ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 19 АВГУСТ

БНТ

05:45 Браз­ди /най-доб­ро­то/п/ 06:10 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 07:00 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм 07:25 Сий­бърт ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:50 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:05 Час­тни­те му­зеи в Че­хия: Му­зей на ма­рио­нет­ки­те 08:15 Гла­су­вай­те за Бе­ки тв филм/п/ 09:00 Мал­кият дра­кон Ко­кос­чо – прия­те­ли за­ви­на­ги ани­ма­цио­нен филм /Гер­ма­ния, 2014г./ 10:25 Ва­кан­ция­та на мал­кия Ни­ко­ла дет­ски иг­ра­лен филм /Фран­ция, 2014г./, ре­жи­сьор Ло­ран Ти­рар, в ро­ли­те: Ва­ле­ри Льо­мер­сие, Кад Ме­рад, До­ми­ник Ла­ва­нан и др. 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бо­хе­ми опе­ра от Джа­ко­мо Пу­чи­ни, спек­та­къл на Дър­жав­на опе­ра – Ста­ра За­го­ра, ре­жи­сьор-пос­та­нов­чик Ог­нян Дра­га­нов, ди­ри­гент Ивай­ло Крин­чев 14:25 Аг­ре­сия­та до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2015г./, ре­жи­сьор Ан­на Пет­ко­ва 16:05 В неиз­вес­тност тв филм /6 епи­зод/ 17:00 Спор­тна трес­ка об­зор­но спор­тно пре­да­ва­не 18:00 Бъл­га­рия от край до край 6 /п/ 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Дая­на: Се­дем дни, кои­то раз­тър­си­ха све­та дву­се­риен до­ку­мен­та­лен филм /2, пос­лед­на част/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! За­ли­вът на сък­ро­ви­ща­та 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Фор­ту­на­та иг­ра­лен филм /Ита­лия, 2017г./, ре­жи­сьор Сер­джо Кас­те­ли­то, в ро­ли­те: Яс­ми­не Трин­ка, Сте­фа­но Ако­рси, Але­сан­дро Бор­хи и др. 22:30 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 22:45 Гад­но иг­ра­лен филм /Шве­ция, 2004г./, ре­жи­сьор Джак Ер­сград, в ро­ли­те: Ма­тю Се­тъл, Фей Мас­тър­сън, Къ­ри Греъм и др.(16) 00:30 Пер­фек­тният обир иг­ра­лен филм /п/ 02:15 В неиз­вес­тност тв филм /6 епи­зод/ 03:10 Дая­на: Се­дем дни, кои­то раз­тър­си­ха све­та до­ку­мен­та­лен филм /2, пос­лед­на част/п/ 04:10 Вяра и об­щес­тво /най-доб­ро­то/п/

bTV

05:20 “Ала­ми­нут”/п./ 06:00 “Мал­ко­то по­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия” – ани­ма­ция 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.6, еп. 21,22 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – най-доб­ро­то от пре­да­ва­не­то с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се…” /п./- ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” /п./ – до­ку­мен­тал­но пре­да­ва­не 13:00 Пре­мие­ра: “Ко­ра­бът на меч­ти­те: Ос­тро­ви Кук” – дра­ма, ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Гер­ма­ния, 2016), ре­жи­сьор – Ще­фан Бар­тман, ак­тьо­ри – Хай­де Ке­лер, Са­ша Хен, Ник Уай­лдър и др. 15:00 bTV Ва­кан­ция: “Ло­ракс” – ани­ма­ция, се­меен, фен­тъ­зи (САЩ, 2012), сце­на­рис­ти – Кен Дау­рио, Чин­ко Пол, ре­жи­сьо­ри – Крис Ре­но, Кайл Бал­да 17:00 “120 ми­ну­ти” – най-доб­ро­то от пуб­ли­цис­тич­но­то пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – най-доб­ро­то от пуб­ли­цис­тич­но­то пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те /п./ – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Ин­диа­на Джоунс и пос­лед­ният кръс­то­но­сен по­ход” – прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 1989), ре­жи­сьор – Сти­вън Спил­бърг, ак­тьо­ри – Ха­ри­сън Форд, Шон Ко­нъ­ри, Джон Рис-Дей­вис, Ден­холм Ел­иът, Али­сън Ду­ди и др. 22:30 “Зе­ле­ният фе­нер” – ек­шън, фан­тас­ти­ка ( САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Мар­тин Кем­бъл, ак­тьо­ри – Ра­йън Рей­нолдс, Блейк Лай­вли, Пи­тър Сар­сгаард, Марк Стронг, Тим Ро­бинс, Те­муе­ра Мо­ри­сън, Ан­дже­ла Ба­сет и др. 00:30 “Приз­ра­чен ез­дач 2: Ду­хът на от­мъ­ще­ние­то” – ек­шън, фен­тъ­зи, три­лър (САЩ, Обе­ди­не­ни ара­бски еми­рства, 2012), ре­жи­сьо­ри – Марк Не­въл­дайн, Бра­йън Тей­лър, ак­тьо­ри – Ни­къ­лъс Кейдж, Вио­лан­те Пла­чи­до, Крис­тоф Лам­бер, Киъ­ран Хайндс, Джо­ни Уи­туорт, Ид­рис Ел­ба и др. 02:00 “Ло­ракс” – ани­ма­ция, се­меен, фен­тъ­зи (САЩ, 2012), сце­на­рис­ти – Кен Дау­рио, Чин­ко Пол, ре­жи­сьо­ри – Крис Ре­но, Кайл Бал­да 03:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” /п./ – до­ку­мен­тал­но пре­да­ва­не 04:00 “Тър­си се…” /п./- ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 04:40 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал

bTV Action

06:00 “Кунг фу пан­да – ле­ген­ди за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 08:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2, еп.1 11:00 “Ди­вер­ген­ти” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, фен­тъ­зи (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Нийл Бър­гър, ак­тьо­ри – То­ни Гол­дуин, Ма­ги Кю, Аш­ли Джъд, Джей Кор­тни, Тео Джеймс, Рей Сти­вън­сън, Майлс Те­лър, Кейт Уин­слет, Шай­лийн Ууд­ли, Зои Кра­виц и др. 13:30 “Уми­рай труд­но 3” – ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, 1995), ре­жи­сьор – Джон Мак­тиър­нън, а ак­тьо­ри – Брус Уи­лис, Дже­ре­ми Ай­рънс, Са­мюел Л. Джак­сън, Греъм Грийн, Ко­лин Камп и др. 16:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп. 18 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 19:00 “Смър­то­но­сен из­стрел” – кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Джон Ма­дън, ак­тьо­ри – Ми­ки Рурк, Даян Лейн, Джоу­зеф Гор­дън-Ле­вит, Ро­са­рио Доу­сън и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Ди­вер­ген­ти 2: Бун­тов­ни­ци” – науч­но-фан­тас­ти­чен, три­лър, прик­лю­чен­ски, (САЩ, 2015), ре­жи­сьор – Ро­берт Швен­тке, ак­тьо­ри – Кейт Уин­слет, Шей­лийн Уд­ли, Тео Джеймс, Ок­та­вия Спен­сър, Джай Кор­тни, Зоуи Кра­виц, Майлс Те­лър, Ан­сел Ел­горт, Ме­ки Пфай­фър и др. 00:15 “Пог­ре­шен за­вой 6” – ужа­си, САЩ, 2014 г., ре­жи­сьор – Ва­ле­ри Ми­лев, ак­тьо­ри – Ан­тъ­ни Илот, Крис Джар­вис, Аки­ла Зол и др. 02:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2, еп.2,3 04:15 “Ла­ван­ту­ла 2″ – ужас (САЩ, 2016), ре­жи­сьор – Ник Сай­мън, ак­тьо­ри – Стийв Гу­тен­берг, Май­къл Уин­слоу, Ми­шел Уий­вър и др.

bTV Comedy

05:00 ” По-доб­ре къс­но от­кол­ко­то ни­ко­га” – се­риал 06:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с.5 08:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.4 10:00 “Май­ка под наем” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Май­къл Мак­къ­лърс, ак­тьо­ри – Де­нис О’Хеър, Ей­ми По­лър, Дакс Ше­пард, Си­гор­ни Уи­вър, Ти­на Фей, Грег Ки­ниър, Стив Мар­тин и др. 12:00 “Моя­та гол­яма гръц­ка свал­ка” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, Ис­па­ния, 2009), ре­жи­сьор – До­налд Пет­ри, ак­тьо­ри – Ния Вар­да­лос, Ри­чард Драй­фус, Але­ксис Геор­гу­лис, Али­стър Мак­гоуан, Ма­рия Ада­нес, Хар­ланд Уилямс, Рей­чъл Драч и др. 14:00 ” Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 16:00 “Учи­тел­ка­та по френ­ски” – се­риал 17:30 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 20:30 Пре­мие­ра: “Су­пер­Боб­ро­ви” – ко­ме­дия (Ру­сия, 2016), ре­жи­сьор – Дмит­рий Дячен­ко, ак­тьо­ри – Па­вел Де­ревя­нко, Ок­са­на Аки­ни­ши­на, Ро­ман Мад­янов, Ири­на Пе­го­ва, Вла­ди­мир То­ло­кон­ни­ков и др.. 22:30 Пре­мие­ра: “По-доб­ре къс­но от­кол­ко­то ни­ко­га ” – се­риал 23:30 “Майк и Мо­ли” – се­риал 01:30 “Прия­те­ли” – се­риал 03:30 “Стра­хот­ни но­ви­ни” – се­риал

Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Бре­го­ве­те на Че­са­пийк” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 09:00 “Ар­жен­тин­ско тан­го” – с уч. на Ре­бе­ка Има­нуел, Ми­хаел фон Ау, Фло­риан Фиц, Те­ре­за Кла­мерт и др. 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Цве­тар­ни­ца на мис­те­рии­те: Пре­кър­ше­но в за­ро­диш” (пре­мие­ра) – с уч. на Брук Шийлдс, Бре­нън Ел­иът, Бю Бри­джис, Рей­чъл Крау­форд, Ме­ли­са Бо­ло­на и др. 14:15 “Лю­бов по слу­чай­ност” – с уч. на Бю Га­рет, Брен­да Стронг, Бен­джа­мин Ай­рес и др. 16:00 “Ка­то две кап­ки во­да” – за­бав­но пре­да­ва­не, 5 се­зон 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA, из­бра­но 20:00 “Ка­ра­те кид” – с уч. на Дже­ки Чан, Джей­дън Смит, Та­ра­джи Пен­да Хен­сън, Уе­нуен Хан, Рон­гуанг Ю и др. 23:00 “Яж, мо­ли се и оби­чай” – с уч. на Джу­лия Ро­бъртс, Ха­виер Бар­дем, Ри­чард Джен­кинс, Би­ли Кръ­дъп, Ва­йо­ла Дей­вис, Джеймс Фран­ко и др. 01:50 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 02:20 “Цве­тар­ни­ца на мис­те­рии­те: Пре­кър­ше­но в за­ро­диш” – с уч. на Брук Шийлдс, Бре­нън Ел­иът, Бю Бри­джис, Рей­чъл Крау­форд, Ме­ли­са Бо­ло­на и др. /п/

Nova Sport

05:15 Край на прог­ра­ма­та 19:15 Сту­дио “Ку­па на Гер­ма­ния”, ди­рек­тно 21:25 Сту­дио “Ку­па на Гер­ма­ния”, ди­рек­тно 21:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 06:00 Край на прог­ра­ма­та 10:00 Фут­бол: Прес­тън Норт Енд – Стоук Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 12:00 Дартс: Мас­търс 2018, Бриз­бейн, тре­ти ден, ди­рек­тно 15:30 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 2-и епи­зод 16:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Стоук Си­ти – Ню­ка­съл Юнай­тед (2010-11), пов­то­ре­ние 16:30 Фут­бол: Вик­то­рия Кьолн – РБ Лай­пциг, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния, ди­рек­тно 18:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Тот­нъм Хот­спър – Фу­лъм (2007-08), пов­то­ре­ние 19:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Блек­бърн Роу­върс – Уест Хям Юнай­тед (2001-02), пов­то­ре­ние 19:30 Фут­бол: Ха­щедт – Бо­ру­сия Мьон­хен­глад­бах, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 3-и епи­зод 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 33-и епи­зод 23:00 Фут­бол: Дрох­тер­сен/Асел – Ба­йерн Мюн­хен, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния, пов­то­ре­ние 01:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 3-и епи­зод, пов­то­ре­ние 01:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:45 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 06:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 08:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 13:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 14:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров, (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 16:30 “Епи­зод”, (п) 17:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 18:30 “За­вър­на­ли­те се”, руб­ри­ка на BiT с Петя Кер­ти­ко­ва 18:35 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 19:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 20:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 21:00 “Епи­зод”, (п) 22:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на, (п) 23:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 01:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же, (п) 03:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на, (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п)

Kanal 3

06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Кок­тейл” с Де­си Жабл­яно­ва-из­бра­но 07:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 08:00 “60 го­ди­ни съз­да­ва­ме бъ­де­ще” – юби­леен кон­церт на 125-то СОУ “Проф.Боян Пе­нев” 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – из­бра­но 09:30 “Все­ки сле­до­бед”, из­бра­но 10:30 Те­ле­мар­кет 10:45 “Кок­тейл” с Де­си Жабл­яно­ва/п/ 11:15 Топ Шоп 11:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 12:00 “Веч­ни­те пес­ни” 13:00 “Все­ки сле­до­бед”, из­бра­но 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 Те­ле­мар­кет 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” -/п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 ТОП ШОП 15:30 “Кок­тейл” с Де­си Жабл­яно­ва/п/ 16:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 16:30 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 17:00 Кон­церт на гру­па Сиг­нал – 2-ра част 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 20:00 “Па­та­рин­ски Live”-из­бра­но 20:30 “Хо­ли­вуд” с Иве­ли­на Кун­че­ва – из­бра­но 21:00 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 Ев­ро­пей­ско пър­венс­тво по ка­над­ска бор­ба 2018- /п/ 00:00 Но­ви­ни /п/ 00:30 Спорт в обе­кти­ва”-/п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *