ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 18 ОКТОМВРИ

БНТ

05:25 Още от деня /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Ди­нас­тия­та Ро­ма­но­ви – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /6 епи­зод/ 13:30 Кул­тур­но­то нас­ледс­тво на Бъл­га­рия 2 – до­ку­мен­та­лен филм /4, пос­лед­на се­рия/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии 15:00 Спе­циа­ли­зи­ра­но пре­да­ва­не за хо­ра с ув­ре­ден слух 15:15 Раз­след­ва­не­то на Мун – тв филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 БНТ на 60      /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм   /5 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев 22:00 БНТ на 60 23:00 По све­та и у нас 23:30 Кон­церт на Ма­ли­на Мой /САЩ/ Меж­ду­на­ро­ден джаз фес­ти­вал Бан­ско 2019 00:30 В тър­се­не на Грей­сланд – иг­ра­лен филм /САЩ, 1998 г./, ре­жи­сьор Дей­вид Ун­клър, в ро­ли­те Хар­ви Кай­тел, Бри­джет Фон­да, Грет­хен Мол, Джо­на­тан Шек и др. 02:10 Кул­ту­ра.БГ /п/ 03:10 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 04:15 Още от деня /п/ 04:55 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.3, еп.25 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, с.2, еп.36 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.6, еп.66 16:00 “Ед­но гол­ямо се­мей­ство” – се­риал, с.2, еп.12 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.13 еп.115 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги ” – се­риал, еп.3 21:00 “Фер­ма­та: Нов свят” – риа­ли­ти, с.5 22:30 Пре­мие­ра: “По­мощ 112” – ек­шън-кри­ми­нал­на риа­ли­ти по­ре­ди­ца 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3, еп.15 00:30 “Вто­ри шанс” /п/ – се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал

bTV Action

05:15 “Час пик” – се­риал, еп.5 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, с.2, еп.12-15 08:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.10 09:00 “Час пик” – се­риал, еп.5 10:00 “Го­тъм” – се­риал, с.2, еп.3 11:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.19 12:00 “Сто­те” – се­риал, с.5, еп.5 13:00 “Па­са­жер 57” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1992), ре­жи­сьор Ке­вин Хукс, в ро­ли­те Уес­ли Снайпс, Брус Пейн, Том Сай­змор, Ели­за­бет Хър­ли, Брус Грий­нууд и др. 15:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.11 16:00 “Час пик” – се­риал, еп.6 17:00 “Сто­те” – се­риал, с.5, еп.6 18:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.20 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Го­тъм” – се­риал, с.2 еп.4 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.4, еп.12 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Ек­шън пе­тък: “Ин­диа­на Джоунс и кралс­тво­то на крис­тал­ния че­реп” – прик­лю­чен­ски, ек­шън (САЩ, 2008), ре­жи­сьор Сти­вън Спил­бърг, в ро­ли­те: Ха­ри­сън Форд, Кейт Блан­шет, Ка­рън Алън, Шая Ла­Баф, Рей Уин­стън, Джон Хърт, Джим Брод­бент, Дмит­рий Дячен­ко, Са­ша Спил­бърг и др. 00:15 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.4, еп.12 01:15 “Го­тъм” – се­риал, с.2, еп.4 02:15 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.11 03:15 “Сто­те” – се­риал, с.5, еп.6 04:15 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.20

bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.4, еп.9, 10 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 09:00 “Без­дом­но­то шоу на Ба­шар Ра­хал” – ток­шоу (2015), еп.13 10:00 “Кухня в Па­риж” – ко­ме­дия (Ру­сия, 2014), ре­жи­сьор Дмит­рий Дячен­ко, в ро­ли­те Дмит­рий На­за­ров, Марк Бо­га­ти­рьов, Еле­на Под­ка­мин­ская, Дмит­рий На­гиев, Олег Та­ба­ков, Вен­сан Пе­рес, Ми­хаил Та­ра­бу­кин и др. 12:00 “По сре­да­та” – се­риал 13:00 “Су­пер еки­паж” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.84 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2019 – есен), еп.11, 12 18:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.8, еп.15, 16 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.9, еп.9 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, en.35 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.2 еп.24, с.3, еп.1 23:00 Пре­мие­ра: “Су­пер еки­паж” – се­риал, еп.9, 10 00:00 “Кухня в Па­риж” /п/ – ко­ме­дия (Ру­сия, 2014) 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 03:00 “По сре­да­та” – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал

Nova TV

05:20 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 3 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Кръв­ни връз­ки” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 8 21:00 “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти 22:00 Сту­дио “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 3 00:30 “Скор­пион” – се­риен филм, се­зон 2 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Ва­лен­сия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ат­лас Де­мен­хорст – Вер­дер Бре­мен, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 14:00 Фут­бол: Ко­вън­три Си­ти – Тран­миър Роу­върс, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Вюр­цбур­гер Ки­керс – Хо­фен­хайм, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 18:00 Тае­куон­до: ГП Со­фия 2019, пър­ви ден, ди­рек­тно 22:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Ене­рги Кот­бус – Ба­йерн Мюн­хен, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Без мон­таж” 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Денят на жи­во” /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ1 11:15 “Ре­зул­та­тът” /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live”  /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *