HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 18 ФЕВРУАРИ

БНТ

06:40 Зим­ни оли­мпий­ски иг­ри 2018: ски ал­пий­ски дис­цип­ли­ни, ги­гант­ски сла­лом /мъ­же, IІ манш/ 08:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов Пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва Раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 #Ев­ро­па Ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Пе­тър Геор­гиев 13:00 Зим­ни оли­мпий­ски иг­ри 2018: биат­лон /15 км ма­сов старт, мъ­же/, бър­зо пър­зал­яне с кън­ки, ски ал­пий­ски дис­цип­ли­ни, ги­гант­ски сла­лом /мъ­же/, хо­кей на лед: Шве­ция – Фин­лан­дия 17:00 Пат­риар­хът на пра­во­то /Жив­ко Ста­лев/ до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2013г./, ре­жи­сьор Пла­мен Ни­ко­лов 17:30 Оли­мпий­ски вър­хо­ве сту­дий­на прог­ра­ма 18:30 Спорт ТО­ТО 19:05 11 сеп­тем­ври – ис­ти­ни, лъ­жи и кон­спи­ра­ции до­ку­мен­та­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2016г./ 19:55 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Клоп­ка­та на Мег­ре иг­ра­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2016г./, ре­жи­сьор Аш­ли Пиър, в ро­ли­те: Роуън Ат­кин­сън, Лио Стар, Шон Дин­гуол, Бет Кук и др. 22:20 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 22:35 Нощ­ни пти­ци Ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Ис­кра Ан­ге­ло­ва 23:35 Скриш­на иг­ра иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2005г./, ре­жи­сьор Ми­хаел Ха­не­ке, в ро­ли­те: Да­ниел От­ьой, Жу­лиет Би­нош, Мо­рис Бе­ни­шу, Ани Жи­рар­до и др. (12) 01:30 Вой­на и мир тв филм /6, пос­лед­на се­рия, 2 част/п/ (12) 02:15 Как се пра­ви? до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 03:10 Япо­ния днес 03:20 Браз­ди /п/ 03:50 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва /п/ 04:50 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/

bTV

05:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п./ – се­риал 05:30 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция 06:00 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция 07:00 “Ка­то на ки­но” – пре­да­ва­не за ки­но с во­дещ Ми­хаил Дю­зев 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се…” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Мар­ли и аз: На­ча­ло­то” – ко­ме­дия, дра­ма, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Дей­вид Фран­кел, ак­тьо­ри – Оуен Уил­сън, Дже­ни­фър Ани­стън, Кат­лийн Тър­нър, Алън Ар­кин, Ерик Дейн и др. 15:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.4, еп.2,3 16:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.12, еп.13,14 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Гла­сът на Бъл­га­рия” – му­зи­кал­но шоу 21:30 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид 22:30 Пре­мие­ра: “Хро­ни­ки­те на Ша­на­ра” – се­риал, с.2, еп. 9 23:30 “Днев­ни­ци­те на вам­пи­ра” – се­риал, с.6, еп.4 00:30 “Кос­мос” – науч­но-по­пуля­рна по­ре­ди­ца 01:30 “Мар­ли и аз: На­ча­ло­то” – ко­ме­дия, дра­ма, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Дей­вид Фран­кел, ак­тьо­ри – Оуен Уил­сън, Дже­ни­фър Ани­стън, Кат­лийн Тър­нър, Алън Ар­кин, Ерик Дейн и др. 03:20 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 04:20 “Тър­си се…” /п./ – ток­шоу

bTV Comedy

05:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./- се­риал 06:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.2 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с.2 08:00 “Стар­че­та раз­бой­ни­ци с Бе­ти Уайт” – се­риал, с.2 09:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра”- се­риал, с.2 10:00 “Ис­то­рия­та на Пе­пеля­шка: Има­ло ед­на пе­сен” – ко­ме­дия, се­меен, ро­ман­ти­чен, САЩ, 2011 г., ре­жи­сьор: Дей­мън Сан­тос­те­фа­но, в ро­ли­те: Лю­си Хейл, Ми­си Пайл, Ме­ган Парк, Фре­ди Стро­ма, Дже­са­лин Уан­лим, Ти­тус Ма­кин-мл., Еми­ли Пиърс и др. 12:00 “Но­ви­те съ­се­ди ” /п./- ко­ме­диен се­риал 15:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал, с. 8 18:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал 19:30 “По сре­да­та” – се­риал 20:30 “Краят на све­та” – ко­ме­дия, ек­шън, фан­тас­ти­ка (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, Япо­ния, 2013), ре­жи­сьор – Ед­гар Райт, ак­тьо­ри – Сай­мън Пег, Дей­вид Брад­ли, Еди Мар­сан, Мар­тин Фрий­ман, Па­ди Кон­си­дин, Ник Фрост, Ро­за­мунд Пайк, Са­ман­та Уайт и др. 22:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.2 23:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал 02:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал 03:00 ” Стар­че­та раз­бой­ни­ци с Бе­ти Уайт” /п/- се­риал 04:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал

bTV Action

06:00 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция 08:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5, еп.19,20,21 11:00 “Ог­не­но тор­на­до” – ек­шън,прик­лю­чен­ски (САЩ, Ка­на­да, 2015), ре­жи­сьор – Джордж Ер­шбей­мър, ак­тьо­ри – Ра­йън Бар, Леа Бей­тман, Джей­къб Чем­бърс, Ли­за Сиа­ра, Джеф Кларк, Ей­лин Дитц, Ан­на Фрей­зър и др. 12:45 “Пре­въз­ходс­тво­то на Борн” – ек­шън, три­лър, кри­ми­на­лен (САЩ, Гер­ма­ния, 2004), ре­жи­сьор – Пол Грий­нграс, ак­тьо­ри – Мат Дей­мън, Фран­ка По­тен­те, Бра­йън Кокс, Джу­лия Стайлс, Карл Ър­бън и др. 15:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп. 17,18 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 19:00 “Въз­хо­дът на пла­не­та­та на май­му­ни­те” – ек­шън, фан­тас­ти­ка, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Ру­пърт Уа­йът, ак­тьо­ри – Бра­йън Кокс, Джеймс Фран­ко, Фрей­да Пин­то, Дон Чий­дъл, Джон Лит­гоу и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Биб­лио­те­карят 2: Зав­ръ­ща­не в руд­ни­ци­те на цар Со­ло­мон” – прик­лю­чен­ски, ек­шън, фен­тъ­зи (САЩ, 2006), ре­жи­сьор – Джо­на­тан Фрейкс, ак­тьо­ри – Боб Нюарт, Ноа Уай­ли, Оли­мпия Ду­ка­кис, Гей­бриъл Ан­уор и др. 23:45 “Из­бран” – се­риал, с.3, еп.1-6 02:45 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5, еп.20,21 04:15 “Опа­сен коп­неж” – три­лър (Ка­на­да, 2016), ре­жи­сьор – Пол Ша­пи­ро, ак­тьо­ри – Лин­дзи Хар­тли, Па­ло­ма Квиат­ков­ски, Дан Пейн, Дже­дай­да Гу­дакр и др

Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Не­по­роч­на­та Джейн” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Къ­ща­та на спо­ме­ни­те” – с уч. на Еми­ли Роуз, Джъс­тин Брю­нинг, Лин­дзи Уог­нър, Адам Кауф­ман, Брус Бок­слай­тнър, Адам Ска­лия и др. 14:15 “Пос­лед­вай сър­це­то” (пре­мие­ра) – с уч. на Кей­си Дай­дрик, Рай­ли Вол­кел, Дърк Бло­кър, Бран­дън Джоунс и др. 16:00 “Аз оби­чам Бъл­га­рия” – за­бав­но пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Кош­ма­ри в кухн­ята” – пре­да­ва­не на NOVA 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “G.I. JOE: От­ве­тен удар” – с уч. на Дуейн Джон­сън, Ча­нинг Тей­тъм, Ей­дриан Па­ли­ки, Джо­на­тан Прайс, Брус Уи­лис, Ар­нолд Вос­лу, Рей Сти­вън­сън и др. 22:15 “Злат­но­то око” – с уч. на Пиърс Брос­нан, Шон Бийн, Иза­бе­ла Ско­руп­ко, Фам­ке Ян­сен, Джу­ди Денч, Алън Къ­минг, Че­ки Ка­рио и др. 01:00 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:30 “Пос­лед­вай сър­це­то” – с уч. на Кей­си Дай­дрик, Рай­ли Вол­кел, Дърк Бло­кър, Бран­дън Джоунс и др./п/ 03:50 “Къ­ща­та на спо­ме­ни­те” – с уч. на Еми­ли Роуз, Джъс­тин Брю­нинг, Лин­дзи Уог­нър, Адам Кауф­ман, Брус Бок­слай­тнър, Адам Ска­лия и др. /п/.

Nova Sport

09:30 Бас­кет­бол: Ва­лен­сия/Те­не­ри­фе – Реал Мад­рид/Уни­ка­ха, по­лу­фи­на­лен мач за Ку­па­та на краля, пов­то­ре­ние 11:15 Бас­кет­бол: Гран Ка­на­рия/Фуен­лаб­ра­да – Бар­се­ло­на/Бас­ко­ния, по­лу­фи­на­лен мач за Ку­па­та на краля, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 13:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Уест Бро­мич Ал­биън – Стоук Си­ти (2010-11), пов­то­ре­ние 13:30 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2017-18), 23-и епи­зод 14:00 Фут­бол: Но­рич Си­ти – Ип­суич Таун, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Ни­ца – Нант, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 18:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ман­чес­тър Юнай­тед – Бол­тън Уон­дъ­рърс (2006-07), пов­то­ре­ние 18:30 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2017-18), 23-и епи­зод, пов­то­ре­ние 19:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2017-18), 27-и епи­зод 19:30 Бас­кет­бол: Фи­нал за Ку­па­та на краля, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Брис­тъл Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, за­пис 23:15 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Страс­бург, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 01:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2017-18), 27-и епи­зод, пов­то­ре­ние 01:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:00 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 най-доброто от Спорно за спорта” с Кирил Веселински, 1 част 05:30 “Star box”, предаване за българския и световния шоу бизнес, (п) 06:00 Документален филм 07:00 “Един прекрасен ден”, магазинно предаване с водещ Каролина Братанова, (п) 08:00 “О!здравей” предаване за здравословен начин на живот с водещ Магдалена Гигова 09:00 “Горещи срещи” с Венета Райкова, (п) 10:00 “Историята оживява”, (п) 10:30 “Аз уча английски” с Николая, (п) 11:00 “Една различна неделя”, магазинно предаване на журналистката Юлия Манолова, (п) 13:00 “Шоуто на играчите” вечерно ток шоу с Павел и Христо, (п) 14:00 “PLAYGASM” с Краси Петров, (п) 15:00 “Един прекрасен ден”, магазинно предаване с водещ Каролина Братанова, (п) 16:30 “Майсторски клас”, (п) 17:30 “Голямото интервю”, знаменити личности пред BiT, (п) 18:30 БЛИЦ НОВИНИ 18:35 “Шоуто на играчите” вечерно ток шоу с Павел и Христо, (п) 19:30 “Историята оживява”, (п) 20:00 “Горещи срещи” с Венета Райкова, (п) 21:00 “Майсторски клас”, (п) 22:00 “Без задръжки” с Наталия Кобилкина 23:00 “Една различна неделя”, магазинно предаване на журналистката Юлия Манолова, (п) 01:00 “Карамел” – предаване за красиви жени и интересни мъже, (п) 03:00 “Без задръжки” с Наталия Кобилкина, (п) 04:00 “Голямото интервю”, знаменити личности пред BiT, (п)

Kanal 3

06:30 “Кухнята на Звездев”/п/ 07:00 “Интервю” с Наделина Анева/п/ 08:00 “Уикенд с Роси”/п/ 09:00 “Пулс” с Гергана Добрева 09:30 “Всеки следобед”, избрано 10:30 Телемаркет 10:45 “Коктейл” с Деси Жаблянова/п/ 11:15 Топ Шоп 11:30 “Кухнята на Звездев”/п/ 12:00 “Вечните песни” 13:00 “Всеки следобед”, избрано 14:00 НОВИНИ 14:15 Телемаркет 14:30 “Без монтаж”/п/ 15:00 НОВИНИ 15:15 Tоп Шоп 15:30 “Патарински Live”/п/ 15:55 Телемаркет 16:00 “Без монтаж”, избрано 17:00 “Беновска пита” 19:00 НОВИНИ 19:30 “Интервю” с Наделина Анева 20:00 “Спорт в обектива” 20:30 “Дякон Левски”, филм – част 2 22:20 Холивуд” с Ивелина Кунчева 22:45 “Беновска пита”/п/ 00:30 06:30 – Повторения

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *