Refan-728×90-July-2019
Refan-728×90-July-2019
Refan-728×90-July-2019

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 19 МАЙ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:05 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:30 Ди­ноотряд “Кунг-фу” – ани­ма­цио­нен филм /п/ 07:15 Маг­на Ау­ра, из­гу­бе­ният град – тв филм /4 се­рия/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки сед­мич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва-Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 От­бли­зо с Ми­ра – раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 # Ев­ро­па ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 13:00 Про­фе­сия – до­ку­мен­та­лист /90 го­ди­ни от рож­де­ние­то на Хрис­то Ко­ва­чев/ – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 1984 г./, ре­жи­сьор Ран­гел Въл­ча­нов 13:40 “Хо­ра и бу­ри” и “Вар” – до­ку­мен­тал­ни фил­ми
/Бъл­га­рия, 1963 г./, ре­жи­сьор Хрис­то Ко­ва­чев 14:00 Биб­лио­те­ка­та – пре­да­ва­не за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра с во­дещ Ни­ко­лай Ко­лев 15:00 Мо­ми­че­то, кое­то язде­ше ки­то­ве – иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2003 г./, ре­жи­сьор Ни­ки Ка­ро, в ро­ли­те Кий­ша Ка­съл-Хюз, Ра­ви­ри Па­ра­те­не, Ви­ки Хо­тън и др. 16:45 Се­мей­ство Да­ръл 3 – тв филм /3 епи­зод/ 17:40 Скри­тият език на па­ри­те: Ано­ним­ния­т ге­рой – до­ку­мен­та­лен филм /Че­хия, 2008 г./ 18:00 Джаз фес­ти­вал в Монт­рьо “Мик­стейп” 18:30 Спорт тот 19:00 През ко­ри­до­ри­те на вре­ме­то с Мор­ган Фрий­ман 2 – до­ку­мен­та­лен филм /10 епи­зод/ 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Бъл­га­рия от край до край 8 21:15 Джак Ка­зи­но­то – иг­ра­лен филм /САЩ, 2010 г./, ре­жи­сьор Джордж Хи­кен­луу­пър, в ро­ли­те Ке­вин Спей­си, Джон Ло­виц, Ба­ри Пе­пър и др. (14) 23:10 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­нит иг­ра­лен филм
/коп­ро­дук­ция, 2015 г./, ре­жи­сьор Да­ли­бор Ма­та­нич, в ро­ли­те Ти­ха­на Ла­зо­вич, Го­ран Мар­ко­вич, Ни­вес Ива­нко­вич и др.(14) 01:25 Сту­дио “Х”: Не уби­вай – тв филм
/23 и 24, пос­ле­ден епи­зод/п/(12) 03:20 Мръ­сен ма­лък но­мер – иг­рAа­лен филм /п/(14) 04:45 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/ 

bTV

05:10 “Cool…T” /п/ 06:00 “Бар­би: Стра­на­та на съ­ни­ща­та” – ани­ма­ция, се­риал, еп. 11 – 14 07:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с. 6, еп. 3, 4 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с. 2 еп. 12 13:00 “Бро­дуей­ска те­ра­пия” – ко­ме­дия (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Пи­тър Бог­да­но­вич, в ро­ли­те Имъ­джен Путс, Оуен Уил­сън, Дже­ни­фър Ани­стън, Рис Ифънс, Си­бил Ше­пърд, Уил Форт, Дже­ни­фър Ес­по­зи­то, Кат­рин Хан, Май­къл Ша­нън и др. 15:00 “Де­ца на ки­лог­рам 2” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, Ка­на­да, 2005), ре­жи­сьор Адам Шан­кман, в ро­ли­те Стив Мар­тин, Бо­ни Хънт, Хи­ла­ри Дъф, Юд­жийн Ле­ви, Том Уе­линг, Пай­пър Пе­ра­бо, Кар­мен Еле­ктра, Джей­ми Кинг, Тей­лър Лаут­нър и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Гла­сът на Бъл­га­рия” – му­зи­кал­но шоу, с. 6 21:30 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид с во­дещ Ве­не­та Рай­ко­ва 22:30 “Мас­ка­та на влас­тта” – три­лър, дра­ма (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Джордж Клу­ни, в ро­ли­те Пол Джиа­ма­ти, Джордж Клу­ни, Фи­лип Сий­мор Хоф­ман, Ра­йън Гос­линг, Евън Рей­чъл Ууд, Ма­ри­са То­мей, Джеф­ри Райт, Макс Мин­ге­ла, Дже­ни­фър Ий­ли и др. 00:30 “Де­ло на дяво­ла” – хо­рър, пси­хот­ри­лър (САЩ, 2014), ре­жи­сьо­ри Мат Бе­ти­не­ли-Ол­пин и Тай­лър Джи­лет, в ро­ли­те Али­сън Ми­лър, Зак Гил­форд, Сам Ан­дер­сън, Ро­джър Пея­но, Ва­не­са Рей и др. [16+] 02:20 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал, с. 6, еп. 4 02:50 “Тър­си се” /п/ 03:40 “120 ми­ну­ти” /п/

 bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” /п/ – се­риал, с. 2 еп. 26 06:30 “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, с. 3 еп. 1 – 3 08:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 2 еп. 8 – 10 10:45 “Код: Олимп” – ек­шън, три­лър (САЩ, Бъл­га­рия, 2013), ре­жи­сьор Ан­тоан Фу­куа, в ро­ли­те Дже­рард Бът­лър, Ерън Ек­харт, Мор­ган Фрий­ман, Ди­лън Мак­дър­мът, Ан­дже­ла Ба­сет, Ме­ли­са Лио, Аш­ли Джъд и др. 13:00 “Код: Лон­дон” – ек­шън, три­лър (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, Бъл­га­рия, 2016), ре­жи­сьор Ба­бак На­джа­фи, в ро­ли­те Дже­рард Бът­лър, Ерън Ек­харт, Мор­ган Фрий­ман, Ан­дже­ла Ба­сет, Ра­да Ми­чъл, Джа­ки Ърл Хей­ли, Ме­ли­са Лио, Дил­яна Бук­лие­ва, Юл­иан Кос­тов, Ми­хаил Би­ла­лов и др. 15:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с. 2 еп. 9, 10 17:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп. 19 17:30 “Ми­сия Моят Дом” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн, еп. 7 18:00 “Су­пер ко­ли” – спор­тна ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с. 6 еп. 17 18:45 “Ми­сия­та не­въз­мож­на” – ек­шън, три­лър (САЩ, 1996), ре­жи­сьор Бра­йън Де Пал­ма, в ро­ли­те Том Круз, Джон Войт, Ема­нюел Беар, Хен­ри Чър­ни, Жан Ре­но, Крис­тин Скот То­мас, Ва­не­са Ред­грейв и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Въз­хо­дът на ед­на ле­ген­да” – ек­шън, биог­ра­фи­чен (Хон­конг, Ки­тай, 2014), ре­жи­сьор Хин Юн Рой Чоу, в ро­ли­те: Кам-Бо Сам­мо Хун, Еди Пенг, Цзин Бо­ран и др. 00:30 “Ем­па­йър Стейт” – кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Ди­то Мон­тиел, в ро­ли­те Лиъм Хем­суърт, Май­къл Ан­га­ра­но, Дуейн Джон­сън, Ема Ро­бъртс и др. 02:30 “Мър­тва точ­ка” /п/ – се­риал, с. 2 еп. 9, 10 04:00 “Вън от пещ­та” – кри­ми­на­лен, три­лър (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2013), ре­жи­сьор Скот Ку­пър

bTV Comedy

05:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 06:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с. 5 еп. 21, 22 07:00 “То­мас и прия­те­ли” – се­риал, еп. 7 – 12 09:00 “Бар­би: Стра­на­та на съ­ни­ща­та” – се­риал 10:00 “Кунг-фу пан­да” – ани­ма­ция, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2008), ре­жи­сьо­ри Марк Ос­бърн и Джон Сти­вън­сън 12:00 “Сер­жант Бил­ко” – ко­ме­дия (САЩ, 1996), ре­жи­сьор Джо­на­тан Лин, в ро­ли­те: Стив Мар­тин, Дан Ак­ройд, Фил Хар­тман, Джон Ор­тиз и др. 14:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 13 еп. 12 15:00 “Кухня” – се­риал 17:00 “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал 20:30 “Мо­ми­че­то на от­бо­ра” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен, дра­ма (САЩ, Гер­ма­ния 2008), ре­жи­сьор Джордж Клу­ни, в ро­ли­те Джордж Клу­ни, Ре­не Зе­луе­гър, Джон Кра­зин­ски, Рик Фо­рес­тър, Уейн Дю­вал, Джо­на­тан Прайс и др. 22:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 13 еп. 12 23:30 “Сес­три на макс” – ко­ме­дия (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Джей­сън Мур, в ро­ли­те Ей­ми Поу­лър, Ти­на Фей, Мая Ру­долф, Айк Ба­рин­холц, Джеймс Бро­лин, Даян Уийст, Джон Си­на, Джон Ле­гуи­за­мо и др. 01:30 “Про­би и греш­ки” – се­риал 02:30 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 03:00 “Бар­би: Стра­на­та на съ­ни­ща­та” 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/   

Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Аро­ма­тът на лю­бов­та” – с уч. на Кел­си Ас­байл, Джо­на­тан Келц, Але­ксан­дра Мец и др. 14:15 “Дър­во­то на лю­бов­та ” – с уч. на Аш­ли Уилямс, Тре­вър До­но­ван, Ма­ри­лу Хе­нър, Дже­фер­сън Браун и др. 16:00 “Мис­те­рии­те на Ау­ро­ра Тий­гар­дън: Труп в спалн­ята” – с уч. на Кан­дис Ка­ме­рън Бър, Лек­са Дойг, Ма­ри­лу Хе­нър, Брус Доу­сън и др. 18:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Бър­зи и ярос­тни 2” – с уч. на Пол Уо­кър, Кол Хау­зър, Тай­рийз Гиб­сън, Ева Мен­дес и др. 22:10 “Ав­то­бус 657: Оби­рът” – с уч. на Ро­бърт Де Ни­ро, Джеф­ри Дийн Мор­ган, Кейт Бо­суърт, Дейв Бау­тис­та, Джи­на Ка­ра­но и др. 00:10 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 00:40 “Си­вият” – с уч. на Лиъм Ний­сън, Дър­мът Мъл­роу­ни, Франк Гри­ло, Джеймс Бадж Дейл, Джо Ан­дер­сън, Да­лъс Ро­бъртс и др. 03:30 “Аро­ма­тът на лю­бов­та” – с уч. на Кел­си Ас­байл, Джо­на­тан Келц, Але­ксан­дра Мец и др.
/п/ 

Nova Sport

15:45 Не­де­лен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 34-и епи­зод /п/ 16:45 “Пре­ди кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1” (2018-19), 37-и епи­зод /п/ 17:15 Сту­дио “Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га”, ди­рек­тно 17:30 Фут­бол: Мач от Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га, ди­рек­тно 19:25 Сту­дио “Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га”, ди­рек­тно 20:30 Сту­дио “Ли­га 1”, ди­рек­тно 21:00 Фут­бол: Мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 22:55 Сту­дио “Ли­га 1”, ди­рек­тно 23:30 Фут­бол: Мач от френ­ска­та Ли­га 1, за­пис 02:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 09:00 Во­лей­бол: Но­ва­ра – Ко­не­лиа­но, фи­нал на Шам­пион­ска­та ли­га за же­ни /п/ 11:30 Во­лей­бол: Зе­нит Ка­зан – Ку­чи­не Лу­бе, фи­нал на Шам­пион­ска­та ли­га /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Гран Ка­на­рия – Са­ра­го­са, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно 16:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Ди­жон, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Уест Бро­мич Ал­биън – Ас­тън Ви­ла, по­лу­фи­на­лен мач ре­ванш от пле­йо­фи­те на Чем­пиън­шип /п/ 20:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 20:15 Фут­бол: Мон­пе­лие – Нант, мач от френ­ска­та Ли­га 1, за­пис 22:15 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 20-и епи­зод 23:15 Фут­бол: Ман­чес­тър Си­ти – Уот­форд, фи­нал за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 01:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 07:00 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” /п/ 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Пулс” /п/ 08:30 “Веч­ни­те пес­ни” 09:00 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “Офа­нзи­ва” /п/ 11:45 “Бук­мей­кър – ко­мен­та­ри и ана­ли­зи” 12:00 Топ шоп 12:15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” /п/ 12:30 “Дру­го­то ли­це” 13:00 НО­ВИ­НИ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус”
/п/ 14:45 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” /п/ 16:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Бе­нов­ска пи­та” /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *