ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 18 ЮЛИ

БНТ

05:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:00 Ир­ко и бе­ли­те миш­ки, дет­ски тв филм 06:15 Коа­ла Кид дет­ски, ани­ма­цио­нен филм /коп­ро­дук­ция, 2012г./ 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 Ту­ри­зъм.бг /п/ 11:30 Тай­ният жи­вот на пти­ци­те, до­ку­ме­та­лен филм 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 14:00 Си­мон сре­щу стра­ха, до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2018 г./, ре­жи­сьор Геор­ги Те­нев 15:20 Ко­га­то лю­бов­та дой­де в гра­да, иг­ра­лен филм /Ка­на­да, 2013 г./, ре­жи­сьор Дей­вид Уи­нинг, в ро­ли­те Ло­рън Хо­ли, Ка­ме­рън Бан­крофт, Лу­си Гест и др. 17:00 Веч­на­та му­зи­ка /п/ 17:30 Моят плей­лист Доб­ри­на Чеш­ме­джие­ва/п/ 18:30 Из­вън иг­ра­та Ер­нес­ти­на Ши­но­ва /п/ 19:00 Ле­ка­ри по вре­ме на пан­де­мия 19:10 Ди­вия Франк в Ав­стра­лия, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца (12) 20:00 По све­та и у нас 20:30 След но­ви­ни­те 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Тър­жес­тве­на заря по по­вод 183 го­ди­ни от рож­де­ние­то на Ва­сил Лев­ски, пряко пре­да­ва­не от Кар­ло­во 21:45 Май­ка­та на Апо­сто­ла, до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2020 г./, ре­жи­сьор Йор­дан Ди­мит­ров 22:15 По све­та и у нас 22:30 Сту­дио Х: Два­ма мъ­же в гра­да, иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 1973 г./, ре­жи­сьор Жо­зе Джо­ва­ни, в ро­ли­те Жан Га­бен, Ален Де­лон, Вик­тор Ла­ну, Се­сил Ва­сор, Же­рар Де­пар­ди­йо и др. 00:10 Франк Кур­шу­ма иг­ра­лен филм /п/ (14) 01:35 Тай­ни­те на вой­на­та, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 02:25 Ди­вия Франк в Ав­стра­лия до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/(12) 03:30 Ко­га­то лю­бов­та дой­де в гра­да, иг­ра­лен филм /п/ 

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п/ – се­риал 06:00 “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, ани­ма­ция, еп. 6 06:30 “Аме­ри­кан­ския­т Юго­за­пад: От “Гранд Ка­ньон” до “До­ли­на­та на мър­тви­те” – до­ку­мен­та­лен филм 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 3, еп. 1 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” /п/ – лай­фстайл пре­да­ва­не 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” /п/ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Фут­бо­лен тат­ко” – ко­ме­дия, спор­тен, се­меен (САЩ, 2005), ре­жи­сьор Дже­си Ди­лън, в ро­ли­те Уил Фе­ръл, Ро­бърт Дю­вал, Майк Дит­ка, Кейт Уолш и др. 15:00 bTV Ва­кан­ция: “Фъс­тъ­че­та: Фил­мът” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Стив Мар­ти­но 16:50 “То­зи див, див за­пад” – уес­търн, ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 1999), ре­жи­сьор Ба­ри Со­нен­фелд, в ро­ли­те Уил Смит, Ке­вин Клайн, Ке­нет Бра­на, Сал­ма Ха­йек, М. Емет Уолш, Тед Ли­вайн и др. 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те /п/ – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 Ме­га­хит: “Неж­на по­ли­ция” – ко­ме­дия, ек­шън (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Пол Фийг, в ро­ли­те Сан­дра Бъ­лок, Ме­ли­са Мак­кар­ти, Май­къл Мак­до­налд, Де­миан Би­чир, Мар­лон Уе­йънс, Май­къл Ра­па­порт и др. 22:20 Ме­га­хит: “При­шъ­ле­цът: За­вет” – фан­тас­ти­ка, три­лър, хо­рър (САЩ, Ав­стра­лия, Но­ва Зе­лан­дия, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2017), ре­жи­сьор Рид­ли Скот, в ро­ли­те Май­къл Фас­бен­дър, Кат­рин Уо­тър­стън, Би­ли Кру­дъп, Да­ни Мак­брайд, Де­миан Би­чир, Кар­мен Ид­жо­го, Джу­си Смо­лет, Джеймс Фран­ко, Ка­ли Хер­нан­дес и др. [16+] 00:50 “Смър­то­нос­на над­пре­ва­ра: Ад­ска же­га” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (ЮАР, Гер­ма­ния, 2013), ре­жи­сьор Рул Рейнe, в ро­ли­те: Да­ни Тре­хо, Люк Гос, Винг Реймс, Дуг­рей Скот, Фред Коу­лър, Ро­бин Шу и др. [14+] 02:50 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал, с. 3, еп. 1 03:20 “Фут­бо­лен тат­ко” /п/ – ко­ме­дия, спор­тен, се­меен (САЩ, 2005)  

bTV Action

05:15 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 3, еп. 5 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, с. 2, еп. 3 – 5 07:30 “Чък” – се­риал, с. 3, еп. 14 – 16 10:30 “Х-Мен 2” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2003), ре­жи­сьор Бра­йън Син­гър, в ро­ли­те Пат­рик Стюарт, Хю Джак­ман, Иън Мак­ке­лън, Фам­ке Ян­сен, Джеймс Мар­сдън, Ха­ли Бе­ри, Ана Па­куин и др. 13:00 “Х-Мен: Пос­лед­ният сблъ­сък” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2006), ре­жи­сьор Брет Рат­нър, в ро­ли­те Пат­рик Стюарт, Хю Джак­ман, Ха­ли Бе­ри, Иън Мак­ке­лън, Фам­ке Ян­сен, Джеймс Мар­сдън, Ана Па­куин, Ре­бе­ка Роу­мийн, Ви­ни Джоунс, Бен Фос­тър и др. 15:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.5 еп. 1, 2 17:00 “По­мощ 112” – риа­ли­ти по­ре­ди­ца, еп. 17 17:30 “Да Знаеш Как” /п/ – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, с. 2, еп. 2 18:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с. 4, еп. 1 18:30 “Х-Мен: Пър­ва въл­на” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Ма­тю Вон, в ро­ли­те Джеймс Ма­ка­вой, Май­къл Фас­бен­дър, Дже­ни­фър Ло­рънс, Ке­вин Бей­кън, Роуз Бърн, Зоуи Кра­виц, Алекс Гон­за­лес, Оли­вър Плат, Ни­къ­лъс Хоулт, Джей­сън Фле­минг, Джеймс Ри­мар и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Х-Мен: Дни на от­ми­на­ло­то бъ­де­ще” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014), ре­жи­сьор Бра­йън Син­гър, в ро­ли­те Пат­рик Стюарт, Иън Мак­ке­лън, Хю Джак­ман, Джеймс Ма­ка­вой, Май­къл Фас­бен­дър, Дже­ни­фър Ло­рънс, Ха­ли Бе­ри, Ни­къ­лъс Хоулт и др. 00:30 “До­мът на сме­ли­те” – дра­ма, вое­нен, ек­шън (САЩ, Ма­ро­ко, 2006), ре­жи­сьор Ър­уин Уин­клър, в ро­ли­те Са­мюъл Джак­сън, 50 Сент, Дже­си­ка Бийл, Бра­йън Прес­ли, Вик­то­рия Роуъл и др. 02:30 “Чък” /п/ – се­риал, с. 3, еп. 15, 16 04:15 “Уте­ха” – кри­ми­на­лен, пси­хот­ри­лър (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Афо­нсо Поярт, в ро­ли­те Ан­тъ­ни Хоп­кинс, Джеф­ри Дийн Мор­ган, Аби Кор­ниш, Ко­лин Фа­рел, Зан­дър Бър­кли, Ша­рън Ло­рънс, Рей Хер­нан­дес и др. [16+] 

 bTV Comedy

05:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 06:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 11 07:00 “Из­гу­бен­яци” – се­риал, еп. 7, 8 08:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 09:00 “На по-доб­ро място” – се­риал, с. 3, еп. 3, 4 10:00 “Хаос вкъ­щи” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Ан­ди Фик­ман, в ро­ли­те Би­ли Крис­тъл, Бет Мид­лър, Ма­ри­са То­мей, Том Евъ­рет Скот, Бей­лий Ма­ди­сън и др. 12:00 “Рок Дог” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, се­меен (Ки­тай, САЩ, 2006), ре­жи­сьор Аш Бра­нън 14:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 15:00 “Шитс Крийк” /п/ – се­риал 16:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 18:30 “Гранд” /п/ – се­риал 19:30 “На по-доб­ро място” /п/ – се­риал 20:30 “Бе­то­вен 2” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 1993), ре­жи­сьор Род Да­ниъл, в ро­ли­те Чарлз Гро­дин, Бо­ни Хънт, Ни­кол Том, Крис­то­фър Кас­тайл, Де­би Ма­зар, Крис Пен, Са­ра Роуз Кар, Мо­ри Чей­кин, Хе­дър Мак­коум и др. 22:30 “Из­гу­бен­яци” /п/ – се­риал, еп. 7, 8 23:30 “Шитс Крийк” /п/ – се­риал 00:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 01:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ – ве­чер­но ток­шоу 02:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 03:00 “На по-доб­ро място” /п/ – се­риал 04:00 “Из­гу­бен­яци” /п/ – се­риал

Nova TV

06:00 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм /п/ 07:00 “Бре­го­ве­те на Че­са­пийк” – се­риен филм, се­зон 1 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Смър­фо­ве­те 2” – с уч. на Ханк Аза­рия, Брен­дан Глий­сън, Нийл Пат­рик Ха­рис и др. 15:10 “Твои­те, мои­те и на­ши­те” – с уч. на Де­нис Куейд, Ре­не Ру­со, Дже­ри О’Ко­нъл, Да­ниел Па­на­бей­кър и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 “Ка­рай нап­ра­во” с Диа­на Най­де­но­ва 20:00 “Ин­диа­на Джоунс и пос­лед­ният кръс­то­но­сен по­ход” – с уч. на Ха­ри­сън Форд, Шон Ко­нъ­ри, Али­сън Дуу­ди, Ден­холм Ел­иът, Джон Рис-Дей­вис и др. 22:30 “Приз­ра­ка и Мра­ка” – с уч. на Май­къл Дъг­лас, Вал Кил­мър, Том Уил­кин­сън, Еми­ли Мор­ти­мър, Бър­нард Хил и др. 00:45 “Мразя “Све­ти Ва­лен­тин” – с уч. на Ния Вар­да­лос, Джон Кор­бет, Амир Ари­сън, Рей­чъл Драч и др. 02:10 “Бре­го­ве­те на Че­са­пийк” – се­риен филм, се­зон 1 /п/ 02:50 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 03:40 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не /п/ 04:20 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но /п/

 Nova Sport

18:55 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 19:45 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Бас­ко­ния, фи­нал на ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 10:00 Фут­бол: Хъ­дър­сфилд Таун – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 Фут­бол: Ок­сфорд Юнай­тед – Уи­къмб Уон­дъ­рърс, фи­на­лен пле­йоф на ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/ 14:00 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 14:30 Фут­бол: Стоук Си­ти – Брен­тфорд, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 16:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Ба­йер Ле­вер­ку­зен – Ба­йерн Мюн­хен, фи­нал за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 19:00 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Бас­ко­ния, фи­нал на ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ман­чес­тър Юнай­тед – Саутх­ямптън (1999-00) /п/ 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Раз­би­ва­не”, 29-и епи­зод 23:00 Фут­бол: Стоук Си­ти – Брен­тфорд, мач от Чем­пиън­шип /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та 

Kanal 3

07:10 “Дру­го­то ли­це” 07:25 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Со­циал­на мре­жа”-из­бра­но 08:30 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – здрав­но пре­да­ва­не 09:00 Топ Шоп 09:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 09:30 “Па­та­рин­ски LIVE” /п/ 10:10 “Денят на жи­во” /п/ 11:15 Топ Шоп 11:30 ” Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 12:30 “Дру­го­то ли­це” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Стъп­ки към ус­пе­ха” 13:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” – ико­но­ми­чес­ко пре­да­ва­не 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:16 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 22:30 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” /п/ 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *