Refan-728×90-July-2019
Refan-728×90-July-2019
Refan-728×90-July-2019
Топ теми

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 18 ЮНИ

БНТ

05:05 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва, Ели Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен слот с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни /най-доб­ро­то/ пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Кап­ри тв филм /1 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Дом за на­ши­те де­ца тв филм /2 се­рия/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Вас­ко да Га­ма от се­ло Руп­ча тв филм /2 се­рия/ 15:30 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци ани­ма­цио­нен филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Кап­ри тв филм /2 епи­зод/ 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 18:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви тв филм /2 епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум дис­ку­сион­но пре­да­ва­не с во­де­ща Доб­ри­на Чеш­ме­джие­ва 22:00 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар тв филм /8 епи­зод/(14) 23:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Брат за бра­та 3 тв филм /6 епи­зод/(16) 00:20 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:20 100% буд­ни /най-доб­ро­то/ пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:20 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар тв филм /8 епи­зод/п/(14) 03:10 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 03:35 Тър­са­чи на ре­лик­ви тв филм /2 епи­зод/п/ 04:20 Брат за бра­та 3 тв филм /6 епи­зод/п/(16)

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.4 еп.17 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п./ 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, еп.30 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.5, еп.56 16:00 Пре­мие­ра: “Сес­тра Бе­ти” – се­риал, с.3 еп.2 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.13, еп.29 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съл­зи от Рая” – се­риал, еп.24 21:00 Пре­мие­ра: “Вът­ре­шен чо­век” – се­риал, еп.10 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.6, еп.4 01:00 “Веч­но твоя” – се­риал, еп.191, 192 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п./ – се­риал

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп.4 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” /п./ – се­риал, с.2 еп.21, 22 07:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с.2 еп.23, 24 08:00 “Монк” – се­риал, с.7 еп.3 09:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп.4 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2 еп.11 11:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.12 12:00 “Го­тъм” – се­риал, с.2 еп.15 13:00 “Кон­тра­бан­да” – ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, 2012), ре­жи­сьор Бал­та­зар Кор­ма­кур, в ро­ли­те: Марк Уол­бърг, Джо­ва­ни Ри­би­си, Кейт Бе­кин­сейл, Ка­леб Лан­дри Джоунс, Бен Фос­тър, Лу­кас Хаас и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.7 еп.4 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп.5 17:00 “Го­тъм” – се­риал, с.2 еп.16 18:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.13 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2 еп.12 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3 еп.16 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Зем­ята на мър­тви­те” – фан­тас­ти­ка, хо­рър, три­лър (САЩ, Фран­ция, Ка­на­да, 2005), ре­жи­сьор Джордж Ро­ме­ро, в ро­ли­те: Джон Ле­гуи­за­мо, Азия Ар­джен­то, Сай­мън Бей­кър, Ро­бърт Джой, Юд­жийн Кларк, Де­нис Хо­пър и др. [16+] 23:45 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3 еп.16 00:45 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2 еп.12 01:45 “Монк” – се­риал, с.7 еп.4 02:45 “Го­тъм” – се­риал, с.2 еп.16 03:45 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.13 04:45 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, еп.2

bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.5 еп.22, 23 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Бар­би: Стра­на­та на съ­ни­ща­та: Праз­ник на сме­ха” – ани­ма­ция 09:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.2 еп.13, 14 10:00 “Неп­рав­на кан­то­ра” – ко­ме­дия (Ита­лия, 2013), ре­жи­сьор Ум­бер­то Ри­чо­ни Кар­те­ни, в ро­ли­те: Фа­био Во­ло, Зои Фе­ликс, Ен­ио Фан­тас­ти­ки­ни, Ни­ко­ла Но­че­ла и др. 12:00 “Прия­те­ли” – се­риал 13:00 “Кухня” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:30 “Тя е ба­ща ти” – се­риал 17:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу (2016) 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.7 еп.20, 21 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал, с.3 еп.1 20:00 “Тя е ба­ща ти” – се­риал, еп.2 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.3 еп.3, 4 23:00 “Кухня” – се­риал, с.3 еп.19, 20 00:00 “Неп­рав­на кан­то­ра” /п./ – 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 03:00 “Прия­те­ли” – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал

Nova TV

05:20 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 22 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Шеф под прик­ри­тие” – риа­ли­ти 22:00 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 22 00:30 “Кос­тю­ма­ри” – се­риен филм, се­зон 6 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Стоук Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Лион – Нант, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 14:00 Фут­бол: Мон­пе­лие – Ним, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Рен – Ту­лу­за, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 20:00 Фут­бол: Лил – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Хъл Си­ти – Ас­тън Ви­ла, мач от Чем­пиън­шип /п/ 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal

3 06:00 “Со­циал­на мре­жа” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Веч­ни­те пес­ни” /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Ин­тер­вю”с На­де­ли­на Ане­ва- /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Пулс” – /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *