ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 18 ЮЛИ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 06:00 Моят ос­тров е моят дом дет­ски тв филм /Хо­лан­дия, 2009г./ 06:15 Аз оби­чам жи­вот­ни­те дет­ски тв филм 06:30 Па­ти­ла­та на Спас и Не­ли дет­ски тв филм /Бъл­га­рия, 1987г./, ре­жи­сьор Геор­ги Стоев, в ро­ли­те: Геор­ги Ма­ма­лев, Па­вел Поп­пан­дов, Але­ксан­дра и Ни­ко­ле­та Ко­че­ви, Ев­ге­ния Ба­ра­ко­ва и др. 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 От­бли­зо 11:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов 12:00 По све­та и у нас 12:30 УЕ­ФА Ев­ро 2020 филм за ев­ро­пей­ско­то пър­венс­тво по фут­бол 13:20 Му­зи­ка, му­зи­ка /п/ 13:50 Прин­це­са­та и пи­сарят иг­ра­лен филм /Че­хия, 2014г./, ре­жи­сьор Ка­рел Янак, в ро­ли­те: Ма­туош Румл, Мо­ни­ка Тим­ко­ва, Ма­рош Кра­мар, Ир­жи Двор­жак и др. 15:15 Ча­ка­щи ар­тис­ти до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2020г./, ре­жи­сьор Бо­рис­лав Ко­лев 16:40 До­ко­га, Мар­га­ри­то кон­церт на Мар­га­ри­та Хра­но­ва, с уча­стие­то на: Петя Буюк­лие­ва, Ор­лин Го­ра­нов, Ро­си Ки­ри­ло­ва, Хрис­то Ки­ди­ков и др. 18:00 До­мът на вяра­та Ма­нас­тир “Св. св. Коз­ма и Дамян, с. Кук­лен /п/ 18:30 Ми­сия “Вдъх­но­ви­тел” 18:45 Спорт ТО­ТО 19:00 БНТ на 60 /п/ 20:00 По све­та и у нас 20:30 След но­ви­ни­те 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Тър­жес­тве­на заря по по­вод 184 го­ди­ни от рож­де­ние­то на Ва­сил Лев­ски пряко пре­да­ва­не от Кар­ло­во 21:45 Ко­га­то Дяко­на срещ­на Апо­сто­ла до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2021г./ ре­жи­сьор Па­вел Пав­лов 22:45 По све­та и у нас 23:00 Па­но­ра­ма на Клод Шаб­рол и Иза­бел Юпер: Ма­дам Бо­ва­ри иг­ра­лен филм /Фран­ция, 1991г./, ре­жи­сьор Клод Шаб­рол, в ро­ли­те: Иза­бел Юпер, Жан-Фран­соа Бал­мер, Крис­тоф Ма­ла­воа и др. (12) 01:25 БНТ на 60 /п/ 02:25 Му­зи­ка, му­зи­ка /п/ 03:05 От­бли­зо /п/ 04:10 По све­та и у нас /п от 20:00 ча­са/ 04:40 Ре­ли­гия­та днес /п/

bTV

06:00 “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – ани­ма­ция, се­риал, еп.11 06:30 “Аме­ри­ка пре­ди Ко­лумб” /част II/ – до­ку­мен­та­лен филм (САЩ, Гер­ма­ния, 2009) 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.7 еп.7 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ала­ми­нут” – скеч шоу 12:50 “Сък­ро­ви­ще­то на Бе­то­вен” – се­меен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Рон Оли­вър, в ро­ли­те: Джо­на­тан Сил­вър­ман, Крис­ти Суон­сън, Бре­тън Ман­ли, Джеф­ри Коумс и др. 14:50 bTV Ва­кан­ция: “Би­кът Фер­ди­нанд” – ани­ма­ция, фен­тъ­зи, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Кар­лос Сал­даня 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Дяво­лът но­си Пра­да” – дра­ма, ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, Фран­ция, 2006), ре­жи­сьор Дей­вид Фран­кел, в ро­ли­те: Ан Ха­тауей, Ме­рил Стрийп, Еми­ли Блънт, Стен­ли Ту­чи, Сай­мън Бей­кър, Ей­дриън Гре­ние и др. 22:10 “Ша­фер­ки” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Пол Фийг, в ро­ли­те: Крис­тен Уиг, Мая Ру­долф, Роуз Бърн, Ре­бъл Уил­сън, Ме­ли­са Мак­кар­ти, Бен Фал­кон, Крис О`Дауд и др. 00:40 “В пла­мъ­ци” – ро­ман­ти­чен, дра­ма (Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ав­стра­лия, 2011), ре­жи­сьор Джо­на­тан Теп­лиц­ки, в ро­ли­те: Ма­тю Гуд, Рей­чъл Гри­фитс, Бо­жа­на Но­ва­ко­вич, Ке­ри Фокс, Кейт Биън, Лех Мац­ке­вич и др. [14+] 02:50 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал, с.7 еп.7 03:20 “120 ми­ну­ти” /п/

bTV Comedy

05:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 06:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп.39 07:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п/ – се­риал 08:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.10 еп.15 – 18 10:00 “Смах­на­тият про­фе­сор” – ко­ме­дия, фан­тас­ти­ка (САЩ, 1996), ре­жи­сьор Том Шей­диак, в ро­ли­те: Еди Мър­фи, Джей­да Пин­кет Смит, Джеймс Ко­бърн, Ла­ри Ми­лър, Джон Ей­лс, Дейв Ша­пел, Пат­ри­ша Уил­сън и др. 12:00 “Ро­бо-ку­че” – фан­тас­ти­ка, се­меен (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Джей­сън Мър­фи, в ро­ли­те: Май­къл Кем­пиън, Пат­рик Мъл­дуун, Оли­вия д`Або, Уо­лас Шон и др. 14:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 18:30 “Ан­же­ли­ка” /п/ – се­риал 19:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 20:30 “На­ви­та­кът” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, Ав­стра­лия, 2008), ре­жи­сьор Пей­тън Рийд, в ро­ли­те: Джим Ке­ри, Зоуи Де­ша­нел, Брад­ли Ку­пър, Джон Май­къл Хи­гинс, Фе­ну­ла Фла­на­гън, Те­рънс Стамп, Са­ша Але­кзан­дър и др. 22:30 “Уил и Грейс” – се­риал, еп.3, 4 23:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 00:30 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 02:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 03:00 “Прес­пав” /п/ – се­риал 04:00 “Уил и Грейс” /п/ – се­риал

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, с.3 еп.5, 6, с.4 еп.1, 2 08:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.3 еп.6 – 8 11:00 “Кралят на скор­пио­ни­те” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Гер­ма­ния, Бел­гия, 2002), ре­жи­сьор Чък Ръ­сел, в ро­ли­те: Дуейн Джон­сън, Сти­вън Бранд, Май­къл Кларк Дън­кан, Ке­ли Хю, Бър­нард Хил, Грант Хес­лов, Пи­тър Фа­чи­не­ли, Ро­джър Рийз и др. 12:45 “Кър­вав диа­мант” – прик­лю­чен­ски, три­лър (САЩ, 2006), ре­жи­сьор Eдуард Зуик, в ро­ли­те: Лео­нар­до Ди­Кап­рио, Джай­мън Хаун­су, Дже­ни­фър Ко­нъ­ли, Ар­нолд Вос­лу, Май­къл Шийн, Ба­зъл Уо­лас и др. 15:30 “За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния” – се­риал, с.21 еп.5, 6 17:30 Пре­мие­ра: “Да Знаеш Как” (2021) – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, еп.15 18:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.3 еп.8 18:45 “Денят на не­за­ви­си­мос­тта: Но­ва зап­ла­ха” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Ро­ланд Еме­рих, в ро­ли­те: Джеф Голд­блъм, Лиъм Хем­суърт, Шар­лот Ген­сбур, Ви­ви­ка Фокс, Си­ла Уорд, Уилям Фик­тнър, Май­ка Мон­ро, Джоуи Кинг, Бил Пул­ман, Джъд Хърш и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “Бой­ка: Фа­во­ри­тът” – ек­шън, спор­тен, кри­ми­на­лен (САЩ, Бъл­га­рия, 2016), ре­жи­сьор То­дор Чап­къ­нов, в ро­ли­те: Скот Ад­кинс, Тео­до­ра Ду­хов­ни­ко­ва, Алон Абу­тбул, Юлиян Вер­гов, Бра­хим Ача­ба­ке, Ва­лен­тин Га­нев, Ба­шар Ра­хал, Явор Ба­ха­ров и др. [14+] 00:00 “Пъ­лен кон­такт” – ек­шън, три­лър (Бъл­га­рия, Гер­ма­ния, САЩ), ре­жи­сьор Да­ни Лър­нър, в ро­ли­те: Долф Лун­грен, Джи­на Мей, Май­къл Па­ре, Ба­шар Ра­хал, Лес Уел­дън, Але­ксан­дър Ка­диев и др. [16+] 01:45 “Кралят на скор­пио­ни­те: Кни­га­та на ду­ши­те” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2018), ре­жи­сьор Дон Май­къл Пол, в ро­ли­те: Зак Мак­гауън, Ней­тън Джоунс, Мей­лин Нг, Пи­тър Мен­са и др. 03:45 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.3 еп.6 – 8

Nova TV

05:00 “Про­фе­сия блон­дин­ка 2” – с уч. на Рийз Уи­дър­спун, Са­ли Фийлд, Ре­джи­на Кинг, Дже­ни­фър Ку­лидж, Брус Мак­гил и др. /п/ 06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риал, се­зон 18 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Ис­кре­но, бе­зум­но, ми­ло” – с уч. на Ни­ки Ди­лоуч, Ди­лън Нийл, Ка­рън Хол­нес, Джъс­тин Уо­рин­гтън и др. 14:15 “Мис­те­рии­те на Хей­ли Дийн: Смър­то­нос­но име­ние” – с уч. на Ке­ли Мар­тин, Джа­ко­мо Бае­са­то, Ма­тю Ма­ко и др. 16:00 Не­дел­ята на NOVA – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Ка­риб­ски пи­ра­ти: Сан­дъ­кът на мър­тве­ца” – с уч. на Джо­ни Деп, Ор­лан­до Блум, Кий­ра Най­тли, Джак Дей­вън­порт и др. 22:55 Го­диш­ни Му­зи­кал­ни Наг­ра­ди на БГ Ра­дио 2021 01:00 “Вой­ни­ци на съд­ба­та” – с уч. на Крис­чън Слей­тър, Шон Бийн, Винг Реймс, Джеймс Кро­муел, Колм Мий­ни, До­ми­ник Мо­на­ган, Фре­ди Род­ри­гес, Чар­ли Бю­ли и др. 02:30 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не /п/ 03:30 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 04:20 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риал, се­зон 18 /п/

 Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ро­дъ­ръм Юнай­тед – Но­тин­гам Фо­рест Чем­пиън­шип – /п/ 12:00 Бас­кет­бол: Хим­ки – Ас­та­на ВТБ ли­га – /п/ 14:00 Фут­бол: Прес­тън Норт Енд – Куинс Парк Рей­нджърс Чем­пиън­шип – /п/ 16:00 Пла­жен во­лей­бол: Све­то­вен тур, Со­фия 2021 тур­нир на CEV, фи­на­лен ден – ди­рек­тно 18:00 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Те­не­ри­фе Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га, пле­йо­фи, по­лу­фи­на­лен мач №3 – /п/ 20:00 Фут­бол: Дар­би Каун­ти – Но­тин­гам Фо­рест Чем­пиън­шип – /п/ 22:00 Хо­кей на лед: Ди­на­мо Мос­ква – Спар­так Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га – /п/ 00:00 Пла­жен во­лей­бол: Све­то­вен тур, Со­фия 2021 тур­нир на CEV, фи­на­лен ден – /п/ 02:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

NovaNews

05:15 Ка­рай нап­ра­во /п/ 05:30 Дру­го­то ли­це /п/ 06:00 Пулс /п/ 06:30 Денят на жи­во /п/ 07:00 Ни­чия земя /п/ 08:00 Съ­бу­ди се 11:00 Пулс 11:30 Дру­го­то ли­це /п/ 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:25 Биз­не­сът 13:30 В доб­ра фор­ма 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Ев­ро­макс 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:30 Ис­то­рии от све­та 16:00 Не­дел­ята на NOVA 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:20 Биз­не­сът 19:25 Шоу­биз­нес 19:30 Без ре­зер­ва­ция 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:50 Биз­не­сът 20:55 Шоу­биз­нес 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:15 Те­ма­та на NOVA 21:30 Ис­то­рии от све­та 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:15 Не­дел­ята на NOVA /п/ 00:50 Те­ма­та на NOVA /п/ 01:05 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 01:35 Дру­го­то ли­це /п/ 02:00 Ни­чия земя /п/ 02:45 Съ­бу­ди се /п/

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *