан­тъ­ни Ан­дер­сън, Ха­на Спиъ­рит, Син­тия Сти­вън­сън, Да­ниел Рой­бък, Ана Чан­се­лър и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Крийд: Сър­це на шам­пион” (пре­мие­ра) – с уч. на Сил­вес­тър Ста­лоун, Май­къл Б. Джор­дан, Те­са Том­псън, Греъм Мак­та­виш, Фи­ли­ша Ра­шад и др. 22:45 “Z-та све­тов­на вой­на” – с уч. на Брад Пит, Ма­тю Фокс, Дей­вид Ан­дрюс, Ерик Уест, Ми­рей Инос, Пиер­фран­чес­ко Фа­ви­но и др. 01:00 “Бе­то­вен 3” – с уч. на Джъдж Рей­нхолд, Май­къл Чи­ко­ли­ни, Ми­хае­ла Га­ло, Франк Гор­шин, Джей­ми Марш, Джу­лия Суи­ни, Джо Пих­лър и др. /п/ 03:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не /п/ 04:30 “Z-та све­тов­на вой­на” – с уч. на Брад Пит, Ма­тю Фокс, Дей­вид Ан­дрюс, Ерик Уест, Ми­рей Инос, Пиер­фран­чес­ко Фа­ви­но и др. /п/

Nova Sport

09:00 Дартс: “Голям шлем” 2017, пе­ти ден, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Прес­тън Норт Енд – Бол­тън Уон­дъ­рърс, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Бар­се­ло­на, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Лил – Сент Ет­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Нант, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 20:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ар­се­нал – Тот­нъм Хот­спър (2008-09), пов­то­ре­ние 20:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:00 Дартс: “Голям шлем” 2017, ос­ми ден, ди­рек­тно 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 BIT СПОРТ, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 BIT СПОРТ, (п) 07:00 Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п 08:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 09:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва LIVE 11:00 най-доб­ро­то от “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие – 1 част 13:00 Ста­жан­та бро­ди, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, (п) 14:00 най-доб­ро­то от “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 1 част 15:00 най-доб­ро­то от “Един прек­ра­сен ден” – 1 част 16:00 най-доб­ро­то от “еМи­сия Бъл­га­рия” – 1 част 17:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 18:00 БЛИЦ НО­ВИ­НИ 18:05 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва, (п) 20:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров, (п) 21:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток­шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же 00:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на, (п) 01:00 най-доб­ро­то от “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие, (п) 03:00 най-доб­ро­то от “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 04:00 най-доб­ро­то от “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес

Kanal 3

06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 08:00 “Денят на жи­во”/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си”, из­бра­но 10:00 Те­ле­мар­кет 10:15 “Кок­тейл” с Де­си Жабл­яно­ва/п/ 11:15 ТОП ШОП 11:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 12:00 “Веч­ни­те пес­ни”/п/ 13:00 “Уи­кенд с Ро­си” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 Те­ле­мар­кет 14:30 “Без мон­таж”/п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Tоп шоп 15:30 “Па­та­рин­ски Live/п/ 16:00 “Чет­вър­та ин­стан­ция”- ток­шоу/п/ 17:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 Хо­ли­вуд с Иве­ли­на Кун­че­ва 20:00 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва 20:30 “Спорт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 “Кок­тейл” с Де­си Жабл­яно­ва 22:30 “Уи­кенд с Ро­си”/п/ 23:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 00:30 НО­ВИ­НИ/п/ 01:00 06:30 – Пов­то­ре­ния

 

 

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *