ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 19 АПРИЛ

БНТ

05:30 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­на прог­ра­ма с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва, Ели Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ – кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен слот с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не/п/ 11:15 Как­во ще се слу­чи 2 – до­ку­мен­та­лен филм /13 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра /п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии – пре­да­ва­не на со­циал­на те­ма­ти­ка с во­де­ща Ирен Ле­ви 15:00 Пре­да­ва­не за хо­ра с ув­ре­ден слух 15:15 Об­зор “Ли­га Ев­ро­па” 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Как­во ще се слу­чи 2 – до­ку­мен­та­лен филм /14 епи­зод/ 17:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но “Но­во­дом­ци” – ку­ли­нар­но риа­ли­ти с во­дещ Ути Бъч­ва­ров 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев – об­зор­но по­ли­ти­чес­ко пре­да­ва­не 22:00 Нощ­ни пти­ци – ве­чер­но ток­шоу с во­де­ща Ис­кра Ан­ге­ло­ва 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 “Биг бенд Ниш­вил”          /Сър­бия/ и “Ню квар­тет Ба­лаж Ба­ди” /Ун­га­рия/ – меж­ду­на­ро­ден джаз фес­ти­вал “Бан­ско 2018” 00:30 Ча­сът на ис­ти­на­та – иг­ра­лен филм /САЩ, 2010 г./, ре­жи­сьор Джейк Гол­дбър­гър, в ро­ли­те То­мас Хей­дън Чърч, Ели­за­бет Шу, Ме­ли­са Лио и др. (14) 02:00 Кул­ту­ра.БГ /п/ 03:00 100% буд­ни   /п/ 04:05 Дой­че ве­ле: Шифт 04:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, еп.25 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов от вто­ри опит” – се­риал, с.2, еп.74 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.5, еп.19 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с.3, еп.75 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.12, еп.116 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Май­ка” – се­риал, еп.58 21:00 Пре­мие­ра: “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.13, еп.7 22:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу, с.13 еп.24 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.3, еп.5 01:00 “Веч­но твоя” – се­риал, еп.107, 108 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” /п/ – се­риал 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Прик­лю­че­ния­та на Дже­ки Чан” /п/ – се­риал, с.5, еп.5, 6 07:00 “Прик­лю­че­ния­та на Дже­ки Чан” – се­риал, с.5, еп.7, 8 08:00 “Монк” /п/ – се­риал, с.4, еп.9 09:00 “Мър­тва точ­ка” /п/ – се­риал, с.3, еп.21 10:00 “Су­пер­гърл” /п/ – се­риал, с.3, еп.8 11:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” /п/ – се­риал, с2, еп.2 12:00 “Лу­ци­фер” /п/ – се­риал, еп.4 13:00 “Опа­сни дъ­ще­ри” – три­лър (тв филм, Ка­на­да, 2016), ре­жи­сьо­ри Кър­тис Кро­фърд и Ан­тъ­ни Леф­рейн, в ро­ли­те: Ивон Зи­ма, Клер Ран­кин, Га­рет Хна­тю, Роб Стюарт и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.4, еп.10 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.3, еп.22 17:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, еп.5 18:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с2, еп.3 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те (пре­мие­ра): “Су­пер­гърл” – се­риал, с.3, еп.9 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп.2 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Ек­шън пе­тък: “Джак Ри­чър” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Крис­то­фър Мак­куо­ри, в ро­ли­те: Том Круз, Ро­за­мунд Пайк, Ри­чард Джен­кинс, Дей­вид Ойе­лоуо, Вер­нер Хер­цог, Ро­бърт Дю­вал, Джай Кор­тни и др. 00:30 “Из­чез­на­ли” /п/ – се­риал 01:30 “Су­пер­гърл” /п/ – се­риал 02:30 “Монк” /п/ – се­риал 03:30 “Лу­ци­фер” /п/ – се­риал 04:30 “Биб­лио­те­ка­ри­те” /п/ – се­риал

 bTV Comedy

05:00 “Клуб Ве­се­лие” /п/ – се­риал 06:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал, с.6, еп.4 07:00 “По сре­да­та” – се­риал 08:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.4 еп.15, 16 09:00 “Шоу­то на Сла­ви” (2017) 10:00 “Би­ли Ме­ди­сън” – ко­ме­дия (САЩ, 1995), ре­жи­сьор Там­ра Дей­вис, в ро­ли­те: Адам Сан­длър, Да­рън Мак­га­вин, Бри­джит Уил­сън, Брад­ли Уит­форд и др. 12:00 “Брук­лин 99” – се­риал 13:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 14:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 17:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.13, еп.7 18:00 “Брук­лин 99” – се­риал, с.2 еп.7, 8 19:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.8, еп.21, 22 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.9 еп.18 22:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с.5 еп.11, 12 23:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.6 еп.23, 24 00:00 Би­ли Ме­ди­сън /п/ 02:00 “Клуб Ве­се­лие” /п/ – се­риал 03:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 04:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал

Nova TV

05:20 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 19 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 2 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Гос­по­дин Х и мо­ре­то” (пре­мие­ра) – се­риен филм 21:00 “Кош­ма­ри в кухн­ята” (нов се­зон) – риа­ли­ти 22:00 “Съд­би на кръс­то­път” (пре­мие­ра) – пре­да­ва­не на NOVA 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 19 00:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 12 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

 Nova Sport

10:00 Ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка: Све­тов­на ку­па, Со­фия, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка: Све­тов­на ку­па, Со­фия, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Нант – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 15:55 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 34-и епи­зод, пов­то­ре­ние 16:25 Сту­дио “Ли­га 1”, ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Бър­тън Ал­биън – Порт­смут, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 18:55 Сту­дио “Ли­га 1”, ди­рек­тно 19:15 Фут­бол: Сън­дър­ланд – Дон­кас­тър Роу­върс, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 21:10 Сту­дио “Ли­га 1”, ди­рек­тно 21:45 Фут­бол: Лион – Ан­же, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 23:45 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 27-и епи­зод, пов­то­ре­ние 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та 

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *