ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 18 СЕПТЕМВРИ

БНТ

05:50 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня 06:00 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Иво Ни­ко­ди­мов и Юлия Сте­фа­но­ва 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра – ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва и Ди­ми­тър Стоя­но­вич 11:00 Здра­ве­то от­бли­зо – здрав­но пре­да­ва­не с во­дещ Ма­рия Ан­до­но­ва 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Кос­ми­чес­ки ко­раб “Дог­стар”2 – ани­ма­цио­нен филм /11 епи­зод/ 13:25 Ло­ши­те доб­ри прия­те­ли дет­ски тв филм /13, пос­ле­ден епи­зод/ 13:50 Чуй звез­ди­те – тв филм /Бъл­га­рия, 2003 г./, ре­жи­сьор Ми­хаил Мел­тев, в ро­ли­те Иван Ива­нов, Деян Дон­ков, Све­тос­лав Ка­цар­ски, Во­лен Мил­чев и др. 14:35 Дой­че ве­ле: Шифт 14:50 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:05 Бра­тов­че­ди 12-се­риен – тв филм /Ита­лия, 2011 г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Ви­то­рио Син­до­ни, в ро­ли­те Джу­лио Скар­па­ти, Ни­но Фра­си­ка, Еу­ри­ди­че Еви­та Ак­сен и др. 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Мал­ки ис­то­рии – до­ку­мен­та­лен слот 16:50 Ед­но гол­ямо се­мей­ство 2 – тв филм /10 епи­зод/ 17:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:40 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! Са­ра и па­те­то 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg 1100 го­ди­ни от бит­ка­та при Ахе­лой 22:00 Мус­ке­та­ри­те 3 – 10-се­риен тв филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2016 г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Ан­ди Хей, в ро­ли­те Том Бърк, Сант­яго Каб­ре­ра, Хауърд Чарлс, Але­ксан­дра Дау­линг и др. 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Мом­че­та­та от “Ме­ди­сън аве­ню”6 – 13-се­риен тв филм /САЩ, 2014 г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Скот Хор­нбей­кър, в ро­ли­те Джон Хам, Ели­за­бет Мос, Вин­сънт Кар­тхай­зър и др. 00:20 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 00:30 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 02:15 Ед­но гол­ямо се­мей­ство 2 – тв филм /10 епи­зод/ 03:10 Бра­тов­че­ди – тв филм /1 епи­зод/п/ 04:10 Из­кус­тво­то на 21 век 04:40 Още от деня /п/

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п./ – се­риал 06:00 “Кунг фу пан­да: Ле­ген­да за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Град­ско мо­ми­че” – се­риал, с. 1, еп. 48 15:00 Пре­мие­ра: “Ита­лиан­ска­та бул­ка” – се­риал, с.1, еп.114 16:00 Пре­мие­ра: “Кли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с.2, еп. 28 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:55 Спорт то­то 18:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп. 810 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ве­ли­ко­леп­ният век: Кьо­сем” – се­риал, с. 1, еп.58 21:00 “Фер­ма­та” – риа­ли­ти 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Мои­те ми­ли съ­се­ди”- се­риал, с.1, еп.16 01:30 “Вът­реш­на си­гур­ност” – се­риал, с.3, еп.3 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп. 692

bTV Action

05:00 “Ин­дия: На­цио­на­лен парк Кан­ха” – до­ку­мен­та­лен филм 06:00 “Пин­гви­ни­те от Ма­да­гас­кар” – ани­ма­ция 08:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 4 еп. 8 09:00 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с.7 еп.9 10:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.2, еп. 15 11:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп. 12 12:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп. 18 13:00 “Код “Счу­пе­на стре­ла” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1996), ре­жи­сьор – Джон Ву, ак­тьо­ри – Джон Тра­вол­та, Крис­чън Слей­тър, Са­ман­та Ма­тис, Дел­рой Лин­до, Боб Гун­тън, Франк Уа­ли, Хауи Лонг и др. 15:00 Пре­мие­ра: “Пла­ти­на” – се­риал, с.3, еп.2 16:00 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с.7, еп.10 17:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп. 19 18:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп. 13 19:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.2, еп. 16 20:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4, еп. 9 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Зе­мек­ру­ше­ние”- ек­шън,три­лър (САЩ, 2016), ре­жи­сьо­ри – Ник Ла­йън, ак­тьо­ри – Ан­дрю Джей Кей­търс, Але­кса Ман­сор, То­ниа Кей и др. 00:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4 еп.9 00:45 “Су­пер­гърл” – се­риал, с..2, еп. 16 01:45 “Пла­ти­на” – се­риал, с.3, еп.2 02:45 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп. 19 03:45 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп. 13 04:45 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не

bTV Comedy

05:00 “Парт­ньо­ри” /п./- се­риал 06:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.5 07:00 “Ста­жан­ти” – се­риал 08:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.5 09:00 “Ала­ми­нут” – ко­ме­дий­но пре­да­ва­не 10:00 “Лу­до­то ку­че и Гло­рия” – дра­ма, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен, ро­ман­ти­чен (САЩ, 1993), ре­жи­сьор – Джон Мак­ню­тън, ак­тьо­ри – Ро­бърт де Ни­ро, Бил Мъ­ри, Ума Тър­ман, Дей­вид Ка­ру­зо, Майк Стар, Ка­ти Бей­кър и др. 12:00 “Два­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” – ко­ме­диен се­риал 13:00 “Стар­че­та раз­бой­ни­ци с Бе­ти Уайт” – ко­ме­дий­на по­ре­ди­ца 13:30 “Клуб “Ве­се­лие” – се­риал 14:30 “Су­пер­мар­кет” – ко­ме­диен се­риал 15:00 “На по-доб­ро място” – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./- ко­ме­диен се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те” – ко­ме­дий­но пре­да­ва­не 18:00 “Оне­зи от пар­те­ра” – се­риал, с.1 19:00 “Ста­жан­ти” – се­риал, с.2 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал 21:30 Пре­мие­ра: “Су­пер­мар­кет” – ко­ме­диен се­риал, с.1 22:00 Пре­мие­ра: “На по-доб­ро място” – се­риал, с.1 22:30 “Два­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” – ко­ме­диен се­риал, с.1 23:30 Пре­мие­ра: “Офи­сът” – се­риал, с.9 00:00 “Лу­до­то ку­че и Гло­рия” – дра­ма, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен, ро­ман­ти­чен (САЩ, 1993), ре­жи­сьор – Джон Мак­ню­тън, ак­тьо­ри – Ро­бърт де Ни­ро, Бил Мъ­ри, Ума Тър­ман, Дей­вид Ка­ру­зо, Майк Стар, Ка­ти Бей­кър и др. 02:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./- се­риал 03:00 “По сре­да­та” /п./ – се­риал 04:00 “Оне­зи от пар­те­ра” /п./ – се­риал

Nova TV

05:20 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Две­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм 13:30 “Дъ­щер­ята на Ана­нди” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми”(пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 VIP BROTHER 2017 – реа­ли­ти шоу 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 01:00 “От­мъ­ще­ние­то” – се­риен филм, се­зон 4 02:00 “За­ко­ни­те на съд­ба­та”- се­риен филм 03:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:00 “Две­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм /п/

Nova Sport

09:00 Дартс: Шам­пион­ска ли­га 2017, пър­ви ден, пър­ва се­сия, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ди­жон – Сент Ет­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Барн­зли – Ас­тън Ви­ла, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Ам­иен – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Хъл Си­ти – Сън­дър­ланд, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (17-18), 6-и епи­зод, пов­то­ре­ние 22:45 Фут­бол: Мо­на­ко – Страс­бург, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 00:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:00 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 Най-доб­ро­то от “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков (п) 09:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 10:00 “Чес­тно ка­за­но с Лю­ба Ку­ле­зич”, пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, (п) 11:00 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу LIVE 13:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 14:00 “Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, (п) – 1 част 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски LIVE 19:30 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич LIVE 20:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, из­бра­но 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски LIVE 23:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 00:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 01:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 02:30 “Без Це­ло­фан”, ак­туал­ни по­ли­ти­чес­ки из­явле­ния без цен­зу­ра 03:00 “Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, (п)

Kanal 3

05:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – сут­ре­шен блок 09:00 “Офа­нзи­ва”/п/ 11:00 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 11:15 Топ Шоп 11:30 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва/п/ 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Те­ле­мар­кет 12:20 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:10 “Хо­ли­вуд”/п/ 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 Топ шоп 15:45 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 16:00 “Все­ки сле­до­бед” с Кри­си” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “До­ку­мен­ти­те с Ан­тон То­до­ров” – ис­то­рии за пре­хо­да и не­го­ви­те ге­рои 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:00 Па­та­рин­ски Live 19:30 “Денят на жи­во” 20:30 “Спорт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Па­та­рин­ски Live/п/ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 00:30 НО­ВИ­НИ/п/ 01:00 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/ 02:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

 

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *