ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 18 СЕПТЕМВРИ

  БНТ

05:25 Още от деня, ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва, сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:10 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли, за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу/п/ 14:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3, тв филм /9 епи­зод/ 14:45 Мал­ки ис­то­рии 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Све­тът на жес­то­ве­те 16:45 Све­тът и ние 17:00 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев 22:00 Бри­га­да 15-се­риен тв филм /Ру­сия, 2002 г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Але­ксей Си­до­ров, в ро­ли­те Сер­гей Без­ру­ков, Дмит­рий Дю­жев, Па­вел Май­ков, Вла­ди­мир Вдо­ви­чен­ков и др. (14) 23:00 По све­та и у нас 23:30 Кон­церт на Мей­сио Пар­кър /САЩ/ Меж­ду­на­ро­ден джаз фес­ти­вал – Бан­ско 2019 00:25 Све­тът и ние /п/ 00:40 100% буд­ни /п/ 02:30 Кул­ту­ра.БГ /п/ 03:45 Из­вън иг­ра­та /п/ 04:15 Му­зи­ка, му­зи­ка /п/ 04:45 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3, тв филм /9 епи­зод/п/ 

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с. 2, еп. 7 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с. 2, еп. 11 06:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с. 2, еп. 90 15:30 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с. 15, еп. 31 – 33 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с. 14, еп. 51 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с. 3, еп. 64 21:00 “Фер­ма­та: Пътят на ед­на меч­та” – риа­ли­ти, с. 6 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния” – се­риал, с. 19, еп. 7 01:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, еп. 23 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:30 “За­ви­на­ги” – се­риал, с. 2, еп. 32 

bTV Action

05:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 3, еп. 16 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с. 4, еп. 9 – 12 08:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 3, еп. 16 09:00 “Го­тъм” – се­риал, с. 4, еп. 21 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 3, еп. 18 11:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 4, еп. 8 12:00 “Сто­те” – се­риал, с. 4, еп. 3 13:00 “Агент Х” – се­риал, еп. 9, 10 15:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 3, еп. 17 16:00 “Го­тъм” – се­риал, с. 4, еп. 22 17:00 “Сто­те” – се­риал, с. 4, еп. 4 18:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 4, еп. 9 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те (пре­мие­ра): “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 4, еп. 1 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 5, еп. 4 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Ек­шън пе­тък: “Смър­то­нос­но оръ­жие 3” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1992), ре­жи­сьор Ри­чард До­нър, в ро­ли­те Мел Гиб­сън, Да­ни Гла­вър, Джо Пе­ши, Ре­не Ру­со, Стюарт Уил­сън, Дар­лийн Лав, Трей­си Улф, Ник Чин­лънд, Марк Пе­лег­ри­но и др. 00:15 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 5, еп. 4 01:15 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 4, еп. 9 02:15 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 4, еп. 1 03:15 “Сто­те” – се­риал, с. 4, еп. 4 04:15 “Го­тъм” – се­риал, с. 4, еп. 22

bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 7, еп. 7, 8 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 08:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п/ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 10:00 “По­ли­цей­ска ака­де­мия 6: Град под об­са­да” – ко­ме­дия (САЩ, 1989), ре­жи­сьор Пи­тър Бо­нърс, в ро­ли­те Бу­ба Смит, Дей­вид Граф, Май­къл Уин­слоу, Лес­ли Ис­тър­брук, Ма­рион Рам­зи, Мат Мак­кой и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Су­пер еки­паж” /п/ – се­риал 15:00 “Прес­пав” /п/ – се­риал 16:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, еп. 23, 24 19:00 Пре­мие­ра: “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп. 82 20:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп. 35 20:30 “Прес­пав” – се­риал, еп. 49, 50 22:00 “Су­пер еки­паж” – се­риал, еп. 19, 20 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 2, еп. 21, 22 00:00 “По­ли­цей­ска ака­де­мия 6: Град под об­са­да” /п/ – ко­ме­дия (САЩ, 1989) 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 04:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (есен 2019) 

Nova TV

05:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 7 /п/ 06:30 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “All inclusive” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 2 21:00 “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти, се­зон 2 22:30 “Братя” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 20 00:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 7 01:30 “Же­не­ни с де­ца” – се­риен филм, се­зон 6 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 04:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: Спар­так – СКА, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 12:00 Фут­бол: Дуис­бург – Бо­ру­сия Дор­тмунд, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 14:00 Фут­бол: Ип­суич Таун – Уи­гън Ат­ле­тик, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Вал­дхоф Ман­хайм – Фрай­бург, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2020-21), 1-ви кръг /п/ 18:30 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Гер­ма­ния (2020-21), 1-ви кръг /п/ 19:00 Хо­кей на лед: Неф­те­хи­мик – Ава­нгар­д, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га, ди­рек­тно 21:30 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 21:45 Фут­бол: Ко­вън­три Си­ти – Куинс Парк Рей­нджърс, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 23:40 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 00:00 Бас­кет­бол: Фи­нал за Су­пер­ку­па­та на Ис­па­ния /п/ 02:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:15 Край на прог­ра­ма­та 

Kanal 3

06:30 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 01:00-07:00 – Пов­то­ре­ния 

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *