HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 19 АВГУСТ

БНТ

05:30 Ми­то­ве и ле­ген­ди до­ку­мен­та­лен филм /12 епи­зод/п/ 06:00 През ко­ри­до­ри­те на вре­ме­то до­ку­мен­та­лен филм /7 епи­зод/п/ 06:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:00 Ми­лион и две ус­мив­ки /п/ 08:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:30 Пъ­те­ки лет­ни ид­еи за хар­мо­ни­чен жи­вот 09:00 Кос­ми­чес­ки ко­раб “Дог­стар” ани­ма­цио­нен филм /20 епи­зод/ 09:30 Са­гуа – сиам­ска­та кот­ка ани­ма­цио­нен филм /25 и 26 епи­зод/ 10:00 Мъ­же без мус­та­ци дет­ски тв филм /5 се­рия/ 11:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва /п/ 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди /най-доб­ро­то/ 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 14:05 На­вът­ре в ка­мъ­ка до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2014г./, ре­жи­сьор Ва­лен­ти­на Фи­да­но­ва-Ко­ла­ро­ва 15:05 Дра­ко­ни­те на Ка­ме­лот иг­ра­лен филм /САЩ, 2014г./, ре­жи­сьор Марк Лес­тър, в ро­ли­те: Марк Гри­фин, Джеймс Ни­ти, Але­ксан­дра Еванс и др. 16:35 Се­меен биз­нес тв филм 17:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /най-доб­ро­то/ Пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 18:00 Жи­во­тът е вку­сен /п/ 19:00 Сре­щи с из­вън­зем­ни до­ку­мен­та­лен филм /3 епи­зод/ 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! Са­ра и па­те­то 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Лу­да над­пре­ва­ра иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2001г./, ре­жи­сьор Дже­ри Зу­кър, в ро­ли­те: Роуън Ат­кин­сън, Ла­ней Чап­ман, Упи Гол­дбърг, Ку­ба Гу­динг млад­ши и др. 23:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:15 Мал­ки дра­ми иг­ра­лен филм /САЩ, 2014г./, ре­жи­сьор Са­ра Ко­лан­дже­ло, в ро­ли­те: Ели­за­бет Банкс, Бойд Хол­бук, Клое Се­ви­ни и др. 01:00 Пос­лед­ният ве­ло­си­пе­дист иг­ра­лен филм /2, пос­лед­на част/п/ 02:20 Про­ку­ден 2-се­риен иг­ра­лен филм /1 част/п/ 04:00 Се­меен биз­нес тв филм /12 епи­зод/п/ 04:25 Дой­че Ве­ле: Шифт /п/ 04:40 Сре­щи с из­вън­зем­ни до­ку­мен­та­лен филм /3 епи­зод/п/

bTV

05:30 “Ала­ми­нут” /п./ 06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 07:00 “Д-р Зоуи Харт” – се­риал, с.3, еп. 21 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – най-доб­ро­то от пре­да­ва­не­то с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ Петя Ди­ко­ва (най-доб­ро­то) 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.3, еп.13 13:00 “Бе­бе­то бег­лец” – ко­ме­дия (САЩ, 1994), ре­жи­сьор – Пат­рик Рийд Джон­сън, ак­тьо­ри – Джо Пан­то­лиа­но, Джо Ман­теня, Ла­ра Флин Бойл, Бра­йън Хей­ли и др. 15:00 bTV Ва­кан­ция: “Круд” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2013),сце­на­рис­ти- Крис Сан­дърс, Кърк Де Ми­ко, ре­жи­сьо­ри – Кърк Де Ми­ко, Крис Сан­дърс 17:00 “Спе­че­ли сре­ща с Тед Ха­мил­тън” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2004), ре­жи­сьор – Ро­бърт Лу­ке­тич, ак­тьо­ри – Кейт Бо­суърт, То­пър Грейс, Джош Дюа­мел, Дже­ни­фър Гу­дуин, Кат­рин Хан, Шон Хейс, Ей­ми Смарт и др. 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Час пик 2”- ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2001), ре­жи­сьор – Брет Рат­нер, ак­тьо­ри – Дже­ки Чан, Крис Тъ­кър, Джон Лоун, Алън Кинг, DMX и др. 22:00 “Убий­ство по уче­бник” – дра­ма, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2002), ре­жи­сьор – Бар­бет Шрьо­дер, ак­тьо­ри – Сан­дра Бъ­лок, Бен Чап­лин, Ра­йън Гос­линг, Крис Пен, Аг­нес Брук­нер, Май­къл Пит, Ар Ди Кол и др. 01:00 “Нощ­та на ужа­си­те 2: Но­ва кръв” – ко­ме­дия, ужа­си (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Ед­уар­до Род­ри­гез, ак­тьо­ри – Уил Пейн, Джей­ми Мъ­рей, Шон Пауър, Са­ша Пар­кин­сън, Крис Уо­лър и др. 02:40 “Круд” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2013),сце­на­рис­ти- Крис Сан­дърс, Кърк Де Ми­ко, ре­жи­сьо­ри – Кърк Де Ми­ко, Крис Сан­дърс 04:30 “Д-р Зоуи Харт” /п./ – се­риал

bTV Action

05:15 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с.6, еп.7 06:00 “Кунг фу пан­да: Ле­ген­ди за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 07:30 “Сто­те” – се­риал, еп.1,2,3 10:30 “Ве­ли­кият по­ход” – прик­лю­чен­ски, се­меен, фен­тъ­зи (Хо­лан­дия, Бел­гия, Люк­сем­бург, Гер­ма­ния, 2006), ре­жи­сьор – Бен Сом­бо­гаард, ак­тьо­ри – Джо Флин, Сте­фа­ни Лео­ни­дас, Еми­ли Уот­сън, Май­къл Къл­кин, Бе­но Фюр­ман и др. 12:30 “Х-Мен: Дни на от­ми­на­ло­то бъ­де­ще” – ек­шън, фен­тъ­зи (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014), ре­жи­сьор – Бра­йън Син­гър, ак­тьо­ри – Хю Джак­ман, Джеймс Ма­ка­вой, Май­къл Фас­бен­дер, Дже­ни­фър Лоу­рънс, Ха­ли Бе­ри, Ни­къ­лъс Холт, Ана Па­куин, Елън Пейдж, Пи­тър Дин­клидж, Шон Аш­мор и др. 15:00 “Ис­тин­ско пра­во­съ­дие” – се­риал, с.2, еп. 2, 3 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:30 “Вър­ко­ла­кът” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, фен­тъ­зи (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Джеймс Ман­голд, ак­тьо­ри – Хю Джак­ман, Тао Ока­мо­то, Ри­ла Фу­ку­си­ма, Хи­рою­ки Са­на­да, Свет­ла­на Ход­чен­ко­ва, Бра­йън Тий, Хал Яма­ноу­чи, Уил Юн Лий и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Шут в г*за” – ек­шън, дра­ма, ко­ме­дия (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2010), ре­жи­сьор – Ма­тю Вон, ак­тьо­ри – Арън Тей­лър – Джон­сън, Га­рет М. Браун, Евън Пи­търс, Де­бо­ра Туис, Лин­дзи Фон­се­ка, Со­фи Му, Крис­то­фър Минц-Плас, Марк Стронг, Ни­къ­лъс Кейдж и др. 00:15 “Са­мо­лич­нос­тта на Борн” – ек­шън, дра­ма, три­лър (САЩ, Гер­ма­ния, Че­хия 2002), ре­жи­сьор – Дъг Лай­мън, ак­тьо­ри – Мат Дей­мън, Фран­ка По­тен­те, Крис Ку­пър, Клайв Оуен, Джу­лия Стайлс и др. 02:15 “Сто­те” – се­риал, еп.1,2 04:15 “Ро­бо­коп: Въз­кръс­ва­не” – ек­шън, кри­ми­на­лен, сай-фай (САЩ, 2000), ак­тьо­ри – Пейдж Флет­чър, Мау­рис Уинт, Ма­рия Дел Мар и др.

bTV Comedy

05:00 “Учи­тел­ка­та по френ­ски” /п./- се­риал 06:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с.4 07:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с.9 08:00 “Раз­лич­но ед­нак­ви” – се­риал 08:30 “Пред­гра­дие” – се­риал, с.2 09:00 “Мо­дер­но се­мей­ство”- се­риал, с.6 10:00 “Наис­ти­на лю­бов” – дра­ма, ко­ме­дия (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, Фран­ция, 2003), ре­жи­сьор – Ри­чард Кър­тис, ак­тьо­ри – Хю Грант, Мар­тин Мак­къ­чън, Лиъм Ний­сън, Гре­гър Фи­шър, Крис Мар­шал, Ко­лин Фърт, Ема Том­псън, Кий­ра Най­тли, Роуан Ат­кин­сън, Клау­дия Ши­фър и др. 12:00 “Щу­ри­те съ­се­ди ” /п./- ко­ме­диен се­риал 15:00 “Прия­те­ли” – ко­ме­диен се­риал, с.6 17:30 “Брук­лин 99” – ко­ме­диен се­риал 18:30 “Стъп­ка по стъп­ка”- се­риал 20:30 “Сер­жант Бил­ко” – ко­ме­дия (САЩ, 1996), ре­жи­сьор – Джо­на­тан Лин, ак­тьо­ри – Стив Мар­тин, Дан Ак­ройд, Крис Рок, Фил Хар­тман, Глен Хед­ли и др. 22:30 “Мо­дер­но се­мей­ство”- се­риал 23:30 “Прия­те­ли” /п./ – ко­ме­диен се­риал 02:00 “Майк и Мо­ли” /п./ – се­риал 03:00 “Раз­лич­но ед­нак­ви” /п./ – се­риал 03:30 “Пред­гра­дие” – се­риал 04:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./- се­риал

Nova TV

06:00 “Две­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм /п/ 07:00 “Ме­ди­ци” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 5 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 10:00 “Лято в Гър­ция” – с уч. на Аг­лая Шиш­ко­виц, Кос­тас Зо­мер, Ван­ге­лис Диа­ман­тис, Але­ксис Геор­гу­лис, Юр­ген Та­рач и др. 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA – из­бра­но 12:50 “Май­мун­ски ра­бо­ти” – с уч. на Даф­ни Зу­ни­га, Джей­къб Хор­сли, Со­ма Ба­тиа, Ра­йън Ба­рет, Кейт Ку­пър и др. 14:40 “40-го­диш­ният девс­тве­ник”- с уч. на Стив Ка­рел, Кат­рин Кий­нър, Ро­ма­ни Мал­ко, Сет Роу­гън и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Па­ла­ва­та клас­на” – с уч. на Ка­ме­рън Диас, Джъс­тин Тим­бър­лейк, Джей­сън Сий­гъл, Лю­си Пънч и др. 22:00 “Ми­сия: Ноем­ври” – с уч. на Пиърс Брос­нан, Ол­га Ку­ри­лен­ко, Люк Брей­си, Уил Па­тън, Бил Смит­ро­вич и др. 00:15 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 01:15 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не /п/ 02:15 “40-го­диш­ният девс­тве­ник”- с уч. на Стив Ка­рел, Кат­рин Кий­нър, Ро­ма­ни Мал­ко, Сет Роу­гън и др. 04:45 “Лято в Гър­ция” – с уч. на Аг­лая Шиш­ко­виц, Кос­тас Зо­мер, Ван­ге­лис Диа­ман­тис, Але­ксис Геор­гу­лис, Юр­ген Та­рач и др. /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Бър­тън Ал­биън – Бир­мин­гам Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 12:00 Дартс: Мас­търс 2017, Мел­бърн, вто­ри ден, ди­рек­тно 16:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Уест Хям Юнай­тед – Ул­върх­ямптън (2009-10), пов­то­ре­ние 16:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Фу­лъм – Ман­чес­тър Юнай­тед (2009-10), пов­то­ре­ние 17:00 Фут­бол: Ше­филд Юнай­тед – Бaрнзли, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 19:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Стоук Си­ти – Ар­се­нал (2008-09), пов­то­ре­ние 19:30 Фут­бол: Сън­дър­ланд – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Тот­нъм Хот­спър – Чел­си (2006-07), пов­то­ре­ние 22:00 Фут­бол: Ни­ца – Гин­гам, мач от френ­ска­та Ли­га 1, за­пис 23:50 Фут­бол: Метц – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 01:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:00 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Спорно за спорта” с Кирил Веселински, (п) 05:30 “Аз уча английски” с Николая, (п) 06:00 Новини, (п) 06:30 “Спорно за спорта” с Кирил Веселински, (п) 07:00 Горещи срещи” с Венета Райкова, (п 08:00 “Честно казано” с Люба Кулезич, (п) 09:00 “Хайд Парк”, дискусионно предаване със Силвия Великова и Поли Паунова LIVE 11:00 най-доброто от “Код 11-13”, информационно шоу и новини в развитие – 1 част 13:00 най-доброто от “Горещи срещи” с Венета Райкова – 1 част 14:00 най-доброто от “Честно казано” с Люба Кулезич – 1 част 15:00 най-доброто от “Един прекрасен ден” – 1 част 16:30 най-доброто от еМисия България – 1 част 17:30 “О!здравей” предаване за здравословен начин на живот с водещ Магдалена Гигова, (п) 18:30 БЛИЦ НОВИНИ +++Стажанта броди, авторско предаване на Сашо Диков 19:00 “Хайд Парк”, дискусионно предаване със Силвия Великова и Поли Паунова, (п) 21:00 “Голямото интервю”, знаменити личности пред BiT 22:00 “Карамел” с Гери Дончева – предаване за красиви жени и интересни мъже 00:00 най-доброто от “Горещи срещи” с Венета Райкова, (п) 01:00 най-доброто от “Код 11-13”, информационно шоу и новини в развитие, (п) 03:00 най-доброто от “Честно казано” с Люба Кулезич, (п) 04:00 най-доброто от “Star box”, предаване за българския и световния шоу бизнес, (п)

Kanal 3

06:00 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 07:00 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 07:10 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 08:00 “Денят на жи­во”/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва/п/ 09:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 10:30 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си”/п/ 11:30 ТОП ШОП 11:45 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 12:45 Те­ле­мар­кет 13:00 “Уи­кенд с Ро­си”/п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Па­та­рин­ски Live/п/ 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:10 “Па­та­рин­ски Live/п/ 15:45 Tоп шоп 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 Те­ле­мар­кет 17:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов/п/ 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 20:30 “Спорт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 23:00 “Хо­ли­вуд” с Иве­ли­на Кун­че­ва/п/ 23:30 “Кок­тейл” с Де­си Жабл­яно­ва/п/ 00:00 “Спорт в обе­кти­ва/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *